Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 20

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν δὲ τῷ ἀκολούθῳ ἔτει, καθ᾿ ὅν καιρὸν ἐκστρατεύουσιν οἱ βασιλεῖς, ὁ Ἰωὰβ ἐξεκίνησε πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ στρατεύματος καὶ ἔφθειρε τὴν γῆν τῶν υἱῶν Ἀμμών, καὶ ἐλθὼν ἐπολιόρκησε τὴν Ῥαββά· ὁ δὲ Δαβὶδ ἔμεινεν ἐν Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἐπάταξεν ὁ Ἰωὰβ τὴν Ῥαββὰ καὶ κατέστρεψεν αὐτήν.
2Καὶ ἔλαβεν ὁ Δαβὶδ τὸν στέφανον τοῦ βασιλέως αὐτῶν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ· καὶ εὑρέθη τὸ βάρος αὐτοῦ ἕν τάλαντον χρυσίου· καὶ ἦσαν ἐπ᾿ αὐτοῦ λίθοι πολύτιμοι καὶ ἐτέθη ἐπὶ τὴν κεφαλῆς τοῦ Δαβίδ· καὶ λάφυρα τῆς πόλεως ἐξέφερε πολλὰ σφόδρα.
3Καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῇ ἐξήγαγε, καὶ ἔκοψεν αὐτοὺς μὲ πρίονας καὶ μὲ τριβόλους σιδηροῦς καὶ μὲ πελέκεις. Καὶ οὕτως ἔκαμεν ὁ Δαβὶδ εἰς πάσας τὰς πόλεις τῶν υἱῶν Ἀμμών. Τότε ἐπέστρεψεν ὁ Δαβὶδ καὶ πᾶς ὁ λαὸς εἰς Ἱερουσαλήμ.
4Μετὰ δὲ ταῦτα συνεκροτήθη πόλεμος ἐν Γεζὲρ μετὰ τῶν Φιλισταίων· τότε ἐπάταξεν ὁ Σιββεχαΐ ὁ Χουσαθίτης τὸν Σιφφαΐ, ἐκ τῶν τέκνων τοῦ Ῥαφά· καὶ κατετροπώθησαν.
5Καὶ πάλιν ἔγεινε πόλεμος μετὰ τῶν Φιλισταίων· καὶ ἐπάταξεν ὁ Ἐλχανὰν ὁ υἱὸς τοῦ Ἰαεὶρ τὸν Λααμεί, ἀδελφὸν τοῦ Γολιὰθ τοῦ Γετθαίου, καὶ τὸ ξύλον τῆς λόγχης αὐτοῦ ἦτο ὡς ἀντίον ὑφαντοῦ.
6Καὶ πάλιν ἔγεινε πόλεμος ἐν Γάθ, ὅπου ἦτο ἀνήρ ὑπερμεγέθης, καὶ οἱ δάκτυλοι αὐτοῦ ἦσαν ἕξ καὶ ἕξ, εἰκοσιτέσσαρες, καὶ οὗτος ἔτι ἦτο ἐκ τῆς γενεᾶς τοῦ Ῥαφά.
7Καὶ νείδισε τὸν Ἰσραήλ, καὶ Ἰωνάθαν ὁ υἱὸς τοῦ Σαμαά, ἀδελφοῦ τοῦ Δαβίδ, ἐπάταξεν αὐτόν.
8Οὗτοι ἐγεννήθησαν εἰς τὸν Ῥαφὰ ἐν Γάθ· καὶ ἔπεσον διὰ χειρὸς τοῦ Δαβὶδ καὶ διὰ χειρὸς τῶν δούλων αὐτοῦ.Σχετικά με το Copyright: