Μοιραστείτε

 

Έξοδος 39

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐκ τοῦ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου ἔκαμον στολὰς λειτουργικὰς διὰ νὰ λειτουργῶσιν ἐν τῷ ἁγίῳ, καὶ ἔκαμον τὰς ἁγίας στολὰς διὰ τὸν Ἀαρών, καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
2Καὶ ἔκαμε τὸ ἐφὸδ ἐκ χρυσίου, ἐκ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου κεκλωσμένης.
3Καὶ ἐσφυρηλάτησαν τὸ χρυσίον εἰς λεπτὰς πλάκας καὶ ἔκοψαν αὐτὸ εἰς σύρματα, διὰ νὰ ἐργασθῶσιν αὐτὸ εἰς τὸ κυανοῦν καὶ εἰς τὸ πορφυροῦν καὶ εἰς τὸ κόκκινον καὶ εἰς τὴν βύσσον μὲ ἔντεχνον ἐργασίαν.
4Ἔκαμον ἐπωμίδας συναπτὰς δι᾿ αὐτό· συναπτομένας ἐπὶ τῶν δύο ἄκρων αὐτοῦ.
5Καὶ ἡ κεντητή ζώνη τοῦ ἐφὸδ ἐπ᾿ αὐτὸ ἦτο ἐκ τοῦ αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ· ἐκ χρυσίου, ἐκ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
6Καὶ εἰργάσθησαν τοὺς ὀνυχίτας λίθους ἐνηρμοσμένους ἐν οἰκίσκοις χρυσοῖς, ἐγκεχαραγμένους, καθὼς ἐγχαράττονται αἱ σφραγῖδες, μὲ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
7Καὶ ἔθεσεν αὐτοὺς ἐπὶ τῶν ἐπωμίδων τοῦ ἐφόδ, λίθους μνημοσύνου εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
8Καὶ ἔκαμε τὸ περιστήθιον ἐντέχνου ἐργασίας, κατὰ τὴν ἐργασίαν τοῦ ἐφὸδ, ἐκ χρυσίου, ἐκ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου κεκλωσμένης.
9Τετράγωνον ἦτο· διπλοῦν ἔκαμον τὸ περιστήθιον· μιᾶς σπιθαμῆς τὸ μῆκος αὐτοῦ καὶ μιᾶς σπιθαμῆς τὸ πλάτος αὐτοῦ, διπλοῦ.
10Καὶ ἐνήρμοσαν εἰς αὐτὸ τέσσαρας σειρὰς λίθων· σειρὰ σαρδίου, τοπαζίου καὶ σμαράγδου ἦτο ἡ σειρὰ ἡ πρώτη.
11Καὶ ἡ δευτέρα σειρά, ἄνθραξ, σάπφειρος καὶ ἀδάμας.
12Καὶ ἡ τρίτη σειρά, λιγύριον, ἀχάτης καὶ ἀμέθυστος.
13Καὶ ἡ τετάρτη σειρά, βηρύλλιον, ὄνυξ καὶ ἴασπις· οὗτοι ἦσαν ἐνηρμοσμένοι ἐν οἰκίσκοις χρυσοῖς εἰς τὰ περικλείσματα αὐτῶν.
14Καὶ οἱ λίθοι ἦσαν κατὰ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, δώδεκα, κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν, κατὰ τὴν γλυφήν τῆς σφραγῖδος, ἕκαστος μὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ κατὰ τὰς δώδεκα φυλάς.
15Καὶ ἔκαμον ἐπὶ τὸ περιστήθιον ἁλύσεις κατὰ τὰ ἄκρα, πλεκτῆς ἐργασίας ἐκ χρυσίου καθαροῦ.
16Καὶ ἔκαμον δύο οἰκίσκους χρυσοῦς καὶ δύο κρίκους χρυσοῦς καὶ ἐπέρασαν τοὺς δύο κρίκους εἰς τὰ δύο ἄκρα τοῦ περιστηθίου.
17Καὶ ἐπέρασαν τὰς δύο πλεκτὰς χρυσὰς ἁλύσεις εἰς τοὺς δύο κρίκους τοὺς εἰς τὰ ἄκρα τοῦ περιστηθίου.
18Καὶ τὰ δύο ἄκρα τῶν δύο πλεκτῶν ἁλύσεων συνῆψαν μὲ τοὺς δύο οἰκίσκους καὶ ἔβαλον αὐτοὺς ἐπὶ τῶν ἐπωμίδων τοῦ ἐφὸδ, εἰς τὸ ἔμπροσθεν μέρος αὐτοῦ.
19Καὶ ἔκαμον δύο κρίκους χρυσοὺς καὶ ἔβαλον αὐτοὺς ἐπὶ τῶν δύο ἄκρων τοῦ περιστηθίου, εἰς τὸ χεῖλος αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον ἦτο κατὰ τὸ μέρος τοῦ ἐφὸδ ἔσωθεν.
20Καὶ ἔκαμον δύο ἄλλους κρίκους χρυσοῦς καὶ ἔβαλον αὐτοὺς εἰς τὰ δύο πλάγια τοῦ ἐφὸδ κάτωθεν, πρὸς τὸ ἐμπροσθινὸν μέρος αὐτοῦ ἀντικρὺ τῆς ἄλλης ἑνώσεως αὐτοῦ ἄνωθεν τῆς κεντητῆς ζώνης τοῦ ἐφὸδ.
21Καὶ ἔδεσαν τὸ περιστήθιον διὰ τῶν κρίκων αὐτοῦ εἰς τοὺς κρίκους τοῦ ἐφὸδ μὲ ταινίαν ἐκ κυανοῦ, διὰ νὰ ἦναι ἄνωθεν τῆς κεντητῆς ζώνης τοῦ ἐφὸδ, καὶ διὰ νὰ μή ἦναι τὸ περιστήθιον κεχωρισμένον ἀπὸ τοῦ ἐφὸδ· καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
22Καὶ ἔκαμε τὸν ποδήρη τοῦ ἐφὸδ ἐργασίας ὑφαντῆς, ὅλον ἐκ κυανοῦ.
23Καὶ ἦτο ἄνοιγμα ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ποδήρους, ὡς ἄνοιγμα θώρακος, μὲ ταινίαν κύκλῳ τοῦ ἀνοίγματος, διὰ νὰ μή σχίζηται.
24Καὶ ἔκαμον ἐπὶ τῶν κρασπέδων τοῦ ποδήρους ῥόδια ἐκ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου κεκλωσμένης.
25Καὶ ἔκαμον κώδωνας ἐκ χρυσίου καθαροῦ καὶ ἔβαλον τοὺς κώδωνας μεταξὺ τῶν ῥοδίων ἐπὶ τοῦ κρασπέδου τοῦ ποδήρους κύκλῳ μεταξὺ τῶν ῥοδίων·
26κώδωνα καὶ ῥόδιον, κώδωνα καὶ ῥόδιον, ἐπὶ τῶν κρασπέδων τοῦ ποδήρους τοῦ λειτουργικοῦ κύκλῳ καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
27Καὶ ἔκαμον τοὺς χιτῶνας ἐκ βύσσου ὑφαντῆς ἐργασίας, διὰ τὸν Ἀαρὼν καὶ διὰ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ,
28καὶ τὴν μίτραν ἐκ βύσσου καὶ τὰ μιτρίδια κεκοσμημένα ἐκ βύσσου καὶ τὰ λινὰ περισκελῆ ἐκ βύσσου κεκλωσμένης,
29καὶ τὴν ζώνην ἐκ βύσσου κεκλωσμένης καὶ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου, κεντητῆς ἐργασίας· καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
30Καὶ ἔκαμον τὸ πέταλον τοῦ ἱεροῦ στέμματος ἐκ χρυσίου καθαροῦ καὶ ἐνεχάραξαν ἐπ᾿ αὐτὸ γράμματα ὡς χάραγμα σφραγῖδος, ΑΓIΑΣΜΟΣ ΕIΣ ΤΟΝ ΚΥΡIΟΝ.
31Καὶ ἔδεσαν εἰς αὐτὸ ταινίαν κυανῆν, διὰ νὰ συνάψωσιν αὐτὸ ἄνωθεν ἐπὶ τῆς μίτρας· καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
32Οὕτως ἐτελειώθη ἅπαν τὸ ἔργον τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ ἔκαμον οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ κατὰ πάντα ὅσα προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν· οὕτως ἔκαμον.
33Καὶ ἔφεραν τὴν σκηνήν πρὸς τὸν Μωϋσῆν· τὴν σκηνήν, καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς, τὰς περόνας αὐτῆς, τὰς σανίδας αὐτῆς, τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς καὶ τοὺς στύλους αὐτῆς, καὶ τὰ ὑποβάσια αὐτῆς,
34καὶ τὸ ἐπικάλυμμα τὸ ἐκ δερμάτων κριῶν κοκκινοβαφῶν καὶ τὸ ἐπικάλυμμα τὸ ἐκ δερμάτων θώων καὶ τὸ καλυπτήριον καταπέτασμα,
35τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς καὶ τὸ ἱλαστήριον,
36τὴν τράπεζαν, πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως,
37τὴν καθαρὰν λυχνίαν, τοὺς λύχνους αὐτῆς, τοὺς λύχνους κατὰ τὴν διάταξιν αὐτῶν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ φωτός,
38καὶ τὸ χρυσοῦν θυσιαστήριον καὶ τὸ χριστήριον ἔλαιον καὶ τὸ εὐῶδες θυμίαμα καὶ τὸν τάπητα διὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς,
39τὸ χάλκινον θυσιαστήριον καὶ τὴν χαλκίνην ἐσχάραν αὐτοῦ, τοὺς μοχλοὺς αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ, τὸν νιπτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ,
40τὰ παραπετάσματα τῆς αὐλῆς, τοὺς στύλους αὐτῆς καὶ τὰ ὑποβάσια αὐτῆς καὶ τὸ καταπέτασμα διὰ τὴν πύλην τῆς αὐλῆς, τὰ σχοινία αὐτῆς καὶ τοὺς πασσάλους αὐτῆς καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς ὑπηρεσίας τῆς σκηνῆς διὰ τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου,
41τὰς λειτουργικὰς στολάς, διὰ νὰ λειτουργῶσιν ἐν τῷ ἁγίῳ, καὶ τὰς ἁγίας στολὰς διὰ τὸν Ἀαρὼν τὸν ἱερέα καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ, διὰ νὰ ἱερατεύωσι.
42Κατὰ πάντα ὅσα προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν, οὕτως ἔκαμον οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἅπαν τὸ ἔργον.
43Καὶ εἶδεν ὁ Μωϋσῆς ἅπαν τὸ ἔργον καὶ ἰδού, εἶχον κάμει αὐτὸ καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος· οὕτως ἔκαμον· καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Μωϋσῆς.Σχετικά με το Copyright: