Μοιραστείτε

 

Έξοδος 28

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ σὺ προσάγαγε πρὸς σεαυτὸν Ἀαρὼν τὸν ἀδελφὸν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ, ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, διὰ νὰ ἱερατεύωσιν εἰς ἐμέ, Ἀαρών, Ναδὰβ καὶ Ἀβιούδ, Ἐλεάζαρ καὶ Ἰθάμαρ, τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀαρών.
2Καὶ θέλεις κάμει στολήν ἁγίαν εἰς τὸν Ἀαρὼν τὸν ἀδελφὸν σου πρὸς δόξαν καὶ τιμήν.
3Καὶ σὺ λάλησον πρὸς πάντας τοὺς σοφοὺς τὴν καρδίαν, τοὺς ὁποίους ἐγὼ ἐνέπλησα ἀπὸ πνεύματος σοφίας, νὰ κάμωσι τὴν στολήν τοῦ Ἀαρών, διὰ νὰ καθιερώσῃς αὐτόν, ὥστε νὰ ἱερατεύῃ εἰς ἐμέ.
4Καὶ αὕτη εἶναι ἡ στολή τὴν ὁποίαν θέλουσι κάμει· περιστήθιον καὶ ἐφὸδ καὶ ποδήρης καὶ χιτὼν κεντητός, μίτρα καὶ ζώνη· καὶ θέλουσι κάμει στολὰς ἁγίας εἰς τὸν Ἀαρὼν τὸν ἀδελφὸν σου, καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, διὰ νὰ ἱερατεύωσιν εἰς ἐμέ.
5Καὶ αὐτοὶ θέλουσι λάβει τὸ χρυσίον καὶ τὸ κυανοῦν καὶ τὸ πορφυροῦν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον.
6Καὶ θέλουσι κάμει τὸ ἐφὸδ ἐκ χρυσίου, ἐκ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ, ἐκ κοκκίνου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, ἐντέχνου ἐργασίας·
7θέλει ἔχει τὰς δύο ἐπωμίδας αὐτοῦ συναπτὰς κατὰ τὰ δύο ἄκρα αὐτοῦ, ὥστε νὰ συνάπτωνται.
8Καὶ ἡ κεντητή ζώνη τοῦ ἐφόδ, ἡ ἐπ᾿ αὐτό, θέλει εἶσθαι ἐκ τοῦ αὐτοῦ, κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ· ἐκ χρυσίου, ἐκ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου κεκλωσμένης.
9Καὶ θέλεις λάβει δύο ὀνυχίτας λίθους, καὶ θέλεις ἐγχαράξει ἐπ᾿ αὐτοὺς τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ·
10ἕξ ἐκ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἑνὸς λίθου καὶ τὰ λοιπὰ ἕξ ὀνόματα ἐπὶ τοῦ ἄλλου λίθου, κατὰ τὰς γενέσεις αὐτῶν·
11μὲ ἐργασίαν λιθογλύφου κατὰ τὴν γλυφήν τῆς σφραγίδος, θέλεις ἐγχαράξει τοὺς δύο λίθους μὲ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· θέλεις ἐναρμόσει αὐτοὺς εἰς χρυσοῦς οἰκίσκους.
12Καὶ θέλεις θέσει τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τῶν ἐπωμίδων τοῦ ἐφὸδ, λίθους μνημοσύνης εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ· καὶ ὁ Ἀαρὼν θέλει βαστάζει τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῶν δύο ὤμων αὑτοῦ εἰς μνημόσυνον.
13Καὶ θέλεις κάμει οἰκίσκους χρυσοῦς·
14καὶ δύο ἁλύσεις ἐκ καθαροῦ χρυσίου ἐπὶ τῶν ἄκρων· ἐργασίαν πλεκτήν θέλεις κάμει αὐτάς, καὶ θέλεις συνάψει τὰς πλεκτὰς ἁλύσεις μὲ τοὺς οἰκίσκους.
15Καὶ θέλεις κάμει τὸ περιστήθιον τῆς κρίσεως ἐντέχνου ἐργασίας· κατὰ τὴν ἐργασίαν τοῦ ἐφὸδ θέλεις κάμει αὐτὸ· ἐκ χρυσίου, κυανοῦ, καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου κεκλωσμένης θέλεις κάμει αὐτό·
16τετράγωνον θέλει εἶσθαι διπλοῦν· μιᾶς σπιθαμῆς τὸ μῆκος αὐτοῦ καὶ μιᾶς σπιθαμῆς τὸ πλάτος αὐτοῦ.
17Καὶ θέλεις ἐναρμόσει εἰς αὐτὸ λίθους, τέσσαρας σειρὰς λίθων· σειρὰ σαρδίου, τοπαζίου καὶ σμαράγδου θέλει εἶσθαι πρώτη σειρά·
18καὶ ἡ δευτέρα σειρά, ἄνθραξ, σάπφειρος καὶ ἀδάμας·
19καὶ ἡ τρίτη σειρά, λιγύριον, ἀχάτης καὶ ἀμέθυστος·
20καὶ ἡ τετάρτη σειρά, βηρύλλιον καὶ ὄνυξ καὶ ἴασπις· ἐνηρμοσμένοι θέλουσιν εἶσθαι εἰς τοὺς χρυσοῦς οἰκίσκους αὐτῶν·
21καὶ οἱ λίθοι θέλουσιν εἶσθαι μὲ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, δώδεκα, κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν, κατὰ τὴν γλυφήν τῆς σφραγίδος· ἕκαστος μὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ θέλουσιν εἶσθαι κατὰ τὰς δώδεκα φυλὰς.
22Καὶ θέλεις κάμει ἐπὶ τὸ περιστήθιον ἁλύσεις κατὰ τὰ ἄκρα, πλεκτῆς ἐργασίας ἐκ χρυσίου καθαροῦ.
23Καὶ θέλεις κάμει ἐπὶ τὸ περιστήθιον δύο κρίκους χρυσοῦς, καὶ θέλεις περάσει τοὺς δύο κρίκους εἰς τὰ δύο ἄκρα τοῦ περιστηθίου.
24Καὶ θέλεις περάσει τὰς δύο πλεκτὰς ἁλύσεις χρυσὰς εἰς τοὺς δύο κρίκους, τοὺς εἰς τὰ ἄκρα τοῦ περιστηθίου.
25Καὶ τὰ ἄλλα δύο ἄκρα τῶν δύο πλεκτῶν ἁλύσεων θέλεις συνάψει μὲ τοὺς δύο οἰκίσκους καὶ θέλεις βάλει αὐτοὺς εἰς τὰς ἐπωμίδας τοῦ ἐφὸδ ἔμπροσθεν αὐτοῦ.
26Καὶ θέλεις κάμει δύο κρίκους χρυσοῦς καὶ θέλεις βάλει αὐτοὺς ἐπὶ τῶν δύο ἄκρων τοῦ περιστηθίου εἰς τὸ χεῖλος αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον εἶναι κατὰ τὸ μέρος τοῦ ἐφὸδ ἔσωθεν·
27καὶ θέλεις κάμει δύο ἄλλους κρίκους χρυσοῦς, καὶ θέλεις βάλει αὐτοὺς εἰς τὰ δύο πλάγια τοῦ ἐφὸδ κάτωθεν, πρὸς τὸ ἐμπροσθινὸν μέρος αὐτοῦ, ἀντικρὺ τῆς ἄλλης ἑνώσεως αὐτοῦ, ἄνωθεν τῆς κεντητῆς ζώνης τοῦ ἐφόδ.
28Καὶ θέλουσι δένει τὸ περιστήθιον διὰ τῶν κρίκων αὐτοῦ εἰς τοὺς κρίκους τοῦ ἐφὸδ μὲ ταινίαν ἐκ κυανοῦ, διὰ νὰ ἦναι ἄνωθεν τῆς κεντητῆς ζώνης τοῦ ἐφὸδ καὶ διὰ νὰ μή ἦναι τὸ περιστήθιον κεχωρισμένον ἀπὸ τοῦ ἐφόδ.
29Καὶ ὁ Ἀαρὼν θέλει βαστάζει τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐν τῷ περιστηθίῳ τῆς κρίσεως ἐπὶ τῆς καρδίας αὑτοῦ, ὅταν εἰσέρχηται εἰς τὸ ἅγιον, εἰς μνημόσυνον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου διαπαντός.
30Καὶ θέλεις βάλει εἰς τὸ περιστήθιον τῆς κρίσεως τὸ Οὐρὶμ καὶ τὸ Θουμμίμ, καὶ θέλουσιν εἶσθαι ἐπὶ τῆς καρδίας τοῦ Ἀαρών, ὅταν εἰσέρχηται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ ὁ Ἀαρὼν θέλει βαστάζει τὴν κρίσιν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐπὶ τῆς καρδίας αὑτοῦ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου διαπαντός.
31Καὶ θέλεις κάμει τὸν ποδήρη τοῦ ἐφὸδ ὅλον ἐκ κυανοῦ.
32Καὶ θέλει εἶσθαι εἰς τὴν κορυφήν αὐτοῦ ἄνοιγμα κατὰ τὸ μέσον αὐτοῦ· θέλει ἔχει ταινίαν ὑφαντήν κύκλῳ τοῦ ἀνοίγματος αὐτοῦ, καθὼς εἶναι τὸ ἄνοιγμα τοῦ θώρακος, διὰ νὰ μή σχίζηται.
33Καὶ θέλεις κάμει ἐπὶ τῶν κρασπέδων αὐτοῦ ῥόδια ἐκ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου ἐπὶ τῶν κρασπέδων αὐτοῦ κύκλῳ· καὶ κώδωνας χρυσοῦς μεταξὺ αὐτῶν κύκλῳ·
34χρυσοῦν κώδωνα καὶ ῥόδιον, χρυσοῦν κώδωνα καὶ ῥόδιον, ἐπὶ τῶν κρασπέδων τοῦ ποδήρους κύκλῳ.
35Καὶ θέλει εἶσθαι ἐπὶ τοῦ Ἀαρὼν διὰ νὰ λειτουργῇ· καὶ ὁ ἦχος αὐτοῦ θέλει εἶσθαι ἀκουστός, ὅταν εἰσέρχηται εἰς τὸ ἅγιον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ ὅταν ἐξέρχηται, διὰ νὰ μή ἀποθάνῃ.
36Καὶ θέλεις κάμει πέταλον ἐκ χρυσίου καθαροῦ καὶ θέλεις ἐγχαράξει ἐπ᾿ αὐτὸ, ὡς χάραγμα σφραγίδος, ΑΓIΑΣΜΟΣ ΕIΣ ΤΟΝ ΚΥΡIΟΝ.
37Καὶ θέλεις βάλει αὐτὸ ἐπὶ κυανῆς ταινίας, διὰ νὰ ἦναι ἐπὶ τῆς μίτρας· εἰς τὸ ἔμπροσθεν μέρος τῆς μίτρας θέλει εἶσθαι.
38Καὶ θέλει εἶσθαι ἐπὶ τοῦ μετώπου τοῦ Ἀαρών, διὰ νὰ σηκόνῃ ὁ Ἀαρὼν τὴν ἀνομίαν τῶν ἁγίων πραγμάτων, τὰ ὁποῖα οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ θέλουσιν ἁγιάζει εἰς πάσας αὑτῶν τὰς ἁγίας προσφοράς· καὶ θέλει εἶσθαι διαπαντὸς ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ, διὰ νὰ ἦναι δεκταὶ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
39Καὶ θέλεις ὑφάνει τὸν χιτῶνα ἐκ βύσσου καὶ θέλεις κάμει μίτραν ἐκ βύσσου καὶ θέλεις κάμει ζώνην ἐργασίας κεντητοῦ.
40Καὶ διὰ τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀαρὼν θέλεις κάμει χιτῶνας καὶ θέλεις κάμει δι᾿ αὐτοὺς ζῶνας καὶ μιτρίδια θέλεις κάμει δι᾿ αὐτοὺς πρὸς δόξαν καὶ τιμήν.
41Καὶ θέλεις ἐνδύσει αὐτὰ τὸν Ἀαρὼν τὸν ἀδελφὸν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ θέλεις χρίσει αὐτοὺς καὶ θέλεις καθιερώσει αὐτοὺς καὶ ἁγιάσει αὐτούς, διὰ νὰ ἱερατεύωσιν εἰς ἐμέ.
42Καὶ θέλεις κάμει εἰς αὐτοὺς λινὰ περισκελῆ, διὰ νὰ σκεπάζωσι τὴν γύμνωσιν τῆς σαρκὸς αὐτῶν· ἀπὸ τῆς ὀσφύος μέχρι τῶν μηρῶν θέλουσι φθάνει·
43καὶ θέλουσιν εἶσθαι ἐπὶ τοῦ Ἀαρὼν καὶ ἐπὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ, ὅταν εἰσέρχωνται εἰς τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου ἤ ὅταν πλησιάζωσιν εἰς τὸ θυσιαστήριον διὰ νὰ λειτουργήσωσιν ἐν τῷ ἁγίῳ, διὰ νὰ μή φέρωσιν ἐφ᾿ ἑαυτοὺς ἀνομίαν καὶ ἀποθάνωσι τοῦτο θέλει εἶσθαι νόμος παντοτεινὸς εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸ σπέρμα αὐτοῦ μετ᾿ αὐτόν.Σχετικά με το Copyright: