Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 15

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ὁ Δαβὶδ ἔκαμεν εἰς ἑαυτὸν οἰκίας ἐν τῇ πόλει Δαβίδ, καὶ ἡτοίμασε τόπον διὰ τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ καὶ ἔστησε σκηνήν δι᾿ αὐτήν.
2Τότε εἶπεν ὁ Δαβίδ, Δὲν πρέπει νὰ σηκώσωσι τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ εἰμή οἱ Λευΐται διότι αὐτοὺς ἐξέλεξεν ὁ Κύριος διὰ νὰ σηκόνωσι τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ λειτουργῶσιν ἐν αὐτῇ διαπαντός.
3Καὶ συνήθροισεν ὁ Δαβὶδ πάντα τὸν Ἰσραήλ εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, διὰ νὰ ἀναβιβάσωσι τὴν κιβωτὸν τοῦ Κυρίου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, τὸν ὁποῖον ἡτοίμασε δι᾿ αὐτήν.
4Καὶ συνήθροισεν ὁ Δαβὶδ τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀαρὼν καὶ τοὺς Λευΐτας·
5ἐκ τῶν υἱῶν Καάθ, Οὐριήλ τὸν ἀρχηγὸν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἑκατὸν εἴκοσι·
6ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρί, Ἀσαΐαν τὸν ἀρχηγὸν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, διακοσίους εἴκοσι·
7ἐκ τῶν υἱῶν Γηρσώμ, Ἰωήλ τὸν ἀρχηγὸν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἑκατὸν τριάκοντα·
8ἐκ τῶν υἱῶν Ἐλισαφάν, Σεμαΐαν τὸν ἀρχηγὸν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, διακοσίους·
9ἐκ τῶν υἱῶν Χεβρών, Ἐλιήλ τὸν ἀρχηγὸν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ὀγδοήκοντα·
10ἐκ τῶν υἱῶν Ὀζιήλ, Ἀμμιναδὰβ τὸν ἀρχηγὸν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἑκατὸν δώδεκα.
11Καὶ ἐκάλεσεν ὁ Δαβὶδ τὸν Σαδὼκ καὶ τὸν Ἀβιάθαρ, τοὺς ἱερεῖς, καὶ τοὺς Λευΐτας Οὐριήλ, Ἀσαΐαν, καὶ Ἰωήλ, Σεμαΐαν καὶ Ἐλιήλ καὶ Ἀμμιναδάβ,
12καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, σεῖς οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν Λευϊτῶν, ἁγιάσθητε σεῖς καὶ οἱ ἀδελφοὶ σας, καὶ ἀναβιβάσατε τὴν κιβωτὸν Κυρίου τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ εἰς τὸν τόπον τὸν ὁποῖον ἡτοίμασα δι᾿ αὐτήν·
13διότι, ἐπειδή σεῖς δὲν ἐκάμετε τοῦτο τὴν ἀρχήν, Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἔκαμε χαλασμὸν ἐν ἡμῖν, καθότι δὲν ἐζητήσαμεν αὐτὸν κατὰ τὸ διατεταγμένον.
14Οἱ ἱερεῖς λοιπὸν καὶ οἱ Λευΐται ἡγιάσθησαν, διὰ νὰ ἀναβιβάσωσι τὴν κιβωτὸν Κυρίου τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ.
15Καὶ ἐσήκωσαν οἱ υἱοὶ τῶν Λευϊτῶν τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ὤμων μὲ τοὺς μοχλοὺς ἐφ᾿ ἑαυτῶν, καθὼς προσέταξεν ὁ Μωϋσῆς κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου.
16Καὶ εἶπεν ὁ Δαβὶδ πρὸς τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν Λευϊτῶν νὰ στήσωσι τοὺς ἀδελφούς αὑτῶν τοὺς ψαλτῳδοὺς μὲ ὄργανα μουσικά, ψαλτήρια καὶ κιθάρας καὶ κύμβαλα, διὰ νὰ ἠχῶσιν ὑψόνοντες φωνήν ἐν εὐφροσύνῃ.
17Καὶ ἔστησαν οἱ Λευΐται τὸν Αἰμὰν υἱὸν τοῦ Ἰωήλ· καὶ ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, τὸν Ἀσὰφ υἱὸν τοῦ Βαραχίου· καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν, τὸν Ἐθὰν υἱὸν τοῦ Κεισαΐα·
18καὶ μετ᾿ αὐτῶν, τοὺς δευτερεύοντας ἀδελφοὺς αὐτῶν, Ζαχαρίαν, Βὲν καὶ Ἰααζιήλ καὶ Σεμιραμὼθ καὶ Ἰεχιήλ καὶ Οὐννί, Ἐλιὰβ καὶ Βεναΐαν καὶ Μαασίαν καὶ Ματταθίαν καὶ Ἐλιφελεοὺ καὶ Μικνεΐαν καὶ Ὠβήδ-ἐδὼμ καὶ Ἰεϊήλ, τοὺς πυλωρούς.
19Οὕτως οἱ ψαλτῳδοί, Αἰμάν, Ἀσὰφ καὶ Ἐθάν, διωρίσθησαν διὰ νὰ ἠχῶσι μὲ κύμβαλα χάλκινα·
20ὁ δὲ Ζαχαρίας καὶ Ἀζιήλ καὶ Σεμιραμὼθ καὶ Ἰεχιήλ καὶ Οὐννὶ καὶ Ἐλιὰβ καὶ Μαασίας καὶ Βεναΐας, μὲ ψαλτήρια ἐπὶ Ἀλαμώθ·
21καὶ ὁ Ματταθίας καὶ Ἐλιφελεοὺ καὶ Μικνεΐας καὶ Ὠβήδ-ἐδὼμ καὶ Ἰεϊήλ καὶ Ἀζαζίας, μὲ κιθάρας ἐπὶ Σεμινίθ, διὰ νὰ ἐνισχύσωσι τὸν τόνον.
22Καὶ ὁ Χενανίας ἦτο πρωταοιδὸς τῶν Λευϊτῶν, προεδρεύων εἰς τὸ άδειν, ἐπειδή ἦτο συνετός.
23Ὁ δὲ Βαραχίας καὶ Ἐλκανὰ ἦσαν πυλωροὶ τῆς κιβωτοῦ.
24Καὶ ὁ Σεβανίας καὶ Ἰωσαφὰτ καὶ Ναθαναήλ καὶ Ἀμασαΐ καὶ Ζαχαρίας καὶ Βεναΐας καὶ Ἐλιέζερ, οἱ ἱερεῖς, ἐσάλπιζον μὲ τὰς σάλπιγγας ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ Ὠβήδ-ἐδὼμ καὶ Ἰεχιὰ ἦσαν πυλωροὶ τῆς κιβωτοῦ.
25Καὶ ὑπῆγαν ὁ Δαβὶδ καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ Ἰσραήλ καὶ οἱ χιλίαρχοι νὰ ἀναβιβάσωσι τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ Ὠβήδ-ἐδὼμ ἐν εὐφροσύνῃ.
26Καὶ ὅτε ὁ Θεὸς ἐνίσχυε τοὺς Λευΐτας τοὺς βαστάζοντας τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου, ἐθυσίαζον ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριούς.
27Καὶ ὁ Δαβὶδ ἦτο ἐνδεδυμένος στολήν βυσσίνην, καὶ πάντες οἱ Λευΐται οἱ βαστάζοντες τὴν κιβωτὸν καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ καὶ ὁ Χενανίας ὁ πρωταοιδὸς τῶν ψαλτῳδῶν· καὶ ἐφόρει ὁ Δαβὶδ ἐφὸδ λινοῦν.
28Οὕτω πᾶς ὁ Ἰσραήλ ἀνεβίβαζε τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου ἐν ἀλαλαγμῷ καὶ ἐν φωνῇ κερατίνης καὶ ἐν σάλπιγξι καὶ ἐν κυμβάλοις, ἠχοῦντες ἐν ψαλτηρίοις καὶ ἐν κιθάραις.
29Καὶ ἐνῷ ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου εἰσήρχετο εἰς τὴν πόλιν Δαβίδ, Μιχάλ, ἡ θυγάτηρ τοῦ Σαούλ, ἔκυψε διὰ τῆς θυρίδος καὶ ἰδοῦσα τὸν βασιλέα Δαβὶδ χορεύοντα καὶ παίζοντα, ἐξουδένωσεν αὐτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτῆς.Σχετικά με το Copyright: