Μοιραστείτε

 

Έσδρας 6

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Τότε Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς ἐξέδωκε διαταγήν, καὶ ἠρεύνησαν ἐν τοῖς ἀρχείοις, ὅπου κεῖνται οἱ θησαυροὶ ἐν Βαβυλῶνι.
2Καὶ εὑρέθη ἐν Ἀχμεθά, ἐν τῷ παλατίῳ τῷ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ τῶν Μήδων, εἷς τόμος, καὶ ἦτο ἐν αὐτῷ ὑπόμνημα γεγραμμένον οὕτως·
3Ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει Κύρου τοῦ βασιλέως, Κῦρος ὁ βασιλεὺς ἐξέδωκε διαταγήν περὶ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐν Ἱερουσαλήμ, Ἄς οἰκοδομηθῇ ὁ οἶκος, ὁ τόπος εἰς τὸν ὁποῖον προσφέρονται αἱ θυσίαι, καὶ ἄς τεθῶσι τὰ θεμέλια αὐτοῦ δυνατά· τὸ ὕψος αὐτοῦ ἑξήκοντα πῆχαι, τὸ πλάτος αὐτοῦ ἑξήκοντα πῆχαι·
4τρεῖς σειραὶ μεγάλων λίθων, καὶ μία σειρὰ ξύλων νέων· καὶ τὰ ἀναλώματα ἄς δοθῶσιν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως·
5τὰ χρυσὰ ἔτι καὶ τὰ ἀργυρὰ σκεύη τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, τὰ ὁποῖα ὁ Ναβουχοδονόσορ ἔλαβεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν Ἱερουσαλήμ καὶ ἔφερεν εἰς Βαβυλῶνα, ἄς ἀποδοθῶσι καὶ ἄς ἐπανέλθωσιν εἰς τὸν ναὸν τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ, ἕκαστον εἰς τὸν τόπον αὑτοῦ, καὶ ἄς τεθῶσιν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ.
6Τώρα λοιπόν, Ταθναΐ, ἔπαρχε τῶν πέραν τοῦ ποταμοῦ, Σεθὰρ- βοσναΐ, καὶ οἱ συνέταιροί σας οἱ Ἀφαρσαχαῖοι, οἱ πέραν τοῦ ποταμοῦ, ἀπομακρύνθητε ἐκεῖθεν·
7ἀφήσατε τὸ ἔργον τούτου τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ· ὁ ἔπαρχος τῶν Ἰουδαίων καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων ἄς οἰκοδομήσωσι τὸν οἶκον τοῦτον τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ.
8Ἐξεδόθη ἔτι ἀπ᾿ ἐμοῦ διαταγή, τί θέλετε κάμει εἰς τοὺς πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων τούτων, διὰ τὴν οἰκοδομήν τούτου τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ· ἐκ τῶν ὑπαρχόντων τοῦ βασιλέως, ἐκ τοῦ φόρου τῶν πέραν τοῦ ποταμοῦ, θέλουσι δοθῆ ἀμέσως ἀναλώματα εἰς τοὺς ἀνθρώπους τούτους, διὰ νὰ μή ἐμποδισθῶσι.
9Καὶ οὗτινος πράγματος ἔχουσι χρείαν, καὶ μόσχοι καὶ κριοὶ καὶ πρόβατα, διὰ τὰς ὁλοκαυτώσεις τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, σῖτος, ἅλας, οἶνος καὶ ἔλαιον, κατὰ τὴν αἴτησιν τῶν ἱερέων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ, ἄς δίδωνται εἰς αὐτοὺς καθ᾿ ἡμέραν ἄνευ ἐλλείψεως,
10διὰ νὰ προσφέρωσι θυσίας εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ νὰ προσεύχωνται ὑπὲρ τῆς ζωῆς τοῦ βασιλέως καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
11Ἐξεδόθη ἔτι παρ᾿ ἐμοῦ διαταγή περὶ παντὸς ἀνθρώπου, ὅστις παραλλάξῃ τὸν λόγον τοῦτον, νὰ ἀποσπασθῇ ξύλον ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ καὶ νὰ στηθῇ καὶ νὰ κρεμασθῇ ἐπ᾿ αὐτό· ἡ δὲ οἰκία αὐτοῦ ἄς γείνῃ διὰ τοῦτο κοπρών.
12Καὶ ὁ Θεός, ὅστις κατῴκισε τὸ ὄνομα αὑτοῦ ἐκεῖ, ἄς ἐξολοθρεύσῃ πάντα βασιλέα καὶ λαόν, ὅστις ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα αὑτοῦ διὰ νὰ παραλλάξῃ τι, ὥστε νὰ καταστρέψῃ τοῦτον τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ. Ἐγὼ ὁ Δαρεῖος ἐξέδωκα τὴν διαταγήν· ἄς ἐκτελεσθῇ ταχέως.
13Τότε ὁ Ταθναΐ, ὁ ἔπαρχος τῶν ἐντεῦθεν τοῦ ποταμοῦ, ὁ Σεθὰρ-βοσναΐ, καὶ οἱ συνέταιροι αὐτῶν, κατὰ τὰ προσταχθέντα ὑπὸ τοῦ Δαρείου τοῦ βασιλέως, οὕτως ἔκαμον ταχέως.
14Καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων ᾠκοδόμουν καὶ εὐωδοῦντο, κατὰ τὴν προφητείαν Ἀγγαίου τοῦ προφήτου καὶ Ζαχαρίου υἱοῦ τοῦ Ἰδδώ. Καὶ ᾠκοδόμησαν καὶ ἐτελείωσαν, κατὰ τὴν προσταγήν τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ κατὰ τὴν προσταγήν τοῦ Κύρου καὶ Δαρείου καὶ Ἀρταξέρξου βασιλέως τῆς Περσίας.
15Καὶ συνετελέσθη ὁ οἶκος οὗτος τὴν τρίτην ἡμέραν τοῦ μηνὸς Ἀδάρ, ἐν τῷ ἕκτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Δαρείου τοῦ βασιλέως.
16Καὶ ἐγκαινίασαν ἐν εὐφροσύνῃ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται, καὶ οἱ λοιποὶ ἐκ τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας, τὸν οἶκον τοῦτον τοῦ Θεοῦ·
17καὶ προσέφεραν εἰς τὸν ἐγκαινιασμὸν τοῦ οἴκου τούτου τοῦ Θεοῦ ἑκατὸν μόσχους, διακοσίους κριούς, τετρακόσια ἀρνία· καὶ διὰ προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας ὑπὲρ παντὸς τοῦ Ἰσραήλ δώδεκα τράγους, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ.
18Καὶ ἔστησαν τοὺς ἱερεῖς εἰς τὰς διαιρέσεις αὐτῶν, καὶ τοὺς Λευΐτας εἰς τὰ ὑπουργήματα αὐτῶν, διὰ τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Θεοῦ τὴν ἐν Ἱερουσαλήμ, κατὰ τὸ γεγραμμένον ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ Μωϋσέως.
19Καὶ ἔκαμον τὸ πάσχα οἱ υἱοὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῇ δεκάτῃ τετάρτῃ τοῦ πρώτου μηνός·
20διότι οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται ἐκαθαρίσθησαν ὁμοῦ· πάντες ἦσαν κεκαθαρισμένοι, καὶ ἔσφαξαν τὸ πάσχα εἰς πάντας τοὺς υἱοὺς τῆς αἰχμαλωσίας, καὶ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς αὑτῶν τοὺς ἱερεῖς, καὶ εἰς ἑαυτούς.
21Καὶ ἔφαγον οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, οἱ ἐπιστρέψαντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας, καὶ πάντες οἱ χωρισθέντες πρὸς αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἀκαθαρσίας τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς, διὰ νὰ ἐκζητήσωσι Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ.
22Καὶ ἔκαμον τὴν ἑορτήν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας μετ᾿ εὐφροσύνης· διότι εὔφρανεν αὐτοὺς ὁ Κύριος, καὶ ἔστρεψε πρὸς αὐτοὺς τὴν καρδίαν τοῦ βασιλέως τῆς Ἀσσυρίας, διὰ νὰ ἐνισχύσῃ τὰς χεῖρας αὐτῶν εἰς τὸ ἔργον τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ.Σχετικά με το Copyright: