Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 10

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οἱ δὲ Φιλισταῖοι ἐπολέμουν κατὰ τοῦ Ἰσραήλ· καὶ ἔφυγον οἱ ἄνδρες τοῦ Ἰσραήλ ἀπὸ προσώπου τῶν Φιλισταίων καὶ ἔπεσον πεφονευμένοι ἐν τῷ ὄρει Γελβουέ.
2Καὶ καταφθάσαντες οἱ Φιλισταῖοι ὀπίσω τοῦ Σαοὺλ καὶ ὀπίσω τῶν υἱῶν αὐτοῦ, ἐπάταξαν οἱ Φιλισταῖοι τὸν Ἰωνάθαν καὶ τὸν Ἀβιναδὰβ καὶ τὸν Μαλχὶ-σουέ, τοὺς υἱοὺς τοῦ Σαούλ.
3Ἐβάρυνε δὲ ἡ μάχη ἐπὶ τὸν Σαούλ, καὶ ἐπέτυχον αὐτοῦ οἱ τοξόται, καὶ ἐπληγώθη ὑπὸ τῶν τοξοτῶν.
4Καὶ εἶπεν ὁ Σαοὺλ πρὸς τὸν ὁπλοφόρον αὑτοῦ, Σύρε τὴν ῥομφαίαν σου καὶ διαπέρασόν με δι᾿ αὐτῆς, διὰ νὰ μή ἔλθωσιν οὗτοι οἱ ἀπερίτμητοι καὶ μὲ ἐμπαίξωσι· πλήν ὁ ὁπλοφόρος αὐτοῦ δὲν ἤθελε· διότι ἐφοβεῖτο σφόδρα. Ὅθεν ἔλαβεν ὁ Σαοὺλ τὴν ῥομφαίαν καὶ ἔπεσεν ἐπ᾿ αὐτήν.
5Καὶ ὡς εἶδεν ὁ ὁπλοφόρος αὐτοῦ ὅτι ἀπέθανεν ὁ Σαούλ, ἔπεσε καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὴν ῥομφαίαν καὶ ἀπέθανεν·
6οὕτως ἀπέθανεν ὁ Σαοὺλ καὶ οἱ τρεῖς υἱοὶ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ὁ οἶκος αὐτοῦ ἀπέθανεν ὁμοῦ.
7Καὶ πάντες οἱ ἄνδρες Ἰσραήλ, οἱ ἐν τῇ κοιλάδι, ἰδόντες ὅτι ἔφευγον καὶ ὅτι ὁ Σαοὺλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἀπέθανον, τότε κατέλιπον τὰς πόλεις αὑτῶν καὶ ἔφυγον· καὶ ἐλθόντες οἱ Φιλισταῖοι κατῴκησαν ἐν αὐταῖς.
8Καὶ τὴν ἐπαύριον, ὅτε ἦλθον οἱ Φιλισταῖοι διὰ νὰ ἐκδύσωσι τοὺς πεφονευμένους, εὕρηκαν τὸν Σαοὺλ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ πεπτωκότας ἐν τῷ ὄρει Γελβουέ.
9Καὶ ἐξέδυσαν αὐτὸν καὶ ἔλαβον τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ τὰ ὅπλα αὐτοῦ καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὴν γῆν τῶν Φιλισταίων κύκλῳ, διὰ νὰ διαδώσωσι τὴν ἀγγελίαν εἰς τὰ εἴδωλα αὑτῶν καὶ εἰς τὸν λαόν.
10Καὶ ἀνέθεσαν τὰ ὅπλα αὐτοῦ εἰς τὸν οἶκον τῶν θεῶν αὐτῶν· καὶ εἰς τὸν ναὸν τοῦ Δαγὼν προσήλωσαν τὴν κεφαλήν αὐτοῦ.
11Ἀκούσαντες δὲ πάντες οἱ κάτοικοι τῆς Ἰαβεὶς-γαλαὰδ πάντα ὅσα ἔκαμον οἱ Φιλισταῖοι εἰς τὸν Σαούλ,
12ἠγέρθησαν πάντες οἱ δυνατοὶ ἄνδρες καὶ ἐσήκωσαν τὸ σῶμα τοῦ Σαοὺλ καὶ τὰ σώματα τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἔφεραν αὐτὰ εἰς Ἰαβείς, καὶ ἔθαψαν τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ὑπὸ τὴν δρῦν ἐν Ἰαβεὶς καὶ ἐνήστευσαν ἑπτὰ ἡμέρας.
13Οὕτως ἀπέθανεν ὁ Σαούλ, διὰ τὴν ἀνομίαν αὑτοῦ τὴν ὁποίαν ἠνόμησεν εἰς τὸν Κύριον, ἐναντίον τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖον δὲν ἐφύλαξε· καὶ ἔτι διότι ἐζήτησεν ἄνθρωπον ἔχοντα πνεῦμα μαντείας, διὰ νὰ ἐρωτήσῃ,
14καὶ δὲν ἠρώτησε τὸν Κύριον· διὰ τοῦτο ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἔστρεψε τὴν βασιλείαν εἰς τὸν Δαβὶδ τὸν υἱὸν τοῦ Ἰεσσαί.Σχετικά με το Copyright: