Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 19

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Μετὰ δὲ ταῦτα ἀπέθανεν ὁ Νάας βασιλεὺς τῶν υἱῶν Ἀμμών, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
2Καὶ εἶπεν ὁ Δαβίδ, Θέλω κάμει ἔλεος πρὸς Ἀνοὺν τὸν υἱὸν τοῦ Νάας, ἐπειδή ὁ πατήρ αὐτοῦ ἔκαμεν ἔλεος πρὸς ἐμέ. Καὶ ἀπέστειλεν ὁ Δαβὶδ πρέσβεις, διὰ νὰ παρηγορήσῃ αὐτὸν περὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Καὶ ἦλθον οἱ δοῦλοι τοῦ Δαβὶδ εἰς τὴν γῆν τῶν υἱῶν Ἀμμὼν πρὸς τὸν Ἀνούν, διὰ νὰ παρηγορήσωσιν αὐτόν.
3Καὶ εἶπον οἱ ἄρχοντες τῶν υἱῶν Ἀμμὼν πρὸς τὸν Ἀνούν, Νομίζεις ὅτι ὁ Δαβὶδ τιμῶν τὸν πατέρα σου ἀπέστειλε παρηγορητὰς πρὸς σέ; δὲν ἦλθον οἱ δοῦλοι αὐτοῦ πρὸς σὲ διὰ νὰ ἐρευνήσωσι καὶ νὰ κατασκοπεύσωσι καὶ νὰ καταστρέψωσι τὸν τόπον;
4Καὶ ἐπίασεν ὁ Ἀνοὺν τοὺς δούλους τοῦ Δαβὶδ καὶ ἐξύρισεν αὐτοὺς καὶ ἀπέκοψε τὸ ἥμισυ τῶν ἱματίων αὐτῶν μέχρι τῶν γλουτῶν, καὶ ἀπέπεμψεν αὐτούς.
5Ὑπῆγαν δὲ καὶ ἀπήγγειλαν πρὸς τὸν Δαβὶδ περὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ ἀπέστειλεν εἰς συνάντησιν αὐτῶν· ἐπειδή οἱ ἄνδρες ἦσαν ἠτιμασμένοι σφόδρα. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς, Καθήσατε ἐν Ἱεριχὼ ἑωσοῦ αὐξηθῶσιν οἱ πώγωνές σας, καὶ ἐπιστρέψατε.
6Βλέποντες δὲ οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν ὅτι ἦσαν βδελυκτοὶ εἰς τὸν Δαβίδ, ἔπεμψαν ὁ Ἀνούν καὶ οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν χίλια τάλαντα ἀργυρίου, διὰ νὰ μισθώσωσιν εἰς ἑαυτοὺς ἁμάξας καὶ ἱππέας ἐκ τῆς Μεσοποταμίας καὶ ἐκ τῆς Συρίας-μααχὰ καὶ ἐκ τῆς Σωβά.
7Καὶ ἐμίσθωσαν εἰς ἑαυτοὺς τριάκοντα δύο χιλιάδας ἁμάξας καὶ τὸν βασιλέα τῆς Μααχὰ μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, οἵτινες ἦλθον καὶ ἐστρατοπέδευσαν κατέναντι τῆς Μεδεβά. Καὶ συναχθέντες οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν ἐκ τῶν πόλεων αὑτῶν, ἦλθον νὰ πολεμήσωσι.
8Καὶ ὅτε ἤκουσε ταῦτα ὁ Δαβίδ, ἀπέστειλε τὸν Ἰωὰβ καὶ ἅπαν τὸ στράτευμα τῶν δυνατῶν.
9Καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν καὶ παρετάχθησαν εἰς πόλεμον κατὰ τὴν πύλην τῆς πόλεως· οἱ δὲ βασιλεῖς οἱ ἐλθόντες ἦσαν καθ᾿ ἑαυτοὺς ἐν τῇ πεδιάδι.
10Βλέπων δὲ ὁ Ἰωὰβ ὅτι ἡ μάχη παρετάχθη ἐναντίον αὐτοῦ ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν, ἐξέλεξεν ἐκ πάντων τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Ἰσραήλ καὶ παρέταξεν αὐτοὺς ἐναντίον τῶν Συρίων.
11Τὸ δὲ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ ἔδωκεν εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Ἀβισαὶ ἀδελφοῦ αὑτοῦ, καὶ παρετάχθησαν ἐναντίον τῶν υἱῶν Ἀμμών.
12Καὶ εἶπεν, Ἐὰν οἱ Σύριοι ὑπερισχύσωσι κατ᾿ ἐμοῦ, τότε σὺ θέλεις μὲ σώσει· ἐὰν δὲ οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν ὑπερισχύσωσι κατὰ σοῦ, τότε ἐγὼ θέλω σὲ σώσει·
13ἀνδρίζου, καὶ ἄς κραταιωθῶμεν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ ἡμῶν καὶ ὑπὲρ τῶν πόλεων τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ὁ δὲ Κύριος ἄς κάμῃ τὸ ἀρεστὸν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτοῦ.
14Καὶ προσῆλθεν ὁ Ἰωὰβ καὶ ὁ λαὸς ὁ μετ᾿ αὐτοῦ ἐναντίον τῶν Συρίων εἰς μάχην· οἱ δὲ ἔφυγον ἀπ᾿ ἔμπροσθεν αὐτοῦ.
15Καὶ ὅτε εἶδον οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν ὅτι οἱ Σύριοι ἔφυγον, ἔφυγον καὶ αὐτοὶ ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ Ἀβισαὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν πόλιν. Καὶ ὁ Ἰωὰβ ἦλθεν εἰς Ἱερουσαλήμ.
16Ἰδόντες δὲ οἱ Σύριοι ὅτι κατετροπώθησαν ἔμπροσθεν τοῦ Ἰσραήλ, ἀπέστειλαν μηνυτὰς καὶ ἐξήγαγον τοὺς Συρίους τοὺς πέραν τοῦ ποταμοῦ· καὶ Σωφάκ, ὁ ἀρχιστράτηγος τοῦ Ἀδαρέζερ, ἐπορεύετο ἔμπροσθεν αὐτῶν.
17Καὶ ὅτε ἀπηγγέλθη πρὸς τὸν Δαβίδ, συνήθροισε πάντα τὸν Ἰσραήλ, καὶ διέβη τὸν Ἰορδάνην καὶ ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ παρετάχθη ἐναντίον αὐτῶν. Καὶ ὅτε παρετάχθη ὁ Δαβὶδ εἰς πόλεμον ἐναντίον τῶν Συρίων, ἐπολέμησαν μὲ αὐτόν.
18Καὶ ἔφυγον οἱ Σύριοι ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ Ἰσραήλ· καὶ ἐξωλόθρευσεν ὁ Δαβὶδ ἐκ τῶν Συρίων ἑπτὰ χιλιάδας ἁμαξῶν καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδας πεζῶν· καὶ Σωφάχ, τὸν ἀρχιστράτηγον, ἐθανάτωσε.
19Καὶ ἰδόντες οἱ δοῦλοι τοῦ Ἀδαρέζερ ὅτι κατετροπώθησαν ἔμπροσθεν τοῦ Ἰσραήλ, ἔκαμον εἰρήνην μετὰ τοῦ Δαβὶδ καὶ ἔγειναν δοῦλοι αὐτοῦ· καὶ δὲν ἤθελον πλέον οἱ Σύριοι νὰ βοηθήσωσι τοὺς υἱοὺς Ἀμμών.Σχετικά με το Copyright: