Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 1

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἀδάμ, Σήθ, Ἐνώς,
2Καϊνάν, Μααλαλεήλ, Ἰάρεδ,
3Ἐνώχ, Μαθουσάλα, Λάμεχ,
4Νῶε, Σήμ, Χὰμ καὶ Ἰάφεθ.
5υἱοὶ τοῦ Ἰάφεθ, Γομὲρ καὶ Μαγὼγ καὶ Μαδαΐ καὶ Ἰαυὰν καὶ Θουβὰλ καὶ Μεσὲχ καὶ Θειράς·
6καὶ υἱοὶ τοῦ Γομέρ, Ἀσχενὰζ καὶ Ῥιφὰθ καὶ Θωγαρμά·
7καὶ υἱοὶ τοῦ Ἰαυάν, Ἐλεισὰ καὶ Θαρσείς, Κιττεὶμ καὶ Δωδανείμ.
8Υἱοὶ τοῦ Χάμ, Χοὺς καὶ Μισραΐμ, Φοὺθ καὶ Χαναάν·
9καὶ υἱοὶ τοῦ Χούς, Σεβὰ καὶ Ἀβιλὰ καὶ Σαβθὰ καὶ Ῥααμὰ καὶ Σαβθεκά· καὶ υἱοὶ τοῦ Ῥααμά, Σεβὰ καὶ Δαιδάν.
10Καὶ ὁ Χοὺς ἐγέννησε τὸν Νεβρώδ· οὗτος ἤρχισε νὰ ἦναι ἰσχυρὸς ἐπὶ τῆς γῆς.
11Καὶ ὁ Μισραΐμ ἐγέννησε τοὺς Λουδεὶμ καὶ τοὺς Ἀναμεὶμ καὶ τους Λεαβεὶμ καὶ τοὺς Ναφθουχείμ,
12καὶ τοὺς Πατρουσεὶμ καὶ τοὺς Χασλουχείμ, ἐκ τῶν ὁποίων ἐξῆλθον οἱ Φιλισταῖοι, καὶ τοὺς Καφθορείμ.
13Καὶ ὁ Χαναὰν ἐγέννησε τὸν Σιδῶνα πρωτότοκον αὑτοῦ, καὶ τὸν Χετταῖον,
14καὶ τὸν Ἰεβουσαῖον καὶ τὸν Ἀμορραῖον καὶ τὸν Γεργεσαῖον,
15καὶ τὸν Εὐαῖον καὶ τὸν Ἀρουκαῖον καὶ τὸν Ἀσενναῖον,
16καὶ τὸν Ἀρβάδιον καὶ τὸν Σαμαραῖον καὶ τὸν Ἀμαθαῖον.
17υἱοὶ τοῦ Σήμ, Ἐλὰμ καὶ Ἀσσοὺρ καὶ Ἀρφαξὰδ καὶ Λοὺδ καὶ Ἀράμ· καὶ υἱοὶ Ἀράμ, Οὔζ καὶ Οὔλ καὶ Γεθὲρ καὶ Μεσέχ.
18Καὶ ὁ Ἀρφαξὰδ ἐγέννησε τὸν Σαλά, καὶ ὁ Σαλὰ ἐγέννησε τὸν Ἕβερ.
19Καὶ εἰς τὸν Ἕβερ ἐγεννήθησαν δύο υἱοί· τὸ ὄνομα τοῦ ἑνός, Φαλέγ· διότι ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ διεμερίσθη ἡ γῆ· τὸ δὲ ὄνομα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, Ἰοκτάν.
20Καὶ ὁ Ἰοκτὰν ἐγέννησε τὸν Ἀλμωδὰδ καὶ τὸν Σαλὲφ καὶ τὸν Ἀσὰρ-μαβὲθ καὶ τὸν Ἰαράχ,
21καὶ τὸν Ἀδωρὰμ καὶ τὸν Οὐζὰλ καὶ τὸν Δικλά,
22καὶ τὸν Ἐβὰλ καὶ τὸν Ἀβιμαήλ καὶ τὸν Σεβὰ
23καὶ τὸν Ὀφείρ, καὶ τὸν Ἀβιλά, καὶ τὸν Ἰωβάβ· πάντες οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰοκτάν.
24Σήμ, Ἀρφαξάδ, Σαλά,
25Ἕβερ, Φαλέγ, Ῥαγαῦ,
26Σερούχ, Ναχώρ, Θάρα,
27Ἄβραμ, ὅστις εἶναι ὁ Ἀβραάμ.
28Υἱοὶ δὲ τοῦ Ἀβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ Ἰσμαήλ.
29Αὗται εἶναι αἱ γενεαὶ αὐτῶν· Ὁ πρωτότοκος τοῦ Ἰσμαήλ, Ναβαϊώθ· ἔπειτα Κηδὰρ καὶ Ἀδβεήλ καὶ Μιβσάμ,
30Μισμὰ καὶ Δουμά, Μασσά, Ἀδὰδ καὶ Θαιμά,
31Ἰετούρ, Ναφὶς καὶ Κεδμά· οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσμαήλ.
32Οἱ δὲ υἱοὶ τῆς Χεττούρας, θεραπαίνης τοῦ Ἀβραάμ, οὗτοι· αὕτη ἐγέννησε τὸν Ζεμβρὰν καὶ Ἰοξὰν καὶ Μαδὰν καὶ Μαδιὰμ καὶ Ἰεσβὼκ καὶ Σουά· καὶ υἱοὶ τοῦ Ἰοξάν, Σεβὰ καὶ Δαιδάν·
33καὶ υἱοὶ τοῦ Μαδιάμ, Γεφὰ καὶ Ἐφὲρ καὶ Ἀνὼχ καὶ Ἀβειδὰ καὶ Ἐλδαγά· πάντες οὗτοι ἦσαν υἱοὶ τῆς Χεττούρας.
34Καὶ ἐγέννησεν ὁ Ἀβραὰμ τὸν Ἰσαάκ· υἱοὶ δὲ τοῦ Ἰσαάκ, ὁ Ἡσαῦ καὶ ὁ Ἰσραήλ.
35Υἱοὶ τοῦ Ἡσαῦ, Ἐλιφάς, Ῥαγουήλ καὶ Ἰεοὺς καὶ Ἰεγλὸμ καὶ Κορέ·
36υἱοὶ τοῦ Ἐλιφάς, Θαιμὰν καὶ Ὠμάρ, Σωφὰρ καὶ Γοθώμ, Κενὲζ καὶ Θαμνὰ καὶ Ἀμαλήκ.
37Υἱοὶ τοῦ Ῥαγουήλ, Ναχάθ, Ζερά, Σομὲ καὶ Μοζέ.
38Καὶ υἱοὶ τοῦ Σηείρ, Λωτὰν καὶ Σωβὰλ καὶ Σεβεγὼν καὶ Ἀνὰ καὶ Δησὼν καὶ Ἐσὲρ καὶ Δισάν.
39Καὶ υἱοὶ τοῦ Λωτάν, Χορρὶ καὶ Αἰμάμ· ἀδελφή δὲ τοῦ Λωτάν, Θαμνά·
40Υἱοὶ τοῦ Σωβάλ, Αἰλὰν καὶ Μαναχὰθ καὶ Ἐβάλ, Σεφὼ καὶ Ὠνάμ· καὶ υἱοὶ τοῦ Σεβεγών, Ἀϊὲ καὶ Ἀνά·
41υἱοὶ τοῦ Ἀνά, Δησών· καὶ υἱοὶ τοῦ Δησών, Ἀμρὰν καὶ Ἀσβὰν καὶ Ἰθρὰν καὶ Χαρράν.
42Υἱοὶ τοῦ Ἐσέρ, Βαλαὰν καὶ Ζααβὰν καὶ Ἰακάν· υἱοὶ τοῦ Δισάν, Οὔζ καὶ Ἀράν.
43Οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ βασιλεῖς, οἱ βασιλεύσαντες ἐν τῇ γῇ Ἐδώμ, πρὶν βασιλεύσῃ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ· Βελά, ὁ υἱὸς τοῦ Βεώρ· καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως αὐτοῦ Δεγναβά.
44Καὶ ἀπέθανεν ὁ Βελά, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἰωβάβ, ὁ υἱὸς τοῦ Ζερά, ἐκ τῆς Βοσόρρας.
45Καὶ ἀπέθανεν ὁ Ἰωβάβ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ὁ Χουσάμ, ἐκ τῆς γῆς τῶν Θαιμανιτῶν.
46Καὶ ἀπέθανεν ὁ Χουσάμ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἀδάδ, ὁ υἱὸς τοῦ Βεδάδ, ὅστις ἐπάταξε τοὺς Μαδιανίτας ἐν τῇ πεδιάδι τοῦ Μωάβ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς πόλεως αὐτοῦ Ἀβίθ.
47Καὶ ἀπέθανεν ὁ Ἀδάδ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Σαμλά, ὁ ἐκ Μασρεκᾶς.
48Καὶ ἀπέθανεν ὁ Σαμλά, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Σαούλ, ὁ ἀπὸ Ῥεχωβώθ, τῆς παρὰ τὸν ποταμόν.
49Καὶ ἀπέθανεν ὁ Σαούλ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Βάαλ-χανάν, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχβώρ.
50Καὶ ἀπέθανεν ὁ Βάαλ-χανάν, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ὁ Ἀδάδ· καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως αὐτοῦ ἦτο Παί· τὸ δὲ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Μεεταβεήλ, θυγάτηρ Ματραίδ, θυγατρὸς Μαιζαάβ.
51Ἀποθανόντος δὲ τοῦ Ἀδάδ, ἐστάθησαν ἡγεμόνες Ἐδώμ, ἡγεμὼν Θαμνά, ἡγεμὼν Ἀλβά, ἡγεμὼν Ἰεθέθ,
52ἡγεμὼν Ὀλιβαμά, ἡγεμὼν Ἠλά, ἡγεμὼν Φινών,
53ἡγεμὼν Κενέζ, ἡγεμὼν Θαιμάν, ἡγεμὼν Μιβσάρ,
54ἡγεμὼν Μαγεδήλ, ἡγεμὼν Ἰράμ· οὗτοι ἐστάθησαν οἱ ἡγεμόνες Ἐδώμ.Σχετικά με το Copyright: