Μοιραστείτε

 

Έσδρας 2

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οὗτοι δὲ εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐπαρχίας οἱ ἀναβάντες ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας, ἐκ τῶν μετοικισθέντων, τοὺς ὁποίους Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος μετῴκισεν εἰς Βαβυλῶνα, καὶ ἐπιστρέψαντες εἰς Ἱερουσαλήμ καὶ εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἕκαστος εἰς τὴν πόλιν αὑτοῦ·
2οἵτινες ἦλθον μετὰ Ζοροβάβελ, Ἰησοῦ, Νεεμία, Σεραΐα, Ῥεελαΐα, Μαροδοχαίου, Βιλσάν, Μισπάρ, Βιγουαί, Ῥεούμ, Βαανά. Ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ·
3Υἱοὶ Φαρώς, δισχίλιοι ἑκατὸν ἑβδομήκοντα δύο.
4Υἱοὶ Σεφατία, τριακόσιοι ἑβδομήκοντα δύο.
5Υἱοὶ Ἀράχ, ἑπτακόσιοι ἑβδομήκοντα πέντε.
6Υἱοὶ Φαὰθ-μωάβ, ἐκ τῶν υἱῶν Ἰησοῦ καὶ Ἰωάβ, δισχίλιοι ὀκτακόσιοι δώδεκα.
7Υἱοὶ Ἐλάμ, χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
8Υἱοὶ Ζατθοῦ, ἐννεακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
9Υἱοὶ Ζακχαί, ἑπτακόσιοι ἑξήκοντα.
10Υἱοὶ Βανί, ἑξακόσιοι τεσσαράκοντα δύο.
11Υἱοὶ Βηβαΐ, ἑξακόσιοι εἰκοσιτρεῖς.
12Υἱοὶ Ἀζγάδ, χίλιοι διακόσιοι εἰκοσιδύο.
13Υἱοὶ Ἀδωνικάμ, ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.
14Υἱοὶ Βιγουαί, δισχίλιοι πεντήκοντα ἕξ.
15Υἱοὶ Ἀδίν, τετρακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
16Υἱοὶ Ἀτήρ ἐκ τοῦ Ἐζεκίου, ἐνενήκοντα ὀκτώ.
17Υἱοὶ Βησαί, τριακόσιοι εἰκοσιτρεῖς.
18Υἱοὶ Ἰωρά, ἑκατὸν δώδεκα.
19Υἱοὶ Ἀσούμ, διακόσιοι εἰκοσιτρεῖς.
20Υἱοὶ Γιββάρ, ἐνενήκοντα πέντε.
21Υἱοὶ Βηθλεέμ, ἑκατὸν εἰκοσιτρεῖς.
22Ἄνδρες Νετωφά, πεντήκοντα ἕξ.
23Ἄνδρες Ἀναθώθ, ἑκατὸν εἰκοσιοκτώ.
24Υἱοὶ Ἀζμαβέθ, τεσσαράκοντα δύο.
25Υἱοὶ Κιριὰθ-ἀρείμ, Χεφειρὰ καὶ Βηρώθ, ἑπτακόσιοι τεσσαράκοντα τρεῖς.
26Υἱοὶ Ῥαμὰ καὶ Γαβαά, ἑξακόσιοι εἴκοσι καὶ εἷς.
27Ἄνδρες Μιχμάς, ἑκατὸν εἰκοσιδύο.
28Ἄνδρες Βαιθήλ καὶ Γαί, διακόσιοι εἰκοσιτρεῖς.
29Υἱοὶ Νεβώ, πεντήκοντα δύο.
30Υἱοὶ Μαγβίς, ἑκατὸν πεντήκοντα ἕξ.
31Υἱοὶ τοῦ ἄλλου Ἐλάμ, χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
32Υἱοὶ Χαρήμ, τριακόσιοι εἴκοσι.
33Υἱοὶ Λώδ, Ἀδίδ, καὶ Ὠνώ, ἑπτακόσιοι εἰκοσιπέντε.
34Υἱοὶ Ἱεριχώ, τριακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
35Υἱοὶ Σεναά, τρισχίλιοι καὶ ἑξακόσιοι τριάκοντα.
36Οἱ ἱερεῖς· υἱοὶ Ἰεδαΐα, ἐκ τοῦ οἴκου Ἰησοῦ, ἐννεακόσιοι ἑβδομήκοντα τρεῖς.
37Υἱοὶ Ἰμμήρ, χίλιοι πεντήκοντα δύο.
38Υἱοὶ Πασχώρ, χίλιοι διακόσιοι τεσσαράκοντα ἑπτά.
39Υἱοὶ Χαρήμ, χίλιοι δεκαεπτά.
40Οἱ Λευΐται· υἱοὶ Ἰησοῦ, καὶ Καδμιήλ, ἐκ τῶν υἱῶν Ὡδουΐα, ἑβδομήκοντα τέσσαρες.
41Οἱ ψαλτῳδοί· υἱοὶ Ἀσάφ, ἑκατὸν εἰκοσιοκτώ.
42Οἱ υἱοὶ τῶν πυλωρῶν· υἱοὶ Σαλλοὺμ, υἱοὶ Ἀτήρ, υἱοὶ Ταλμὼν, υἱοὶ Ἀκκούβ, υἱοὶ Ἀτιτά, υἱοὶ Σωβαΐ· πάντες ἑκατὸν τριάκοντα ἐννέα.
43Οἱ Νεθινείμ· υἱοὶ Σιχά, υἱοὶ Ἀσουφά, υἱοὶ Ταββαώθ,
44υἱοὶ Κηρώς, υἱοὶ Σιαά, υἱοὶ Φαδὼν,
45υἱοὶ Λεβανά, υἱοὶ Ἀγαβά, υἱοὶ Ἀκκούβ,
46υἱοὶ Ἀγάβ, υἱοὶ Σαλμαί, υἱοὶ Ἀνάν,
47υἱοὶ Γιδδήλ, υἱοὶ Γαάρ, υἱοὶ Ῥεαΐα,
48υἱοὶ Ῥεσίν, υἱοὶ Νεκωδά, υἱοὶ Γαζάμ,
49υἱοὶ Οὐζά, υἱοὶ Φασέα, υἱοὶ Βησαί,
50υἱοὶ Ἀσενά, υἱοὶ Μεουνείμ, υἱοὶ Νεφουσείμ,
51υἱοὶ Βακβούκ, υἱοὶ Ἀκουφά, υἱοὶ Ἀρούρ,
52υἱοὶ Βασλούθ, υἱοὶ Μεϊδά, υἱοὶ Ἀρσά,
53υἱοὶ Βαρκώς, υἱοὶ Σισάρα, υἱοὶ Θαμά,
54υἱοὶ Νεσιά, υἱοὶ Ἀτιφά.
55Οἱ υἱοὶ τῶν δούλων τοῦ Σολομῶντος· υἱοὶ Σωταΐ, υἱοὶ Σωφερέθ, υἱοὶ Φερουδά,
56υἱοὶ Ἰααλά, υἱοὶ Δαρκὼν, υἱοὶ Γιδδήλ,
57υἱοὶ Σεφατία, υἱοὶ Ἀττίλ, υἱοὶ Φοχερὲθ ἀπὸ Σεβαΐμ, υἱοὶ Ἀμί.
58Πάντες οἱ Νεθινείμ, καὶ οἱ υἱοὶ τῶν δούλων τοῦ Σολομῶντος, ἦσαν τριακόσιοι ἐνενήκοντα δύο.
59Οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ ἀναβάντες ἀπὸ Θὲλ-μελάχ, Θὲλ-ἀρησά, Χερούβ, Ἀδδὰν καὶ Ἰμμήρ· δὲν ἠδύναντο ὅμως νὰ δείξωσι τὸν οἶκον τῆς πατριᾶς αὑτῶν καὶ τὸ σπέρμα αὑτῶν, ἄν ἦσαν ἐκ τοῦ Ἰσραήλ·
60Υἱοὶ Δαλαΐα, υἱοὶ Τωβία, υἱοὶ Νεκωδά, ἑξακόσιοι πεντήκοντα δύο·
61καὶ ἐκ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων· υἱοὶ Ἀβαΐα, υἱοὶ Ἀκκώς, υἱοὶ Βαρζελλαΐ, ὅστις ἔλαβε γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Βαρζελλαΐ τοῦ Γαλααδίτου καὶ νομάσθη κατὰ τὸ ὄνομα αὑτῶν.
62Οὗτοι ἐζήτησαν τὴν καταγραφήν αὑτῶν μεταξὺ τῶν ἀπαριθμηθέντων κατὰ γενεαλογίαν, καὶ δὲν εὑρέθησαν· ὅθεν ἐξεβλήθησαν ἀπὸ τῆς ἱερατείας.
63Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Θιρσαθὰ νὰ μή φάγωσιν ἀπὸ τῶν ἁγιωτάτων πραγμάτων, ἑωσοῦ ἀναστηθῇ ἱερεὺς μετὰ Οὐρὶμ καὶ Θουμμίμ.
64Πᾶσα ἡ σύναξις ὁμοῦ ἦσαν τεσσαράκοντα δύο χιλιάδες τριακόσιοι ἑξήκοντα,
65ἐκτὸς τῶν δούλων αὐτῶν καὶ τῶν θεραπαινίδων αὐτῶν, οἵτινες ἦσαν ἑπτακισχίλιοι τριακόσιοι τριάκοντα ἑπτά· καὶ πλήν τούτων, διακόσιοι ψαλτῳδοὶ καὶ ψάλτριαι.
66Οἱ ἵπποι αὐτῶν ἑπτακόσιοι τριάκοντα ἕξ· αἱ ἡμίονοι αὐτῶν, διακόσιαι τεσσαράκοντα πέντε·
67αἱ κάμηλοι αὐτῶν, τετρακόσιαι τριάκοντα πέντε· αἱ ὄνοι, ἑξακισχίλιαι ἑπτακόσιαι εἴκοσι.
68Καὶ τινες ἐκ τῶν ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν, ὅτε ἦλθον εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ, προσέφεραν αὐτοπροαιρέτως διὰ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀνεγείρωσιν αὐτὸν ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ·
69ἔδωκαν κατὰ τὴν δύναμιν αὑτῶν εἰς τὸ θησαυροφυλάκιον τοῦ ἔργου ἕξ μυριάδας καὶ χιλίας δραχμὰς χρυσίου καὶ πέντε χιλιάδας μνᾶς ἀργυρίου καὶ ἑκατὸν ἱερατικοὺς χιτῶνας.
70Οὕτως οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται καὶ μέρος ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ Νεθινεὶμ κατῴκησαν ἐν ταῖς πόλεσιν αὑτῶν, καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ ἐν ταῖς πόλεσιν αὑτοῦ.Σχετικά με το Copyright: