Μοιραστείτε

 

Έσδρας 4

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οἱ δὲ ἐχθροὶ τοῦ Ἰούδα καὶ Βενιαμίν, ἀκούσαντες ὅτι οἱ υἱοὶ τῆς αἰχμαλωσίας οἰκοδομοῦσι τὸν ναὸν εἰς Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ,
2ἦλθον πρὸς τὸν Ζοροβάβελ καὶ πρὸς τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν πατριῶν καὶ εἶπον πρὸς αὐτούς, Ἄς οἰκοδομήσωμεν μὲ σᾶς· διότι καὶ ἡμεῖς ἐκζητοῦμεν τὸν Θεὸν σας, καθὼς σεῖς, καὶ εἰς αὐτὸν θυσιάζομεν ἀπὸ τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἐσαραδδὼν βασιλέως τῆς Ἀσσούρ, ὅστις ἀνεβίβασεν ἡμᾶς ἐδώ.
3Ὁ Ζοροβάβελ ὅμως καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν τοῦ Ἰσραήλ, εἶπον πρὸς αὐτούς, Οὐδὲν κοινὸν εἰς ἐσᾶς καὶ εἰς ἡμᾶς, ὥστε νὰ οἰκοδομήσητε οἶκον εἰς τὸν Θεὸν ἡμῶν· ἀλλ᾿ ἡμεῖς αὐτοὶ ἡνωμένοι θέλομεν οἰκοδομήσει εἰς Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ, καθὼς προσέταξεν εἰς ἡμᾶς ὁ βασιλεὺς Κῦρος, ὁ βασιλεὺς τῆς Περσίας.
4Τότε ὁ λαὸς τῆς γῆς παρέλυε τὰς χεῖρας τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰούδα καὶ ἐτάραττεν αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκοδομῇ,
5καὶ ἐμίσθονον συμβούλους ἐναντίον αὐτῶν, διὰ νὰ ματαιόνωσι τὴν βουλήν αὐτῶν, πάσας τὰς ἡμέρας Κύρου τοῦ βασιλέως τῆς Περσίας καὶ ἕως τῆς βασιλείας Δαρείου τοῦ βασιλέως τῆς Περσίας.
6Καὶ ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἀσσουήρου, ἐν ἀρχῇ τῆς βασιλείας αὐτοῦ, ἔγραψαν κατηγορίαν κατὰ τῶν κατοίκων τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ.
7Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Ἀρταξέρξου ἔγραψεν ὁ Βισλάμ, ὁ Μιθρεδάθ, ὁ Ταβεήλ καὶ οἱ λοιποὶ συνέταιροι αὐτῶν πρὸς Ἀρταξέρξην τὸν βασιλέα τῆς Περσίας· καὶ ἡ ἐπιστολή ἦτο γεγραμμένη Συριστὶ καὶ ἐξηγημένη Συριστί.
8Ῥεοὺμ ὁ ἔπαρχος καὶ Σαμψαὶ ὁ γραμματεύς, ἔγραψαν ἐπιστολήν κατὰ τῆς Ἱερουσαλήμ πρὸς Ἀρταξέρξην τὸν βασιλέα, κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον·
9Ῥεούμ ὁ ἔπαρχος καὶ Σαμψαὶ ὁ γραμματεύς καὶ οἱ λοιποὶ συνέταιροι αὐτῶν, οἱ Δειναῖοι, οἱ Ἀφαρσαχαῖοι, οἱ Ταρφαλαῖοι, οἱ Ἀφαρσαῖοι, οἱ Ἀρχεναῖοι, οἱ Βαβυλώνιοι, οἱ Σουσαναχαῖοι, οἱ Δεαυαῖοι, οἱ Ἐλαμῖται
10καὶ οἱ λοιποὶ ἐκ τῶν ἐθνῶν, τὰ ὁποῖα ὁ μέγας καὶ ἔνδοξος Ἀσεναφὰρ μετεκόμισε καὶ κατῴκισεν εἰς τὰς πόλεις τῆς Σαμαρείας, καὶ οἱ λοιποὶ οἱ πέραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ τὰ λοιπά.
11Τοῦτο εἶναι τὸ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς, τὴν ὁποίαν ἔστειλαν πρὸς αὐτόν, πρὸς Ἀρταξέρξην τὸν βασιλέα· Οἱ δοῦλοί σου, οἱ ἄνδρες οἱ πέραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ τὰ λοιπά.
12Γνωστὸν ἔστω εἰς τὸν βασιλέα, ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι οἱ ἀναβάντες ἀπὸ σοῦ πρὸς ἡμᾶς, ἐλθόντες εἰς Ἱερουσαλήμ, οἰκοδομοῦσι τὴν πόλιν, τὴν ἀποστάτιδα καὶ πονηράν, καὶ ἐγείρουσι τὸν τοῖχον καὶ συνάπτουσι τὰ θεμέλια.
13Γνωστὸν ἔστω ἤδη εἰς τὸν βασιλέα, ὅτι ἐὰν ἡ πόλις αὕτη οἰκοδομηθῇ καὶ οἱ τοῖχοι ἐγερθῶσι, δὲν θέλουσι πληρώσει φόρον, τελώνιον ἤ διαγώγιον· καὶ θέλει ζημιωθῆ τὸ εἰσόδημα τῶν βασιλέων.
14Ἐπειδή δὲ τρεφόμεθα ἀπὸ τοῦ παλατίου, καὶ ἦτο ἀπρεπὲς διὰ ἡμᾶς νὰ βλέπωμεν τὴν ἀτιμίαν τοῦ βασιλέως, διὰ τοῦτο ἐστείλαμεν καὶ ἐγνωστοποιήσαμεν πρὸς τὸν βασιλέα,
15διὰ νὰ γείνῃ ἔρευνα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν ὑπομνημάτων τῶν πατέρων σου· καὶ θέλεις εὑρεῖ ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν ὑπομνημάτων καὶ γνωρίσει, ὅτι ἡ πόλις αὕτη εἶναι πόλις ἀποστάτις καὶ ὀλέθριος εἰς τοὺς βασιλεῖς καὶ εἰς τὰς ἐπαρχίας, καὶ ὅτι ἐκ παλαιοῦ χρόνου ἐκίνουν ἐπανάστασιν ἐν τῷ μέσῳ αὐτῆς, διὰ τὴν ὁποίαν αἰτίαν ἡ πόλις αὕτη κατηρημώθη.
16Γνωστοποιοῦμεν πρὸς τὸν βασιλέα, ἔτι ἐὰν ἡ πόλις αὕτη ἀνοικοδομηθῇ καὶ οἱ τοῖχοι αὐτῆς ἀνεγερθῶσι, δὲν θέλεις ἔχει οὐδὲν μέρος εἰς τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ.
17Ὁ βασιλεὺς ἀπεκρίθη πρὸς τὸν Ῥεοὺμ τὸν ἔπαρχον καὶ Σαμψαὶ τὸν γραμματέα καὶ τοὺς λοιποὺς συνεταίρους αὐτῶν τοὺς κατοικοῦντας ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς πέραν τοῦ ποταμοῦ, Εἰρήνη, καὶ τὰ λοιπά.
18Ἡ ἐπιστολή, τὴν ὁποίαν ἐστείλατε πρὸς ἡμᾶς, ἀνεγνώσθη ἀκριβῶς ἐνώπιόν μου.
19Καὶ ἐξεδόθη διαταγή παρ᾿ ἐμοῦ, καὶ ἠρεύνησαν καὶ εὕρηκαν ὅτι ἡ πόλις αὕτη ἐκ παλαιοῦ χρόνου ἐπαναστατεῖ ἐναντίον τῶν βασιλέων, καὶ γίνονται ἐν αὐτῇ στάσεις καὶ συνωμοσίαι·
20Ὑπῆρξαν ἔτι ἰσχυροὶ βασιλεῖς ἐπὶ Ἱερουσαλήμ, δεσπόζοντες ἐπὶ πάντας τοὺς πέραν τοῦ ποταμοῦ· καὶ ἐπληρόνετο εἰς αὐτοὺς φόρος, τελώνιον καὶ διαγώγιον.
21Τώρα λοιπὸν προστάξατε νὰ παύσωσι τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους, καὶ ἡ πόλις αὕτη νὰ μή οἰκοδομηθῇ, ἑωσοῦ ἐκδοθῇ διαταγή παρ᾿ ἐμοῦ.
22Καὶ προσέξατε νὰ μή ἀμελήσητε νὰ κάμητε τοῦτο· διὰ νὰ μή αὐξηθῇ τὸ κακὸν ἐπὶ ζημίᾳ τῶν βασιλέων.
23Ὅτε δὲ τὸ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς τοῦ βασιλέως Ἀρταξέρξου ἀνεγνώσθη ἐνώπιον τοῦ Ῥεοὺμ καὶ Σαμψαὶ τοῦ γραμματέως καὶ τῶν συνεταίρων αὐτῶν, ἀνέβησαν μετὰ σπουδῆς εἰς Ἱερουσαλήμ πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, καὶ ἔπαυσαν αὐτοὺς ἐν βίᾳ καὶ μετὰ δυνάμεως.
24Καὶ ἔπαυσε τὸ ἔργον τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔμεινε πεπαυμένον μέχρι τοῦ δευτέρου ἔτους τῆς βασιλείας Δαρείου τοῦ βασιλέως τῆς Περσίας.Σχετικά με το Copyright: