Μοιραστείτε

 

Α Κορινθίους 16

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Φίλος,  King James(Αγγλικά),  Westcott-Hort (κριτικό κείμενο),  Βυζαντινό Κείμενο  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Περὶ δὲ τῆς συνεισφορᾶς τῆς ὑπὲρ τῶν ἁγίων, καθὼς διέταξα εἰς τὰς ἐκκλησίας τῆς Γαλατίας, οὕτω κάμετε καὶ σεῖς.
2Κατὰ τὴν πρώτην τῆς ἑβδομάδος ἕκαστος ὑμῶν ἄς ἐναποθέτῃ παρ᾿ ἑαυτῷ θησαυρίζων ὅ, τι ἄν εὐπορῇ, ὥστε ὅταν ἔλθω νὰ μή συνάγωνται τότε συνεισφοραί.
3Καὶ ὅταν ἔλθω, ὁποίους ἐγκρίνητε, δι᾿ ἐπιστολῶν τούτους θέλω πέμψει διὰ νὰ φέρωσι τὴν δωρεὰν σας εἰς Ἱερουσαλήμ
4καὶ ἐὰν ἦναι ἄξιον νὰ ὑπάγω καὶ ἐγώ, θέλουσιν ἐλθεῖ μετ᾿ ἐμοῦ.
5Θέλω δὲ ἐλθεῖ πρὸς ἐσᾶς, ἀφοῦ διέλθω τὴν Μακεδονίαν διότι τὴν Μακεδονίαν διέρχομαι
6καὶ ἴσως θέλω παραμείνει πλησίον σας, ἤ καὶ παραχειμάσει, διὰ νὰ μὲ προπέμψητε σεῖς ὅπου ἄν ὑπάγω.
7Διότι δὲν θέλω νὰ σᾶς ἴδω τώρα ἐν παρόδῳ, ἀλλ᾿ ἐλπίζω νὰ μείνω πλησίον σας καιρὸν τινα, ἐὰν ὁ Κύριος συγχωρήσῃ τοῦτο.
8Θέλω δὲ μείνει ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς
9διότι ἠνοίχθη εἰς ἐμὲ θύρα μεγάλη καὶ ἐνεργητική, καὶ εἶναι πολλοὶ ἐναντίοι.
10Καὶ ἐὰν ἔλθῃ ὁ Τιμόθεος, προσέχετε νὰ ἦναι ἄφοβος μεταξὺ σας διότι τὸ ἔργον τοῦ Κυρίου ἐργάζεται καθὼς καὶ ἐγώ
11μηδεὶς λοιπὸν ἄς μή ἐξουθενήσῃ αὐτόν. Προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, διὰ νὰ ἔλθῃ πρὸς ἐμέ διότι προσμένω αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν.
12Περὶ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ Ἀπολλώ, παρεκάλεσα αὐτὸν πολλὰ νὰ ἔλθῃ πρὸς ἐσᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν καὶ δὲν ἤθελε παντάπασι νὰ ἔλθῃ τώρα, θέλει ὅμως ἐλθεῖ ὅταν εὐκαιρήσῃ.
13Ἀγρυπνεῖτε, στέκεσθε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, ἐνδυναμοῦσθε.
14Πάντα τὰ ἔργα ὑμῶν ἄς γίνωνται ἐν ἀγάπῃ.
15Σᾶς παρακαλῶ δέ, ἀδελφοί ἐξεύρετε τὴν οἰκίαν τοῦ Στεφανᾶ, ὅτι εἶναι ἀπαρχή τῆς Ἀχαΐας καὶ ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς εἰς τὴν διακονίαν τῶν ἁγίων
16νὰ ὑποτάσσησθε καὶ σεῖς εἰς τοὺς τοιούτους καὶ εἰς πάντα τὸν συνεργοῦντα καὶ κοπιῶντα.
17Χαίρω δὲ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, διότι τὴν ἔλλειψίν σας οὗτοι ἀνεπλήρωσαν
18ἐπειδή ἀνέπαυσαν τὸ ἰδικὸν μου πνεῦμα καὶ τὸ ἰδικὸν σας. Τιμᾶτε λοιπὸν τοὺς τοιούτους.
19Σᾶς ἀσπάζονται αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. Σᾶς ἀσπάζονται πολλὰ ἐν Κυρίῳ ὁ Ἀκύλας καὶ ἡ Πρίσκιλλα μετὰ τῆς κατ᾿ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίας.
20Σᾶς ἀσπάζονται οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσθητε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.
21Ὁ ἀσπασμὸς ἐγράφη μὲ τὴν χεῖρα ἐμοῦ τοῦ Παύλου.
22Ὅστις δὲν ἀγαπᾷ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἄς ἦναι ἀνάθεμα. Μαρὰν ἀθά.
23Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μεθ᾿ ὑμῶν.
24Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀμήν.Σχετικά με το Copyright: