Μοιραστείτε

 

Έσδρας 1

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει Κύρου τοῦ βασιλέως τῆς Περσίας, διὰ νὰ πληρωθῇ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὁ διὰ στόματος τοῦ Ἱερεμίου, διήγειρεν ὁ Κύριος τὸ πνεῦμα τοῦ Κύρου βασιλέως τῆς Περσίας, καὶ διεκήρυξε δι᾿ ὅλου τοῦ βασιλείου αὑτοῦ, καὶ μάλιστα ἐγγράφως, λέγων,
2Οὕτω λέγει Κῦρος ὁ βασιλεὺς τῆς Περσίας· πάντα τὰ βασίλεια τῆς γῆς ἔδωκεν εἰς ἐμὲ Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ· καὶ αὐτὸς προσέταξεν εἰς ἐμὲ νὰ οἰκοδομήσω εἰς αὐτὸν οἶκον ἐν Ἱερουσαλήμ, ἥτις εἶναι ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ·
3τίς ἐξ ὑμῶν εἶναι ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ; ὁ Θεὸς αὐτοῦ ἔστω μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἄς ἀναβῇ εἰς Ἱερουσαλήμ, ἥτις εἶναι ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ, καὶ ἄς οἰκοδομήσῃ τὸν οἶκον Κυρίου τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ· αὐτὸς εἶναι ὁ Θεὸς ὁ ἐν Ἱερουσαλήμ·
4πάντα δὲ ἀπολειπόμενον, ἐκ πάντων τῶν τόπων, ὅπου παροικεῖ, ἄς βοηθήσωσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου αὐτοῦ μὲ ἀργύριον καὶ μὲ χρυσίον καὶ μὲ ἀγαθὰ καὶ μὲ κτήνη, ἐκτὸς τῆς προαιρετικῆς προσφορᾶς διὰ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ.
5Τότε ἐσηκώθησαν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν τοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ Βενιαμὶν καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται, μετὰ πάντων ὅσων τὸ πνεῦμα διήγειρεν ὁ Θεὸς εἰς τὸ νὰ ἀναβῶσι διὰ νὰ οἰκοδομήσωσι τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ·
6καὶ πάντες οἱ πέριξ αὐτῶν ἐβοήθησαν αὐτοὺς μὲ σκεύη ἀργυρά, μὲ χρυσίον, μὲ ἀγαθὰ καὶ μὲ κτήνη καὶ μὲ πολύτιμα πράγματα, ἐκτὸς πασῶν τῶν προαιρετικῶν προσφορῶν.
7Καὶ ἐξήγαγεν ὁ βασιλεὺς Κύρος τὰ σκεύη τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, τὰ ὁποῖα ὁ Ναβουχοδονόσορ εἶχε φέρει ἀπὸ Ἱερουσαλήμ καὶ θέσει αὐτὰ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ αὑτοῦ·
8καὶ ἐξήγαγε ταῦτα Κῦρος ὁ βασιλεὺς τῆς Περσίας διὰ χειρὸς τοῦ Μιθρεδὰθ τοῦ θησαυροφύλακος, καὶ ἠρίθμησεν αὐτὰ εἰς τὸν Σασαβασσὰρ τὸν ἄρχοντα τῆς Ἰουδαίας.
9Καὶ οὗτος εἶναι ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν· τριάκοντα δίσκοι χρυσοί, χίλιοι δίσκοι ἀργυροί, εἰκοσιεννέα μάχαιραι,
10τριάκοντα φιάλαι χρυσαί, τετρακόσιαι δέκα φιάλαι ἀργυραὶ δεύτεραι, ἄλλα σκεύη χίλια.
11Πάντα τὰ σκεύη τὰ χρυσὰ καὶ ἀργυρὰ ἦσαν πεντακισχίλια καὶ τετρακόσια· τὰ πάντα ἀνεβίβασεν ὁ Σασαβασσὰρ μετὰ τῶν αἰχμαλώτων τῶν ἀναβιβασθέντων ἀπὸ Βαβυλῶνος εἰς Ἱερουσαλήμ.Σχετικά με το Copyright: