Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 25

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὁ Δαβὶδ λοιπὸν καὶ οἱ ἄρχοντες τοῦ στρατεύματος διαίρεσαν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀσὰφ καὶ τοῦ Αἰμὰν καὶ τοῦ Ἰεδουθούν, διὰ νὰ ὑμνωδῶσιν ἐν κιθάραις, ἐν ψαλτηρίοις καὶ ἐν κυμβάλοις· καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐργαζομένων κατὰ τὴν ὑπηρεσίαν αὑτῶν, ἦτο,
2ἐκ τῶν υἱῶν Ἀσάφ, Ζακχοὺρ καὶ Ἰωσήφ καὶ Νεθανίας καὶ Ἀσαρηλά, υἱοὶ Ἀσάφ, ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ Ασάφ, τοῦ ὑμνωδοῦντος, κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ βασιλέως·
3τοῦ Ἰεδουθούν· οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰεδουθούν, Γεδαλίας καὶ Σερὶ καὶ Ἰεσαΐας, Σιμεΐ, Ἀσαβίας καὶ Ματταθίας, ἕξ, ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ πατρὸς αὑτῶν Ἰεδουθούν, ὅστις ὑμνῴδει ἐν κιθάρᾳ, ὑμνῶν καὶ δοξολογῶν τὸν Κύριον·
4τοῦ Αἰμάν· οἱ υἱοὶ τοῦ Αἰμάν, Βουκκίας, Ματθανίας, Ὀζιήλ, Σεβουήλ καὶ Ἰεριμώθ, Ἀνανίας, Ἀνανί, Ἐλιαθά, Γιδδαλθὶ καὶ Ῥομαμθὶ-ἔζερ, Ἰωσβεκασά, Μαλλωθί, Ὠθὶρ καὶ Μααζιώθ·
5πάντες οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Αἰμὰν τοῦ βλέποντος τοῦ βασιλέως εἰς τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ, διωρισμένοι εἰς τὸ νὰ ὑψόνωσι τὸ κέρας. Ἔδωκε δὲ ὁ Θεὸς εἰς τὸν Αἰμὰν δεκατέσσαρας υἱοὺς καὶ τρεῖς θυγατέρας.
6Πάντες οὗτοι ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ πατρὸς αὑτῶν ἦσαν ὑμνῳδοῦντες ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου, ἐν κυμβάλοις, ψαλτηρίοις καὶ κιθάραις, διὰ τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ βασιλέως πρὸς τὸν Ἀσὰφ καὶ Ἰεδουθοὺν καὶ Αἰμάν.
7Καὶ ἔγεινεν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν, μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν, τῶν δεδιδαγμένων τὰ άσματα τοῦ Κυρίου, διακόσιοι ὀγδοήκοντα ὀκτώ, πάντες συνετοί.
8Καὶ ἔρριψαν κλήρους περὶ τῆς ὑπηρεσίας, ἐξ ἴσου ὁ μικρὸς καθὼς ὁ μεγάλος, ὁ διδάσκαλος καθὼς ὁ μαθητής.
9Ὁ πρῶτος δὲ κλῆρος ἐξῆλθε διὰ τὸν Ἀσὰφ εἰς τὸν Ἰωσήφ· ὁ δεύτερος εἰς τὸν Γεδαλίαν· οὗτος καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἦσαν δώδεκα.
10Ὁ τρίτος εἰς τὸν Ζακχούρ· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
11Ὁ τέταρτος εἰς τὸν Ἰσερί· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
12Ὁ πέμπτος εἰς τὸν Νεβανίαν· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
13Ὁ ἕκτος εἰς τὸν Βουκκίαν· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
14Ὁ ἕβδομος εἰς τὸν Ἰεσαρηλά· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
15Ὁ ὄγδοος εἰς τὸν Ἰεσαΐαν· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
16Ὁ ἔννατος εἰς τὸν Ματθανίαν· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
17Ὁ δέκατος εἰς τὸν Σιμεΐ· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
18Ὁ ἑνδέκατος εἰς τὸν Ἀζαρεήλ· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
19Ὁ δωδέκατος εἰς τὸν Ἀσαβίαν· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
20Ὁ δέκατος τρίτος εἰς τὸν Σουβαήλ· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
21Ὁ δέκατος τέταρτος εἰς τὸν Ματταθίαν· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
22Ὁ δέκατος πέμπτος εἰς τὸν Ἰερεμώθ· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
23Ὁ δέκατος ἕκτος εἰς τὸν Ἀνανίαν· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
24Ὁ δέκατος ἕβδομος εἰς τὸν Ἰωσβεκασά· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
25Ὁ δέκατος ὄγδοος εἰς τὸν Ἀνανί· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
26Ὁ δέκατος ἔννατος εἰς τὸν Μαλλωθί· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
27Ὁ εἰκοστὸς εἰς τὸν Ἐλιαθά· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
28Ὁ εἰκοστὸς πρῶτος εἰς τὸν Ὠθίρ· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
29Ὁ εἰκοστὸς δεύτερος εἰς τὸν Γιδδαλθί· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
30Ὁ εἰκοστὸς τρίτος εἰς τὸν Μααζιώθ· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.
31Ὁ εἰκοστὸς τέταρτος εἰς τὸν Ῥωμαμθὶ-ἔζερ· οὗτος οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.Σχετικά με το Copyright: