Μοιραστείτε

 

Έξοδος 25

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
2Εἰπὲ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ νὰ φέρωσι πρὸς ἐμὲ προσφοράν· παρὰ παντὸς ἀνθρώπου προαιρουμένου ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ θέλετε λάβει τὴν προσφορὰν μου.
3Καὶ αὕτη εἶναι ἡ προσφορά, τὴν ὁποίαν θέλετε λάβει παρ᾿ αὐτῶν· χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ χαλκός,
4καὶ κυανοῦν καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ βύσσος καὶ τρίχες αἰγῶν,
5καὶ δέρματα κριῶν κοκκινοβαφῆ καὶ δέρματα θώων καὶ ξύλον σιττίμ,
6ἔλαιον διὰ τὸ φῶς, ἀρώματα διὰ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος καὶ διὰ τὸ εὐῶδες θυμίαμα,
7λίθοι ὀνυχῖται καὶ λίθοι διὰ νὰ ἐντεθῶσιν εἰς τὸ ἐφὸδ καὶ εἰς τὸ περιστήθιον.
8Καὶ ἄς κάμωσιν εἰς ἐμὲ ἁγιαστήριον, διὰ νὰ κατοικῶ μεταξὺ αὐτῶν.
9Κατὰ πάντα ὅσα ἐγὼ δεικνύω πρὸς σέ, κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς σκηνῆς, καὶ κατὰ τὸ παράδειγμα πάντων τῶν σκευῶν αὐτῆς, οὕτω θέλετε κάμει.
10Καὶ θέλουσι κατασκευάσει κιβωτὸν ἐκ ξύλου σιττίμ· δύο πηχῶν καὶ ἡμισείας τὸ μῆκος αὐτῆς, καὶ μιᾶς πήχης καὶ ἡμισείας τὸ πλάτος αὐτῆς, καὶ μιᾶς πήχης καὶ ἡμισείας τὸ ὕψος αὐτῆς·
11καὶ θέλεις περικαλύψει αὐτήν μὲ καθαρὸν χρυσίον, ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν θέλεις περικαλύψει αὐτήν, καὶ ἐπ᾿ αὐτῆς θέλεις κάμει χρυσήν στεφάνην κύκλῳ.
12Καὶ θέλεις χύσει δι᾿ αὐτήν τέσσαρας κρίκους χρυσοῦς καὶ θέλεις βάλει αὐτοὺς εἰς τὰς τέσσαρας γωνίας αὐτῆς· δύο μὲν κρίκους εἰς τὴν μίαν πλευρὰν αὐτῆς, δύο δὲ κρίκους εἰς τὴν ἄλλην πλευρὰν αὐτῆς.
13Καὶ θέλεις κάμει μοχλοὺς ἐκ ξύλου σιττίμ, καὶ θέλεις περικαλύψει αὐτοὺς μὲ χρυσίον·
14καὶ θέλεις εἰσάξει τοὺς μοχλοὺς εἰς τοὺς κρίκους τῶν πλευρῶν τῆς κιβωτοῦ, διὰ νὰ βαστάζηται ἡ κιβωτὸς δι᾿ αὐτῶν·
15ἐν τοῖς κρίκοις τῆς κιβωτοῦ θέλουσι μένει οἱ μοχλοί· δὲν θέλουσι μετακινεῖσθαι ἀπ᾿ αὐτῆς.
16καὶ θέλεις θέσει ἐν τῇ κιβωτῷ τὰ μαρτύρια τὰ ὁποῖα θέλω δώσει εἰς σέ.
17Καὶ θέλεις κάμει ἱλαστήριον ἐκ χρυσίου καθαροῦ· δύο πηχῶν καὶ ἡμισείας τὸ μῆκος αὐτοῦ, καὶ μιᾶς πήχης καὶ ἡμισείας τὸ πλάτος αὐτοῦ.
18Καὶ θέλεις κάμει δύο χερουβεὶμ ἐκ χρυσίου· σφυρήλατα θέλεις κάμει αὐτά, ἐπὶ τῶν δύο ἄκρων τοῦ ἱλαστηρίου·
19καὶ κάμε ἕν χεροὺβ ἐπὶ τοῦ ἑνὸς ἄκρου, καὶ ἕν χεροὺβ ἐπὶ τοῦ ἄλλου ἄκρου· ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου θέλεις κάμει τὰ χερουβεὶμ ἐπὶ τῶν δύο ἄκρων αὐτοῦ·
20καὶ θέλουσιν ἐκτείνει τὰ χερουβεὶμ ἐπάνωθεν τὰς πτέρυγας, ἐπικαλύπτοντα μὲ τὰς πτέρυγας αὐτῶν τὸ ἱλαστήριον· καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν θέλουσι βλέπει τὸ ἕν πρὸς τὸ ἄλλο· πρὸς τὸ ἱλαστήριον θέλουσιν εἶσθαι τὰ πρόσωπα τῶν χερουβείμ.
21Καὶ θέλεις ἐπιθέσει τὸ ἱλαστήριον ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ ἄνωθεν· καὶ θέλεις θέσει ἐν τῇ κιβωτῷ τὰ μαρτύρια, τὰ ὁποῖα θέλω δώσει εἰς σέ·
22καὶ ἐκεῖ θέλω γνωρισθῆ πρὸς σέ· καὶ ἐπάνωθεν τοῦ ἱλαστηρίου, ἐκ τοῦ μέσου τῶν δύο χερουβείμ, τῶν ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου, θέλω λαλήσει πρὸς σὲ περὶ πάντων ὅσα θέλω προστάξει εἰς σὲ νὰ εἴπῃς πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.
23Καὶ θέλεις κάμει τράπεζαν ἐκ ξύλου σιττίμ· δύο πηχῶν τὸ μῆκος αὐτῆς, καὶ μιᾶς πήχης τὸ πλάτος αὐτῆς, τὸ δὲ ὕψος αὐτῆς μιᾶς πήχης καὶ ἡμισείας·
24καὶ θέλεις περικαλύψει αὐτήν μὲ χρυσίον καθαρόν, καὶ θέλεις κάμει εἰς αὐτήν χρυσήν στεφάνην κύκλῳ.
25Καὶ θέλεις κάμει εἰς αὐτήν χεῖλος κύκλῳ μιᾶς παλάμης τὸ πλάτος καὶ θέλεις κάμει ἐπὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς στεφάνην χρυσήν κύκλῳ.
26Καὶ θέλεις κάμει εἰς αὐτήν τέσσαρας κρίκους χρυσοῦς καὶ θέλεις βάλει τοὺς κρίκους ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας, τὰς ἐπὶ τῶν τεσσάρων ποδῶν αὐτῆς·
27οἱ κρίκοι θέλουσιν εἶσθαι ὑπὸ τὸ χεῖλος θῆκαι τῶν μοχλῶν, διὰ νὰ βαστάζηται ἡ τράπεζα.
28Καὶ θέλεις κάμει τοὺς μοχλοὺς ἐκ ξύλου σιττίμ, καὶ θέλεις περικαλύψει αὐτοὺς μὲ χρυσίον, διὰ νὰ βαστάζηται ἡ τράπεζα δι᾿ αὐτῶν.
29Καὶ θέλεις κάμει τοὺς δίσκους αὐτῆς καὶ τοὺς θυμιαματοδόχους αὐτῆς καὶ τὰ σπονδεῖα αὐτῆς καὶ τὰς λεκάνας αὐτῆς, διὰ νὰ γίνωνται δι᾿ αὐτῶν αἱ σπονδαί· ἐκ χρυσίου καθαροῦ θέλεις κάμει αὐτά.
30Καὶ θέλεις θέσει ἐπὶ τῆς τραπέζης ἄρτους προθέσεως ἐνώπιόν μου διαπαντός.
31Καὶ θέλεις κάμει λυχνίαν ἐκ χρυσίου καθαροῦ· σφυρήλατον θέλεις κάμει τὴν λυχνίαν· ὁ κορμὸς αὐτῆς καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆς, αἱ λεκάναι αὐτῆς, οἱ κόμβοι αὐτῆς καὶ τὰ ἄνθη αὐτῆς, θέλουσιν εἶσθαι ἕν σῶμα μετ᾿ αὐτῆς.
32Καὶ θέλουσιν ἐξέρχεσθαι ἕξ κλάδοι ἐκ τῶν πλαγίων αὐτῆς· τρεῖς κλάδοι τῆς λυχνίας ἐκ τοῦ ἑνὸς πλαγίου, καὶ τρεῖς κλάδοι τῆς λυχνίας ἐκ τοῦ ἄλλου πλαγίου·
33εἰς τὸν ἕνα κλάδον θέλουσιν εἶσθαι τρεῖς λεκάναι ἀμυγδαλοειδεῖς, εἷς κόμβος καὶ ἕν ἄνθος· καὶ εἰς τὸν ἄλλον κλάδον τρεῖς λεκάναι ἀμυγδαλοειδεῖς, εἷς κόμβος καὶ ἕν ἄνθος· οὕτω θέλει γείνει εἰς τοὺς ἕξ κλάδους, τοὺς ἐξερχομένους ἐκ τῆς λυχνίας.
34Καὶ εἰς τὴν λυχνίαν θέλουσιν εἶσθαι τέσσαρες λεκάναι ἀμυγδαλοειδεῖς, οἱ κόμβοι αὐτῶν καὶ τὰ ἄνθη αὐτῶν.
35Καὶ θέλει εἶσθαι εἷς κόμβος ὑπὸ τοὺς δύο κλάδους ἐξ αὐτῆς, καὶ εἷς κόμβος ὑπὸ τοὺς δύο κλάδους ἐξ αὐτῆς, καὶ εἷς κόμβος ὑπὸ τοὺς δύο κλάδους ἐξ αὐτῆς, εἰς τοὺς ἕξ κλάδους τοὺς ἐξερχομένους ἐκ τῆς λυχνίας.
36Οἱ κόμβοι αὐτῶν καὶ οἱ κλάδοι αὐτῶν θέλουσιν εἶσθαι ἕν σῶμα μετ᾿ αὐτῆς· τὸ ὅλον αὐτῆς ἕν σφυρήλατον ἐκ χρυσίου καθαροῦ.
37Καὶ θέλεις κάμει τοὺς λύχνους αὐτῆς ἑπτά· καὶ θέλουσιν ἀνάπτει τοὺς λύχνους αὐτῆς, διὰ νὰ φέγγωσιν ἔμπροσθεν αὐτῆς,
38Καὶ τὰ λυχνοψάλιδα αὐτῆς καὶ τὰ ὑποθέματα αὐτῆς θέλουσιν εἶσθαι ἐκ χρυσίου καθαροῦ.
39Ἐξ ἑνὸς ταλάντου χρυσίου καθαροῦ θέλει κατασκευασθῆ αὐτή καὶ πάντα ταῦτα τὰ σκεύη.
40Καὶ πρόσεχε νὰ κάμῃς κατὰ τὸν τύπον αὐτῶν τὸν δειχθέντα εἰς σὲ ἐπὶ τοῦ ὄρους.Σχετικά με το Copyright: