Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 14

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὁ δὲ Χειρὰμ βασιλεὺς τῆς Τύρου ἀπέστειλε πρέσβεις πρὸς τὸν Δαβίδ, καὶ ξύλα κέδρινα καὶ κτίστας καὶ ξυλουργούς, διὰ νὰ οἰκοδομήσωσιν οἶκον εἰς αὐτόν.
2Καὶ ἐγνώρισεν ὁ Δαβίδ, ὅτι ὁ Κύριος κατέστησεν αὐτὸν βασιλέα ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, διότι ἡ βασιλεία αὐτοῦ ὑψώθη εἰς ὕψος, διὰ τὸν λαὸν αὐτοῦ Ἰσραήλ.
3Καὶ ἔλαβεν ὁ Δαβὶδ ἔτι γυναῖκας ἐν Ἱερουσαλήμ· καὶ ἐγέννησεν ἔτι ὁ Δαβὶδ υἱοὺς καὶ θυγατέρας.
4Ταῦτα δὲ εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν τέκνων, τὰ ὁποῖα ἐγεννήθησαν εἰς αὐτὸν ἐν Ἱερουσαλήμ· Σαμμουὰ καὶ Σωβὰβ, Νάθαν καὶ Σολομών
5καὶ Ἰεβὰρ καὶ Ἐλισουὰ καὶ Ἐλφαλὲτ
6καὶ Νωγὰ καὶ Νεφὲγ καὶ Ἰαφιὰ
7καὶ Ἐλισαμὰ καὶ Βεελιαδὰ καὶ Ἐλιφαλέτ.
8Ἀκούσαντες δὲ οἱ Φιλισταῖοι ὅτι ὁ Δαβὶδ ἐχρίσθη βασιλεὺς ἐπὶ πάντα τὸν Ἰσραήλ, ἀνέβησαν πάντες οἱ Φιλισταῖοι νὰ ζητήσωσι τὸν Δαβίδ. Καὶ ὁ Δαβὶδ ἀκούσας, ἐξῆλθεν ἐναντίον αὐτῶν.
9Καὶ ἦλθον οἱ Φιλισταῖοι καὶ διεχύθησαν εἰς τὴν κοιλάδα Ῥαφαείμ.
10Καὶ ἠρώτησεν ὁ Δαβὶδ τὸν Θεόν, λέγων, νὰ ἀναβῶ ἐναντίον τῶν Φιλισταίων; καὶ θέλεις παραδώσει σὺ αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρά μου; Καὶ ὁ Κύριος ἀπεκρίθη πρὸς αὐτόν, Ἀνάβα· διότι θέλω παραδώσει αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρά σου.
11Καὶ ἀνέβησαν εἰς Βάαλ-φερασείμ· καὶ ἐκεῖ ἐπάταξεν αὐτοὺς ὁ Δαβίδ. Τότε εἶπεν ὁ Δαβίδ, Ὁ Θεὸς διέκοψε τοὺς ἐχθροὺς μου διὰ χειρὸς μου, καθὼς διακόπτονται τὰ ὕδατα· διὰ τοῦτο ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Βάαλ-φερασείμ.
12Καὶ ἐκεῖ κατέλιπον τοὺς θεοὺς αὑτῶν· καὶ ὁ Δαβὶδ προσέταξε καὶ κατεκαύθησαν ἐν πυρί.
13Οἱ δὲ Φιλισταῖοι καὶ πάλιν διεχύθησαν εἰς τὴν κοιλάδα·
14ὅθεν πάλιν ἠρώτησεν ὁ Δαβὶδ τὸν Θεόν· καὶ ὁ Θεὸς εἶπε πρὸς αὐτόν, Μή ἀναβῇς ὀπίσω αὐτῶν· ἀλλὰ στρέψον ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ὕπαγε ἐπ᾿ αὐτοὺς ἀπέναντι τῶν συκαμίνων.
15Καὶ ὅταν ἀκούσῃς θόρυβον διαβάσεως ἐπὶ τῶν κορυφῶν τῶν συκαμίνων, τότε θέλεις ἐξέλθει εἰς τὴν μάχην· διότι ὁ Θεὸς θέλει ἐξέλθει ἔμπροσθέν σου, διὰ νὰ πατάξῃ τὸ στρατόπεδον τῶν Φιλισταίων.
16Καὶ ἔκαμεν ὁ Δαβὶδ καθὼς προσέταξεν εἰς αὐτὸν ὁ Θεός· καὶ ἐπάταξαν τὸ στρατόπεδον τῶν Φιλισταίων ἀπὸ Γαβαὼν ἕως Γεζέρ.
17Καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Δαβὶδ ἐξῆλθεν εἰς πάντας τοὺς τόπους· καὶ ὁ Κύριος ἐπέφερε τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη.Σχετικά με το Copyright: