Μοιραστείτε

 

Γένεση 36

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Βάμβας,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΦίλος
1ΚΑΙ αυτή [είναι] η γενεαλογία τού Ησαύ, που [είναι] ο Εδώμ.
2Ο Ησαύ πήρε γυναίκες για τον εαυτό του από τις θυγατέρες τής Χαναάν· την Αδά, θυγατέρα τού Αιλών τού Χετταίου, και την Ολιβαμά, θυγατέρα τού Ανά, εγγονή τού Σεβεγών τού Ευαίου·
3και τη Βασεμάθ, θυγατέρα τού Ισμαήλ, αδελφή τού Νεβαϊώθ.
4Και η Αδά γέννησε στον Ησαύ τον Ελιφάς· και η Βασεμάθ γέννησε τον Ραγουήλ·
5και η Ολιβαμά γέννησε τον Ιεούς, και τον Ιεγλόμ, και τον Κορέ. Αυτοί [είναι] οι γιοι τού Ησαύ, που γεννήθηκαν σ' αυτόν στη γη Χαναάν.
6Και ο Ησαύ πήρε τις γυναίκες του, και τους γιους του, και τις θυγατέρες του, και όλους τους ανθρώπους της οικογένειάς του, και τα κοπάδια του, και όλα τα κτήνη του, και όλα τα υπάρχοντά του, που απέκτησε στη γη Χαναάν, και πήγε σε [άλλη] γη, [μακριά] από τον Ιακώβ τον αδελφό του·
7επειδή, τα υπάρχοντά τους [ήσαν] τόσα πολλά, ώστε δεν μπορούσαν να κατοικήσουν μαζί· και η γη τής παροίκησής τους δεν μπορούσε να τους χωρέσει, εξαιτίας των κτηνών τους.
8Και ο Ησαύ κατοίκησε στο βουνό Σηείρ· ο Ησαύ είναι ο Εδώμ.
9Κι αυτή [είναι] η γενεαλογία τού Ησαύ, του πατέρα των Εδωμιτών, στο βουνό Σηείρ·
10αυτά [είναι] τα ονόματα των γιων τού Ησαύ: Ο Ελιφάς, ο γιος τής Αδά, γυναίκας τού Ησαύ, ο Ραγουήλ, ο γιος τής Βασεμάθ, γυναίκας τού Ησαύ.
11Και οι γιοι τού Ελιφάς ήσαν: Ο Θαιμάν, ο Ωμάρ, ο Σωφάρ, και ο Γοθώμ, και ο Κενέζ.
12Και η Θαμνά ήταν παλλακή τού Ελιφάς, γιου τού Ησαύ, και γέννησε στον Ελιφάς τον Αμαλήκ· αυτοί [ήσαν] οι γιοι τής Αδά, γυναίκας τού Ησαύ.
13Κι αυτοί [είναι] οι γιοι τού Ραγουήλ: Ο Ναχάθ και ο Ζερά, και ο Σομέ και ο Μοζέ· αυτοί ήσαν οι γιοι τής Βασεμάθ, της γυναίκας τού Ησαύ.
14Κι αυτοί ήσαν οι γιοι τής Ολιβαμάς, θυγατέρας τού Ανά, εγγονής τού Σεβεγών, της γυναίκας τού Ησαύ· και γέννησε στον Ησαύ τον Ιεούς, και τον Ιεγλόμ, και τον Κορέ.
15Αυτοί [ήσαν] οι ηγεμόνες των γιων τού Ησαύ· οι γιοι τού Ελιφάς, πρωτοτόκου τού Ησαύ, ο ηγεμόνας Θαιμάν, ο ηγεμόνας Ωμάρ, ο ηγεμόνας Σωφάρ, ο ηγεμόνας Κενέζ,
16ο ηγεμόνας Κορέ, ο ηγεμόνας Γοθώμ, ο ηγεμόνας Αμαλήκ· αυτοί [είναι] οι ηγεμόνες του Ελιφάς στη γη Εδώμ· αυτοί [ήσαν] οι γιοι τής Αδά.
17Κι αυτοί [ήσαν] οι γιοι τού Ραγουήλ, γιου τού Ησαύ· ο ηγεμόνας Ναχάθ, ο ηγεμόνας Ζερά, ο ηγεμόνας Σομέ, ο ηγεμόνας Μοζέ· αυτοί [είναι] οι ηγεμόνες τού Ραγουήλ στη γη Εδώμ· αυτοί [ήσαν] οι γιοι τής Βασεμάθ, της γυναίκας τού Ησαύ.
18Κι αυτοί [ήσαν] οι γιοι τής Ολιβαμάς, της γυναίκας τού Ησαύ: Ο ηγεμόνας Ιεούς, ο ηγεμόνας Ιεγλόμ, ο ηγεμόνας Κορέ· αυτοί [ήσαν] οι ηγεμόνες τής Ολιβαμάς, θυγατέρας τού Ανά, της γυναίκας τού Ησαύ.
19Αυτοί [είναι] οι γιοι τού Ησαύ, που [είναι] ο Εδώμ· κι αυτοί [είναι] οι ηγεμόνες τους.
20ΑΥΤΟΙ [είναι] οι γιοι τού Σηείρ τού Χορραίου, που κατοικούσαν στη γη· ο Λωτάν, και ο Σωβάλ, και ο Σεβεγών, και ο Ανά,
21και ο Δησών, και ο Εσέρ, και ο Δισάν· αυτοί [είναι] οι ηγεμόνες των Χορραίων, των γιων τού Σηείρ, στη γη Εδώμ.
22Και οι γιοι του Λωτάν ήσαν ο Χορρί, και ο Αιμάμ· και η αδελφή τού Λωτάν, η Θαμνά.
23Κι αυτοί [ήσαν] οι γιοι του Σωβάλ· ο Αλβάν, και ο Μαναχάθ, και ο Εβάλ, ο Σεφώ, και ο Ωνάμ.
24Κι αυτοί [ήσαν] οι γιοι του Σεβεγών· και ο Αϊέ, και ο Ανά· αυτός [είναι] ο Ανά, που βρήκε τα νερά στην έρημο, όταν έβοσκε τα γαϊδούρια τού Σεβεγών, του πατέρα του.
25Κι αυτοί [ήσαν] οι γιοι του Ανά· Δησών, και Ολιβαμά, η θυγατέρα του Ανά.
26Κι αυτοί [ήσαν] οι γιοι του Δησών· ο Αμαδάν, και ο Ασβάν, και ο Ιθράμ, και ο Χαρράν.
27Αυτοί [ήσαν] οι γιοι του Εσέρ· ο Βαλαάν, και ο Ζααβάν, και ο Ακάν.
28Αυτοί [ήσαν] οι γιοι του Δισάν· ο Ουζ, και ο Αράν.
29Αυτοί [είναι] οι ηγεμόνες των Χορραίων· ο ηγεμόνας Λωτάν, ο ηγεμόνας Σωβάλ, ο ηγεμόνας Σεβεγών, ο ηγεμόνας Ανά,
30ο ηγεμόνας Δησών, ο ηγεμόνας Εσέρ, ο ηγεμόνας Δισάν· αυτοί [είναι] οι ηγεμόνες των Χορραίων ανάμεσα στους ηγεμόνες τους στη γη Σηείρ.
31Κι αυτοί [είναι] οι βασιλιάδες, που βασίλευσαν στη γη Εδώμ, πριν βασιλεύσει βασιλιάς επάνω στους γιους Ισραήλ.
32Και στον Εδώμ βασίλευσε ο Βελά, ο γιος τού Βεώρ· και το όνομα της πόλης του [ήταν] Δενναβά.
33Και ο Βελά πέθανε, και στη θέση του βασίλευσε ο Ιωβάβ, ο γιος τού Ζερά, από τη Βοσόρρα·
34και ο Ιωβάβ πέθανε, και στη θέση του βασίλευσε ο Χουσάμ από τη γη των Θαιμανιτών.
35Και ο Χουσάμ πέθανε, και στη θέση του βασίλευσε ο Αδάδ, ο γιος τού Βεράδ, αυτός που πάταξε τους Μαδιανίτες στην πεδιάδα Μωάβ· και το όνομα της πόλης του [ήταν] Αβίθ.
36Και ο Αδάδ πέθανε, και στη θέση του βασίλευσε ο Σαμλά από τη Μασρεκά.
37Και ο Σαμλά πέθανε, και στη θέση του βασίλευσε ο Σαούλ, από τη Ρεχωβώθ, εκείνη κοντά στον ποταμό.
38Και ο Σαούλ πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Βάαλ-ανάν, ο γιος τού Αχβώρ.
39Και ο Βάαλ-ανάν, ο γιος τού Αχβώρ, πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Χαδδάρ· και το όνομα της πόλης του [ήταν] Παού· και το όνομα της γυναίκας του, Μεεταβεήλ, θυγατέρα τού Ματραίδ, εγγονή τού Μαιζαάβ.
40Κι αυτά [είναι] τα ονόματα των ηγεμόνων τού Ησαύ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τους τόπους τους, σύμφωνα με τα ονόματά τους. Ο ηγεμόνας Θαμνά, ο ηγεμόνας Αλβά, ο ηγεμόνας Ιεθέθ,
41ο ηγεμόνας Ολιβαμά, ο ηγεμόνας Ηλά, ο ηγεμόνας Φινών.
42Ο ηγεμόνας Κενέζ, ο ηγεμόνας Θαιμάν, ο ηγεμόνας Μιβσάρ,
43ο ηγεμόνας Μαγεδιήλ, ο ηγεμόνας Ιράμ· αυτοί [είναι] οι ηγεμόνες τού Εδώμ, σύμφωνα με τις κατοικίες τους στη γη της κτήσης τους· αυτός [είναι] ο Ησαύ, ο πατέρας των Εδωμιτών.Σχετικά με το Copyright: