Μοιραστείτε

 

Έξοδος 30

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ θέλεις κάμει θυσιαστήριον διὰ νὰ θυμιάζῃς θυμίαμα· ἐκ ξύλου σιττὶμ θέλεις κάμει αὐτὸ.
2μιᾶς πήχης τὸ μῆκος αὐτοῦ καὶ μιᾶς πήχης τὸ πλάτος αὐτοῦ τετράγωνον θέλει εἶσθαι καὶ δύο πηχῶν τὸ ὕψος αὐτοῦ τὰ κέρατα αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ.
3Καὶ θέλεις περικαλύψει αὐτὸ μὲ χρυσίον καθαρόν, τὴν κορυφήν αὐτοῦ καὶ τὰ πλάγια αὐτοῦ κύκλῳ καὶ τὰ κέρατα αὐτοῦ καὶ θέλεις κάμει εἰς αὐτὸ στεφάνην χρυσήν κύκλῳ.
4Καὶ δύο χρυσοῦς κρίκους θέλεις κάμει εἰς αὐτὸ ὑπὸ τὴν στεφάνην αὐτοῦ· πλησίον τῶν δύο γωνιῶν αὐτοῦ ἐπὶ τὰ δύο πλάγια αὐτοῦ θέλεις κάμει αὐτούς, καὶ θέλουσιν εἶσθαι θῆκαι τῶν μοχλῶν, ὥστε νὰ βαστάζωσιν αὐτὸ δι᾿ αὐτῶν.
5Καὶ θέλεις κάμει τοὺς μοχλοὺς ἐκ ξύλου σιττίμ, καὶ θέλεις περικαλύψει αὐτοὺς μὲ χρυσίον.
6Καὶ θέλεις βάλει αὐτὸ ἀπέναντι τοῦ καταπετάσματος τοῦ ἐνώπιον τῆς κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου, ἀντικρὺ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἐπὶ τοῦ μαρτυρίου, ὅπου θέλω ἐμφανίζεσθαι εἰς σέ.
7Καὶ θέλει θυμιάζει ὁ Ἀαρὼν ἐπ᾿ αὐτοῦ θυμίαμα εὐῶδες καθ᾿ ἑκάστην πρωΐαν· ὅταν ἑτοιμάζῃ τοὺς λύχνους, θέλει θυμιάζει ἐπ᾿ αὐτοῦ.
8Καὶ ὅταν ἀνάπτῃ ὁ Ἀαρὼν τοὺς λύχνους τὸ ἑσπέρας, θέλει θυμιάζει ἐπ᾿ αὐτοῦ, θυμίαμα παντοτεινὸν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου εἰς τὰς γενεὰς σας.
9δὲν θέλετε προσφέρει ἐπ᾿ αὐτοῦ ξένον θυμίαμα οὐδὲ ὁλοκαύτωμα οὐδὲ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων οὐδὲ θέλετε χύσει ἐπ᾿ αὐτοῦ σπονδήν.
10Καὶ θέλει κάμνει ὁ Ἀαρὼν ἐξιλέωσιν ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μὲ τὸ αἷμα τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς τῆς ἐξιλεώσεως· ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ θέλει κάμνει ἐξιλέωσιν ἐπ᾿ αὐτοῦ εἰς τὰς γενεὰς σας· τοῦτο εἶναι ἁγιώτατον πρὸς τὸν Κύριον.
11Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
12Ὅταν λαμβάνῃς τὸ κεφάλαιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ κατὰ τὴν ἀπαρίθμησιν αὐτῶν, τότε θέλουσι δώσει πᾶς ἄνθρωπος λύτρον διὰ τὴν ψυχήν αὑτοῦ πρὸς τὸν Κύριον, ὅταν ἀπαριθμῇς αὐτούς, διὰ νὰ μή ἐπέλθῃ πληγή ἐπ᾿ αὐτούς, ὅταν ἀπαριθμῇς αὐτούς·
13τοῦτο θέλουσι δίδει πᾶς ὅστις περνᾷ εἰς τὴν ἀπαρίθμησιν, ἥμισυ τοῦ σίκλου κατὰ τὸν σίκλον τοῦ ἁγίου· ὁ σίκλος εἶναι εἴκοσι γερά· ἥμισυ τοῦ σίκλου θέλει εἶσθαι ἡ προσφορὰ τοῦ Κυρίου.
14Πᾶς ὅστις περνᾷ εἰς τὴν ἀπαρίθμησιν, ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν ἡλικίας καὶ ἐπάνω, θέλει δώσει προσφορὰν εἰς τὸν Κύριον.
15Ὁ πλούσιος δὲν θέλει δώσει πλειότερον, καὶ ὁ πτωχὸς δὲν θέλει δώσει ὀλιγώτερον ἡμίσεος σίκλου, ὅταν δίδωσι τὴν προσφορὰν εἰς τὸν Κύριον διὰ νὰ κάμωσιν ἐξιλέωσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν.
16Καὶ θέλεις λάβει τὸ ἀργύριον τῆς ἐξιλεώσεως παρὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ θέλεις μεταχειρισθῆ αὐτὸ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ θέλει εἶσθαι εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ εἰς μνημόσυνον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ γείνῃ ἐξιλέωσις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν.
17Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
18Καὶ θέλεις κάμει νιπτῆρα χάλκινον καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ χαλκίνην, διὰ νὰ νίπτωνται καὶ θέλεις θέσει αὐτὸν μεταξὺ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ θέλεις βάλει ὕδωρ εἰς αὐτόν·
19καὶ θέλουσι νίπτει ὁ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὑτῶν καὶ τοὺς πόδας αὑτῶν ἐξ αὐτοῦ·
20ὅταν εἰσέρχωνται εἰς τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου, θέλουσι νίπτεσθαι μὲ ὕδωρ, διὰ νὰ μή ἀποθάνωσιν· ἤ ὅταν πλησιάζωσιν εἰς τὸ θυσιαστήριον διὰ νὰ λειτουργήσωσι, διὰ νὰ καύσωσι θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον·
21τότε θέλουσι νίπτει τὰς χεῖρας αὑτῶν καὶ τοὺς πόδας αὑτῶν, διὰ νὰ μή ἀποθάνωσι καὶ τοῦτο θέλει εἶσθαι νόμος παντοτεινὸς εἰς αὐτούς, εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν.
22Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,
23Καὶ σὺ λάβε εἰς σεαυτὸν ἐκλεκτὰ ἀρώματα, καθαρᾶς σμύρνης πεντακοσίους σίκλους καὶ εὐώδους κινναμώμου ἥμισυ αὐτῆς, διακοσίους πεντήκοντα, καὶ εὐώδους καλάμου διακοσίους πεντήκοντα,
24καὶ κασσίας πεντακοσίους, κατὰ τὸν σίκλον τοῦ ἁγίου, καὶ ἐλαίου ἐλαίας ἕν ἵν·
25καὶ θέλεις κάμει αὐτὸ ἔλαιον ἁγίου χρίσματος, χρίσμα μυρεψικὸν κατὰ τὴν τέχνην τοῦ μυρεψοῦ· ἅγιον χριστήριον ἔλαιον θέλει εἶσθαι.
26Καὶ θέλεις χρίσει μὲ αὐτὸ τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου,
27καὶ τὴν τράπεζαν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὴν λυχνίαν καὶ τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος,
28καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ ὁλοκαυτώματος μετὰ πάντων τῶν σκευῶν αὐτοῦ καὶ τὸν νιπτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ.
29Καὶ θέλεις ἁγιάσει αὐτά, διὰ νὰ ἦναι ἁγιώτατα· πᾶν τὸ ἐγγίζον αὐτὰ θέλει εἶσθαι ἅγιον.
30Καὶ τὸν Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ θέλεις χρίσει καὶ θέλεις ἁγιάσει αὐτούς, διὰ νὰ ἱερατεύωσιν εἰς ἐμέ.
31Καὶ θέλεις λαλήσει πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, λέγων, Τοῦτο θέλει εἶσθαι εἰς ἐμὲ ἅγιον χριστήριον ἔλαιον εἰς τὰς γενεὰς σας·
32ἐπὶ σάρκα ἀνθρώπου δὲν θέλει χυθῆ οὐδὲ θέλετε κάμει ὅμοιον αὐτοῦ κατὰ τὴν σύνθεσιν αὐτοῦ· τοῦτο εἶναι ἅγιον καὶ ἅγιον θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς·
33ὅστις συνθέσῃ ὅμοιον αὐτοῦ ἤ ὅστις βάλῃ ἐξ αὐτοῦ ἐπὶ ἀλλογενῆ, θέλει ἐξολοθρευθῆ ἐκ τοῦ λαοῦ αὑτοῦ.
34Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Λάβε εἰς σεαυτὸν εὐώδη ἀρώματα, στακτήν καὶ ὄνυχα καὶ χαλβάνην, ταῦτα τὰ εὐώδη ἀρώματα μετὰ καθαροῦ λιβανίου· ἴσου βάρους θέλει εἶσθαι ἕκαστον.
35Καὶ θέλεις κάμει τοῦτο θυμίαμα, σύνθεσιν κατὰ τὴν τέχνην τοῦ μυρεψοῦ μεμιγμένον, καθαρόν, ἅγιον·
36καὶ θέλεις κοπανίσει μέρος ἐκ τούτου πολλὰ λεπτόν, καὶ θέλεις βάλει ἐξ αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ μαρτυρίου ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, ὅπου θέλω ἐμφανίζεσθαι εἰς σέ· τοῦτο θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς ἁγιώτατον.
37Κατὰ δὲ τὴν σύνθεσιν τοῦ θυμιάματος τούτου, τὸ ὁποῖον θέλεις κάμει, σεῖς δὲν θέλετε κάμει εἰς ἑαυτούς· ἅγιον θέλει εἶσθαι εἰς σὲ διὰ τὸν Κύριον·
38ὅστις κάμῃ ὅμοιον αὐτοῦ διὰ νὰ μυρίζηται αὐτὸ, θέλει ἐξολοθρευθῆ ἐκ τοῦ λαοῦ αὑτοῦ.Σχετικά με το Copyright: