Μοιραστείτε

 

Έξοδος 35

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ συνήθροισεν ὁ Μωϋσῆς πᾶσαν τὴν συναγωγήν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Οὗτοι εἶναι οἱ λόγοι, τοὺς ὁποίους προσέταξεν ὁ Κύριος, διὰ νὰ κάμνητε αὐτούς.
2Ἕξ ἡμέρας θέλει γίνεσθαι ἐργασία· ἡ δὲ ἑβδόμη ἡμέρα θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς ἁγία, σάββατον ἀναπαύσεως εἰς τὸν Κύριον· πᾶς ὅστις κάμῃ ἐν αὐτῇ ἐργασίαν θέλει θανατωθῇ·
3δὲν θέλετε ἀνάπτει πῦρ ἐν πάσαις ταῖς κατοικίαις ὑμῶν τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου.
4Καὶ ἐλάλησεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς πᾶσαν τὴν συναγωγήν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, λέγων, τοῦτο εἶναι τὸ πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ὁ Κύριος προσέταξε, λέγων,
5Λάβετε ἀπὸ ὅ, τι ἔχετε προσφορὰν εἰς τὸν Κύριον· ὅστις προαιρεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ, ἄς φέρῃ τὴν προσφορὰν τοῦ Κυρίου· χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ χαλκόν,
6καὶ κυανοῦν καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ βύσσον καὶ τρίχας αἰγῶν,
7καὶ δέρματα κριῶν κοκκινοβαφῆ καὶ δέρματα θώων καὶ ξύλον σιττίμ,
8καὶ ἔλαιον διὰ τὸ φῶς καὶ ἀρώματα διὰ τὸ χριστήριον ἔλαιον καὶ διὰ τὸ εὐῶδες θυμίαμα,
9καὶ λίθους ὀνυχίτας καὶ λίθους διὰ νὰ ἐντεθῶσιν εἰς τὸ ἐφὸδ καὶ εἰς τὸ περιστήθιον.
10Καὶ πᾶς συνετὸς τὴν καρδίαν μεταξὺ σας θέλει ἐλθεῖ καὶ κάμει πάντα ὅσα προσέταξεν ὁ Κύριος·
11τὴν σκηνήν, τὸ περικάλυμμα αὐτῆς καὶ τὴν σκέπην αὐτῆς, τὰς περόνας αὐτῆς καὶ τὰς σανίδας αὐτῆς, τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς, τοὺς στύλους αὐτῆς καὶ τὰ ὑποβάσια αὐτῆς,
12τὴν κιβωτὸν καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς, τὸ ἱλαστήριον καὶ τὸ καλυπτήριον καταπέτασμα,
13τὴν τράπεζαν καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸν ἄρτον τῆς προθέσεως,
14καὶ τὴν λυχνίαν διὰ τὸ φῶς καὶ τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τοὺς λύχνους αὐτῆς καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ φωτός,
15καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος, καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτοῦ καὶ τὸ χριστήριον ἔλαιον καὶ τὸ εὐῶδες θυμίαμα καὶ τὸν τάπητα τῆς θύρας τῆς εἰσόδου τῆς σκηνῆς,
16τὸ θυσιαστήριον τοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τὴν χαλκίνην ἐσχάραν αὐτοῦ τοὺς μοχλοὺς αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ, τὸν νιπτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ,
17τὰ παραπετάσματα τῆς αὐλῆς, τοὺς στύλους αὐτῆς καὶ τὰ ὑποβάσια αὐτῶν καὶ τὸ παραπέτασμα τῆς θύρας τῆς αὐλῆς,
18τοὺς πασσάλους τῆς σκηνῆς καὶ τοὺς πασσάλους τῆς αὐλῆς καὶ τὰ σχοινία αὐτῶν,
19τὰς λειτουργικὰς στολὰς διὰ νὰ λειτουργῶσιν ἐν τῷ ἁγίῳ, τὰς ἁγίας στολὰς διὰ τὸν Ἀαρὼν τὸν ἱερέα καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ, διὰ νὰ ἱερατεύωσι.
20Καὶ ἐξῆλθε πᾶσα ἡ συναγωγή τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ Μωϋσέως.
21Καὶ ἦλθον, πᾶς ἄνθρωπος τοῦ ὁποίου ἡ καρδία διήγειρεν αὐτόν· καὶ πᾶς τις τὸν ὁποῖον τὸ πνεῦμα αὑτοῦ ἔκαμε πρόθυμον, ἔφεραν τὴν προσφορὰν τοῦ Κυρίου διὰ τὸ ἔργον τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ διὰ πᾶσαν τὴν ὑπηρεσίαν αὐτῆς καὶ διὰ τὰς ἁγίας στολάς.
22Καὶ ἦλθον, ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες, ὅσοι ἦσαν προθύμου καρδίας, φέροντες βραχιόλια καὶ ἐνώτια καὶ δακτυλίδια καὶ περιδέραια, πᾶν σκεῦος χρυσοῦν· καὶ πάντες ὅσοι προσέφεραν προσφορὰν χρυσίον εἰς τὸν Κύριον.
23Καὶ πᾶς ἄνθρωπος εἰς τὸν ὁποῖον εὑρίσκετο κυανοῦν καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ βύσσος καὶ τρίχες αἰγῶν καὶ δέρματα κριῶν κοκκινοβαφῆ καὶ δέρματα θώων, ἔφεραν αὐτά.
24Πᾶς ὅστις ἠδύνατο νὰ κάμῃ προσφορὰν ἀργυρίου καὶ χαλκοῦ, ἔφεραν τὴν προσφορὰν τοῦ Κυρίου· καὶ πᾶς ἄνθρωπος, εἰς τὸν ὁποῖον εὑρίσκετο ξύλον σιττὶμ διὰ πᾶν ἔργον τῆς ὑπηρεσίας, ἔφεραν αὐτὸ.
25Καὶ πᾶσα γυνή συνετή τὴν καρδίαν ἔκλωθον μὲ τὰς χεῖρας αὑτῶν καὶ ἔφερον κεκλωσμένα, τὸ κυανοῦν καὶ τὸ πορφυροῦν, τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον.
26Καὶ πᾶσαι αἱ γυναῖκες, τῶν ὁποίων ἡ καρδία διήγειρεν αὐτὰς εἰς εὐμηχανίαν, ἔκλωσαν τὰς τρίχας τῶν αἰγῶν.
27Καὶ οἱ ἄρχοντες ἔφεραν τοὺς λίθους τοὺς ὀνυχίτας καὶ τοὺς λίθους τῆς ἐνθέσεως διὰ τὸ ἐφὸδ καὶ διὰ τὸ περιστήθιον·
28καὶ τὰ ἀρώματα, καὶ τὸ ἔλαιον διὰ τὸ φῶς καὶ διὰ τὸ χριστήριον ἔλαιον καὶ διὰ τὸ εὐῶδες θυμίαμα.
29Οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἔφεραν προαιρετικήν προσφορὰν εἰς τὸν Κύριον, πᾶς ἀνήρ καὶ γυνή, τῶν ὁποίων ἡ καρδία ἔκαμεν αὐτοὺς προθύμους εἰς τὸ νὰ φέρωσι διὰ πᾶσαν τὴν ἐργασίαν, τὴν ὁποίαν προσέταξεν ὁ Κύριος νὰ γείνῃ διὰ χειρὸς τοῦ Μωϋσέως.
30Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, Ἰδέτε, ὁ Κύριος ἐκάλεσεν ἐξ ὀνόματος Βεσελεήλ τὸν υἱὸν τοῦ Οὐρί, υἱοῦ τοῦ Ὤρ, ἐκ φυλῆς Ἰούδα·
31καὶ ἐνέπλησεν αὐτὸν πνεύματος θείου, σοφίας συνέσεως καὶ ἐπιστήμης καὶ πάσης καλλιτεχνίας·
32καὶ διὰ νὰ ἐπινοῇ ἔντεχνα ἔργα, ὥστε νὰ ἐργάζηται εἰς χρυσίον καὶ εἰς ἀργύριον καὶ εἰς χαλκόν·
33καὶ νὰ γλύφῃ λίθους ἐνθέσεως καὶ νὰ σκαλίζῃ ξύλα δι᾿ ἐργασίαν, διὰ πᾶν ἔντεχνον ἔργον.
34Καὶ ἔδωκεν εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ τὸ νὰ διδάσκῃ, αὐτὸς καὶ Ἐλιὰβ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχισαμάχ, ἐκ φυλῆς Δάν.
35Τούτους ἐνέπλησε συνέσεως καρδίας, διὰ νὰ ἐργάζωνται πᾶν ἔργον ἐγχαράκτου καὶ καλλιτέχνου καὶ κεντητοῦ εἰς κυανοῦν καὶ εἰς πορφυροῦν, εἰς κόκκινον καὶ εἰς βύσσον, καὶ ὑφαντοῦ, τῶν ἐργαζομένων πᾶν ἔργον καὶ ἐπινοούντων ἔντεχνα ἔργα.Σχετικά με το Copyright: