Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 24

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ αὗται ἦσαν αἱ διαιρέσεις τῶν υἱῶν τοῦ Ἀαρών· οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, Ναδὰβ καὶ Ἀβιούδ, Ἐλεάζαρ καὶ Ἰθάμαρ.
2Καὶ ἀπέθανον ὁ Ναδὰβ καὶ ὁ Ἀβιούδ ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς αὑτῶν, καὶ δὲν εἶχον υἱούς· ὅθεν ἱεράτευσαν ὁ Ἐλεάζαρ καὶ ὁ Ἰθάμαρ.
3Καὶ διαίρεσεν αὐτοὺς ὁ Δαβίδ, τὸν τε Σαδὼκ ἐκ τῶν υἱῶν Ἐλεάζαρ, καὶ τὸν Ἀχιμέλεχ ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ἰθάμαρ, κατὰ τὰ χρέη αὐτῶν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν αὐτῶν.
4Εὑρέθησαν δὲ πλειότεροι ἀρχηγοὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἐλεάζαρ, παρὰ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰθάμαρ· καὶ διῃρέθησαν οὕτω· ἐκ τῶν υἱῶν Ἐλεάζαρ ἦσαν δεκαὲξ ἀρχηγοὶ οἴκου πατέρων· καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰθάμαρ ὀκτὼ ἀρχηγοὶ τοῦ οἴκου τῶν πατέρων αὑτῶν.
5Διαίρεσαν δὲ αὐτοὺς διὰ κλήρων, τούτους πρὸς ἐκείνους· διότι διευθυνταὶ τοῦ ἁγιαστηρίου καὶ διευθυνταὶ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ ἦσαν ἐκ τῶν υἱῶν Ἐλεάζαρ καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰθάμαρ.
6Καὶ κατέγραψεν αὐτοὺς Σεμαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ναθαναήλ ὁ γραμματεύς, ὁ ἐκ τῶν Λευϊτῶν, ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ Σαδὼκ τοῦ ἱερέως καὶ Ἀχιμέλεχ υἱοῦ τοῦ Ἀβιάθαρ καὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν τῶν ἱερέων καὶ Λευϊτῶν, λαμβανομένης μιᾶς πατριᾶς ἐκ τοῦ Ἐλεάζαρ καὶ μιᾶς ἐκ τοῦ Ἰθάμαρ.
7Ὁ πρῶτος δὲ κλῆρος ἐξῆλθεν εἰς τὸν Ἰωϊαρείβ, ὁ δεύτερος εἰς τὸν Ἰεδαΐαν,
8ὁ τρίτος εἰς τὸν Χαρήμ, ὁ τέταρτος εἰς τὸν Σεωρήμ,
9ὁ πέμπτος εἰς τὸν Μαλχίαν, ὁ ἕκτος εἰς τὸν Μεϊαμείν,
10ὁ ἕβδομος εἰς τὸν Ἀκκώς, ὁ ὄγδοος εἰς τὸν Ἀβιά,
11ὁ ἔνατος εἰς τὸν Ἰησοῦν, ὁ δέκατος εἰς τὸν Σεχανίαν,
12ὁ ἑνδέκατος εἰς τὸν Ἐλιασείβ, ὁ δωδέκατος εἰς τὸν Ἰακείμ,
13ὁ δέκατος τρίτος εἰς τὸν Οὐφφά, ὁ δέκατος τέταρτος εἰς τὸν Ἰεσεβάβ,
14ὁ δέκατος πέμπτος εἰς τὸν Βιλγά, ὁ δέκατος ἕκτος εἰς τὸν Ἰμμήρ,
15ὁ δέκατος ἕβδομος εἰς τὸν Ἐζείρ, ὁ δέκατος ὄγδοος εἰς τὸν Ἀφισής,
16ὁ δέκατος ἔνατος εἰς τὸν Πεθαΐα, ὁ εἰκοστὸς εἰς τὸν Ἰεζεκιήλ,
17ὁ εἰκοστὸς πρῶτος εἰς τὸν Ἰαχείν, ὁ εἰκοστὸς δεύτερος εἰς τὸν Γαμούλ,
18ὁ εἰκοστὸς τρίτος εἰς τὸν Δελαΐαν, ὁ εἰκοστὸς τέταρτος εἰς τὸν Μααζίαν.
19Αὗται ἦσαν αἱ διατάξεις αὐτῶν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν αὐτῶν, διὰ νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου κατὰ τὸ διατεταγμένον εἰς αὐτοὺς διὰ χειρὸς Ἀαρὼν τοῦ πατρὸς αὐτῶν, ὡς προσέταξεν εἰς αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ.
20Περὶ δὲ τῶν ἐπιλοίπων υἱῶν Λευΐ· ἐκ τῶν υἱῶν Ἀμρὰμ ἦτο ὁ Σουβαήλ, ἐκ τῶν υἱῶν Σουβαήλ ὁ Ἰεδαΐας.
21Περὶ τοῦ Ῥεαβιά· ἐκ τῶν υἱῶν Ῥεαβιὰ ὁ πρῶτος ἦτο ὁ Ἰεσία.
22Ἐκ τῶν Ἰσααριτῶν ὁ Σελωμώθ· ἐκ τῶν υἱῶν Σελωμὼθ ὁ Ἰαάθ.
23Οἱ δὲ υἱοὶ Χεβρὼν ἦσαν Ἰεριὰς ὁ πρῶτος, Ἀμαρίας ὁ δεύτερος, Ἰααζιήλ ὁ τρίτος, Ἰεκαμεὰμ ὁ τέταρτος.
24Ἐκ τῶν υἱῶν Ὀζιήλ Μιχά· ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Μιχὰ Σαμίρ.
25Ὁ ἀδελφὸς τοῦ Μιχὰ ἦτο ὁ Ἰεσία· ἐκ τῶν υἱῶν Ἰεσία ὁ Ζαχαρίας.
26Οἱ υἱοὶ τοῦ Μεραρὶ ἦσαν Μααλὶ καὶ Μουσί· οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰααζία, Βενώ.
27Οἱ υἱοὶ τοῦ Μεραρὶ διὰ τοῦ Ἰααζία, Βενὼ καὶ Σωὰμ καὶ Ζακχούρ καὶ Ἰβρί.
28Ἐκ τοῦ Μααλὶ ἦτο ὁ Ἐλεάζαρ, ὅστις δὲν εἶχεν υἱούς.
29Περὶ δὲ τοῦ Κείς· οἱ υἱοὶ τοῦ Κείς, ὁ Ἰεραμεήλ.
30Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Μουσὶ, Μααλὶ καὶ Ἐδὲρ καὶ Ἰεριμώθ. Οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τῶν Λευϊτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατριῶν αὑτῶν.
31Ἔρριψαν καὶ οὗτοι κλήρους, καθὼς οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως Δαβὶδ καὶ τοῦ Σαδὼκ καὶ τοῦ Ἀχιμέλεχ καὶ τῶν ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν τῶν ἱερέων καὶ Λευϊτῶν, ἐξισουμένων τῶν πρώτων πατριῶν μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν τῶν νεωτέρων.Σχετικά με το Copyright: