Μοιραστείτε

 

Α Βασιλέων 6

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐν τῷ τετρακοσιοστῷ καὶ ὀγδοηκοστῷ ἔτει ἀπὸ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου, τὸ τέταρτον ἔτος τῆς βασιλείας τοῦ Σολομῶντος ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, κατὰ τὸν μῆνα Ζίφ, ὅστις εἶναι ὁ δεύτερος μήν, ἤρχισε νὰ οἰκοδομῇ τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου.
2Καὶ τοῦ οἴκου, τὸν ὁποῖον ὁ βασιλεὺς Σολομὼν ᾠκοδόμησεν εἰς τὸν Κύριον, τὸ μῆκος αὐτοῦ ἦτο ἑξήκοντα πηχῶν, καὶ τὸ πλάτος αὐτοῦ εἴκοσι, καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ τριάκοντα πηχῶν.
3Τὸ δὲ πρόναον, τὸ κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ τοῦ οἴκου, εἶχε μῆκος εἴκοσι πηχῶν, κατὰ τὸ πλάτος τοῦ οἶκου· καὶ πλάτος δέκα πηχῶν ἔμπροσθεν τοῦ οἴκου.
4Καὶ ἔκαμεν εἰς τὸν οἶκον παράθυρα πλάγια ἀδιόρατα.
5Καὶ ᾠκοδόμησε κολλητὰ μὲ τὸν τοῖχον τοῦ οἴκου οἰκήματα κύκλῳ, κολλητὰ μὲ τοὺς τοίχους τοῦ οἴκου κύκλῳ, καὶ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ χρηστηρίου· οὕτως ἔκαμεν οἰκήματα κύκλῳ.
6Τοῦ κατωτέρου οἰκήματος τὸ πλάτος ἦτο πέντε πηχῶν, καὶ τοῦ μέσου ἕξ πηχῶν τὸ πλάτος, καὶ τοῦ τρίτου ἑπτὰ πηχῶν τὸ πλάτος· διότι ἔξωθεν τοῦ οἴκου ἔκαμε στενὰ ὑποστηρίγματα κύκλῳ, διὰ νὰ μή εἰσέρχωνται αἱ δοκοὶ εἰς τοὺς τοίχους τοῦ οἴκου.
7Καὶ ὁ οἶκος, ἐνῷ ᾠκοδομεῖτο, ᾠκοδομήθη μὲ λίθους προητοιμασμένους πρὶν μετακομισθῶσιν ἐκεῖ· ὥστε οὔτε σφύρα οὔτε πέλεκυς οὐδὲν σιδηροῦν ἐργαλεῖον δὲν ἠκούσθη ἐν τῷ οἴκῳ ἐνῷ ᾠκοδομεῖτο.
8Ἡ θύρα τῶν μέσων οἰκημάτων ἦτο εἰς τὴν δεξιὰν πλευρὰν τοῦ οἴκου· καὶ ἀνέβαινον εἰς τὰ οἰκήματα τοῦ μέσου διὰ κλίμακος ἑλικοειδοῦς, καὶ ἐκ τοῦ μέσου εἰς τὰ τριώροφα.
9Οὕτως ᾠκοδόμησε τὸν οἶκον καὶ ἐτελείωσεν αὐτόν· καὶ ἐστέγασε τὸν οἶκον μὲ ὀροφὰς κοιλωτὰς καὶ κοσμήματα ἐκ κέδρου.
10Καὶ ᾠκοδόμησε τὰ οἰκήματα κολλητὰ ἐφ᾿ ὅλον τὸν οἶκον, πέντε πηχῶν τὸ ὕψος· καὶ συνείχοντο μετὰ τοῦ οἴκου διὰ ξύλων κεδρίνων.
11Καὶ ἦλθεν ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν Σολομῶντα, λέγων,
12Περὶ τοῦ οἴκου τούτου, τὸν ὁποῖον σὺ οἰκοδομεῖς, ἐὰν περιπατῇς εἰς τὰ διατάγματά μου καὶ ἐκτελῇς τὰς κρίσεις μου καὶ φυλάττῃς πάσας τὰς ἐντολὰς μου περιπατῶν εἰς αὐτάς, τότε θέλω βεβαιώσει τὸν λόγον μου μετὰ σοῦ, τὸν ὁποῖον ἐλάλησα πρὸς Δαβὶδ τὸν πατέρα σοῦ·
13καὶ θέλω κατοικεῖ ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ δὲν θέλω ἐγκαταλίπει τὸν λαὸν μου Ἰσραήλ.
14Οὕτως ᾠκοδόμησεν ὁ Σολομὼν τὸν οἶκον καὶ συνετέλεσεν αὐτόν.
15Καὶ ἐσανίδωσε τοὺς τοίχους τοῦ οἴκου ἔσωθεν μὲ σανίδας κεδρίνας, ἀπὸ τοῦ ἐδάφους τοῦ οἴκου ἕως τῶν τοίχων τῆς στέγης· μὲ ξύλον ἐσκέπασεν αὐτὰ ἔσωθεν· καὶ ἐσκέπασε τὸ ἔδαφος τοῦ οἴκου μὲ σανίδας πευκίνας.
16Ἐσανίδωσεν ἔτι μὲ σανίδας κεδρίνας εἴκοσι πήχας εἰς τὸ ἐνδότερον τοῦ οἴκου, ἀπὸ τοῦ ἐδάφους ἕως τῶν τοίχων· καὶ ἐσανίδωσεν αὐτὸ ἔσωθεν διὰ νὰ ἦναι τὸ χρηστήριον, τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων.
17Ὁ δὲ οἶκος, τουτέστι ὁ ναὸς ὁ κατέμπροσθεν, ἦτο τεσσαράκοντα πηχῶν μήκους.
18Καὶ τὰ κέδρινα ξύλα τοῦ οἴκου ἔσωθεν ἦσαν γεγλυμμένα μὲ κάλυκας καὶ ἀνοικτὰ ἄνθη· τὰ πάντα κέδρινα· δὲν ἐφαίνετο λίθος.
19Καὶ ἡτοίμασε τὸ χρηστήριον εἰς τὸ ἐνδότερον τοῦ οἴκου, διὰ νὰ θέσῃ ἐκεῖ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου.
20Καὶ τὸ χρηστήριον εἶχε κατὰ πρόσωπον εἴκοσι πηχῶν μῆκος καὶ εἴκοσι πηχῶν πλάτος καὶ εἴκοσι πηχῶν ὕψος· καὶ ἐσκέπασεν αὐτὸ μὲ καθαρὸν χρυσίον· οὕτως ἐσκέπασε καὶ τὸ θυσιαστήριον μὲ κέδρον.
21Καὶ ἐσκέπασεν ὁ Σολομὼν τὸν οἶκον ἔσωθεν μὲ καθαρὸν χρυσίον· καὶ ἔκαμε χώρισμα μὲ ἁλύσεις χρυσὰς ἔμπροσθεν τοῦ χρηστηρίου καὶ ἐσκέπασεν αὐτὸ μὲ χρυσίον.
22Καὶ ὅλον τὸν οἶκον ἐσκέπασε μὲ χρυσίον, ἑωσοῦ συνετέλεσεν ὅλον τὸν οἶκον· ἐσκέπασεν ἔτι μὲ χρυσίον ὅλον τὸ θυσιαστήριον, τὸ πλησίον τοῦ χρηστηρίου.
23Ἔσωθεν δὲ τοῦ χρηστηρίου ἔκαμε δύο χερουβεὶμ ἐκ ξύλου ἐλαίας, δέκα πηχῶν τὸ ὕψος.
24Καὶ ἦτο πέντε πῆχαι ἡ μία πτέρυξ τοῦ χεροὺβ καὶ πέντε πῆχαι ἡ ἄλλη πτέρυξ τοῦ χερούβ· ἀπὸ τοῦ ἄκρου τῆς μιᾶς πτέρυγος αὐτοῦ ἕως τοῦ ἄκρου τῆς ἄλλης πτέρυγος αὐτοῦ, δέκα πῆχαι.
25Καὶ τὸ ἄλλο χεροὺβ ἦτο δέκα πηχῶν· τοῦ αὐτοῦ μέτρου καὶ τῆς αὐτῆς κατασκευῆς ἦσαν ἀμφότερα τὰ χερουβείμ.
26Τὸ ὕψος τοῦ ἑνὸς χεροὺβ δέκα πηχῶν, καὶ οὕτω τοῦ ἄλλου χερούβ.
27Καὶ ἔθεσε τὰ χερουβείμ ἐν μέσῳ τοῦ ἐνδοτάτου οἴκου· καὶ εἶχον τὰ χερουβεὶμ τὰς πτέρυγας αὑτῶν ἐξηπλωμένας, ὥστε ἡ πτέρυξ τοῦ ἑνὸς ἤγγιζε τὸν ἕνα τοῖχον· καὶ ἡ πτέρυξ τοῦ ἄλλου χεροὺβ ἤγγιζε τὸν ἄλλον τοῖχον· καὶ αἱ πτέρυγες αὐτῶν ἤγγιζον, ἡ μία τὴν ἄλλην, ἐν τῷ μέσῳ τοῦ οἴκου.
28Καὶ ἐσκέπασε τὰ χερουβείμ μὲ χρυσίον.
29Καὶ πάντας τοὺς τοίχους τοῦ οἴκου κύκλῳ ἐνέγλυψε μὲ γλυπτὰ σχήματα χερουβεὶμ καὶ φοινίκων καὶ ἀνοικτῶν ἀνθέων, ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν.
30Καὶ τὸ ἔδαφος τοῦ οἴκου ἐσκέπασε μὲ χρυσίον, ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν.
31Καὶ διὰ τὴν εἴσοδον τοῦ χρηστηρίου ἔκαμε θύρας ἐκ ξύλου ἐλαίας· τὸ ἀνώφλιον καὶ οἱ παραστάται ἦσαν ἕν πεντάγωνον.
32Καὶ αἱ δύο θύραι ἦσαν ἐκ ξύλου ἐλαίας· καὶ ἐνέγλυψεν ἐπ᾿ αὐταῖς γλυπτὰ χερουβεὶμ καὶ φοίνικας καὶ ἀνοικτὰ ἄνθη, καὶ ἐσκέπασεν αὐτὰ μὲ χρυσίον, ἐφαπλώσας τὸ χρυσίον ἐπὶ τὰ χερουβεὶμ καὶ ἐπὶ τοὺς φοίνικας.
33Οὕτως ἔκαμε καὶ εἰς τὴν πύλην τοῦ ναοῦ παραστάτας ἐκ ξύλου ἐλαίας, ἕν τετράγωνον.
34Καὶ αἱ δύο θύραι ἦσαν ἐκ ξύλου πευκίνου· τὰ δύο φύλλα τῆς μιᾶς θύρας ἐδιπλόνοντο, καὶ τὰ δύο φύλλα τῆς ἄλλης θύρας ἐδιπλόνοντο.
35Καὶ ἐνέγλυψεν ἐπ᾿ αὐτὰς χερουβεὶμ καὶ φοίνικας καὶ ἀνοικτὰ ἄνθη· καὶ ἐσκέπασεν αὐτὰ μὲ χρυσίον ἐφηρμοσμένον ἐπὶ τὴν ἀνάγλυφον ἐργασίαν.
36Καὶ ᾠκοδόμησε τὴν ἐσωτέραν αὐλήν μὲ τρεῖς σειρὰς πελεκητῶν λίθων καὶ μὲ μίαν σειρὰν δοκῶν κεδρίνων.
37Ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει, τὸν μῆνα Ζίφ, ἐτέθησαν τὰ θεμέλια τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου·
38καὶ ἐν τῷ ἐνδεκάτω ἔτει, τὸν μῆνα Βούλ, ὅστις εἶναι ὁ ὄγδοος μήν, ἐτελειώθη ὁ οἶκος κατὰ πάντα τὰ μέρη αὑτοῦ καὶ κατὰ πᾶσαν τὴν κατασκευήν αὑτοῦ· οὕτως εἰς ἑπτὰ ἔτη ᾠκοδόμησεν αὐτόν.Σχετικά με το Copyright: