Μοιραστείτε

 

Έξοδος 38

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔκαμε τὸ θυσιαστήριον τοῦ ὁλοκαυτώματος ἐκ ξύλου σιττίμ· πέντε πηχῶν τὸ μῆκος αὐτοῦ καὶ πέντε πηχῶν τὸ πλάτος αὐτοῦ, τετράγωνον· καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ τριῶν πηχῶν·
2καὶ ἔκαμε τὰ κέρατα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν τεσσάρων γωνιῶν αὐτοῦ· τὰ κέρατα αὐτοῦ ἦσαν ἐκ τοῦ αὐτοῦ· καὶ περιεκάλυψεν αὐτὸ χαλκόν.
3Καὶ ἔκαμε πάντα τὰ σκεύη τοῦ θυσιαστηρίου, τοὺς λέβητας καὶ τὰ πτυάρια καὶ τὰς λεκάνας, τὰς κρεάγρας καὶ τὰ πυροδόχα· πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ ἔκαμε χάλκινα.
4Καὶ ἔκαμε διὰ τὸ θυσιαστήριον χαλκίνην ἐσχάραν δικτυωτῆς ἐργασίας ὑπὸ τὴν περιοχήν αὐτοῦ κάτωθεν ἕως τοῦ μέσου αὐτοῦ.
5Καὶ ἔχυσε τέσσαρας κρίκους διὰ τὰ τέσσαρα ἄκρα τῆς χαλκίνης ἐσχάρας, διὰ νὰ ἦναι θῆκαι τῶν μοχλῶν.
6Καὶ ἔκαμε τοὺς μοχλοὺς ἐκ ξύλου σιττίμ, καὶ περιεκάλυψεν αὐτοὺς μὲ χαλκόν.
7Καὶ εἰσῆξε τοὺς μοχλοὺς εἰς τοὺς κρίκους κατὰ τὰ πλάγια τοῦ θυσιαστηρίου, διὰ νὰ βαστάζωσιν αὐτὸ δι᾿ αὐτῶν· κοῖλον σανιδωτὸν ἔκαμεν αὐτό.
8Καὶ ἔκαμε τὸν νιπτῆρα χάλκινον καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ χαλκίνην ἐκ τῶν κατόπτρων τῶν συναθροιζομένων γυναικῶν, αἵτινες συνηθροίζοντο παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
9Καὶ ἔκαμε τὴν αὐλήν· κατὰ τὸ πλευρὸν τὸ πρὸς μεσημβρίαν τὰ παραπετάσματα τῆς αὐλῆς ἦσαν ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, ἑκατὸν πηχῶν.
10Οἱ στύλοι αὐτῶν ἦσαν εἴκοσι καὶ τὰ χάλκινα αὐτῶν ὑποβάσια εἴκοσι τὰ ἄγκιστρα τῶν στύλων καὶ αἱ ζῶναι αὐτῶν ἀργυρά.
11Καὶ κατὰ τὸ βόρειον πλευρὸν τὰ παραπετάσματα ἦσαν ἑκατὸν πηχῶν· οἱ στύλοι αὐτῶν εἴκοσι καὶ τὰ χάλκινα ὑποβάσια αὐτῶν εἴκοσι τὰ ἄγκιστρα τῶν στύλων καὶ αἱ ζῶναι αὐτῶν ἀργυρά.
12Καὶ κατὰ τὸ δυτικὸν πλευρὸν ἦσαν παραπετάσματα πεντήκοντα πηχῶν· οἱ στύλοι αὐτῶν δέκα καὶ τὰ ὑποβάσια αὐτῶν δέκα· τὰ ἄγκιστρα τῶν στύλων καὶ αἱ ζῶναι αὐτῶν ἀργυρά.
13Καὶ κατὰ τὸ ἀνατολικὸν πλευρὸν τὸ πρὸς ἀνατολάς, πεντήκοντα πηχῶν.
14Τὰ παραπετάσματα τοῦ ἑνὸς μέρους τῆς πύλης ἦσαν δεκαπέντε πηχῶν· οἱ στύλοι αὐτῶν τρεῖς καὶ τὰ ὑποβάσια αὐτῶν τρία.
15Καὶ εἰς τὸ ἄλλο μέρος τῆς πύλης τῆς αὐλῆς ἑκατέρωθεν ἦσαν παραπετάσματα δεκαπέντε πηχῶν· οἱ στύλοι αὐτῶν τρεῖς καὶ τὰ ὑποβάσια αὐτῶν τρία.
16Πάντα τὰ παραπετάσματα τῆς αὐλῆς κύκλῳ ἦσαν ἐκ βύσσου κεκλωσμένης.
17Καὶ τὰ ὑποβάσια διὰ τοὺς στύλους ἦσαν χάλκινα· τὰ ἄγκιστρα τῶν στύλων καὶ αἱ ζῶναι αὐτῶν ἀργυρά· καὶ τὰ κιονόκρανα αὐτῶν ἦσαν περικεκαλυμμένα μὲ ἀργύριον· καὶ πάντες οἱ στύλοι τῆς αὐλῆς ἦσαν ἐζωσμένοι μὲ ἀργύριον.
18Καὶ τὸ καταπέτασμα διὰ τὴν πύλην τῆς αὐλῆς ἦτο ἐργασίας κεντητοῦ ἐκ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου κεκλωσμένης· καὶ ἦτο εἴκοσι πηχῶν τὸ μῆκος καὶ τὸ ὕψος εἰς τὸ πλάτος πέντε πηχῶν, καθὼς εἰς τὰ παραπετάσματα τῆς αὐλῆς.
19Καὶ οἱ στύλοι αὐτῶν τέσσαρες καὶ τὰ χάλκινα ὑποβάσια αὐτῶν τέσσαρα· τὰ ἄγκιστρα αὐτῶν ἀργυρά, καὶ τὰ κιονόκρανα αὐτῶν περικεκαλυμμένα μὲ ἀργύριον καὶ αἱ ζῶναι αὐτῶν ἀργυραί.
20Καὶ πάντες οἱ πάσσαλοι τῆς σκηνῆς καὶ τῆς αὐλῆς κύκλῳ χάλκινοι.
21Αὕτη εἶναι ἡ ἀπαρίθμησις τῶν πραγμάτων τῆς σκηνῆς, τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καθὼς ἠριθμήθησαν κατὰ τὴν προσταγήν τοῦ Μωϋσέως, διὰ τὴν ὑπηρεσίαν τῶν Λευϊτῶν διὰ χειρὸς τοῦ Ἰθάμαρ, υἱοῦ τοῦ Ἀαρὼν τοῦ ἱερέως.
22Καὶ ὁ Βεσελεήλ ὁ υἱὸς τοῦ Οὐρί, υἱοῦ τοῦ Ὤρ, ἐκ φυλῆς Ἰούδα, ἔκαμε πάντα ὅσα προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
23Καὶ ἦτο μετ᾿ αὐτοῦ Ἐλιάβ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχισαμάχ, ἐκ φυλῆς Δάν, ἐγχαράκτης καὶ εὐμήχανος τεχνίτης καὶ κεντητής εἰς κυανοῦν καὶ εἰς πορφυροῦν καὶ εἰς κόκκινον καὶ εἰς βύσσον.
24Πᾶν τὸ χρυσίον τὸ δαπανηθὲν διὰ τὴν ἐργασίαν εἰς ὅλον τὸ ἔργον τοῦ ἁγιαστηρίου, τὸ χρυσίον τῆς προσφορᾶς, ἦτο εἰκοσιεννέα τάλαντα καὶ ἑπτακόσιοι τριάκοντα σίκλοι, κατὰ τὸν σίκλον τοῦ ἁγιαστηρίου.
25Καὶ τὸ ἀργύριον τῶν ἀπαριθμηθέντων ἐκ τῆς συναγωγῆς ἑκατὸν τάλαντα, καὶ χίλιοι ἑπτακόσιοι καὶ ἑβδομήκοντα πέντε σίκλοι, κατὰ τὸν σίκλον τοῦ ἁγιαστηρίου·
26ἕν βεκὰχ κατὰ κεφαλήν, τὸ ἥμισυ τοῦ σίκλου, κατὰ τὸν σίκλον τοῦ ἁγιαστηρίου, διὰ πάντα περνῶντα εἰς τὴν ἀπαρίθμησιν, ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν ἡλικίας καὶ ἐπάνω, διὰ ἑξακοσίας καὶ τρεῖς χιλιάδας καὶ πεντακοσίους καὶ πεντήκοντα ἀνθρώπους.
27Καὶ ἐκ τοῦ ἀργυρίου τῶν ἑκατὸν ταλάντων ἐχύθησαν τὰ ὑποβάσια τοῦ ἁγιαστηρίου καὶ τὰ ὑποβάσια τοῦ καταπετάσματος· ἑκατὸν ὑποβάσια ἀπὸ ἑκατὸν ταλάντων, ἕν τάλαντον δι᾿ ἕν ὑποβάσιον.
28Καὶ ἀπὸ τῶν χιλίων ἑπτακοσίων ἑβδομήκοντα πέντε σίκλων ἔκαμεν ἄγκιστρα διὰ τοὺς στύλους καὶ περιεκάλυψε τὰ κιονόκρανα αὐτῶν καὶ ἔζωσεν αὐτούς.
29Καὶ ὁ χαλκὸς τῆς προσφορᾶς ἦτο ἑβδομήκοντα τάλαντα καὶ δύο χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι σίκλοι.
30Καὶ ἐκ τούτου ἔκαμε τὰ ὑποβάσια εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ τὸ χάλκινον θυσιαστήριον καὶ τὴν χαλκίνην ἐσχάραν δι᾿ αὐτὸ, καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ θυσιαστηρίου,
31καὶ τὰ ὑποβάσια τῆς αὐλῆς κύκλῳ καὶ τὰ ὑποβάσια τῆς πύλης τῆς αὐλῆς καὶ πάντας τοὺς πασσάλους τῆς σκηνῆς καὶ πάντας τοὺς πασσάλους τῆς αὐλῆς κύκλῳ.Σχετικά με το Copyright: