Μοιραστείτε

 

Α Βασιλέων 16

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἦλθε λόγος Κυρίου πρὸς τὸν Ἰηοῦ, τὸν υἱὸν τοῦ Ἀνανί, ἐναντίον τοῦ Βαασά, λέγων,
2Ἐπειδή, ἐνῷ σὲ ὕψωσα ἐκ τοῦ χώματος, καὶ σὲ κατέστησα ἡγεμόνα ἐπὶ τὸν λαὸν μου Ἰσραήλ, σὺ περιεπάτησας εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ Ἱεροβοάμ, καὶ ἔκαμες τὸν λαὸν μου Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ, διὰ νὰ μὲ παροργίσῃς διὰ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν,
3ἰδού, ἐγὼ ἐξολοθρεύω κατὰ κράτος τὸν Βαασὰ καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ θέλω καταστήσει τὸν οἶκόν σου ὡς τὸν οἶκον τοῦ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ τοῦ Ναβάτ·
4ὅστις ἐκ τοῦ Βαασὰ ἀποθάνῃ ἐν τῇ πόλει, οἱ κύνες θέλουσι φάγει αὐτόν· καὶ ὅστις ἐξ αὐτοῦ ἀποθάνῃ ἐν τοῖς ἀγροῖς, τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ θέλουσι φάγει αὐτόν.
5Αἱ δὲ λοιπαὶ τῶν πράξεων τοῦ Βαασὰ καὶ ὅσα ἔπραξε καὶ τὰ κατορθώματα αὐτοῦ δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ;
6Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Βαασὰ μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν Περσά· ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἠλὰ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
7Καὶ ἔτι διὰ Ἰηοῦ τοῦ προφήτου, υἱοῦ τοῦ Ἀνανί, ἦλθεν ὁ λόγος τοῦ Κυρίου κατὰ τοῦ Βαασὰ καὶ κατὰ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ κατὰ πασῶν τῶν κακιῶν ὅσας ἔπραξεν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, παροργίσας αὐτὸν διὰ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὑτοῦ, ὥστε νὰ γείνῃ καθὼς ὁ οἶκος τοῦ Ἱεροβοάμ· καὶ διότι ἐθανάτωσεν αὐτόν.
8Κατὰ τὸ εἰκοστὸν ἕκτον ἔτος τοῦ Ἀσὰ βασιλέως τοῦ Ἰούδα, ἐβασίλευσεν ὁ Ἠλὰ υἱὸς τοῦ Βαασὰ ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ ἐν Φερσὰ καὶ ἐβασίλευσε δύο ἔτη.
9Συνώμοσε δὲ κατ᾿ αὐτοῦ ὁ δοῦλος αὐτοῦ Ζιμβρί, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ἡμίσεως τῶν πολεμικῶν ἁμαξῶν, ἐνῷ ἦτο ἐν Θερσὰ πίνων καὶ μεθύων ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Ἀρσά, οἰκονόμου τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν Θερσά.
10Καὶ εἰσῆλθεν ὁ Ζιμβρὶ καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν, εἰς τὸ εἰκοστὸν ἕβδομον ἔτος τοῦ Ἀσὰ βασιλέως τοῦ Ἰούδα, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ.
11Καὶ ὡς ἐβασίλευσεν, ἅμα ἐκάθησεν ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, ἐπάταξε πάντα τὸν οἶκον τοῦ Βαασά· δὲν ἀφῆκεν εἰς αὐτὸν οὐροῦντα πρὸς τοῖχον οὐδὲ συγγενεῖς αὐτοῦ οὐδὲ φίλους αὐτοῦ.
12Καὶ ἐξωλόθρευσεν ὁ Ζιμβρὶ πάντα τὸν οἶκον τοῦ Βαασά, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖον ἐλάλησεν ἐναντίον τοῦ Βαασὰ διὰ Ἰηοῦ τοῦ προφήτου,
13διὰ πάσας τὰς ἁμαρτίας τοῦ Βαασὰ καὶ τὰς ἁμαρτίας Ἠλὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, τὰς ὁποίας ἡμάρτησαν, καὶ διὰ τῶν ὁποίων ἔκαμον τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ, παροργίσαντες, Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ διὰ τῶν ματαιοτήτων αὑτῶν.
14Αἱ δὲ λοιπαὶ τῶν πράξεων τοῦ Ἠλὰ καὶ πάντα ὅσα ἔπραξε, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ;
15Κατὰ τὸ εἰκοστὸν ἕβδομον ἔτος τοῦ Ἀσὰ βασιλέως τοῦ Ἰούδα, ἐβασίλευσεν ὁ Ζιμβρὶ ἑπτὰ ἡμέρας ἐν Θερσά. Ὁ δὲ λαὸς ἦτο ἐστρατοπεδευμένος κατὰ τῆς Γιββεθών, ἥτις ἦτο τῶν Φιλισταίων.
16Καὶ ἀκούσας ὁ λαὸς ὁ ἐστρατοπεδευμένος ὅτι ἔλεγον, Ὁ Ζιμβρὶ συνώμοσε καὶ μάλιστα ἐπάταξε τὸν βασιλέα, ἅπας ὁ Ἰσραήλ ἔκαμε τὸν Ἀμρί, τὸν ἀρχηγὸν τοῦ στρατεύματος, βασιλέα ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἐν τῷ στρατοπέδῳ.
17Καὶ ἀνέβη ὁ Ἀμρὶ καὶ ἅπας ὁ Ἰσραήλ μετ᾿ αὐτοῦ ἀπὸ Γιββεθών, καὶ ἐπολιόρκησαν τὴν Θερσά.
18Καὶ ὡς εἶδεν ὁ Ζιμβρὶ ὅτι ἐκυριεύθη ἡ πόλις, εἰσῆλθεν εἰς τὸ παλάτιον τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ ἔκαυσεν ἐφ᾿ ἑαυτὸν τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως ἐν πυρὶ καὶ ἀπέθανε,
19διὰ τὰς ἁμαρτίας αὑτοῦ, τὰς ὁποίας ἡμάρτησε, πράξας πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ἐπειδή περιεπάτησεν εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ Ἱεροβοὰμ καὶ εἰς τὰς ἁμαρτίας αὑτοῦ, τὰς ὁποίας ἔπραξε, κάμνων τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ.
20Αἱ δὲ λοιπαὶ τῶν πράξεων τοῦ Ζιμβρὶ καὶ ἡ συνωμοσία αὐτοῦ, τὴν ὁποίαν ἔκαμε, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ;
21Τότε διῃρέθη ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραήλ εἰς δύο μέρη· τὸ ἥμισυ τοῦ λαοῦ ἠκολούθησε τὸν Θιβνὶ υἱὸν τοῦ Γινάθ, διὰ νὰ κάμῃ αὐτὸν βασιλέα· καὶ τὸ ἥμισυ ἠκολούθησε τὸν Ἀμρί.
22Ὁ λαὸς ὅμως ὁ ἀκολουθήσας τὸν Ἀμρὶ ὑπερίσχυσε κατὰ τοῦ λαοῦ τοῦ ἀκολουθήσαντος τὸν Θιβνὶ υἱὸν τοῦ Γινάθ· καὶ ἀπέθανεν ὁ Θιβνί, καὶ ἐβασίλευσεν ὁ Ἀμρί.
23Κατὰ τὸ τριακοστὸν πρῶτον ἔτος τοῦ Ἀσὰ βασιλέως τοῦ Ἰούδα, ἐβασίλευσεν Ἀμρὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, καὶ ἐβασίλευσε δώδεκα ἔτη· ἕξ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Θερσά.
24Καὶ ἠγόρασε τὸ ὄρος τῆς Σαμαρείας παρὰ τοῦ Σεμὲρ διὰ δύο τάλαντα ἀργυρίου, καὶ ἔκτισε πόλιν ἐπὶ τοῦ ὄρους καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τῆς πόλεως, τὴν ὁποίαν ἔκτισε, κατὰ τὸ ὄνομα τοῦ Σεμέρ, κυρίου τοῦ ὄρους, Σαμάρειαν.
25Ἔπραξε δὲ ὁ Ἀμρὶ πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ ἔπραξε χειρότερα παρὰ πάντας τοὺς πρὸ αὐτοῦ·
26καὶ περιεπάτησεν εἰς πάσας τὰς ὁδοὺς τοῦ Ἱεροβοάμ, υἱοῦ τοῦ Ναβάτ, καὶ εἰς τὰς ἁμαρτίας ἐκείνου, διὰ τῶν ὁποίων ἔκαμε τὸν Ἰσραήλ νὰ ἁμαρτήσῃ, παροργίσας Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ διὰ τῶν ματαιοτήτων αὐτῶν.
27Αἱ δὲ λοιπαὶ τῶν πράξεων τοῦ Ἀμρὶ τὰς ὁποίας ἔπραξε καὶ τὰ κατορθώματα αὐτοῦ ὅσα ἔκαμε, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ;
28Καὶ ἐκοιμήθη ὁ Ἀμρὶ μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν Σαμαρείᾳ· ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἀχαὰβ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
29Ὁ δὲ Ἀχαὰβ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμρὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ κατὰ τὸ τριακοστὸν ὄγδοον ἔτος τοῦ Ἀσὰ βασιλέως τοῦ Ἰούδα· καὶ ἐβασίλευσεν Ἀχαὰβ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμρὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ ἐν Σαμαρείᾳ εἰκοσιδύο ἔτη.
30Καὶ ἔπραξεν ὁ Ἀχαὰβ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμρὶ πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ὑπὲρ πάντας τοὺς πρὸ αὐτοῦ.
31Καὶ ὡς ἄν ἦτο μικρὸν τὸ νὰ περιπατῇ εἰς τὰς ἁμαρτίας τοῦ Ἱεροβοάμ, υἱοῦ τοῦ Ναβάτ, ἔλαβεν ἔτι διὰ γυναῖκα Ἰεζάβελ, τὴν θυγατέρα τοῦ Ἐθβαάλ, βασιλέως τῶν Σιδωνίων, καὶ ὑπῆγε καὶ ἐλάτρευσε τὸν Βάαλ καὶ προσεκύνησεν αὐτόν.
32Καὶ ἀνήγειρε βωμὸν εἰς τὸν Βάαλ ἐντὸς τοῦ οἴκου τοῦ Βάαλ, τὸν ὁποῖον ᾠκοδόμησεν ἐν Σαμαρείᾳ.
33Καὶ ἔκαμεν ὁ Ἀχαὰβ ἄλσος· καὶ διὰ νὰ παροργίσῃ Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ, ἔπραξεν ὁ Ἀχαὰβ περισσότερον παρὰ πάντας τοὺς βασιλεῖς τοῦ Ἰσραήλ, ὅσοι ἐστάθησαν πρὸ αὐτοῦ.
34Ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ᾠκοδόμησε Χιήλ ὁ Βαιθηλίτης τὴν Ἱεριχώ· ἔβαλε τὰ θεμέλια αὐτῆς ἐπὶ Ἀβειρὼν τοῦ πρωτοτόκου αὑτοῦ, καὶ ἔστησε τὰς πύλας αὐτῆς ἐπὶ Σεγοὺβ τοῦ νεωτέρου υἱοῦ αὑτοῦ, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖον ἐλάλησε διὰ Ἰησοῦ υἱοῦ τοῦ Ναυή.Σχετικά με το Copyright: