Μοιραστείτε

 

Έσδρας 7

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Μετὰ δὲ τὰ πράγματα ταῦτα, ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἀρταξέρξου βασιλέως τῆς Περσίας, Ἔσδρας ὁ υἱὸς τοῦ Σεραΐου, υἱοῦ τοῦ Ἀζαρία, υἱοῦ τοῦ Χελκία,
2υἱοῦ τοῦ Σαλλούμ, υἱοῦ τοῦ Σαδώκ, υἱοῦ τοῦ Ἀχιτώβ,
3υἱοῦ τοῦ Ἀμαρία, υἱοῦ τοῦ Ἀζαρία, υἱοῦ τοῦ Μεραϊώθ,
4υἱοῦ τοῦ Ζεραΐα, υἱοῦ τοῦ Ὀζί, υἱοῦ τοῦ Βουκκί,
5υἱοῦ τοῦ Ἀβισσουά, υἱοῦ τοῦ Φινεές, υἱοῦ τοῦ Ἐλεάζαρ, υἱοῦ τοῦ Ἀαρὼν τοῦ ἱερέως τοῦ πρώτου,
6οὗτος ὁ Ἔσδρας ἀνέβη ἀπὸ τῆς Βαβυλῶνος, ὤν γραμματεὺς ἔμπειρος εἰς τὸν νόμον τοῦ Μωϋσέως, τὸν ὁποῖον ἔδωκε Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· καὶ ὁ βασιλεὺς ἐχάρισεν εἰς αὐτὸν πάντα τὰ αἰτήματα αὐτοῦ, κατὰ τὴν ἐπ᾿ αὐτὸν χεῖρα Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ.
7Ἀνέβησαν καὶ τινες ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ καὶ ἐκ τῶν ἱερέων, καὶ οἱ Λευΐται, καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ Νεθινείμ, εἰς Ἱερουσαλήμ, ἐν τῷ ἑβδόμῳ ἔτει Ἀρταξέρξου τοῦ βασιλέως.
8Καὶ ἦλθον εἰς Ἱερουσαλήμ τὸν πέμπτον μῆνα τοῦ ἑβδόμου ἔτους τοῦ βασιλέως.
9Διότι τὴν πρώτην τοῦ πρώτου μηνὸς ἤρχισεν οὗτος νὰ ἀναβαίνῃ ἀπὸ τῆς Βαβυλῶνος, καὶ τὴν πρώτην τοῦ πέμπτου μηνὸς ἦλθεν εἰς Ἱερουσαλήμ, κατὰ τὴν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀγαθήν χεῖρα τοῦ Θεοῦ αὑτοῦ.
10Ἐπειδή ὁ Ἔσδρας εἶχεν ἑτοιμάσει τὴν καρδίαν αὑτοῦ εἰς τὸ νὰ ἐκζητῇ τὸν νόμον τοῦ Κυρίου, καὶ νὰ ἐκτελῇ καὶ νὰ διδάσκῃ εἰς τὸν Ἰσραήλ διατάγματα καὶ κρίσεις.
11Τοῦτο δὲ εἶναι τὸ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς, τὴν ὁποίαν ὁ βασιλεὺς Ἀρταξέρξης ἔδωκεν εἰς τὸν Ἔσδραν τὸν ἱερέα, τὸν γραμματέα, γραμματέα τῶν λόγων τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου καὶ τῶν διαταγμάτων αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ·
12Ἀρταξέρξης, βασιλεὺς τῶν βασιλέων, πρὸς Ἔσδραν τὸν ἱερέα, τὸν γραμματέα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, τὸν τέλειον, καὶ τὰ λοιπά.
13Ἐξεδόθη παρ᾿ ἐμοῦ διαταγή, ὥστε πάντες οἱ ἐκ τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ καὶ τῶν ἱερέων αὐτοῦ καὶ τῶν Λευϊτῶν, οἱ ἐν τῷ βασιλείῳ μου, ὅσοι θέλουσιν αὐτοπροαιρέτως νὰ ἀναβῶσιν εἰς Ἱερουσαλήμ, νὰ ἔλθωσι μετὰ σοῦ.
14Διότι πέμπεσαι παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἑπτὰ συμβούλων αὐτοῦ, διὰ νὰ ἐπισκεφθῇς τὴν Ἰουδαίαν καὶ Ἱερουσαλήμ, κατὰ τὸν ἐν τῇ χειρὶ σου νόμον τοῦ Θεοῦ σου·
15καὶ νὰ φέρῃς τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον, τὸ ὁποῖον ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ σύμβουλοι αὐτοῦ προσέφεραν αὐτοπροαιρέτως εἰς τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ, τοῦ ὁποίου τὸ κατοικητήριον εἶναι ἐν Ἱερουσαλήμ,
16καὶ ἅπαν τὸ ἀργύριον καὶ χρυσίον ὅσον συνάξῃς καθ᾿ ὅλην τὴν ἐπαρχίαν τῆς Βαβυλῶνος, μετὰ τῶν προαιρετικῶν προσφορῶν τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἱερέων, τῶν προσφερόντων αὐτοπροαιρέτως διὰ τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ οἶκον τοῦ Θεοῦ αὑτῶν·
17διὰ ν᾿ ἀγοράσῃς ταχέως διὰ τοῦ ἀργυρίου τούτου μόσχους, κριούς, ἀρνία, τὰς ἐξ ἀλφίτων προσφορὰς αὐτῶν καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, καὶ νὰ προσφέρῃς αὐτὰ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ σας, τὸ ἐν Ἱερουσαλήμ.
18Καὶ πᾶν ὅ, τι φανῇ ἀρεστὸν εἰς σὲ καὶ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς σου νὰ κάμητε διὰ τοῦ ὑπολοίπου ἀργυρίου καὶ χρυσίου, τοῦτο κάμετε, κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ σας.
19Καὶ τὰ σκεύη, τὰ δοθέντα εἰς σὲ διὰ τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ σου, παράδος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τῆς Ἱερουσαλήμ.
20Καὶ ὅ, τι περιπλέον χρειασθῇ διὰ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ σου, ὅ, τι συμβῇ νὰ ἐξοδεύσῃς, ἐξόδευε ἐκ τοῦ βασιλικοῦ θησαυροφυλακίου.
21Καὶ παρ᾿ ἐμοῦ, ἐμοῦ τοῦ Ἀρταξέρξου βασιλέως, ἐξεδόθη διαταγή εἰς πάντας τοὺς θησαυροφύλακας τοὺς πέραν τοῦ ποταμοῦ, πᾶν ὅ, τι ζητήσῃ παρ᾿ ὑμῶν ὁ Ἔσδρας ὁ ἱερεύς, ὁ γραμματεύς τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, νὰ γίνηται πάραυτα,
22ἕως ἑκατὸν ταλάντων ἀργυρίου, καὶ ἕως ἑκατὸν κόρων σίτου, καὶ ἕως ἑκατὸν βάθ οἴνου, καὶ ἕως ἑκατὸν βάθ ἐλαίου, καὶ ἅλας ἀπροσδιόριστον,
23Πᾶν ὅ, τι εἶναι προστεταγμένον παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, ἄς γείνῃ μετὰ σπουδῆς διὰ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ· διὰ νὰ μή ἔλθῃ ὀργή ἐπὶ τὴν βασιλείαν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
24Ἔτι γνωστοποιεῖται εἰς ἐσᾶς, ὅτι εἰς οὐδένα ἐκ τῶν ἱερέων καὶ Λευϊτῶν, ψαλτῳδῶν, θυρωρῶν, Νεθινεὶμ καὶ ὑπηρετῶν τούτου τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, δὲν θέλει εἶσθαι νόμιμον νὰ ἐπιβληθῇ φόρος, τελώνιον ἤ διαγώγιον ἐπ᾿ αὐτούς.
25Καὶ σύ, Ἔσδρα, κατὰ τὴν ἐν σοὶ τοῦ Θεοῦ σου σοφίαν, κατάστησον κριτὰς καὶ δικαστάς, διὰ νὰ κρίνωσι πάντα τὸν λαὸν τὸν πέραν τοῦ ποταμοῦ, πάντας τοὺς εἰδότας τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ σου· καὶ διδάσκετε τοὺς μή εἰδότας.
26Καὶ πᾶς ὅστις δὲν κάμνει τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ σου καὶ τὸν νόμον τοῦ βασιλέως, ἄς ἐκτελῆται ταχέως κρίσις ἐπ᾿ αὐτόν, εἴτε εἰς θάνατον, εἴτε εἰς ἐξορίαν, ἤ εἰς δήμευσιν ὑπαρχόντων, ἤ εἰς φυλακήν.
27Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅστις ἔδωκε τοιαῦτα εἰς τὴν καρδίαν τοῦ βασιλέως, διὰ νὰ δοξάσῃ τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ·
28καὶ ἔκαμε νὰ εὕρω ἔλεος ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ τῶν συμβούλων αὐτοῦ καὶ πάντων τῶν ἀρχόντων τοῦ βασιλέως τῶν δυνατῶν. Καὶ ἐγὼ ἐνισχύθην κατὰ τὴν ἐπ᾿ ἐμὲ χεῖρα Κυρίου τοῦ Θεοῦ μου, καὶ συνήγαγον ἐκ τοῦ Ἰσραήλ ἄρχοντας διὰ νὰ συναναβῶσι μετ᾿ ἐμοῦ.Σχετικά με το Copyright: