Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 16

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔφεραν τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ καὶ ἔθεσαν αὐτήν ἐν τῷ μέσῳ τῆς σκηνῆς, τὴν ὁποίαν ἔστησε δι᾿ αὐτήν ὁ Δαβίδ· καὶ προσέφεραν ὁλοκαυτώματα καὶ εἰρηνικὰς προσφορὰς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
2Καὶ ἀφοῦ ἐτελείωσεν ὁ Δαβὶδ προσφέρων τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς εἰρηνικὰς προσφοράς, εὐλόγησε τὸν λαὸν ἐν ὀνόματι Κυρίου.
3Καὶ διεμοίρασεν εἰς πάντα ἄνθρωπον ἐκ τοῦ Ἰσραήλ, ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυναικός, εἰς ἕκαστον ἕν ψωμίον καὶ ἕν τμῆμα κρέατος καὶ μίαν φιάλην οἴνου.
4Καὶ διώρισεν ἐκ τῶν Λευϊτῶν διὰ νὰ λειτουργῶσιν ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ τοῦ Κυρίου, καὶ νὰ μνημονεύωσι καὶ νὰ εὐχαριστῶσι καὶ νὰ ὑμνῶσι Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ·
5τὸν Ἀσὰφ πρῶτον, καὶ δεύτερον αὐτοῦ τὸν Ζαχαρίαν, ἔπειτα τὸν Ἰεϊήλ καὶ Σεμιραμὼθ καὶ Ἰεχιήλ καὶ Ματταθίαν καὶ Ἐλιὰβ καὶ Βεναΐαν καὶ Ὠβήδ-ἐδώμ· καὶ ὁ μὲν Ἰεϊήλ ἤχει ἐν ψαλτηρίοις καὶ κιθάραις, ὁ δὲ Ἀσὰφ ἐν κυμβάλοις·
6ὁ Βεναΐας δὲ καὶ ὁ Ἰααζιήλ, οἱ ἱερεῖς, ἐν σάλπιγξι πάντοτε ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης τοῦ Θεοῦ.
7Τότε πρῶτον τὴν ἡμέραν ἐκείνην παρέδωκεν ὁ Δαβὶδ εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Ἀσὰφ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ τὸν ψαλμὸν τοῦτον, διὰ νὰ δοξολογήσῃ τὸν Κύριον·
8Δοξολογεῖτε τὸν Κύριον· ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ· κάμετε γνωστὰ εἰς τὰ ἔθνη τὰ ἔργα αὐτοῦ.
9Ψάλλετε εἰς αὐτόν· ψαλμῳδεῖτε εἰς αὐτόν· λαλεῖτε περὶ πάντων τῶν θαυμασίων αὐτοῦ.
10Καυχᾶσθε εἰς τὸ ἅγιον αὐτοῦ ὄνομα· ἄς εὐφραίνηται ἡ καρδία τῶν ἐκζητούντων τὸν Κύριον.
11Ζητεῖτε τὸν Κύριον καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ· ἐκζητεῖτε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντός.
12Μνημονεύετε τῶν θαυμασίων αὐτοῦ τὰ ὁποῖα ἔκαμε, τῶν τεραστίων αὐτοῦ καὶ τῶν κρίσεων τοῦ στόματος αὐτοῦ,
13Σπέρμα Ἰσραήλ τοῦ δούλου αὐτοῦ, υἱοὶ Ἰακώβ, οἱ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ.
14Αὐτὸς εἶναι Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν· ἐν πάσῃ τῇ γῇ εἶναι αἱ κρίσεις αὐτοῦ.
15Μνημονεύετε πάντοτε τῆς διαθήκης αὐτοῦ, τοῦ λόγου τὸν ὁποῖον προσέταξεν εἰς χιλίας γενεάς·
16τῆς διαθήκης τὴν ὁποίαν ἔκαμε πρὸς τὸν Ἀβραάμ, καὶ τὸν ὅρκον αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσαάκ·
17Καὶ ἐβεβαίωσεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰακὼβ διὰ νόμον, πρὸς τὸν Ἰσραήλ διὰ διαθήκην αἰώνιον.
18Λέγων, εἰς σὲ θέλω δώσει τὴν γῆν Χαναάν, μερίδα τῆς κληρονομίας σας.
19Ἐνῷ σεῖς ἦσθε ὀλιγοστοὶ τὸν ἀριθμόν, ὀλίγοι καὶ πάροικοι ἐν αὐτῇ,
20καὶ διήρχοντο ἀπὸ ἔθνους εἰς ἔθνος καὶ ἀπὸ βασιλείου εἰς ἄλλον λαόν,
21δὲν ἀφῆκεν ἄνθρωπον νὰ ἀδικήσῃ αὐτούς· μάλιστα ὑπὲρ αὐτῶν ἤλεγξε βασιλεῖς,
22λέγων, Μή ἐγγίσητε τοὺς κεχρισμένους μου, καὶ μή κακοποιήσητε τοὺς προφήτας μου.
23Ψάλλετε εἰς τὸν Κύριον, πᾶσα ἡ γῆ· κηρύττετε ἀπὸ ἡμέρας εἰς ἡμέραν τὴν σωτηρίαν αὐτοῦ.
24Ἀναγγείλατε εἰς τὰ ἔθνη τὴν δόξαν αὐτοῦ, εἰς πάντας τοὺς λαοὺς τὰ θαυμάσια αὐτοῦ.
25Διότι μέγας εἶναι ὁ Κύριος καὶ ἀξιύμνητος σφόδρα, καὶ εἶναι φοβερὸς ὑπὲρ πάντας τοὺς θεούς.
26Διότι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν εἶναι εἴδωλα· ὁ δὲ Κύριος τοὺς οὐρανοὺς ἐποίησε.
27Δόξα καὶ μεγαλοπρέπεια εἶναι ἐνώπιον αὐτοῦ· ἰσχὺς καὶ ἀγαλλίασις ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ.
28Ἀπόδοτε εἰς τὸν Κύριον, πατριαὶ τῶν λαῶν, ἀπόδοτε εἰς τὸν Κύριον δόξαν καὶ κράτος.
29Ἀπόδοτε εἰς τὸν Κύριον τὴν δόξαν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ· λάβετε προσφορὰς καὶ ἔλθετε ἐνώπιον αὐτοῦ· προσκυνήσατε τὸν Κύριον ἐν τῷ μεγαλοπρεπεῖ ἁγιαστηρίῳ αὐτοῦ.
30Φοβεῖσθε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, πᾶσα ἡ γῆ· ἡ οἰκουμένη θέλει βεβαίως εἶσθαι ἐστερεωμένη, δὲν θέλει σαλευθῆ.
31Ἄς εὐφραίνωνται οἱ οὐρανοί, καὶ ἄς ἀγάλλεται ἡ γῆ· καὶ ἄς λέγωσι μεταξὺ τῶν ἐθνῶν, Ὁ Κύριος βασιλεύει.
32Ἄς ἠχῇ ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς· ἄς χαίρωσιν αἱ πεδιάδες καὶ πάντα τὰ ἐν αὐταῖς.
33Τότε θέλουσιν ἀγάλλεσθαι τὰ δένδρα τοῦ δάσους ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου· διότι ἔρχεται διὰ νὰ κρίνῃ τὴν γῆν.
34Δοξολογεῖτε τὸν Κύριον· διότι εἶναι ἀγαθός· διότι τὸ ἔλεος αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
35Καὶ εἴπατε, Σῶσον ἡμᾶς, Θεὲ τῆς σωτηρίας ἡμῶν, καὶ συνάγαγε ἡμᾶς καὶ ἐλευθέρωσον ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν, διὰ νὰ δοξολογῶμεν τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον, καὶ νὰ καυχώμεθα εἰς τὴν αἴνεσίν σου.
36Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ ἀπ᾿ αἰῶνος καὶ ἕως αἰῶνος. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν, Ἀμήν, καὶ •νεσε τὸν Κύριον.
37Τότε ἀφῆκεν ἐκεῖ ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου τὸν Ἀσὰφ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, διὰ νὰ λειτουργῶσιν ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ πάντοτε, κατὰ τὸ ἀπαιτούμενον ἑκάστης ἡμέρας·
38καὶ τὸν Ὠβήβ-ἐδὼμ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἑξήκοντα ὀκτὼ· καὶ τὸν Ὠβήδ-ἐδὼμ τὸν υἱὸν τοῦ Ἰεδουθούν, καὶ τὸν Ὡσά, διὰ πυλωρούς·
39καὶ τὸν Σαδὼκ τὸν ἱερέα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς ἱερεῖς, ἔμπροσθεν τῆς σκηνῆς τοῦ Κυρίου ἐν τῷ ὑψηλῷ τόπῳ τῷ ἐν Γαβαών,
40διὰ νὰ προσφέρωσιν ὁλοκαυτώματα πρὸς τὸν Κύριον ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων πάντοτε πρωΐ καὶ ἑσπέρας, καὶ νὰ κάμνωσι κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖον προσέταξεν εἰς τὸν Ἰσραήλ·
41καὶ μετ᾿ αὐτῶν τὸν Αἰμὰν καὶ Ἰεδουθοὺν καὶ τοὺς λοιποὺς τοὺς ἐκλελεγμένους, οἵτινες διωρίσθησαν κατ᾿ ὄνομα, διὰ νὰ δοξολογῶσι τὸν Κύριον, διότι τὸ ἔλεος αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα·
42καὶ μετ᾿ αὐτῶν τὸν Αἰμὰν καὶ Ἰεδουθούν, μὲ σάλπιγγας καὶ κύμβαλα, διὰ ἐκείνους οἵτινες ἔπρεπε νὰ ἠχῶσι, καὶ μὲ ὄργανα μουσικὰ τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Ἰεδουθοὺν ἦσαν πυλωροί.
43Καὶ ἀπῆλθε πᾶς ὁ λαός, ἕκαστος εἰς τὴν οἰκίαν αὑτοῦ· καὶ ἐπέστρεψεν ὁ Δαβίδ, διὰ νὰ εὐλογήσῃ τὸν οἶκον αὑτοῦ.Σχετικά με το Copyright: