Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 18

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπάταξεν ὁ Δαβὶδ τοὺς Φιλισταίους καὶ κατετρόπωσεν αὐτούς, καὶ ἔλαβε τὴν Γὰθ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς ἐκ χειρὸς τῶν Φιλισταίων.
2Καὶ ἐπάταξε τοὺς Μωαβίτας, καὶ ἔγειναν οἱ Μωαβῖται δοῦλοι τοῦ Δαβὶδ ὑποτελεῖς.
3Ἐπάταξεν ἔτι ὁ Δαβὶδ τὸν Ἀδαρέζερ βασιλέα τῆς Σωβά, ἐν Αἰμάθ, ὅτε ἐπορεύετο νὰ στήσῃ τὴν ἐξουσίαν αὑτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην.
4Καὶ ἔλαβεν ὁ Δαβὶδ ἐξ αὐτοῦ χιλίας ἁμάξας καὶ ἑπτὰ χιλιάδας ἱππέων καὶ εἴκοσι χιλιάδας πεζῶν· καὶ ἐνευροκόπησεν ὁ Δαβὶδ πάντας τοὺς ἵππους τῶν ἁμαξῶν καὶ ἐφύλαξεν ἐξ αὐτῶν ἑκατὸν ἁμάξας.
5Καὶ ὅτε ἦλθον οἱ Σύριοι τῆς Δαμασκοῦ διὰ νὰ βοηθήσωσι τὸν Ἀδαρέζερ βασιλέα τῆς Σωβά, ὁ Δαβὶδ ἐπάταξεν ἐκ τῶν Συρίων εἰκοσιδύο χιλιάδας ἀνδρῶν.
6Καὶ ἔβαλεν ὁ Δαβὶδ φρουρὰς ἐν τῇ Συρίᾳ τῆς Δαμασκοῦ· καὶ οἱ Σύριοι ἔγειναν δοῦλοι τοῦ Δαβὶδ ὑποτελεῖς. Καὶ ἔσωσεν ὁ Κύριος τὸν Δαβὶδ πανταχοῦ ὅπου ἐπορεύετο.
7Καὶ ἔλαβεν ὁ Δαβὶδ τὰς ἀσπίδας τὰς χρυσάς, αἵτινες ἦσαν ἐπὶ τοὺς δούλους τοῦ Ἀδαρέζερ, καὶ ἔφερεν αὐτὰς εἰς Ἱερουσαλήμ.
8Καὶ ἐκ τῆς Τιβὰθ καὶ ἐκ τῆς Χούν, πόλεων τοῦ Ἀδαρέζερ, ἔλαβεν ὁ Δαβὶδ χαλκὸν πολὺν σφόδρα, ἐκ τοῦ ὁποίου ὁ Σολομὼν ἔκαμε τὴν χαλκίνην θάλασσαν καὶ τοὺς στύλους καὶ τὰ σκεύη τὰ χάλκινα.
9Ἀκούσας δὲ ὁ Θοοῦ βασιλεὺς τῆς Αἰμὰθ ὅτι ἐπάταξεν ὁ Δαβὶδ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ Ἀδαρέζερ βασιλέως τῆς Σωβά,
10ἀπέστειλεν Ἁδωρὰμ τὸν υἱὸν αὑτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα Δαβίδ, διὰ νὰ χαιρετήσῃ αὐτὸν καὶ νὰ εὐλογήσῃ αὐτόν, ὅτι κατεπολέμησε τὸν Ἀδαρέζερ καὶ ἐπάταξεν αὐτόν· διότι ὁ Ἀδαρέζερ ἦτο πολέμιος τοῦ Θοοῦ· ἔφερε δὲ καὶ πᾶν εἶδος σκευῶν χρυσῶν, ἀργυρῶν καὶ χαλκίνων.
11Καὶ ταῦτα ἀφιέρωσεν ὁ βασιλεὺς Δαβὶδ εἰς τὸν Κύριον, μετὰ τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου τὰ ὁποῖα ἔφερεν ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, ἐκ τοῦ Ἐδὼμ καὶ ἐκ τοῦ Μωὰβ καὶ ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ἀμμὼν καὶ ἐκ τῶν Φιλισταίων καὶ ἐκ τοῦ Ἀμαλήκ.
12Καὶ ὁ Ἀβισαὶ ὁ υἱὸς τῆς Σερουΐας ἐπάταξε τοὺς Ἰδουμαίους ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ ἅλατος, δεκαοκτὼ χιλιάδας.
13Καὶ ἔβαλε φρουρὰς ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ· καὶ πάντες οἱ Ἰδουμαῖοι ἔγειναν δοῦλοι τοῦ Δαβίδ. Καὶ ἔσωσεν ὁ Κύριος τὸν Δαβὶδ πανταχοῦ ὅπου ἐπορεύετο.
14Καὶ ἐβασίλευσεν ὁ Δαβὶδ ἐπὶ πάντα τὸν Ἰσραήλ, καὶ ἔκαμνε κρίσιν καὶ δικαιοσύνην εἰς πάντα τὸν λαὸν αὑτοῦ.
15Καὶ Ἰωὰβ ὁ υἱὸς τῆς Σερουΐας ἦτο ἐπὶ τοῦ στρατεύματος· Ἰωσαφὰτ δὲ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχιλούδ, ὑπομνηματογράφος.
16Καὶ Σαδὼκ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχιτὼβ καὶ Ἀβιμέλεχ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀβιάθαρ, ἱερεῖς· ὁ δὲ Σουσά, γραμματεύς.
17Καὶ Βεναΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωδαὲ ἦτο ἐπὶ τῶν Χερεθαίων καὶ Φελεθαίων· οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Δαβίδ, πρῶτοι περὶ τὸν βασιλέα.Σχετικά με το Copyright: