Μοιραστείτε

 

Α Βασιλέων 15

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐβασίλευσεν ὁ Ἀβιὰμ ἐπὶ τὸν Ἰούδαν, κατὰ τὸ δέκατον ὄγδοον ἔτος τῆς βασιλείας τοῦ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ τοῦ Ναβάτ.
2Τρία ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ. Καὶ τὸ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Μααχά, θυγάτηρ τοῦ Ἀβεσσαλώμ.
3Καὶ περιεπάτησεν εἰς πάσας τὰς ἁμαρτίας τοῦ πατρὸς αὑτοῦ, τὰς ὁποίας ἔπραξε πρὸ αὐτοῦ· καὶ δὲν ἦτο ἡ καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ, καθὼς ἡ καρδία Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
4Ἀλλ᾿ ὅμως, χάριν τοῦ Δαβίδ, ἔδωκεν εἰς αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ λύχνον ἐν Ἱερουσαλήμ, ἀναστήσας τὸν υἱὸν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτόν, καὶ στερεώσας τὴν Ἱερουσαλήμ·
5διότι ὁ Δαβὶδ ἔκαμνε τὸ εὐθὲς ἐνώπιον Κυρίου καὶ δὲν ἐξέκλινε πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὑτοῦ ἀπὸ πάντων ὅσα προσέταξεν εἰς αὐτόν, ἐκτὸς τῆς ὑποθέσεως Οὐρίου τοῦ Χετταίου.
6Ἦτο δὲ πόλεμος ἀναμέσον Ῥοβοὰμ καὶ Ἱεροβοὰμ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ.
7Αἱ δὲ λοιπαὶ τῶν πράξεων τοῦ Ἀβιὰμ καὶ πάντα ὅσα ἔπραξε, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰούδα; Καὶ ἦτο πόλεμος ἀναμέσον Ἀβιὰμ καὶ Ἱεροβοάμ.
8Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Ἀβιὰμ μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῇ πόλει Δαβίδ· ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἀσὰ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
9Καὶ ἐβασίλευσεν ὁ Ἀσὰ ἐπὶ τὸν Ἰούδαν, κατὰ τὸ εἰκοστὸν ἔτος τοῦ Ἱεροβοὰμ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ.
10Καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ ἔτη τεσσαράκοντα καὶ ἕν. Τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Μααχά, θυγάτηρ τοῦ Ἀβεσσαλώμ.
11Καὶ ἔκαμνεν ὁ Ἀσὰ τὸ εὐθὲς ἐνώπιον Κυρίου, καθὼς Δαβὶδ ὁ πατήρ αὐτοῦ.
12Καὶ ἀφαίρεσεν ἐκ τῆς γῆς τοὺς σοδομίτας καὶ ἐσήκωσε πάντα τὰ εἴδωλα, τὰ ὁποῖα ἔκαμον οἱ πατέρες αὐτοῦ.
13Ἔτι δὲ καὶ τὴν μητέρα αὑτοῦ τὴν Μααχά, καὶ αὐτήν ἀπέβαλε τοῦ νὰ ἦναι βασίλισσα, ἐπειδή ἔκαμεν εἴδωλον εἰς ἄλσος· καὶ κατέκοψεν ὁ Ἀσὰ τὸ εἴδωλον αὐτῆς καὶ ἔκαυσεν αὐτὸ πλησίον τοῦ χειμάρρου Κέδρων.
14Οἱ ὑψηλοὶ ὅμως τόποι δὲν ἀφῃρέθησαν· πλήν ἡ καρδία τοῦ Ἀσὰ ἦτο τελεία μετὰ τοῦ Κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας αὐτοῦ.
15Καὶ ἔφερεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου τὰ ἀφιερώματα τοῦ πατρὸς αὑτοῦ καὶ τὰ ἑαυτοῦ ἀφιερώματα, ἄργυρον καὶ χρυσίον καὶ σκεύη.
16Ἦτο δὲ πόλεμος ἀναμέσον Ἀσὰ καὶ Βαασὰ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν.
17Καὶ ἀνέβη Βαασὰ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ ἐναντίον τοῦ Ἰούδα καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Ῥαμά, διὰ νὰ μή ἀφίνῃ μηδένα νὰ ἐξέρχηται μηδὲ νὰ εἰσέρχηται πρὸς Ἀσὰ τὸν βασιλέα τοῦ Ἰούδα.
18Τότε ἔλαβεν ὁ Ἀσὰ ἅπαν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον τὸ ἐναπολειφθὲν ἐν τοῖς θησαυροῖς τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ παρέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας τῶν δούλων αὑτοῦ· καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς Ἀσὰ πρὸς τὸν Βὲν-ἀδάδ, υἱὸν τοῦ Ταβριμών, υἱοῦ τοῦ Ἐσιών, βασιλέα τῆς Συρίας, τὸν κατοικοῦντα ἐν Δαμασκῷ, λέγων,
19Ἄς γείνῃ συνθήκη ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, ὡς ἦτο ἀναμέσον τοῦ πατρὸς μου καὶ τοῦ πατρὸς σου· ἰδού, ἀπέστειλα πρὸς σὲ δῶρον ἀργυρίου καὶ χρυσίου· ὕπαγε, διάλυσον τὴν συνθήκην σου τὴν πρὸς τὸν Βαασά, βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ, διὰ νὰ ἀναχωρήσῃ ἀπ᾿ ἐμοῦ.
20Καὶ εἰσήκουσεν ὁ Βὲν-ἀδὰδ εἰς τὸν βασιλέα Ἀσά, καὶ ἀπέστειλε τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν δυνάμεων αὑτοῦ ἐναντίον τῶν πόλεων τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἐπάταξε τὴν Ἰϊὼν καὶ τὴν Δὰν καὶ τὴν Ἀβὲλ-βαὶθ-μααχά, καὶ πᾶσαν τὴν Χιννερώθ, μετὰ πάσης τῆς γῆς Νεφθαλί.
21Καὶ ὡς ἤκουσεν ὁ Βαασά, ἔπαυσε νὰ οἰκοδομῇ τὴν Ῥαμὰ καὶ ἐκάθησεν ἐν Θερσά.
22Τότε συνεκάλεσεν ὁ βασιλεὺς Ἀσὰ πάντα τὸν Ἰούδαν, χωρὶς τινὸς ἐξαιρέσεως· καὶ ἐσήκωσαν τοὺς λίθους τῆς Ῥαμὰ καὶ τὰ ξύλα αὐτῆς, μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Βαασὰ ἔκαμε τὴν οἰκοδομήν· καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ βασιλεὺς Ἀσὰ μὲ ταῦτα τὴν Γεβὰ τοῦ Βενιαμὶν καὶ τὴν Μισπά.
23Αἱ δὲ λοιπαὶ πασῶν τῶν πράξεων τοῦ Ἀσὰ καὶ πάντα τὰ κατορθώματα αὐτοῦ καὶ πάντα ὅσα ἔπραξε, καὶ αἱ πόλεις τὰς ὁποίας ᾠκοδόμησε, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰούδα; Ἐν τῷ καιρῷ δὲ τοῦ γήρατος αὑτοῦ ἠρρώστησε τοὺς πόδας αὑτοῦ.
24Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Ἀσὰ μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ ἐν τῇ πόλει Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ· ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἰωσαφὰτ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
25Καὶ ἐβασίλευσε Ναδὰβ ὁ υἱὸς τοῦ Ἱεροβοὰμ ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, τὸ δεύτερον ἔτος τοῦ Ἀσὰ βασιλέως τοῦ Ἰούδα, καὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ δύο ἔτη.
26Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ περιεπάτησεν εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ πατρὸς αὑτοῦ καὶ εἰς τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῦ, διὰ τῆς ὁποίας ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ.
27Συνώμοσε δὲ κατ᾿ αὐτοῦ Βαασὰ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχιά, ἐκ τοῦ οἴκου Ἰσσάχαρ· καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ὁ Βαασὰ ἐν Γιββεθών, ἥτις ἦτο τῶν Φιλισταίων· διότι ὁ Ναδὰβ καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ ἐπολιόρκουν τὴν Γιββεθών.
28Ὁ Βαασὰ λοιπὸν ἐθανάτωσεν αὐτὸν κατὰ τὸ τρίτον ἔτος τοῦ Ἀσὰ βασιλέως τοῦ Ἰούδα, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ.
29Καὶ καθὼς ἐβασίλευσεν, ἐπάταξεν ὅλον τὸν οἶκον τοῦ Ἱεροβοάμ· δὲν ἀφῆκεν εἰς τὸν Ἱεροβοὰμ οὐδὲν ζῶν, ἑωσοῦ ἐξωλόθρευσεν αὐτόν, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖον ἐλάλησε διὰ τοῦ δούλου αὑτοῦ Ἀχιὰ τοῦ Σηλωνίτου,
30διὰ τὰς ἁμαρτίας τοῦ Ἱεροβοάμ, τὰς ὁποίας ἡμάρτησε, καὶ διὰ τῶν ὁποίων ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ, καὶ διὰ τὸν παροργισμὸν μὲ τὸν ὁποῖον παρώργισε Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ.
31Αἱ δὲ λοιπαὶ τῶν πράξεων τοῦ Ναδὰβ καὶ πάντα ὅσα ἔπραξε, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ;
32Ἦτο δὲ πόλεμος ἀναμέσον Ἀσὰ καὶ Βαασὰ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν.
33Κατὰ τὸ τρίτον ἔτος τοῦ Ἀσὰ βασιλέως τοῦ Ἰούδα, ἐβασίλευσε Βαασὰ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχιὰ ἐπὶ πάντα τὸν Ἰσραήλ ἐν Θερσά· καὶ ἐβασίλευσεν εἰκοσιτέσσαρα ἔτη.
34Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ περιεπάτησεν εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ Ἱεροβοὰμ καὶ εἰς τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῦ, διὰ τῆς ὁποίας ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ.Σχετικά με το Copyright: