Μοιραστείτε

 

Έξοδος 36

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔκαμεν ὁ Βεσελεήλ καὶ ὁ Ἐλιὰβ καὶ πᾶς σοφὸς τὴν καρδίαν, εἰς τὸν ὁποῖον ὁ Κύριος ἔδωκε σοφίαν καὶ σύνεσιν διὰ νὰ ἐξεύρῃ νὰ ἐργάζηται πᾶν τὸ ἔργον τῆς ὑπηρεσίας τοῦ ἁγιαστηρίου, κατὰ πάντα ὅσα προσέταξεν ὁ Κύριος.
2Καὶ ἐκάλεσεν ὁ Μωϋσῆς τὸν Βεσελεήλ καὶ τὸν Ἐλιὰβ καὶ πάντα σοφὸν τὴν καρδίαν, εἰς τοῦ ὁποίου τὴν καρδίαν ὁ Κύριος ἔδωκε σοφίαν, πάντα ἄνθρωπον τοῦ ὁποίου ἡ καρδία διήγειρεν αὐτὸν εἰς τὸ νὰ ἔλθῃ πρὸς τὸ ἔργον διὰ νὰ κάμῃ αὐτὸ.
3Καὶ ἔλαβον ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ Μωϋσέως πάσας τὰς προσφοράς, τὰς ὁποίας ἔφεραν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ διὰ τὸ ἔργον τῆς ὑπηρεσίας τοῦ ἁγιαστηρίου, διὰ νὰ κάμωσιν αὐτό. Καὶ ἔφερον ἔτι πρὸς αὐτὸν αὐτοπροαιρέτους προσφορὰς καθ᾿ ἑκάστην πρωΐαν.
4Καὶ ἦλθον πάντες οἱ σοφοὶ οἱ ἐργαζόμενοι πᾶν τὸ ἔργον τοῦ ἁγιαστηρίου, ἕκαστος ἀπὸ τοῦ ἔργου αὑτοῦ, τὸ ὁποῖον ἔκαμνον·
5καὶ εἶπον πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγοντες, Ὁ λαὸς φέρει πλειότερον παρὰ τὸ ἱκανὸν διὰ τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ ἔργου, τὸ ὁποῖον ὁ Κύριος προσέταξε νὰ γείνῃ.
6Καὶ προσέταξεν ὁ Μωϋσῆς καὶ ἐκήρυξαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ, λέγοντες, Μηδεὶς ἀνήρ μήτε γυνή, ἄς μή κάμνῃ πλέον ἐργασίαν διὰ τὴν προσφορὰν τοῦ ἁγιαστηρίου. Καὶ ὁ λαὸς ἔπαυσεν ἀπὸ τοῦ νὰ φέρῃ·
7διότι ἡ ὕλη, τὴν ὁποίαν εἶχον, ἦτο ἱκανή δι᾿ ὅλον τὸ ἔργον, ὥστε νὰ κάμωσιν αὐτὸ, καὶ ἐπερίσσευεν.
8Καὶ πᾶς σοφὸς τὴν καρδίαν ἐκ τῶν ἐργαζομένων τὸ ἔργον τῆς σκηνῆς ἔκαμον δέκα παραπετάσματα ἐκ βύσσου κεκλωσμένης καὶ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου· μὲ χερουβεὶμ ἐντέχνου ἐργασίας ἔκαμον αὐτά·
9τὸ μῆκος τοῦ ἑνὸς παραπετάσματος εἰκοσιοκτὼ πηχῶν καὶ τὸ πλάτος τοῦ ἑνὸς παραπετάσματος τεσσάρων πηχῶν· πάντα τὰ παραπετάσματα τοῦ αὐτοῦ μέτρου·
10καὶ συνῆψε τὰ πέντε παραπετάσματα τὸ ἕν μετὰ τοῦ ἄλλου· καὶ τὰ ἄλλα πέντε παραπετάσματα συνῆψε τὸ ἕν μετὰ τοῦ ἄλλου.
11Καὶ ἔκαμε θυλειὰς κυανὰς ἐπὶ τῆς ἄκρας τοῦ ἑνὸς παραπετάσματος κατὰ τὸ πλάγιον ὅπου ἔγεινεν ἡ ἕνωσις· ὁμοίως ἔκαμεν ἐπὶ τῆς τελευταίας ἄκρας τοῦ δευτέρου παραπετάσματος, ὅπου ἔγεινεν ἡ ἕνωσις τοῦ δευτέρου·
12πεντήκοντα θυλειὰς ἔκαμεν εἰς τὸ ἕν παραπέτασμα καὶ πεντήκοντα θυλειὰς ἔκαμεν ἐπὶ τῆς ἄκρας τοῦ παραπετάσματος, ὅπου ἔγεινεν ἡ ἕνωσις τοῦ δευτέρου, διὰ νὰ ἀντικρύζωσι αἱ θυλειαὶ πρὸς ἄλληλα.
13Καὶ ἔκαμε πεντήκοντα περόνας χρυσὰς καὶ συνῆψε τὰ παραπετάσματα πρὸς ἄλληλα μὲ τὰς περόνας· καὶ ἔγεινεν ἡ σκηνή μία.
14Καὶ ἔκαμε παραπετάσματα ἐκ τριχῶν αἰγῶν διὰ νὰ ἦναι κάλυμμα ἐπὶ τῆς σκηνῆς· ἕνδεκα παραπετάσματα ἔκαμεν αὐτά·
15τὸ μῆκος τοῦ ἑνὸς παραπετάσματος τριάκοντα πηχῶν καὶ τὸ πλάτος τοῦ ἑνὸς παραπετάσματος τεσσάρων πηχῶν· τὰ ἕνδεκα παραπετάσματα τοῦ αὐτοῦ μέτρου·
16καὶ συνῆψε τὰ πέντε παραπετάσματα χωριστά, καὶ τὰ ἕξ παραπετάσματα χωριστά.
17Καὶ ἔκαμε πεντήκοντα θυλειὰς ἐπὶ τῆς τελευταίας ἄκρας τοῦ παραπετάσματος κατὰ τὴν ἕνωσιν, καὶ πεντήκοντα θυλειὰς ἔκαμεν ἐπὶ τῆς ἄκρας τοῦ παραπετάσματος, κατὰ τὴν ἕνωσιν τοῦ δευτέρου.
18Ἔκαμεν ἔτι πεντήκοντα περόνας χαλκίνας, διὰ νὰ συνάψῃ τὴν σκηνήν, ὥστε νὰ ἦναι μία.
19Καὶ ἔκαμε ἐπικάλυμμα διὰ τὴν σκηνήν ἐκ δερμάτων κριῶν κοκκινοβαφῶν, καὶ ἐπικάλυμμα ὑπεράνωθεν ἐκ δερμάτων θώων.
20Καὶ ἔκαμε τὰς σανίδας διὰ τὴν σκηνήν ἐκ ξύλου σιττίμ, ὀρθίας·
21τὸ μῆκος τῆς μιᾶς σανίδος δέκα πηχῶν, καὶ τὸ πλάτος τῆς μιᾶς σανίδος μιᾶς πήχης καὶ ἡμισείας·
22μία σανὶς εἶχε δύο ἀγκωνίσκους ἀντικρύζοντας πρὸς ἀλλήλους· οὕτως ἔκαμε δι᾿ ὅλας τὰς σανίδας τῆς σκηνῆς.
23Καὶ ἔκαμε τὰς σανίδας διὰ τὴν σκηνήν, εἴκοσι σανίδας ἀπὸ τοῦ νοτίου μέρους πρὸς τὰ δεξιά.
24Καὶ τεσσαράκοντα ὑποβάσια ἀργυρὰ ἔκαμεν ὑποκάτω τῶν εἴκοσι σανίδων· δύο ὑποβάσια ὑποκάτω τῆς μιᾶς σανίδος διὰ τοὺς δύο ἀγκωνίσκους αὐτῆς καὶ δύο ὑποβάσια ὑποκάτω τῆς ἄλλης σανίδος διὰ τοὺς δύο ἀγκωνίσκους αὐτῆς.
25Καὶ διὰ τὸ δεύτερον μέρος τῆς σκηνῆς, τὸ πρὸς βορρᾶν, ἔκαμεν εἴκοσι σανίδας,
26καὶ τὰ τεσσαράκοντα αὐτῶν ὑποβάσια ἀργυρά· δύο ὑποβάσια ὑποκάτω τῆς μιᾶς σανίδος καὶ δύο ὑποβάσια ὑποκάτω τῆς ἄλλης σανίδος.
27Καὶ διὰ τὰ μέρη τῆς σκηνῆς τὰ πρὸς δυσμὰς ἔκαμεν ἕξ σανίδας.
28Καὶ δύο σανίδας ἔκαμε διὰ τὰς γωνίας τῆς σκηνῆς εἰς τὰ δύο πλάγια·
29καὶ ἡνώθησαν κάτωθεν καὶ ἡνώθησαν ὁμοῦ ἄνωθεν διὰ τοῦ ἑνὸς κρίκου· οὕτως ἔκαμε δι᾿ αὐτὰς ἀμφοτέρας διὰ τὰς δύο γωνίας.
30Καὶ ἦσαν ὀκτὼ σανίδες· καὶ τὰ ὑποβάσια αὐτῶν δεκαὲξ ὑποβάσια ἀργυρά, ἀνὰ δύο ὑποβάσια ὑποκάτω ἑκάστης σανίδος.
31Καὶ ἔκαμε τοὺς μοχλοὺς ἐκ ξύλου σιττίμ· πέντε διὰ τὰς σανίδας τοῦ ἑνὸς μέρους τῆς σκηνῆς,
32καὶ πέντε μοχλοὺς διὰ τὰς σανίδας τοῦ ἄλλου μέρους τῆς σκηνῆς καὶ πέντε μοχλοὺς διὰ τὰς σανίδας τῆς σκηνῆς, διὰ τὰ ὄπισθεν μέρη τὰ πρὸς δυσμάς·
33καὶ ἔκαμε τὸν μέσον μοχλὸν διὰ νὰ διαπερᾷ διὰ τῶν σανίδων ἀπ᾿ ἄκρου ἕως ἄκρου.
34Καὶ περιεκάλυψε τὰς σανίδας μὲ χρυσίον καὶ ἔκαμε τοὺς κρίκους αὐτῶν χρυσοὺς διὰ νὰ ἦναι θῆκαι τῶν μοχλῶν, καὶ περιεκάλυψε τοὺς μοχλοὺς μὲ χρυσίον.
35Καὶ ἔκαμε τὸ καταπέτασμα ἐκ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου κεκλωσμένης· ἐντέχνου ἐργασίας ἔκαμεν αὐτὸ μὲ χερουβείμ.
36Καὶ ἔκαμεν εἰς αὐτὸ τοὺς τέσσαρας στύλους ἐκ ξύλου σιττὶμ καὶ περιεκάλυψεν αὐτοὺς μὲ χρυσίον· τὰ ἄγκιστρα αὐτῶν χρυσά· καὶ ἔχυσε δι᾿ αὐτοὺς τέσσαρα ὑποβάσια ἀργυρά.
37Καὶ ἔκαμε τὸν τάπητα διὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς ἐκ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, ἐργασίας κεντητοῦ·
38καὶ τοὺς πέντε στύλους αὐτῆς καὶ τὰ ἄγκιστρα αὐτῶν· καὶ περιεκάλυψε τὰ κιονόκρανα αὐτῶν καὶ τὰς ταινίας αὐτῶν μὲ χρυσίον· τὰ πέντε ὅμως ὑποβάσια αὐτῶν ἦσαν χάλκινα.Σχετικά με το Copyright: