Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 23

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἀφοῦ ἐγήρασεν ὁ Δαβὶδ καὶ ἦτο πλήρης ἡμερῶν, ἔκαμε Σολομῶντα τὸν υἱὸν αὑτοῦ βασιλέα ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ.
2Καὶ συνήγαγε πάντας τοὺς ἄρχοντας τοῦ Ἰσραήλ καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευΐτας.
3Οἱ δὲ Λευΐται ἦσαν ἀπηριθμημένοι ἀπὸ ἡλικίας τριάκοντα ἐτῶν καὶ ἐπάνω· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ κεφαλήν αὐτῶν, κατὰ ἄνδρα, ἦτο τριάκοντα ὀκτὼ χιλιάδες.
4Ἐκ τούτων εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες ἦσαν ἐργοδιῶκται εἰς τὸ ἔργον τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου· καὶ ἕξ χιλιάδες ἐπιστάται καὶ κριταί·
5καὶ τέσσαρες χιλιάδες πυλωροί· καὶ τέσσαρες χιλιάδες ὑμνοῦντες τὸν Κύριον, μὲ τὰ ὄργανα, τὰ ὁποῖα ἔκαμα, εἶπεν ὁ Δαβίδ, διὰ νὰ ὑμνῶσι τὸν Κύριον.
6Καὶ διαίρεσεν αὐτοὺς ὁ Δαβὶδ εἰς τάξεις κατὰ τοὺς υἱοὺς τοῦ Λευΐ, Γηρσών, Καὰθ καὶ Μεραρί.
7Ἐκ τῶν Γηρσωνιτῶν ἦσαν Λααδὰν καὶ Σιμεΐ.
8Οἱ υἱοὶ τοῦ Λααδὰν ἦσαν Ἰεχιήλ ὁ ἄρχων καὶ Ζαιθὰμ καὶ Ἰωήλ, τρεῖς.
9Οἱ υἱοὶ τοῦ Σιμεΐ, Σελωμεὶθ καὶ Ἁζιήλ καὶ Χαρράν, τρεῖς. Οὗτοι ἦσαν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν τοῦ Λααδάν.
10Υἱοὶ δὲ τοῦ Σιμεΐ, Ἰαάθ, Ζινὰ καὶ Ἰεοὺς καὶ Βεριά. Οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Σιμεΐ, τέσσαρες.
11Καὶ ὁ Ἰαὰθ ἦτο ὁ ἀρχηγός, καὶ Ζιζὰ ὁ δεύτερος· ὁ δὲ Ἰεοὺς καὶ Βεριὰ δὲν εἶχον πολλοὺς υἱούς· διὰ τοῦτο ἠριθμήθησαν ὁμοῦ, ὡς μία πατριά.
12Οἱ υἱοὶ τοῦ Καάθ, Ἀμράμ, Ἰσαάρ, Χεβρὼν καὶ Ὀζιήλ, τέσσαρες.
13Οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀμράμ, Ἀαρὼν καὶ Μωϋσῆς· καὶ ὁ Ἀαρὼν ἦτο κεχωρισμένος, αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, διὰ νὰ ἁγιάζωσι τὰ ἁγιώτατα πράγματα πάντοτε, διὰ νὰ θυμιάζωσιν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, νὰ λειτουργῶσιν εἰς αὐτὸν καὶ νὰ εὐλογῶσιν ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ διὰ παντός.
14Τοῦ δὲ Μωϋσέως τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ συνηριθμήθησαν μετὰ τῆς φυλῆς τοῦ Λευΐ.
15Οἱ υἱοὶ τοῦ Μωϋσέως ἦσαν Γηρσὼμ καὶ Ἐλιέζερ.
16Ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Γηρσὼμ ὁ Σεβουήλ ἦτο ὁ ἀρχηγός.
17Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐλιέζερ ἦσαν Ῥεαβίας ὁ ἀρχηγός· καὶ δὲν εἶχεν ὁ Ἐλιέζερ ἄλλους υἱούς· τοῦ Ῥεαβιὰ δὲ οἱ υἱοὶ ἦσαν πάμπολλοι.
18Ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ἰσαὰρ ὁ Σελωμεὶθ ἦτο ὁ ἀρχηγός.
19Οἱ υἱοὶ τοῦ Χεβρὼν ἦσαν Ἰερίας ὁ πρῶτος, Ἀμαρίας ὁ δεύτερος, Ἰααζιήλ ὁ τρίτος καὶ Ἰεκαμεὰμ ὁ τέταρτος.
20Οἱ υἱοὶ τοῦ Ὀζιήλ, Μιχὰ ὁ πρῶτος καὶ Ἰεσιὰ ὁ δεύτερος.
21Οἱ υἱοὶ τοῦ Μεραρί, Μααλὶ καὶ Μουσί· οἱ υἱοὶ τοῦ Μααλί, Ἐλεάζαρ καὶ Κείς.
22Ἀπέθανε δὲ ὁ Ἐλεάζαρ, μή ἔχων υἱούς, ἀλλὰ θυγατέρας· καὶ ἔλαβον αὐτὰς οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ υἱοὶ τοῦ Κείς.
23Οἱ υἱοὶ τοῦ Μουσί, Μααλὶ καὶ Ἐδὲρ καὶ Ἰερεμώθ, τρεῖς.
24Οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Λευΐ, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατέρων αὑτῶν, ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν, κατὰ τὴν ἀπαρίθμησιν αὑτῶν, ἀπαριθμηθέντες κατ᾿ ὄνομα, κατὰ κεφαλήν, οἵτινες ἔκαμνον τὰ ἔργα τῆς ὑπηρεσίας τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, ἀπὸ ἡλικίας εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω.
25Διότι ὁ Δαβὶδ εἶπε, Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ ἔδωκεν ἀνάπαυσιν εἰς τὸν λαὸν αὑτοῦ, καὶ θέλει κατοικεῖ ἐν Ἰερουσαλήμ διὰ παντός·
26οἱ δὲ Λευΐται δὲν θέλουσι πλέον βαστάζει τὴν σκηνήν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς διὰ τὴν ὑπηρεσίαν αὐτῆς.
27Ὅθεν κατὰ τοὺς τελευταίους λόγους τοῦ Δαβίδ, οἱ υἱοὶ Λευΐ ἦσαν ἀπηριθμημένοι ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν καὶ ἐπάνω·
28ἐπειδή τὸ ἔργον αὐτῶν ἦτο νὰ παρίστανται εἰς τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀαρών, ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, ἐπὶ τὰς αὐλὰς καὶ ἐπὶ τὰ οἰκήματα καὶ ἐπὶ τὸν καθαρισμὸν πάντων τῶν ἁγίων πραγμάτων καὶ εἰς τὸ νὰ κάμνωσι τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ·
29καὶ διὰ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως καὶ διὰ τὴν σεμίδαλιν εἰς τὰς ἐξ ἀλφίτων προσφορὰς καὶ διὰ τὰ ἄζυμα λάγανα καὶ διὰ τὰς τηγανίτας καὶ διὰ τὰ φρυγανωτὰ καὶ διὰ πᾶν εἶδος μέτρου·
30καὶ διὰ νὰ ἵστανται καθ᾿ ἑκάστην πρωΐαν καὶ ἑσπέραν, διὰ νὰ ὑμνῶσι καὶ νὰ δοξολογῶσι τὸν Κύριον·
31καὶ διὰ νὰ προσφέρωσιν εἰς τὸν Κύριον πάντα τὰ ὁλοκαυτώματα ἐν τοῖς σάββασιν, ἐν ταῖς νεομηνίαις καὶ ἐν ταῖς ἐπισήμοις ἑορταῖς, κατὰ τὸν ἀριθμόν, κατὰ τὸ διατεταγμένον εἰς αὐτούς, πάντοτε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου·
32καὶ διὰ νὰ φυλάττωσι τὴν φυλακήν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ τὴν φυλακήν τοῦ ἁγιαστηρίου καὶ τὴν φυλακήν τῶν υἱῶν τοῦ Ἀαρὼν τῶν ἀδελφῶν αὑτῶν ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου.Σχετικά με το Copyright: