Μοιραστείτε

 

Έξοδος 29

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ τοῦτο εἶναι τὸ πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον θέλεις κάμει εἰς αὐτοὺς διὰ νὰ ἁγιάσῃς αὐτούς, ὥστε νὰ ἱερατεύωσιν εἰς ἐμέ. Λάβε ἕν μοσχάριον βοὸς καὶ δύο κριοὺς ἀμώμους,
2καὶ ἄζυμον ἄρτον καὶ πήττας ἀζύμους ἐζυμωμένας μὲ ἔλαιον καὶ λάγανα ἄζυμα κεχρισμένα μὲ ἔλαιον· ἐκ σεμιδάλεως σίτου θέλεις κάμει αὐτά.
3Καὶ θέλεις βάλει αὐτὰ εἰς ἕν κάνιστρον καὶ θέλεις φέρει αὐτὰ ἐν τῷ κανίστρῳ μετὰ τοῦ μοσχαρίου καὶ τῶν δύο κριῶν.
4Καὶ τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ θέλεις προσαγάγει εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ θέλεις λούσει αὐτοὺς ἐν ὕδατι.
5Καὶ θέλεις λάβει τὰς στολὰς καὶ θέλεις ἐνδύσει τὸν Ἀαρὼν τὸν χιτῶνα καὶ τὸν ποδήρη τοῦ ἐφὸδ καὶ τὸ ἐφὸδ καὶ τὸ περιστήθιον, καὶ θέλεις ζώσει αὐτὸν μὲ τὴν κεντητήν ζώνην τοῦ ἐφόδ.
6Καὶ θέλεις βάλει τὴν μίτραν ἐπὶ τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ θέλεις βάλει τὸ ἅγιον διάδημα ἐπὶ τὴν μίτραν.
7Τότε θέλεις λάβει τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος καὶ θέλεις χύσει ἐξ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ θέλεις χρίσει αὐτόν.
8Καὶ θέλεις προσαγάγει τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ ἐνδύσει αὐτοὺς χιτῶνας·
9καὶ θέλεις ζώσει αὐτοὺς μὲ ζῶνας, τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, καὶ θέλεις περιθέσει εἰς αὐτοὺς μιτρίδια, καὶ ἡ ἱερατεία θέλει εἶσθαι εἰς αὐτοὺς κατὰ νόμον παντοτεινόν· καὶ θέλεις καθιερώσει τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ.
10Καὶ θέλεις προσαγάγει τὸ μοσχάριον ἔμπροσθεν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ θέλουσιν ἐπιθέσει τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλήν τοῦ μοσχαρίου·
11καὶ θέλεις σφάξει τὸ μοσχάριον ἐνώπιον Κυρίου παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
12Καὶ θέλεις λάβει ἐκ τοῦ αἵματος τοῦ μοσχαρίου καὶ θέσει ἐπὶ τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου μὲ τὸν δάκτυλόν σου· καὶ θέλεις χύσει ὅλον τὸ αἷμα παρὰ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου.
13Καὶ θέλεις λάβει ὅλον τὸ στέαρ τὸ περικαλύπτον τὰ ἐντόσθια καὶ τὸν ἐπάνω λοβὸν τοῦ ἤπατος καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ θέλεις καύσει αὐτὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου.
14Τὸ δὲ κρέας τοῦ μοσχαρίου καὶ τὸ δέρμα αὐτοῦ καὶ τὴν κόπρον αὐτοῦ θέλεις καύσει ἐν πυρὶ ἔξω τοῦ στρατοπέδου· τοῦτο εἶναι θυσία περὶ ἁμαρτίας.
15Καὶ τὸν κριὸν τὸν ἕνα θέλεις λάβει, καὶ θέλουσιν ἐπιθέσει ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλήν τοῦ κριοῦ·
16καὶ θέλεις σφάξει τὸν κριὸν καὶ θέλεις λάβει τὸ αἷμα αὐτοῦ καὶ ῥαντίσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ·
17καὶ θέλεις διαμελίσει τὸν κριὸν εἰς τμήματα καὶ θέλεις πλύνει τὰ ἐντόσθια αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ βάλει αὐτὰ μετὰ τῶν τμημάτων αὐτοῦ καὶ μετὰ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ·
18καὶ θέλεις καύσει ὅλον τὸν κριὸν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· τοῦτο εἶναι ὁλοκαύτωμα εἰς τὸν Κύριον· εἶναι ὀσμή εὐωδίας, θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον.
19Καὶ θέλεις λάβει τὸν δεύτερον κριόν· καὶ θέλουσιν ἐπιθέσει ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλήν τοῦ κριοῦ·
20τότε θέλεις σφάξει τὸν κριὸν καὶ θέλεις λάβει ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ καὶ θέσει ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ δεξιοῦ τίου τοῦ Ἀαρών, καὶ ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ δεξιοῦ τίου τῶν υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τὸν ἀντίχειρα τῆς δεξιᾶς χειρὸς αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὸν μεγάλον δάκτυλον τοῦ δεξιοῦ ποδὸς αὐτῶν, καὶ θέλεις ῥαντίσει τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
21Καὶ θέλεις λάβει ἐκ τοῦ αἵματος, τοῦ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἐκ τοῦ ἐλαίου τοῦ χρίσματος, καὶ θέλεις ῥαντίσει ἐπὶ τὸν Ἀαρών, καὶ ἐπὶ τὰς στολὰς αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ θέλουσιν ἁγιασθῆ, αὐτός, καὶ αἱ στολαὶ αὐτοῦ, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ αἱ στολαὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ.
22Καὶ θέλεις λάβει ἐκ τοῦ κριοῦ τὸ στέαρ καὶ τὴν οὐρὰν καὶ τὸ στέαρ τὸ περικαλύπτον τὰ ἐντόσθια καὶ τὸν ἐπάνω λοβὸν τοῦ ἤπατος καὶ τοὺς δύο νεφρούς, καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ τὸν δεξιὸν βραχίονα, διότι εἶναι κριὸς καθιερώσεως,
23καὶ ἕνα ψωμόν, καὶ μίαν πήτταν ἐλαιωμένην, καὶ ἕν λάγανον ἐκ τοῦ κανίστρου τῶν ἀζύμων τῶν προτεθειμένων ἐνώπιον Κυρίου·
24καὶ θέλεις ἐπιθέσει τὰ πάντα εἰς τὰς χεῖρας τοῦ Ἀαρὼν καὶ εἰς τὰς χεῖρας τῶν υἱῶν αὐτοῦ· καὶ θέλεις κινήσει αὐτὰ εἰς κινητήν προσφορὰν ἐνώπιον Κυρίου.
25Καὶ θέλεις λάβει αὐτὰ ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ καύσει ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἐπάνω τοῦ ὁλοκαυτώματος εἰς ὀσμήν εὐωδίας ἐνώπιον Κυρίου· τοῦτο εἶναι θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον,
26Καὶ θέλεις λάβει τὸ στῆθος ἐκ τοῦ κριοῦ τῆς καθιερώσεως, ὅστις εἶναι διὰ τὸν Ἀαρών, καὶ θέλεις κινήσει αὐτὸ εἰς κινητήν προσφορὰν ἐνώπιον Κυρίου καὶ θέλει εἶσθαι μερίδιόν σου.
27Καὶ θέλεις ἁγιάσει τὸ στῆθος τῆς κινητῆς προσφορᾶς καὶ τὸν βραχίονα τῆς προσφορᾶς τῆς ὑψώσεως, ἥτις ἐκινήθη καὶ ἥτις ὑψώθη, ἐκ τοῦ κριοῦ τῆς καθιερώσεως, ἐξ ἐκείνου ὅστις εἶναι διὰ τὸν Ἀαρών, καὶ ἐξ ἐκείνου ὅστις εἶναι διὰ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ·
28καὶ θέλει εἶσθαι τοῦ Ἀαρὼν καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ κατὰ νόμον παντοτεινὸν παρὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· διότι εἶναι προσφορὰ ὑψώσεως· καὶ θέλει εἶσθαι προσφορὰ ὑψώσεως παρὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐκ τῶν εἰρηνικῶν θυσιῶν αὐτῶν, ἡ ὑψουμένη προσφορὰ αὐτῶν πρὸς τὸν Κύριον.
29Καὶ ἡ ἁγία στολή τοῦ Ἀαρὼν θέλει εἶσθαι τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτόν, διὰ νὰ χρισθῶσιν ἐν αὐτῇ καὶ νὰ καθιερωθῶσιν ἐν αὐτῇ.
30Ἑπτὰ ἡμέρας θέλει ἐνδύεσθαι αὐτήν ὁ ἱερεύς, ὁ ἀντ᾿ αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν αὐτοῦ, ὅστις εἰσέρχεται εἰς τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου διὰ νὰ λειτουργήσῃ ἐν τῷ ἁγίῳ.
31Καὶ θέλεις λάβει τὸν κριὸν τῆς καθιερώσεως καὶ βράσει τὸ κρέας αὐτοῦ ἐν τόπῳ ἁγίῳ.
32Καὶ θέλουσι φάγει ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὸ κρέας τοῦ κριοῦ καὶ τὸν ἄρτον τὸν ἐν τῷ κανίστρῳ παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
33Καὶ θέλουσι φάγει ἐκεῖνα, διὰ τῶν ὁποίων ἔγεινεν ἡ ἐξιλέωσις, πρὸς καθιέρωσιν καὶ ἁγιασμὸν αὐτῶν· ξένος ὅμως δὲν θέλει φάγει, διότι εἶναι ἅγια·
34καὶ ἄν μείνῃ τι ἐκ τοῦ κρέατος τῶν καθιερώσεων ἤ ἐκ τοῦ ἄρτου ἕως πρωΐ, τότε θέλεις καύσει τὸ ἐναπολειφθὲν ἐν πυρί· δὲν θέλει φαγωθῆ, διότι εἶναι ἅγιον.
35Καὶ οὕτω θέλεις κάμει εἰς τὸν Ἀαρὼν καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ κατὰ πάντα ὅσα προσέταξα εἰς σέ· ἑπτὰ ἡμέρας θέλεις καθιερώσει αὐτούς·
36καὶ θέλεις προσφέρει πᾶσαν ἡμέραν ἕν μοσχάριον εἰς προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας διὰ ἐξιλέωσιν. Καὶ θέλεις καθαρίζει τὸ θυσιαστήριον, κάμνων ἐξιλέωσιν ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ θέλεις χρίσει αὐτὸ διὰ νὰ ἁγιάσῃς αὐτὸ.
37Ἑπτὰ ἡμέρας θέλεις κάμνει ἐξιλέωσιν ὑπὲρ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ θέλεις ἁγιάζει αὐτὸ· καὶ θέλει εἶσθαι θυσιαστήριον ἁγιώτατον· πᾶν τὸ ἐγγίζον τὸ θυσιαστήριον θέλει εἶσθαι ἅγιον.
38Τοῦτο δὲ εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον θέλεις προσφέρει ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· δύο ἀρνία ἐνιαύσια τὴν ἡμέραν διαπαντός·
39τὸ ἕν ἀρνίον θέλεις προσφέρει τὸ πρωΐ, καὶ τὸ ἄλλο ἀρνίον θέλεις προσφέρει τὸ δειλινόν·
40καὶ μετὰ τοῦ ἑνὸς ἀρνίου ἕν δέκατον σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μὲ τὸ τέταρτον ἑνὸς ἵν ἐλαίου κοπανισμένου· καὶ τὸ τέταρτον ἑνὸς ἵν οἴνου διὰ σπονδήν.
41καὶ τὸ δεύτερον ἀρνίον θέλεις προσφέρει τὸ δειλινόν· κατὰ τὴν προσφορὰν τῆς πρωΐας, καὶ κατὰ τὴν σπονδήν αὐτῆς, θέλεις κάμει εἰς αὐτό, εἰς ὀσμήν εὐωδίας, θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς πρὸς τὸν Κύριον.
42τοῦτο θέλει εἶσθαι παντοτεινὸν ὁλοκαύτωμα εἰς τὰς γενεὰς σας παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐνώπιον Κυρίου· ὅπου θέλω ἐμφανίζεσθαι εἰς σᾶς, διὰ νὰ λαλῶ ἐκεῖ πρὸς σέ.
43Καὶ ἐκεῖ θέλει ἐμφανίζεσθαι εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, καὶ ἡ σκηνή θέλει ἁγιάζεσθαι μὲ τὴν δόξαν μου.
44Καὶ θέλω ἁγιάζει τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὸ θυσιαστήριον· θέλω ἁγιάζει καὶ τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, διὰ νὰ ἱερατεύωσιν εἰς ἐμέ.
45Καὶ θέλω κατοικεῖ ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ θέλω εἶσθαι Θεὸς αὐτῶν.
46Καὶ αὐτοὶ θέλουσι γνωρίζει ὅτι ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν, ὁ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου διὰ νὰ κατοικῶ ἐν μέσῳ αὐτῶν· ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν.Σχετικά με το Copyright: