Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 11

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Τότε συνήχθη πᾶς ὁ Ἰσραήλ πρὸς τὸν Δαβὶδ εἰς Χεβρών, λέγοντες, Ἰδού, ὀστοῦν σου καὶ σὰρξ σου εἴμεθα.
2Καὶ πρότερον ἔτι καὶ ὅτε ἐβασίλευεν ὁ Σαούλ, σὺ ἦσο ὁ ἐξάγων καὶ εἰσάγων τὸν Ἰσραήλ· καὶ πρὸς σὲ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς σου, σὺ θέλεις ποιμάνει τὸν λαὸν μου τὸν Ἰσραήλ, καὶ σὺ θέλεις εἶσθαι ἡγεμὼν ἐπὶ τὸν λαὸν μου τὸν Ἰσραήλ.
3Καὶ ἦλθον πάντες οἱ πρεσβύτεροι τοῦ Ἰσραήλ πρὸς τὸν βασιλέα εἰς Χεβρών· καὶ ἔκαμεν ὁ Δαβὶδ συνθήκην μετ᾿ αὐτῶν ἐν Χεβρὼν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ ἔχρισαν τὸν Δαβὶδ βασιλέα ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου τὸν λαληθέντα διὰ τοῦ Σαμουήλ.
4Καὶ ὑπῆγον ὁ Δαβὶδ καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ εἰς Ἱερουσαλήμ, ἥτις εἶναι ἡ Ἰεβούς, ὅπου ἦσαν οἱ Ἰεβουσαῖοι, οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν.
5Καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Ἰεβοὺς εἶπον πρὸς τὸν Δαβίδ, Δὲν θέλεις εἰσέλθει ἐνταῦθα. Ἀλλ᾿ ὁ Δαβὶδ ἐκυρίευσε τὸ φρούριον Σιών, ἥτις εἶναι ἡ πόλις Δαβίδ.
6Καὶ εἶπεν ὁ Δαβίδ, Ὅστις πρῶτος πατάξῃ τοὺς Ἰεβουσαίους, θέλει εἶσθαι ἀρχηγὸς καὶ στρατηγός. Πρῶτος δὲ ἀνέβη ὁ Ἰωάβ, ὁ υἱὸς τῆς Σερουΐας, καὶ ἔγεινεν ἀρχηγός.
7Καὶ κατῴκησεν ὁ Δαβὶδ ἐν τῷ φρουρίῳ· ὅθεν νόμασαν αὐτήν πόλιν Δαβίδ.
8Καὶ ᾠκοδόμησε τὴν πόλιν κυκλόθεν ἀπὸ Μιλλὼ καὶ κύκλῳ· καὶ ἐπεσκεύασεν ὁ Ἰωὰβ τὸ ἐπίλοιπον τῆς πόλεως.
9Καὶ προεχώρει ὁ Δαβὶδ μεγαλυνόμενος· καὶ ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων ἦτο μετ αὐτοῦ.
10Οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ἰσχυρῶν, τοὺς ὁποίους εἶχεν ὁ Δαβίδ, οἵτινες ἠγωνίσθησαν μετ᾿ αὐτοῦ διὰ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, μετὰ παντὸς τοῦ Ἰσραήλ, διὰ νὰ κάμωσιν αὐτὸν βασιλέα, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου τὸν περὶ τοῦ Ἰσραήλ.
11Καὶ οὗτος εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἰσχυρῶν τοὺς ὁποίους εἶχεν ὁ Δαβίδ· Ἰασωβεὰμ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχμονί, πρῶτος τῶν ὁπλαρχηγῶν· οὗτος σείων τὴν λόγχην αὑτοῦ ἐναντίον τριακοσίων, ἐθανάτωσεν αὐτοὺς ἐν μιᾷ μάχῃ.
12Καὶ μετ᾿ αὐτὸν Ἐλεάζαρ ὁ υἱὸς τοῦ Δωδώ ὁ Ἀχωχίτης, ὅστις ἦτο εἷς ἐκ τῶν τριῶν ἰσχυρῶν.
13Οὗτος ἦτο μετὰ τοῦ Δαβὶδ ἐν Φὰσ-δαμμείμ, καὶ οἱ Φιλισταῖοι συνηθροίσθησαν ἐκεῖ διὰ πόλεμον, ὅπου ἦτο μερίδιον ἀγροῦ πλῆρες κριθῆς· ὁ δὲ λαὸς ἔφυγεν ἀπὸ προσώπου τῶν Φιλισταίων.
14Καὶ οὗτοι ἐστηλώθησαν ἐν τῷ μέσῳ τοῦ μεριδίου καὶ ἠλευθέρωσαν αὐτό καὶ ἐπάταξαν τοὺς Φιλισταίους· καὶ ὁ Κύριος ἔκαμε σωτηρίαν μεγάλην.
15Κατέβησαν ἔτι τρεῖς ἐκ τῶν τριάκοντα ἀρχηγῶν εἰς τὴν πέτραν πρὸς τὸν Δαβίδ, εἰς τὸ σπήλαιον Ὀδολλάμ· τὸ δὲ στρατόπεδον τῶν Φιλισταίων ἐστρατοπέδευεν ἐν τῇ κοιλάδι Ῥαφαείμ.
16Καὶ ὁ Δαβὶδ ἦτο τότε ἐν τῷ ὀχυρώματι καὶ ἡ φρουρὰ τῶν Φιλισταίων τότε ὁ ἐν Βηθλεέμ.
17Καὶ ἐπεπόθησεν ὁ Δαβὶδ ὕδωρ καὶ εἶπε, Τίς ἤθελε μοὶ δώσει νὰ πίω ὕδωρ ἐκ τοῦ φρέατος τῆς Βηθλεέμ, τοῦ ἐν τῇ πύλῃ;
18Καὶ οἱ τρεῖς διασχίσαντες τὸ στρατόπεδον τῶν Φιλισταίων, ἤντλησαν ὕδωρ ἐκ τοῦ φρέατος τῆς Βηθλεὲμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ, καὶ λαβόντες ἔφεραν πρὸς τὸν Δαβίδ· πλήν ὁ Δαβὶδ δὲν ἠθέλησε νὰ πίῃ αὐτό, ἀλλ᾿ ἔκαμεν αὐτὸ σπονδήν εἰς τὸν Κύριον,
19λέγων, Μή γένοιτο εἰς ἐμὲ παρὰ τοῦ Θεοῦ μου νὰ κάμω τοῦτο· θέλω πίει τὸ αἷμα τῶν ἀνδρῶν τούτων, οἵτινες ἐξέθεσαν τὴν ζωήν αὑτῶν εἰς κίνδυνον; διότι μετὰ κινδύνου τῆς ζωῆς αὑτῶν ἔφεραν αὐτό. Διὰ τοῦτο δὲν ἠθέλησε νὰ πίῃ αὐτό· ταῦτα ἔκαμον οἱ τρεῖς ἰσχυροί.
20Καὶ Ἀβισαὶ ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ἰωάβ, οὗτος ἦτο πρῶτος τῶν τριῶν· καὶ οὗτος σείων τὴν λόγχην αὑτοῦ ἐναντίον τριακοσίων, ἐθανάτωσεν αὐτοὺς καὶ ἀπέκτησεν ὄνομα μεταξὺ τῶν τριῶν.
21Ἐκ τῶν τριῶν, ἦτο ἐνδοξότερος ὑπὲρ τοὺς δύο καὶ ἔγεινεν ἀρχηγὸς αὐτῶν· δὲν ἔφθασεν ὅμως μέχρι τῶν τριῶν πρώτων.
22Βεναΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωδαέ, ὁ υἱὸς ἀνδρὸς δυνατοῦ ἀπὸ Καβσεήλ, ὅστις ἔκαμε πολλὰ ἀνδραγαθήματα, οὗτος ἐπάταξε τοὺς δύο λεοντώδεις ἄνδρας τοῦ Μωάβ· οὗτος ἔτι κατέβη καὶ ἐπάταξε λέοντα ἐν μέσῳ τοῦ λάκκου ἐν ἡμέρᾳ χιόνος·
23οὗτος ἔτι ἐπάταξε τὸν ἄνδρα τὸν Αἰγύπτιον, ἄνδρα μεγάλου ἀναστήματος, πεντάπηχον· καὶ ἐν τῇ χειρὶ τοῦ Αἰγυπτίου ἦτο λόγχη ὡς ἀντίον ὑφαντοῦ· κατέβη δὲ πρὸς αὐτὸν μὲ ῥάβδον, καὶ ἁρπάσας τὴν λόγχην ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ Αἰγυπτίου ἐθανάτωσεν αὐτὸν διὰ τῆς ἰδίας αὐτοῦ λόγχης·
24ταῦτα ἔκαμε Βεναΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωδαέ, καὶ ἀπέκτησεν ὄνομα μεταξὺ τῶν τριῶν ἰσχυρῶν·
25ἰδού, αὐτὸς ἐστάθη ἐνδοξότερος τῶν τριάκοντα, δὲν ἔφθασεν ὅμως μέχρι τῶν τριῶν πρώτων· καὶ κατέστησεν αὐτὸν ὁ Δαβὶδ ἐπὶ τῶν δορυφόρων αὑτοῦ.
26Καὶ οἱ ἰσχυροὶ τῶν στρατευμάτων ἦσαν Ἀσαήλ ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ἰωάβ, Ἐλχανὰν ὁ υἱὸς τοῦ Δωδὼ ἐκ τῆς Βηθλεέμ,
27Σαμμὼθ ὁ Ἀρουρίτης, Χελής ὁ Φελωνίτης,
28Ἰρὰς ὁ υἱὸς τοῦ Ἰκκής ὁ Θεκωΐτης, Ἀβιέζερ ὁ Αναθωθίτης,
29Σιββεχαΐ ὁ Χουσαθίτης, Ἰλαΐ ὁ Ἀχωχίτης,
30Μααραΐ ὁ Νετωφαθίτης, Χελὲδ ὁ υἱὸς τοῦ Βαανὰ Νετωφαθίτης,
31Ἰτθαΐ ὁ υἱὸς τοῦ Ῥιβαὶ ἐκ τῆς Γαβαὰ τῶν υἱῶν Βενιαμὶν, Βεναΐας ὁ Πιραθωνίτης,
32Οὐραὶ ἐκ τῶν κοιλάδων Γαάς, Ἀβιήλ ὁ Ἀρβαθίτης,
33Ἀζμαβὲθ ὁ Βααρουμίτης, Ἐλιαβὰ ὁ Σααλβωνίτης,
34οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀσήμ τοῦ Γιζονίτου, Ἰωνάθαν ὁ υἱὸς τοῦ Σαγή ὁ Ἀραρίτης,
35Ἀχιὰμ υἱὸς τοῦ Σαχὰρ ὁ Ἀραρίτης, Ἐλιφὰλ υἱὸς τοῦ Οὔρ,
36Ἐφὲρ ὁ Μεχηραθίτης, Ἀχιὰ ὁ Φελωνίτης,
37Ἐσρὼ ὁ Καρμηλίτης, Νααραὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ἐσβαί,
38Ἰωήλ ὁ ἀδελφὸς τοῦ Νάθαν, Μιβὰρ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀγηρί,
39Σελὲκ ὁ Ἀμμωνίτης, Νααραὶ ὁ Βηρωθαῖος, ὁ ὁπλοφόρος τοῦ Ἰωὰβ υἱοῦ τῆς Σερουΐας,
40Ἰρὰς ὁ Ἰεθρίτης, Γαρήβ Ἰεθρίτης,
41Οὐρίας ὁ Χετταῖος, Ζαβὰδ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀαλαί,
42Ἀδινὰ ὁ υἱὸς τοῦ Σιζὰ τοῦ Ῥουβηνίτου, ἄρχων τῶν Ῥουβηνιτῶν, καὶ τριάκοντα μετ᾿ αὐτοῦ,
43Ἀνὰν ὁ υἱὸς τοῦ Μααχὰ καὶ Ἰωσαφὰτ ὁ Μιθνίτης,
44Ὀζίας ὁ Ἀστερωθίτης, Σαμὰ καὶ Ἰεχιήλ οἱ υἱοὶ τοῦ Χωθὰν τοῦ Ἀροηρίτου,
45Ἰεδιαήλ ὁ υἱὸς τοῦ Σιμρὶ καὶ Ἰωχὰ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ Θισίτης,
46Ἐλιήλ ὁ Μααβίτης καὶ Ἰεριβαὶ καὶ Ἰωσαυϊά, οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐλναάμ, καὶ Ἰεθεμὰ ὁ Μωαβίτης,
47Ἐλιήλ καὶ Ὠβήδ καὶ Ἰασιήλ ὁ Μεσωβαΐτης.Σχετικά με το Copyright: