Μοιραστείτε

 

Α Σαμουήλ 23

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἀπήγγειλαν δὲ πρὸς τὸν Δαβίδ, λέγοντες, Ἰδού, οἱ Φιλισταῖοι πολεμοῦσιν ἐν Κεειλὰ καὶ διαρπάζουσι τὰ ἁλώνια.
2Καὶ ἠρώτησεν ὁ Δαβὶδ τὸν Κύριον, λέγων, Νὰ ὑπάγω καὶ νὰ πατάξω τοὺς Φιλισταίους τούτους; Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν Δαβίδ, Ὕπαγε καὶ πάταξον τοὺς Φιλισταίους καὶ σῶσον τὴν Κεειλά.
3Καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες τοῦ Δαβὶδ πρὸς αὐτόν, Ἰδού, ἡμεῖς ἐνταῦθα ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φοβούμεθα· πόσῳ δὲ μᾶλλον, ἐὰν ὑπάγωμεν εἰς Κεειλὰ ἐναντίον τῶν στρατευμάτων τῶν Φιλισταίων;
4Καὶ ἠρώτησε πάλιν ὁ Δαβὶδ ἐκ δευτέρου τὸν Κύριον. Καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος καὶ εἶπε, Σηκώθητι, κατάβα εἰς Κεειλά· διότι θέλω παραδώσει τοὺς Φιλισταίους εἰς τὴν χεῖρά σου.
5Τότε ἦλθεν ὁ Δαβὶδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ εἰς Κεειλά, καὶ ἐπολέμησε πρὸς τοὺς Φιλισταίους καὶ ἔλαβε τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἐν σφαγῇ μεγάλῃ. Καὶ ἔσωσεν ὁ Δαβὶδ τοὺς κατοίκους τῆς Κεειλά.
6Ὅτε δὲ Ἀβιάθαρ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχιμέλεχ ἔφυγε πρὸς τὸν Δαβὶδ εἰς Κεειλά, αὐτὸς εἶχε καταβῆ μὲ ἐφὸδ ἐν τῇ χειρὶ αὑτοῦ.
7Καὶ ἀπηγγέλθη πρὸς τὸν Σαοὺλ ὅτι ἦλθεν ὁ Δαβὶδ εἰς Κεειλά. Καὶ εἶπεν ὁ Σαούλ, Ὁ Θεὸς παρέδωκεν αὐτὸν εἰς τὴν χεῖρά μου· διότι ἀπεκλείσθη, εἰσελθὼν εἰς πόλιν ἔχουσαν πύλας καὶ μοχλούς.
8Καὶ συνεκάλεσεν ὁ Σαοὺλ πάντα τὸν λαὸν εἰς πόλεμον, διὰ νὰ καταβῇ εἰς Κεειλά, νὰ πολιορκήσῃ τὸν Δαβὶδ καὶ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ.
9Καὶ ἔμαθεν ὁ Δαβὶδ ὅτι ὁ Σαοὺλ ἐμηχανεύετο κακὸν ἐναντίον αὐτοῦ· καὶ εἶπε πρὸς τὸν Ἀβιάθαρ τὸν ἱερέα, Φέρε ἐνταῦθα τὸ ἐφόδ.
10Καὶ εἶπεν ὁ Δαβίδ, Κύριε Θεέ τοῦ Ἰσραήλ, μετὰ βεβαιότητος ἤκουσεν ὁ δοῦλός σου ὅτι ὁ Σαοὺλ ζητεῖ νὰ ἔλθῃ εἰς Κεειλά, διὰ νὰ ἐξολοθρεύσῃ τὴν πόλιν ἐξ αἰτίας μου·
11θέλουσι μὲ παραδώσει εἰς αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς Κεειλά; θέλει καταβῆ ὁ Σαούλ, καθὼς ἤκουσεν ὁ δοῦλός σου; Κύριε Θεὲ τοῦ Ἰσραήλ, φανέρωσον, δέομαι, πρὸς τὸν δοῦλόν σου. Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος, Θέλει καταβῆ.
12Εἶπε πάλιν ὁ Δαβίδ, Θέλουσι παραδώσει οἱ ἄνδρες τῆς Κεειλὰ ἐμὲ καὶ τοὺς ἄνδρας μου εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Σαούλ; Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος, Θέλουσι παραδώσει.
13Τότε ὁ Δαβὶδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ, ἕως ἑξακόσιοι, ἐσηκώθησαν καὶ ἐξῆλθον ἀπὸ Κεειλὰ καὶ ὑπῆγον ὅπου ἠδύναντο. Καὶ ἀπηγγέλθη πρὸς τὸν Σαούλ, ὅτι διεσώθη ὁ Δαβὶδ ἀπὸ Κεειλά· ὅθεν ἀπέσχε τοῦ νὰ ἐξέλθῃ.
14Ὁ δὲ Δαβὶδ ἐκάθησεν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐν τόποις ὀχυροῖς, καὶ ἔμενεν ἐπὶ τινος ὄρους ἐν τῇ ἐρήμῳ Ζίφ. Καὶ αὐτὸν ἐζήτει ὁ Σαοὺλ πάσας τὰς ἡμέρας· ὁ Θεὸς ὅμως δὲν παρέδωκεν αὐτὸν εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ.
15Καὶ εἶδεν ὁ Δαβὶδ ὅτι ἐξῆλθεν ὁ Σαοὺλ διὰ νὰ ζητῇ τὴν ζωήν αὐτοῦ καὶ ἦτο ὁ Δαβὶδ ἐν τῇ ἐρήμῳ Ζίφ, ἐντὸς τοῦ δάσους.
16Τότε ἐσηκώθη Ἰωνάθαν, ὁ υἱὸς τοῦ Σαούλ, καὶ ὑπῆγε πρὸς τὸν Δαβὶδ εἰς τὸ δάσος, καὶ ἐνίσχυσε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ Θεῷ.
17Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, Μή φοβοῦ· διότι δὲν θέλει σὲ εὑρεῖ ἡ χεὶρ Σαοὺλ τοῦ πατρὸς μου· καὶ σὺ θέλεις βασιλεύσει ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, καὶ ἐγὼ θέλω εἶσθαι δεύτερός σου· μάλιστα καὶ Σαοὺλ ὁ πατήρ μου ἐξεύρει τοῦτο.
18Καὶ ἔκαμον ἀμφότεροι συνθήκην ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ ἐκάθητο ὁ Δαβὶδ ἐντὸς τοῦ δάσους, ὁ δὲ Ἰωνάθαν ἀνεχώρησεν εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ.
19Ἀνέβησαν δὲ οἱ Ζιφαῖοι πρὸς τὸν Σαοὺλ εἰς Γαβαά, λέγοντες, Δὲν εἶναι κεκρυμμένος ὁ Δαβὶδ εἰς ἡμᾶς ἐν ὀχυρώμασι ἐντὸς τοῦ δάσους, ἐπὶ τοῦ βουνοῦ Ἐχελά, τοῦ πρὸς τὰ δεξιὰ Γεσιμών;
20τώρα λοιπόν, βασιλεῦ, κατάβα, καθ᾿ ὅλην τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ψυχῆς σου εἰς τὸ νὰ καταβῇς· καὶ ἡμῶν ἔργον θέλει εἶσθαι νὰ παραδώσωμεν αὐτὸν εἰς τὴν χεῖρα τοῦ βασιλέως.
21Καὶ εἶπεν ὁ Σαούλ, Εὐλογημένοι σεῖς παρὰ Κυρίου, διότι ἐλάβετε συμπάθειαν πρὸς ἐμέ·
22ὑπάγετε λοιπόν, βεβαιώθητε ἀκριβέστερα καὶ μάθετε καὶ ἰδέτε τὸν τόπον αὐτοῦ, ποῦ κρύπτεται, τίς εἶδεν αὐτὸν ἐκεῖ· διότι μοὶ εἶπον ὅτι μηχανεύεται πανουργίας·
23ἰδέτε λοιπὸν καὶ μάθετε ἐν τίνι ἐκ πάντων τῶν ἀποκρύφων τόπων εἶναι κεκρυμμένος, καὶ ἐπιστρέψατε πρὸς ἐμὲ ἀφοῦ βεβαιωθῆτε· καὶ θέλω ὑπάγει μὲ σᾶς· καὶ ἐὰν ἦναι ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, βεβαίως θέλω ἐξιχνιάσει αὐτὸν μεταξὺ πασῶν τῶν χιλιάδων τοῦ Ἰούδα.
24Καὶ ἐσηκώθησαν καὶ ὑπῆγον εἰς Ζίφ πρὸ τοῦ Σαούλ· ὁ Δαβὶδ ὅμως καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἦσαν ἐν τῇ ἐρήμῳ Μαών, ἐν τῇ πεδιάδι κατὰ τὰ δεξιὰ τοῦ Γεσιμών.
25Ὑπῆγε δὲ ὁ Σαοὺλ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ νὰ ζητήσωσιν αὐτόν. Καὶ ἀπηγγέλθη τοῦτο πρὸς τὸν Δαβίδ· ὅθεν κατέβη εἰς τὴν πέτραν καὶ ἐκάθητο ἐν τῇ ἐρήμῳ Μαών. Καὶ ἀκούσας ὁ Σαούλ, ἔτρεξε κατόπιν τοῦ Δαβὶδ εἰς τὴν ἔρημον Μαών.
26Καὶ ὁ μὲν Σαοὺλ ἐπορεύετο κατὰ τοῦτο τὸ μέρος τοῦ ὄρους, ὁ δὲ Δαβὶδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ κατ᾿ ἐκεῖνο τὸ μέρος τοῦ ὄρους· καὶ ἔσπευσεν ὁ Δαβὶδ νὰ φύγῃ ἀπὸ προσώπου τοῦ Σαούλ· πλήν ὁ Σαοὺλ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ περιεκύκλωσαν τὸν Δαβὶδ καὶ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ, διὰ νὰ συλλάβωσιν αὐτούς.
27Ἦλθε δὲ μηνυτής πρὸς τὸν Σαούλ, λέγων, Σπεῦσον καὶ ἐλθέ, διότι οἱ Φιλισταῖοι ἐφώρμησαν εἰς τὴν γῆν.
28Ὅθεν ἐπέστρεψεν ὁ Σαοὺλ ἀπὸ τοῦ νὰ διώκῃ κατόπιν τοῦ Δαβίδ, καὶ ὑπῆγεν εἰς συνάντησιν τῶν Φιλισταίων· διὰ τοῦτο νόμασαν ἐκεῖνον τὸν τόπον, Σελὰ-ἀμμαλεκώθ.
29(24-1) Ἀνέβη δὲ ὁ Δαβὶδ ἐκεῖθεν καὶ ἐκάθησεν ἐν ὀχυροῖς τόποις τῆς Ἔν-γαδδί.Σχετικά με το Copyright: