Μοιραστείτε

 

Έξοδος 26

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ θέλεις κάμει τὴν σκηνήν, δέκα παραπετάσματα ἐκ βύσσου κεκλωσμένης καὶ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου· μὲ χερουβεὶμ ἐντέχνως ἐνειργασμένα θέλεις κάμει αὐτά.
2Τὸ μῆκος τοῦ ἑνὸς παραπετάσματος εἰκοσιοκτὼ πηχῶν, καὶ τὸ πλάτος τοῦ ἑνὸς παραπετάσματος τεσσάρων πηχῶν· πάντα τὰ παραπετάσματα τοῦ αὐτοῦ μέτρου.
3Τὰ πέντε παραπετάσματα θέλουσι συνάπτεσθαι τὸ ἕν μετὰ τοῦ ἄλλου· καὶ τὰ ἄλλα πέντε παραπετάσματα θέλουσι συνάπτεσθαι τὸ ἕν μετὰ τοῦ ἄλλου.
4Καὶ θέλεις κάμει θηλυκωτήρια κυανὰ ἐπὶ τῆς ἄκρας τοῦ πρώτου παραπετάσματος, κατὰ τὸ πλάγιον ὅπου γίνεται ἡ ἕνωσις· ὁμοίως θέλεις κάμει καὶ ἐπὶ τῆς τελευταίας ἄκρας τοῦ δευτέρου παραπετάσματος, ὅπου γίνεται ἡ ἕνωσις τοῦ δευτέρου·
5πεντήκοντα θηλυκωτήρια θέλεις κάμει εἰς τὸ ἕν παραπέτασμα, καὶ πεντήκοντα θηλυκωτήρια θέλεις κάμει εἰς τὴν ἄκραν τοῦ παραπετάσματος τὴν κατὰ τὴν ἕνωσιν τοῦ δευτέρου, διὰ νὰ ἀντικρύζωσι τὰ θηλυκωτήρια πρὸς ἄλληλα.
6Καὶ θέλεις κάμει πεντήκοντα περόνας χρυσάς, καὶ μὲ τὰς περόνας θέλεις συνάψει τὰ παραπετάσματα πρὸς ἄλληλα· οὕτως ἡ σκηνή θέλει εἶσθαι μία.
7Καὶ θέλεις κάμει παραπετάσματα ἐκ τριχῶν αἰγῶν, διὰ νὰ ἦναι κάλυμμα ἐπὶ τῆς σκηνῆς· ἕνδεκα θέλεις κάμει τὰ παραπετάσματα ταῦτα·
8τὸ μῆκος τοῦ ἑνὸς παραπετάσματος τριάκοντα πηχῶν, καὶ τὸ πλάτος τοῦ ἑνὸς παραπετάσματος τεσσάρων πηχῶν· τοῦ αὐτοῦ μέτρου θέλουσιν εἶσθαι τὰ ἕνδεκα παραπετάσματα.
9Καὶ θέλεις συνάψει τὰ πέντε παραπετάσματα χωριστά, καὶ τὰ ἕξ παραπετάσματα χωριστά· τὸ ἕκτον ὅμως παραπέτασμα θέλεις ἐπιδιπλώσει κατὰ τὸ πρόσωπον τῆς σκηνῆς.
10Καὶ θέλεις κάμει πεντήκοντα θηλυκωτήρια ἐπὶ τῆς ἄκρας τοῦ ἑνὸς παραπετάσματος τοῦ τελευταίου κατὰ τὴν ἕνωσιν, καὶ πεντήκοντα θηλυκωτήρια ἐπὶ τῆς ἄκρας τοῦ παραπετάσματος, τὸ ὁποῖον ἑνόνεται μὲ τὸ δεύτερον.
11Θέλεις κάμει καὶ πεντήκοντα περόνας χαλκίνας, καὶ θέλεις ἐμβάλει τὰς περόνας εἰς τὰ θηλυκωτήρια, καὶ θέλεις συνάψει τὴν σκηνήν, ὥστε νὰ ἦναι μία.
12Τὸ δὲ ὑπόλοιπον, τὸ περισσεῦον ἐκ τῶν παραπετασμάτων τῆς σκηνῆς, τὸ ἥμισυ τοῦ παραπετάσματος τοῦ ἐναπολειπομένου, θέλει κρέμασθαι ἐπὶ τὰ ὄπισθεν τῆς σκηνῆς.
13Καὶ μία πήχη ἐκ τοῦ ἑνὸς πλαγίου καὶ μία πήχη ἐκ τοῦ ἄλλου πλαγίου ἐκ τοῦ ἐναπολειπομένου εἰς τὸ μῆκος τῶν παραπετασμάτων τῆς σκηνῆς θέλει κρέμασθαι ἐπάνωθεν ἐπὶ τὰ πλάγια τῆς σκηνῆς ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, διὰ νὰ καλύπτῃ αὐτήν.
14Καὶ θέλεις κάμει κατακάλυμμα διὰ τὴν σκηνήν ἐκ δερμάτων κριῶν κοκκινοβαφῶν καὶ ἐπικάλυμμα ὑπεράνωθεν ἐκ δερμάτων θώων.
15Καὶ θέλεις κάμει διὰ τὴν σκηνήν σανίδας ἐκ ξύλου σιττὶμ ὀρθίας·
16δέκα πηχῶν τὸ μῆκος τῆς μιᾶς σανίδος, καὶ μιᾶς πήχης καὶ ἡμισείας τὸ πλάτος τῆς μιᾶς σανίδος.
17Δύο ἀγκωνίσκοι θέλουσιν εἶσθαι εἰς τὴν μίαν σανίδα ἀντικρύζοντες πρὸς ἀλλήλους· οὕτω θέλεις κάμει εἰς πάσας τὰς σανίδας τῆς σκηνῆς.
18Καὶ θέλεις κάμει τὰς σανίδας διὰ τὴν σκηνήν, εἴκοσι σανίδας ἀπὸ τὸ νότιον μέρος πρὸς μεσημβρίαν.
19καὶ ὑποκάτω τῶν εἴκοσι σανίδων θέλεις κάμει τεσσαράκοντα ὑποβάσια ἀργυρά· δύο ὑποβάσια ὑποκάτω τῆς μιᾶς σανίδος διὰ τοὺς δύο ἀγκωνίσκους αὐτῆς, καὶ δύο ὑποβάσια ὑποκάτω τῆς ἄλλης σανίδος διὰ τοὺς δύο ἀγκωνίσκους αὐτῆς.
20Καὶ διὰ τὸ δεύτερον μέρος τῆς σκηνῆς τὸ πρὸς βορρᾶν, θέλεις κάμει εἴκοσι σανίδας.
21καὶ τὰ τεσσαράκοντα αὐτῶν ὑποβάσια ἀργυρά, δύο ὑποβάσια ὑποκάτω τῆς μιᾶς σανίδος, καὶ δύο ὑποβάσια ὑποκάτω τῆς ἄλλης σανίδος.
22Καὶ διὰ τὰ ὄπισθεν μέρη τῆς σκηνῆς τὰ πρὸς δυσμὰς θέλεις κάμει ἕξ σανίδας.
23Θέλεις κάμει καὶ δύο σανίδας διὰ τὰς γωνίας τῆς σκηνῆς εἰς τὰ ὄπισθεν μέρη·
24καὶ θέλουσιν ἑνωθῆ κάτωθεν καὶ θέλουσιν ἑνωθῆ ὁμοῦ ἄνωθεν δι᾿ ἑνὸς κρίκου· οὕτω θέλει εἶσθαι δι᾿ αὐτὰς ἀμφοτέρας· διὰ τὰς δύο γωνίας θέλουσιν εἶσθαι.
25καὶ θέλουσιν εἶσθαι ὀκτὼ σανίδες καὶ τὰ ἀργυρὰ ὑποβάσια αὐτῶν, δεκαὲξ ὑποβάσια· δύο ὑποβάσια ὑποκάτω τῆς μιᾶς σανίδος καὶ δύο ὑποβάσια ὑποκάτω τῆς ἄλλης σανίδος.
26Καὶ θέλεις κάμει μοχλοὺς ἐκ ξύλου σιττίμ· πέντε διὰ τὰς σανίδας τοῦ ἑνὸς μέρους τῆς σκηνῆς,
27καὶ πέντε μοχλοὺς διὰ τὰς σανίδας τοῦ ἄλλου μέρους τῆς σκηνῆς, καὶ πέντε μοχλοὺς διὰ τὰς σανίδας τοῦ μέρους τῆς σκηνῆς διὰ τὸ πλάγιον τὸ πρὸς δυσμάς.
28καὶ ὁ μέσος μοχλός, ὁ ἐν τῷ μέσῳ τῶν σανίδων, θέλει διαπερᾷ ἀπ᾿ ἄκρου ἕως ἄκρου.
29Καὶ τὰς σανίδας θέλεις περικαλύψει μὲ χρυσίον καὶ τοὺς κρίκους αὐτῶν θέλεις κάμει χρυσοῦς, διὰ νὰ ἦναι θῆκαι τῶν μοχλῶν. καὶ θέλεις περικαλύψει τοὺς μοχλοὺς μὲ χρυσίον.
30Καὶ θέλεις ἀνεγείρει τὴν σκηνήν κατὰ τὸ σχέδιον αὐτῆς τὸ δειχθὲν εἰς σὲ ἐπὶ τοῦ ὄρους.
31Καὶ θέλεις κάμει καταπέτασμα ἐκ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, ἐντέχνου ἐργασίας· μὲ χερουβεὶμ θέλει εἶσθαι κατεσκευασμένον.
32Καὶ θέλεις κρεμάσει αὐτὸ ἐπὶ τεσσάρων στύλων ἐκ σιττὶμ περικεκαλυμμένων μὲ χρυσίον· τὰ ἄγκιστρα αὐτῶν θέλουσιν εἶσθαι χρυσά, ἐπὶ τῶν τεσσάρων ἀργυρῶν ὑποβασίων.
33Καὶ θέλεις κρεμάσει τὸ καταπέτασμα ὑπὸ τὰς περόνας, διὰ νὰ φέρῃς ἐκεῖ, ἔσωθεν τοῦ καταπετάσματος, τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου· καὶ τὸ καταπέτασμα θέλει κάμνει εἰς ἐσᾶς χώρισμα μεταξὺ τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων.
34Καὶ θέλεις ἐπιθέσει τὸ ἱλαστήριον ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων.
35Καὶ θέλεις θέσει τὴν τράπεζαν ἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος καὶ τὴν λυχνίαν ἀντικρὺ τῆς τραπέζης πρὸς τὸ νότιον μέρος τῆς σκηνῆς· τὴν δὲ τράπεζαν θέλεις θέσει πρὸς τὸ βόρειον μέρος.
36Καὶ θέλεις κάμει διὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τάπητα ἐκ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, κατεσκευασμένον μὲ ἐργασίαν κεντητοῦ.
37Καὶ θέλεις κάμει διὰ τὸν τάπητα πέντε στύλους ἐκ σιττίμ, καὶ θέλεις περικαλύψει αὐτοὺς μὲ χρυσίον· τὰ ἄγκιστρα αὐτῶν θέλουσιν εἶσθαι χρυσᾶ· καὶ θέλεις χύσει δι᾿ αὐτοὺς πέντε ὑποβάσια χάλκινα.Σχετικά με το Copyright: