Μοιραστείτε

 

Έσδρας 8

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οὗτοι δὲ εἶναι οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν αὐτῶν, καὶ ἡ γενεαλογία τῶν συναναβάντων μετ᾿ ἐμοῦ ἀπὸ τῆς Βαβυλῶνος, ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἀρταξέρξου τοῦ βασιλέως.
2Ἐκ τῶν υἱῶν Φινεές, Γηρσώμ· ἐκ τῶν υἱῶν Ἰθάμαρ, Δανιήλ· ἐκ τῶν υἱῶν Δαβίδ, Χαττούς.
3Ἐκ τῶν υἱῶν Σεχανία, τοῦ ἐκ τῶν υἱῶν Φαρώς, Ζαχαρίας· καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἠριθμήθησαν κατὰ γενεαλογίαν τὰ ἀρσενικὰ ἑκατὸν πεντήκοντα.
4Ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Φαὰθ-μωάβ, Ἐλιωηνάϊ ὁ υἱὸς τοῦ Ζεραΐα, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὰ ἀρσενικὰ διακόσιοι.
5Ἐκ τῶν υἱῶν Σεχανία, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰααζιήλ, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὰ ἀρσενικὰ τριακόσιοι.
6Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἀδίν, Ἐβὲδ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωνάθαν, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὰ ἀρσενικὰ πεντήκοντα.
7Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἐλάμ, Ἰεσαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Γοθολία, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἑβδομήκοντα.
8Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Σεφατία, Ζεβαδίας ὁ υἱὸς τοῦ Μιχαήλ, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὰ ἀρσενικὰ ὀγδοήκοντα.
9Ἐκ τῶν υἱῶν Ἰωάβ, Ὀβαδία ὁ υἱὸς τοῦ Ἰεχιήλ, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὰ ἀρσενικὰ διακόσιοι δεκαοκτώ.
10Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Σελωμείθ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωσιφία, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὰ ἀρσενικὰ ἑκατὸν ἑξήκοντα.
11Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βηβαΐ, Ζαχαρίας ὁ υἱὸς τοῦ Βηβαΐ, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὰ ἀρσενικὰ εἰκοσιοκτώ.
12Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἀζγάδ, Ἰωανὰν ὁ υἱὸς τοῦ Ἀκκατάν, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὰ ἀρσενικὰ ἑκατὸν δέκα.
13Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἀδωνικὰμ οἱ τελευταῖοι, καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν, Ἐλιφελέτ, Ἰεϊήλ καὶ Σεμαΐας, καὶ μετ᾿ αὐτῶν τὰ ἀρσενικὰ ἑξήκοντα.
14Ἐκ δὲ τῶν υἱῶν Βιγουαί, Γουθαΐ καὶ Ζαββούδ, καὶ μετ᾿ αὐτῶν τὰ ἀρσενικὰ ἑβδομήκοντα.
15Καὶ συνήθροισα αὐτοὺς παρὰ τὸν ποταμόν, τὸν ῥέοντα πρὸς Ἀαβά, καὶ ἐκεῖ κατεσκηνώσαμεν τρεῖς ἡμέρας· καὶ παρετήρησα μεταξὺ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἱερέων καὶ δὲν εὕρηκα ἐκεῖ οὐδένα ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Λευΐ.
16Τότε ἀπέστειλα πρὸς τὸν Ἐλιέζερ, τὸν Ἀριήλ, τὸν Σεμαΐαν καὶ τὸν Ἐλνάθαν καὶ τὸν Ἰαρεὶβ καὶ τὸν Ἐλνάθαν καὶ τὸν Νάθαν καὶ τὸν Ζαχαρίαν καὶ τὸν Μεσουλλάμ, τοὺς ἄρχοντας· καὶ τὸν Ἰωϊαρίβ, καὶ τὸν Ἐλνάθαν, συνετούς.
17Καὶ ἔδωκα εἰς αὐτοὺς παραγγελίαν πρὸς τὸν Ἰδδὼ τὸν ἄρχοντα, ἐν τῷ τόπῳ Κασιφία, καὶ ἔβαλον εἰς τὸ στόμα αὐτῶν λόγους διὰ νὰ λαλήσωσι πρὸς τὸν Ἰδδὼ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς Νεθινείμ, ἐν τῷ τόπῳ Κασιφία, διὰ νὰ πέμψωσι πρὸς ἡμᾶς λειτουργοὺς διὰ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
18Καὶ κατὰ τὴν ἐφ᾿ ἡμᾶς ἀγαθήν χεῖρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἔφεραν πρὸς ἡμᾶς ἄνδρα συνετόν, ἐκ τῶν υἱῶν Μααλί, υἱοῦ τοῦ Λευΐ, υἱοῦ Ἰσραήλ· καὶ τὸν Σερεβίαν μετὰ τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, δεκαοκτώ·
19καὶ τὸν Ἀσαβίαν, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τὸν Ἰεσαΐαν ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρί, τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, εἴκοσι·
20καὶ ἐκ τῶν Νεθινείμ, τοὺς ὁποίους ὁ Δαβὶδ καὶ οἱ ἄρχοντες διώρισαν διὰ τὴν ὑπηρεσίαν τῶν Λευϊτῶν, διακοσίους εἴκοσι Νεθινείμ· πάντες οὗτοι ἦσαν σεσημειωμένοι κατ᾿ ὄνομα.
21Τότε ἐκήρυξα ἐκεῖ νηστείαν παρὰ τὸν ποταμὸν Ἀαβά, ὅπως ταπεινωθέντες ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ζητήσωμεν παρ᾿ αὐτοῦ εὐθεῖαν ὁδὸν διὰ ἡμᾶς καὶ διὰ τὰ τέκνα ἡμῶν καὶ διὰ πάντα τὰ ὑπάρχοντα ἡμῶν.
22Διότι σχύνθην νὰ ζητήσω παρὰ τοῦ βασιλέως δύναμιν καὶ ἱππεῖς διὰ νὰ βοηθήσωσιν ἡμᾶς ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ καθ᾿ ὁδόν· ἐπειδή εἴχομεν εἰπεῖ πρὸς τὸν βασιλέα, λέγοντες, Ἡ χεὶρ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν εἶναι πρὸς ἀγαθὸν ἐπὶ πάντας τοὺς ζητοῦντας αὐτόν· τὸ δὲ κράτος αὐτοῦ καὶ ἡ ὀργή αὐτοῦ ἐπὶ πάντας τοὺς ἐγκαταλείποντας αὐτόν.
23Ἐνηστεύσαμεν λοιπὸν καὶ ἱκετεύσαμεν τὸν Θεὸν ἡμῶν περὶ τούτου· καὶ ἔγεινεν ἵλεως πρὸς ἡμᾶς.
24Τότε ἐχώρισα δώδεκα ἐκ τῶν ἀρχόντων τῶν ἱερέων, τὸν Σερεβίαν, τὸν Ἀσαβίαν καὶ μετ᾿ αὐτῶν δέκα ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν.
25Καὶ ἐζύγισα εἰς αὐτοὺς τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη, τὴν προσφορὰν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τὴν ὁποίαν προσέφεραν ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ σύμβουλοι αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ καὶ πᾶς ὁ παρευρεθεὶς Ἰσραήλ·
26ἐζύγισα λοιπὸν καὶ παρέδωκα εἰς τὴν χεῖρα αὐτῶν ἑξακόσια πεντήκοντα τάλαντα ἀργυρίου, καὶ σκεύη ἀργυρὰ ἑκατὸν ταλάντων, καὶ ἑκατὸν τάλαντα χρυσίου·
27καὶ εἴκοσι φιάλας χρυσάς, χιλίων δραχμῶν, καὶ δύο σκεύη ἐκ χαλκοῦ στίλβοντος καλοῦ, πολύτιμα ὡς χρυσίον.
28Καὶ εἶπον πρὸς αὐτούς, Σεῖς εἶσθε ἅγιοι εἰς τὸν Κύριον, καὶ τὰ σκεύη ἅγια· καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον αὐτοπροαίρετος προσφορὰ εἰς Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων σας.
29Προσέχετε καὶ φυλάττετε αὐτά, ἑωσοῦ ζυγίσητε ἔμπροσθεν τῶν ἀρχόντων τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευϊτῶν καὶ τῶν ἀρχόντων τῶν πατριῶν τοῦ Ἰσραήλ, ἐν Ἱερουσαλήμ, ἐντὸς τῶν οἰκημάτων τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου.
30Καὶ παρέλαβον οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται τὸ βάρος τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου καὶ τὰ σκεύη, διὰ νὰ φέρωσιν αὐτὰ εἰς Ἱερουσαλήμ, πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
31Καὶ ἐσηκώθημεν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Ἀαβὰ τὴν δωδεκάτην τοῦ πρώτου μηνός, διὰ νὰ ὑπάγωμεν εἰς Ἱερουσαλήμ· καὶ ἡ χεὶρ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἦτο ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ καὶ ἐνεδρεύοντος ἐν τῇ ὁδῷ.
32Καὶ ἤλθομεν εἰς Ἱερουσαλήμ· καὶ ἐκαθήσαμεν ἐκεῖ τρεῖς ἡμέρας.
33τὴν τετάρτην δὲ ἡμέραν ἐζυγίσθη τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη, ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καὶ παρεδόθη διὰ χειρὸς τοῦ Μερημὼθ υἱοῦ τοῦ Οὐρία τοῦ ἱερέως· καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἦτο Ἐλεάζαρ ὁ υἱὸς τοῦ Φινεές· καὶ μετ᾿ αὐτῶν Ἰωζαβάδ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰησοῦ, καὶ Νωαδίας ὁ υἱὸς τοῦ Βιννουΐ, οἱ Λευΐται·
34κατὰ ἀριθμὸν καὶ κατὰ βάρος τὰ πάντα· καὶ ἅπαν τὸ βάρος ἐγράφη ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.
35Οἱ υἱοὶ τῆς μετοικεσίας, οἱ ἐλθόντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας, προσέφεραν ὁλοκαυτώματα πρὸς τὸν θεὸν τοῦ Ἰσραήλ, δώδεκα μόσχους ὑπὲρ παντὸς τοῦ Ἰσραήλ, ἐνενήκοντα ἕξ κριούς, ἑβδομήκοντα ἑπτὰ ἀρνία, δώδεκα τράγους περὶ ἁμαρτίας, τὰ πάντα ὁλοκαύτωμα εἰς τὸν Κύριον.
36Καὶ παρέδωκαν τὰ προστάγματα τοῦ βασιλέως εἰς τοὺς σατράπας τοῦ βασιλέως καὶ εἰς τοὺς ἐπάρχους τοὺς πέραν τοῦ ποταμοῦ· καὶ οὗτοι ἐβοήθησαν τὸν λαὸν καὶ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ.Σχετικά με το Copyright: