Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 2

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ· Ῥουβήν, Συμεών, Λευΐ καὶ Ἰούδας, Ἰσσάχαρ καὶ Ζαβουλών,
2Δάν, Ἰωσήφ καὶ Βενιαμίν, Νεφθαλί, Γάδ, καὶ Ἀσήρ.
3Υἱοὶ τοῦ Ἰούδα, Ἤρ καὶ Αὐνὰν καὶ Σηλά· τρεῖς ἐγεννήθησαν εἰς αὐτὸν ἐκ τῆς θυγατρὸς τοῦ Σουὰ τῆς Χαναανίτιδος. Ἦτο δὲ ὁ Ἤρ, ὁ πρωτότοκος τοῦ Ἰούδα, πονηρὸς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν.
4Καὶ Θάμαρ, ἡ νύμφη αὐτοῦ, ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρά. Πάντες οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰούδα ἦσαν πέντε.
5Υἱοὶ τοῦ Φαρὲς, Ἑσρὼν καὶ Ἁμούλ.
6Καὶ υἱοὶ τοῦ Ζαρά, Ζιμβρὶ καὶ Ἐθὰν καὶ Αἰμὰν καὶ Χαλχὸλ καὶ Δαρά· πάντες πέντε.
7Καὶ υἱοὶ τοῦ Χαρμί, Ἀχάρ, ὁ ταράξας τὸν Ἰσραήλ, ὅστις ἔκαμε παράβασιν εἰς τὸ ἀνάθεμα.
8Καὶ υἱοὶ τοῦ Ἐθάν, Ἀζαρίας.
9Υἱοὶ δὲ τοῦ Ἑσρών, οἱ γεννηθέντες εἰς αὐτόν, Ἰεραμεήλ καὶ Ἀρὰμ καὶ Χάλεβ.
10Καὶ Ἀρὰμ ἐγέννησε τὸν Ἀμμιναδάβ, καὶ Ἀμμιναδάβ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, τὸν ἄρχοντα τῶν υἱῶν Ἰούδα.
11Καὶ Ναασσὼν ἐγέννησε τὸν Σαλμά, καὶ Σαλμὰ ἐγέννησε τὸν Βοόζ,
12καὶ Βοὸζ ἐγέννησε τὸν Ὠβήδ, καὶ Ὠβήδ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί·
13καὶ Ἰεσσαὶ ἐγέννησεν Ἐλιὰβ τὸν πρωτότοκον αὑτοῦ καὶ Ἀβιναδὰβ τὸν δεύτερον καὶ Σαμμὰ τὸν τρίτον,
14Ναθαναήλ τὸν τέταρτον, Ῥαδδαὶ τὸν πέμπτον,
15Ὀσὲμ τὸν ἕκτον, Δαβὶδ τὸν ἕβδομον.
16Καὶ ἀδελφαὶ αὐτῶν ἦσαν Σερουΐα καὶ Ἀβιγαία. Καὶ υἱοὶ τῆς Σερουΐας, Ἀβισαὶ καὶ Ἰωὰβ καὶ Ἀσαήλ, τρεῖς.
17Ἡ δὲ Ἀβιγαία ἐγέννησε τὸν Ἀμασά· καὶ πατήρ τοῦ Ἀμασὰ ἦτο Ἰεθὲρ ὁ Ἰσμαηλίτης.
18Καὶ Χάλεβ ὁ υἱὸς τοῦ Ἑσρὼν ἐγέννησεν υἱοὺς ἐκ τῆς Ἀζουβὰ τῆς γυναικὸς αὑτοῦ καὶ ἐκ τῆς Ἰεριώθ· καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῆς ἦσαν Ἰεσὲρ καὶ Σωβὰβ καὶ Ἀρδών.
19Ἀποθανούσης δὲ τῆς Ἀζουβά, ὁ Χάλεβ ἔλαβεν εἰς ἑαυτὸν τὴν Ἐφράθ, ἥτις ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Ὤρ.
20Καὶ Ὤρ ἐγέννησε τὸν Οὐρί, καὶ ὁ Οὐρὶ ἐγέννησε τὸν Βεζελεήλ.
21Καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν ὁ Ἑσρὼν πρὸς τὴν θυγατέρα τοῦ Μαχεὶρ πατρὸς τοῦ Γαλαάδ· καὶ οὗτος ἔλαβεν αὐτήν ἡλικίας ὤν ἑξήκοντα ἐτῶν· καὶ ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Σεγούβ.
22Καὶ Σεγοὺβ ἐγέννησε τὸν Ἰαείρ, ὅστις εἶχεν εἰκοσιτρεῖς πόλεις ἐν τῇ γῇ Γαλαάδ.
23Καὶ ἔλαβεν ἐξ αὐτῶν Γεσσοὺρ καὶ Ἀρὰμ τὰς κώμας Ἰαείρ, τὴν Καινὰθ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, ἑξήκοντα πόλεις. Πᾶσαι αὗται ἦσαν τῶν υἱῶν τοῦ Μαχείρ, πατρὸς τοῦ Γαλαάδ.
24Καὶ ἀφοῦ ἀπέθανεν ὁ Ἑσρὼν Χάλεβ-ἐφραθά, Ἀβιὰ ἡ γυνή τοῦ Ἑσρὼν ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν Ἀσχὼρ τὸν πατέρα τοῦ Θεκουέ.
25Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰεραμεήλ, πρωτοτόκου τοῦ Ἑσρών, ἦσαν Ἀρὰμ ὁ πρωτότοκος, καὶ Βουνὰ καὶ Ὀρὲν καὶ Ὀσὲμ καὶ Ἀχιά.
26Ὁ Ἰεραμεήλ ἔλαβε καὶ ἄλλην γυναῖκα, τῆς ὁποίας τὸ ὄνομα ἦτο Ἀτάρα· αὕτη ἦτο μήτηρ τοῦ Ὠνάμ.
27Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀράμ, πρωτοτόκου τοῦ Ἰεραμεήλ, ἦσαν Μαὰς καὶ Ἰαμεὶν καὶ Ἐκέρ.
28Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ὠνὰμ ἦσαν Σαμμαΐ καὶ Ἰαδαέ. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Σαμμαΐ, Ναδὰβ καὶ Ἀβισούρ.
29Καὶ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς τοῦ Ἀβισοὺρ ἦτο Ἀβιχαίλ, καὶ ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Ἀαβὰν καὶ τὸν Μωλήδ.
30Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ναδὰβ ἦσαν Σελὲδ καὶ Ἀπφαΐμ· ἀπέθανε δὲ ὁ Σελὲδ ἄτεκνος.
31Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀπφαΐμ, Ἰεσεί. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰεσεί, Σησάν. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Σησάν, Ἀαλαί.
32Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰαδαέ, ἀδελφοῦ τοῦ Σαμμαΐ, Ἰεθὲρ καὶ Ἰωνάθαν· ἀπέθανε δὲ ὁ Ἰεθὲρ ἄτεκνος.
33Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰωνάθαν, Φαλὲθ καὶ Ζαζά· οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰεραμεήλ.
34Ὁ δὲ Σησὰν δὲν εἶχεν υἱούς, ἀλλὰ θυγατέρας. Καὶ εἶχεν ὁ Σησὰν δοῦλον Αἰγύπτιον, ὀνομαζόμενον Ἰαραά·
35καὶ ἔδωκεν ὁ Σησὰν τὴν θυγατέρα αὑτοῦ εἰς τὸν Ἰαραά, τὸν δοῦλον αὑτοῦ, εἰς γυναῖκα· καὶ ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Ἀτθαΐ.
36Καὶ Ἀτθαΐ ἐγέννησε τὸν Νάθαν, καὶ Νάθαν ἐγέννησε τὸν Ζαβάδ,
37καὶ Ζαβὰδ ἐγέννησε τὸν Ἐφλάλ, καὶ Ἐφλὰλ ἐγέννησε τὸν Ὠβήδ,
38καὶ Ὠβήδ ἐγέννησε τὸν Ἰηοῦ, καὶ Ἰηοῦ ἐγέννησε τὸν Ἀζαρίαν,
39καὶ Ἀζαρίας ἐγέννησε τὸν Χελής, καὶ Χελής ἐγέννησε τὸν Ἐλεασά,
40καὶ Ἐλεασὰ ἐγέννησε τὸν Σισαμαΐ, καὶ Σισαμαΐ ἐγέννησε τὸν Σαλλούμ,
41καὶ Σαλλοὺμ ἐγέννησε τὸν Ἰεκαμίαν, καὶ Ἰεκαμίας ἐγέννησε τὸν Ἐλισαμά.
42Οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Χάλεβ, ἀδελφοῦ τοῦ Ἰεραμεήλ, ἦσαν Μησὰ ὁ πρωτότοκος αὐτοῦ, ὅστις ἦτο ὁ πατήρ τοῦ Ζίφ· καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Μαρησά, πατρὸς τοῦ Χεβρών.
43Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Χεβρών, Κορὲ καὶ Θαπφουὰ καὶ Ῥεκὲμ καὶ Σεμά.
44Καὶ ὁ Σεμὰ ἐγέννησε τὸν Ῥαάμ, πατέρα τοῦ Ἰορκοάμ· καὶ ὁ Ῥεκὲμ ἐγέννησε τὸν Σαμμαΐ.
45Καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Σαμμαΐ ἦτο Μαών· ὁ δὲ Μαὼν ἦτο πατήρ Βαὶθ-σούρ.
46Καὶ ἡ Γεφά, παλλακή τοῦ Χάλεβ, ἐγέννησε τὸν Χαρράν, καὶ τὸν Μοσά, καὶ τὸν Γαζέζ. Καὶ Χαρρὰν ἐγέννησε τὸν Γαζέζ.
47Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰαδαΐ, Ῥεγὲμ καὶ Ἰωθὰμ καὶ Γησὰν καὶ Φελὲτ καὶ Γεφὰ καὶ Σαγάφ.
48Ἡ Μααχά, παλλακή τοῦ Χάλεβ, ἐγέννησε τὸν Σεβὲρ καὶ τὸν Θιρχανά.
49Ἐγέννησεν ἔτι τὸν Σαγὰφ πατέρα Μαδμαννά, τὸν Σεβὰ πατέρα Μαχβηνὰ καὶ πατέρα Γαβαά· ἡ θυγάτηρ δὲ τοῦ Χάλεβ ἦτο ἡ Ἀχσά.
50Οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Χάλεβ, υἱοῦ τοῦ Ὤρ, πρωτοτόκου τῆς Ἐφραθά· Σωβὰλ ὁ πατήρ Κιριὰθ-ἰαρείμ,
51Σαλμὰ ὁ πατήρ Βηθλεέμ, Ἀρὲφ ὁ πατήρ Βαὶθ-γαδέρ.
52Καὶ εἰς τὸν Σωβάλ τὸν πατέρα Κιριὰθ-ἰαρεὶμ ἔγειναν υἱοί, ὁ Ἀροὲ καὶ Ἀσεὶ-ἀμενουχώθ.
53Καὶ αἱ συγγένειαι Κιριὰθ-ἰαρεὶμ ἦσαν οἱ Ἰεθρῖται καὶ οἱ Φουθῖται καὶ οἱ Σουμαθῖται καὶ οἱ Μισραΐται. Ἐκ τούτων ἐξῆλθον οἱ Σαραθαῖοι καὶ οἱ Ἐσθαωλαῖοι.
54Οἱ υἱοὶ τοῦ Σαλμά, Βηθλεὲμ καὶ οἱ Νετωφαθῖται, Ἀταρὼθ τοῦ οἴκου Ἰωὰβ καὶ οἱ Ζωρῖται, τὸ ἥμισυ τῶν Μαναχαθιτῶν,
55καὶ αἱ συγγένειαι τῶν γραμματέων, τῶν κατοικούντων ἐν Ἰαβής, οἱ Θιραθῖται, οἱ Σιμεαθῖται καὶ οἱ Σουχαθῖται. Οὗτοι εἶναι οἱ Κεναῖοι, οἱ ἐξελθόντες ἐκ τοῦ Αἰμάθ, πατρὸς τοῦ οἴκου Ῥηχάβ.Σχετικά με το Copyright: