Μοιραστείτε

 

Α Βασιλέων 7

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ τὸν οἶκον αὑτοῦ ᾠκοδόμησεν ὁ Σολομὼν εἰς δεκατρία ἔτη, καὶ ἐτελείωσεν ὅλον τὸν οἶκον αὑτοῦ.
2Καὶ ᾠκοδόμησε τὸν οἶκον τοῦ δάσους τοῦ Λιβάνου· τὸ μῆκος αὐτοῦ ἦτο ἑκατὸν πηχῶν, καὶ τὸ πλάτος αὐτοῦ πεντήκοντα πηχῶν, καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ τριάκοντα πηχῶν, ἐπὶ τεσσάρων σειρῶν στύλων κεδρίνων, μὲ δοκοὺς κεδρίνους ἐπὶ τῶν στύλων.
3Καὶ ἐστεγάσθη μὲ κέδρον ἄνωθεν τῶν δοκῶν, αἵτινες ἐπεστηρίζοντο ἐπὶ τεσσαράκοντα πέντε στύλων, δεκαπέντε εἰς τὴν σειράν.
4Καὶ ἦσαν παράθυρα εἰς τρεῖς σειράς, καὶ ἀνταπεκρίνετο παράθυρον εἰς παράθυρον κατὰ τρεῖς σειράς.
5Καὶ πᾶσαι αἱ θύραι καὶ οἱ παραστάται ἦσαν τετράγωνοι, μὲ τὰ παράθυρα· καὶ ἀνταπεκρίνετο παράθυρον εἰς παράθυρον κατὰ τρεῖς σειράς.
6Καὶ ἔκαμε τὴν στοὰν ἐκ στύλων· τὸ μῆκος αὐτῆς πεντήκοντα πηχῶν, καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς τριάκοντα πηχῶν· καὶ ἦτο ἡ στοὰ κατέμπροσθεν τῶν στύλων τοῦ οἴκου, ὥστε οἱ στύλοι καὶ αἱ δοκοὶ ἦσαν κατὰ πρόσωπον αὐτῶν.
7Ἔκαμεν ἔτι στοὰν διὰ τὸν θρόνον, ὅπου ἔμελλε νὰ κρίνῃ, τὴν στοὰν τῆς κρίσεως· καὶ ἦτο ἐστρωμένη μὲ κέδρον ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρους τοῦ ἐδάφους ἕως τοῦ ἄλλου.
8Καὶ ὁ οἶκος αὐτοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ἐκάθητο, εἶχε μίαν ἄλλην αὐλήν ἔσωθεν τῆς στοᾶς, ούσαν τῆς αὐτῆς κατασκευῆς. Ὁ Σολομὼν ἔκαμεν ἔτι οἶκον διὰ τὴν θυγατέρα τοῦ Φαραώ, τὴν ὁποίαν εἶχε λάβει, ὅμοιον μὲ τὴν στοὰν ταύτην.
9Πάντα ταῦτα ἦσαν ἐκ λίθων πολυτελῶν, κατὰ τὰ μέτρα τῶν πριονισμένων λίθων, πριονισμένων διὰ πριονίου, ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν, ἐκ θεμελίου μέχρι τοῦ γείσου, καὶ ἔξωθεν ἕως τῆς μεγάλης αὐλῆς.
10Καὶ τὸ θεμέλιον ἦτο ἐκ λίθων πολυτελῶν, λίθων μεγάλων, λίθων δέκα πηχῶν καὶ λίθων ὀκτὼ πηχῶν.
11Καὶ ἐπάνωθεν ἦσαν λίθοι πολυτελεῖς, κατὰ τὸ μέτρον τῶν πριονισμένων λίθων, καὶ κέδροι.
12Καὶ ἡ μεγάλη αὐλή κυκλόθεν ἦτο ἐκ τριῶν σειρῶν λίθων πριονισμένων καὶ ἐκ μιᾶς σειρᾶς κεδρίνων δοκῶν, καθὼς ἡ ἐσωτέρα αὐλή τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου καὶ καθὼς ἡ στοὰ τοῦ οἴκου.
13Καὶ ἔστειλεν ὁ βασιλεὺς Σολομὼν καὶ ἔλαβε τὸν Χειρὰμ ἐκ τῆς Τύρου.
14Οὗτος ἦτο υἱὸς γυναικὸς χήρας ἐκ φυλῆς Νεφθαλί, καὶ ὁ πατήρ αὐτοῦ ἀνήρ Τύριος, χαλκουργός· καὶ ἦτο πλήρης τέχνης καὶ συνέσεως καὶ ἐπιστήμης εἰς τὸ νὰ ἐργάζηται πᾶν ἔργον ἐν χαλκῷ. Καὶ ἦλθε πρὸς τὸν βασιλέα Σολομῶντα καὶ ἔκαμε πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ.
15Διότι ἔχυσε τοὺς δύο χαλκίνους στύλους, δεκαοκτὼ πηχῶν ὕψους ἕκαστον στύλον· γραμμή δὲ δώδεκα πηχῶν περιεκύκλονεν ἕκαστον αὐτῶν.
16Καὶ ἔκαμεν ἐκ χυτοῦ χαλκοῦ δύο ἐπιθέματα, διὰ νὰ θέσῃ αὐτὰ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τῶν στύλων· τὸ ὕψος τοῦ ἑνὸς ἐπιθέματος πέντε πηχῶν, καὶ τὸ ὕψος τοῦ ἄλλου ἐπιθέματος πέντε πηχῶν·
17καὶ δίκτυα πλεκτὰ εἰργασμένα ἁλυσιδωτὰ ἐκ συρμάτων, διὰ τὰ ἐπιθέματα τὰ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῶν στύλων· ἑπτὰ διὰ τὸ ἕν ἐπίθεμα, καὶ ἑπτὰ διὰ τὸ ἄλλο ἐπίθεμα.
18Καὶ ἔκαμε τοὺς στύλους, καὶ δύο σειρὰς ῥοδίων κυκλόθεν ἐπὶ τὸ ἕν δίκτυον, διὰ νὰ σκεπάσῃ μὲ ῥόδια τὰ ἐπιθέματα τὰ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῶν στύλων· καὶ ἔκαμε τὸ αὐτὸ εἰς τὸ ἄλλο ἐπίθεμα.
19Καὶ τὰ ἐπιθέματα, τὰ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῶν στύλων ἐν τῇ στοᾷ, ἦσαν ἐργασίας κρίνων τεσσάρων πηχῶν.
20Καὶ τὰ ἐπιθέματα τὰ ἐπὶ τῶν δύο στύλων εἶχον ῥόδια καὶ ἐπάνωθεν, πλησίον τῆς κοιλίας, τῆς παρὰ τὸ δικτυωτόν· καὶ τὰ ῥόδια ἦσαν διακόσια κατὰ σειρὰν κυκλόθεν ἐφ᾿ ἑκάστου ἐπιθέματος.
21Καὶ ἔστησε τοὺς στύλους εἰς τὴν στοὰν τοῦ ναοῦ· καὶ ἔστησε τὸν στύλον τὸν δεξιόν, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰαχείν· καὶ ἔστησε τὸν στύλον τὸν ἀριστερόν, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βοάς.
22Καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλήν τῶν στύλων ἦτο ἐργασία κρίνων· οὕτως ἐτελειώθη ἡ κατασκευή τῶν στύλων.
23Ἔκαμεν ἔτι τὴν χυτήν θάλασσαν, δέκα πηχῶν ἀπὸ χείλους εἰς χεῖλος, στρογγύλην κύκλῳ· καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς πέντε πηχῶν· καὶ γραμμή τριάκοντα πηχῶν περιεζώννυεν αὐτήν κύκλῳ.
24Καὶ ὑπὸ τὸ χεῖλος αὐτῆς κύκλῳ ἦσαν ἀνάγλυφα εἰς σχῆμα κολοκύνθης περικυκλοῦντα αὐτήν, δέκα κατὰ πήχην, περικυκλοῦντα τὴν θάλασσαν κύκλῳ· αἱ δύο σειραὶ τῶν ἀναγλύφων ἦσαν χυμέναι ὁμοῦ μὲ αὐτήν.
25Iστατο δὲ ἐπὶ δώδεκα βοῶν· τρεῖς ἔβλεπον πρὸς βορρᾶν, καὶ τρεῖς ἔβλεπον πρὸς δυσμάς, καὶ τρεῖς ἔβλεπον πρὸς νότον, καὶ τρεῖς ἔβλεπον πρὸς ἀνατολάς· καὶ ἡ θάλασσα ἔκειτο ἐπ᾿ αὐτῶν· καὶ ὅλα τὰ ὀπίσθια αὐτῶν ἦσαν πρὸς τὰ ἔσω.
26Καὶ τὸ πάχος αὐτῆς ἦτο μιᾶς παλάμης, καὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς κατεσκευασμένον ὡς χεῖλος ποτηρίου, ὡς ἄνθος κρίνου· ἐχώρει δὲ δύο χιλιάδας βάθ.
27Ἔκαμεν ἔτι δέκα βάσεις χαλκίνας· τεσσάρων πηχῶν τὸ μῆκος τῆς μιᾶς βάσεως, καὶ τεσσάρων πηχῶν τὸ πλάτος αὐτῆς, καὶ τριῶν πηχῶν τὸ ὕψος αὐτῆς.
28Ἡ δὲ ἐργασία τῶν βάσεων ἦτο τοιαύτη· εἶχον συγκλείσματα, καὶ τὰ συγκλείσματα ἦσαν ἐντὸς τῶν κιονίσκων.
29Καὶ ἐπὶ τῶν συγκλεισμάτων τῶν ἐντὸς τῶν κιονίσκων ἦσαν λέοντες, βόες καὶ χερουβείμ· καὶ ἐπὶ τῶν κιονίσκων ἦτο ἄνωθεν τὸ ὑποβάσταγμα· ὑποκάτωθεν δὲ τῶν λεόντων καὶ βοῶν ἦσαν κροσσοὶ ἀνάγλυφοι κρεμάμενοι.
30Καὶ ἑκάστη βάσις εἶχε τέσσαρας χαλκίνους τροχοὺς καὶ ἄξονας χαλκίνους· καὶ αἱ τέσσαρες γωνίαι αὐτῆς εἶχον ὤμους· ὑπὸ τὸν λουτῆρα ἦσαν οἱ ὦμοι χυτοί, ἕκαστος ἀπέναντι τῶν κροσσῶν.
31Καὶ τὸ στόμα αὐτῆς, ἔσωθεν τῆς κεφαλίδος καὶ ἄνωθεν, ἦτο μία πήχη· ἦτο δὲ τὸ στόμα αὐτῆς στρογγύλον, κατεσκευασμένον εἰς τὸ ὑποβάσταγμα, μία πήχη καὶ ἡμίσεια· καὶ ἔτι ἐπάνω τούτου τοῦ στόματος αὐτῆς ἦσαν ἐγχαράγματα μετὰ τῶν συγκλεισμάτων αὐτῶν, τετράγωνα ὄντα, οὐχὶ στρογγύλα.
32Καὶ ὑπὸ τὰ συγκλείσματα ἦσαν τέσσαρες τροχοί· καὶ οἱ ἄξονες τῶν τροχῶν ἡνόνοντο μὲ τὴν βάσιν· καὶ τὸ ὕψος ἑκάστου τροχοῦ ἦτο μιᾶς πήχης καὶ ἡμισείας.
33Καὶ ἡ ἐργασία τῶν τροχῶν ἦτο ὡς ἡ ἐργασία τοῦ τροχοῦ τῆς ἁμάξης· οἱ ἄξονες αὐτῶν καὶ αἱ πλῆμναι αὐτῶν καὶ ἐπίσωτρα αὐτῶν καὶ αἱ ἀκτῖνες αὐτῶν ἦσαν ὅλα χυτά.
34Καὶ ἦσαν τέσσαρες ὦμοι εἰς τὰς τέσσαρας γωνίας ἑκάστης βάσεως· καὶ οἱ ὦμοι ἦσαν συνέχεια τῆς βάσεως.
35Καὶ ἐν τῇ κορυφῇ τῆς βάσεως ἦτο στρογγύλον περίζωμα ἡμισείας πήχης τὸ ὕψος· καὶ ἐν τῇ κορυφῇ τῆς βάσεως τὰ χείλη αὐτῆς καὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῆς ἦσαν ἐκ τῆς αὐτῆς.
36Ἐπὶ δὲ τὰς πλάκας τῶν χειλέων αὐτῆς καὶ ἐπὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῆς, ἐνεχάραξε χερουβείμ, λέοντας καὶ φοίνικας, κατὰ ἀναλογίαν ἑκάστης, καὶ κροσσοὺς κύκλῳ.
37Κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον ἔκαμε τὰς δέκα βάσεις· πᾶσαι εἶχον τὸ αὐτό χύσιμον, τὸ αὐτό μέτρον, τὸ αὐτό ἐγχάραγμα.
38Ἔκαμεν ἔτι δέκα λουτῆρας χαλκίνους· ἕκαστος λουτήρ ἐχώρει τεσσαράκοντα βάθ· ἕκαστος λουτήρ ἦτο τεσσάρων πηχῶν· καὶ ἐφ᾿ ἑκάστην τῶν δέκα βάσεων ἦτο εἷς λουτήρ.
39Καὶ ἔθεσε τὰς βάσεις, πέντε ἐπὶ τὸ δεξιὸν πλάγιον τοῦ οἴκου καὶ πέντε ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν πλάγιον τοῦ οἴκου· καὶ ἔθεσε τὴν θάλασσαν κατὰ τὸ δεξιὸν πλάγιον τοῦ οἴκου πρὸς ἀνατολὰς ἀπέναντι τοῦ νοτίου μέρους.
40Καὶ ἔκαμεν ὁ Χειρὰμ τοὺς λουτῆρας καὶ τὰ πτύαρια καὶ τὰς λεκάνας. Οὕτως ἐτελείωσεν ὁ Χειρὰμ κάμνων πάντα τὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα ἔκαμεν εἰς τὸν βασιλέα Σολομῶντα διὰ τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου·
41τοὺς δύο στύλους καὶ τὰς σφαίρας τῶν ἐπιθεμάτων, τῶν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῶν δύο στύλων· καὶ τὰ δύο δικτυωτὰ, διὰ νὰ σκεπάζωσι τὰς δύο σφαίρας τῶν ἐπιθεμάτων τῶν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῶν στύλων·
42καὶ τετρακόσια ῥόδια διὰ τὰ δύο δικτυωτά, δύο σειρὰς ῥοδίων δι᾿ ἕκαστον δικτυωτόν, διὰ νὰ σκεπάζωσι τὰς δύο σφαίρας τῶν ἐπιθεμάτων τῶν ἐπὶ τῶν στύλων·
43καὶ τὰς δέκα βάσεις καὶ τοὺς δέκα λουτῆρας ἐπὶ τῶν βάσεων·
44καὶ τὴν μίαν θάλασσαν, καὶ τοὺς δώδεκα βόας ὑποκάτω τῆς θαλάσσης·
45καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰ πτυάρια καὶ τὰς λεκάνας· πάντα ταῦτα τὰ σκεύη, τὰ ὁποῖα ὁ Χειρὰμ ἔκαμεν εἰς τὸν βασιλέα Σολομῶντα διὰ τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, ἦσαν ἐκ χαλκοῦ λαμπροῦ.
46Ἐν τῇ πεδιάδι τοῦ Ἰορδάνου ἔχυσεν αὐτὰ ὁ βασιλεύς, ἐν γῇ ἀργιλλώδει, μεταξὺ Σοκχὼθ καὶ Σαρθάν.
47​Καὶ ὁ Σολομὼν ἀφῆκε πάντα τὰ σκεύη ἀζύγιστα, διότι ἦσαν πολλὰ σφόδρα· τὸ βάρος τοῦ χαλκοῦ δὲν ἠδύνατο λογαριασθῇ.
48Καὶ ἔκαμεν ὁ Σολομὼν πάντα τὰ σκεύη τὰ τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν, καὶ τὴν τράπεζαν τὴν χρυσῆν, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐτίθεντο οἱ ἄρτοι τῆς προθέσεως,
49καὶ τὰς λυχνίας, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ ἀριστερῶν, ἔμπροσθεν τοῦ χρηστηρίου, ἐκ χρυσίου καθαροῦ, καὶ τὰ ἄνθη καὶ τοὺς λύχνους καὶ τὰς λαβίδας ἐκ χρυσοῦ,
50καὶ τὰς φιάλας καὶ τὰ λυχνοψάλιδα καὶ τὰς λεκάνας καὶ τοὺς κρατῆρας καὶ τὰ θυμιατήρια ἐκ χρυσίου καθαροῦ, καὶ τοὺς στρόφιγγας ἐκ χρυσίου, διὰ τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ ἐσωτάτου, τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων, καὶ διὰ τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ ναοῦ.
51Καὶ συνετελέσθη ἅπαν τὸ ἔργον, τὸ ὁποῖον ἔκαμεν ὁ βασιλεὺς Σολομὼν διὰ τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου. Καὶ εἰσέφερεν ὁ Σολομὼν τὰ ἀφιερώματα Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ· τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον, καὶ τὰ σκεύη ἔθεσεν ἐν τοῖς θησαυροῖς τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου.Σχετικά με το Copyright: