Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 26

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Περὶ δὲ τῶν διαιρέσεων τῶν πυλωρῶν· ἐκ τῶν Κοριτῶν ἦτο Μεσελεμίας ὁ υἱὸς τοῦ Κορέ, ἐκ τῶν υἱῶν Ἀσάφ.
2Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Μεσελεμία ἦσαν Ζαχαρίας ὁ πρωτότοκος, Ἰεδιαήλ ὁ δεύτερος, Ζεβαδίας ὁ τρίτος, Ἰαθνιήλ ὁ τέταρτος,
3Ἐλὰμ ὁ πέμπτος, Ἰωανὰν ὁ ἕκτος, Ἐλιωηνάϊ ὁ ἕβδομος.
4Οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Ὠβήδ-ἐδώμ, Σεμαΐας ὁ πρωτότοκος, Ἰωζαβὰδ ὁ δεύτερος, Ἰωὰχ ὁ τρίτος καὶ Σαχὰρ ὁ τέταρτος καὶ Ναθαναήλ ὁ πέμπτος,
5Ἀμμιήλ ὁ ἕκτος, Ἰσσάχαρ ὁ ἕβδομος, Φεουλθαΐ ὁ ὄγδοος· διότι ὁ Θεὸς εὐλόγησεν αὐτόν.
6Καὶ εἰς Σεμαΐαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐγεννήθησαν υἱοί, οἵτινες ἐξουσίαζον ἐπὶ τοῦ πατρικοῦ οἴκου αὑτῶν· διότι ἦσαν δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ.
7Οἱ υἱοὶ τοῦ Σεμαΐα, Γοθνὶ καὶ Ῥαφαήλ καὶ Ὠβήδ καὶ Ἐλζαβάδ, τῶν ὁποίων οἱ ἀδελφοὶ ἦσαν ἰσχυροί, ὁ Ἐλιοῦ, καὶ ὁ Σεμαχίας.
8Πάντες οὗτοι ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ὠβήδ-ἐδώμ, αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, ἰσχυροὶ καὶ ἄξιοι διὰ τὴν ὑπηρεσίαν, ἑξήκοντα δύο ἦσαν τοῦ Ὠβήδ-ἐδώμ.
9Καὶ ὁ Μεσελεμίας εἶχεν υἱοὺς καὶ ἀδελφούς, ἰσχυρούς, δεκαοκτώ.
10Καὶ ὁ Ὡσά, ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Μεραρί, εἶχεν υἱούς· Σιμρὶ τὸν πρῶτον, διότι πρωτότοκος δὲν ἦτο, ὁ πατήρ ὅμως αὐτοῦ ἔκαμεν αὐτὸν πρῶτον·
11Χελκίαν τὸν δεύτερον, Τεβαλίαν τὸν τρίτον, Ζαχαρίαν τὸν τέταρτον· πάντες οἱ υἱοὶ καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Ὡσὰ ἦσαν δεκατρεῖς.
12Μεταξὺ αὐτῶν ἔγειναν αἱ διαιρέσεις τῶν πυλωρῶν· οἱ ἀρχηγοὶ τῶν δυνατῶν εἶχον τὰς φυλακὰς ἐξ ἴσου μὲ τοὺς ἀδελφοὺς αὑτῶν, διὰ νὰ ὑπηρετῶσιν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου.
13Καὶ ἔρριψαν κλήρους ἐξ ἴσου ὁ μικρὸς καθὼς καὶ ὁ μεγάλος, κατ᾿ οἶκον τῶν πατέρων αὑτῶν, περὶ ἑκάστης πύλης.
14Καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος τῆς πρὸς ἀνατολὰς εἰς τὸν Σελεμίαν. Τότε ἔρριψαν κλήρους διὰ τὸν Ζαχαρίαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ, σύμβουλον σοφόν· καὶ ὁ κλῆρος αὐτοῦ ἐξῆλθε διὰ τὴν πρὸς βορρᾶν.
15Εἰς τὸν Ὠβήδ-ἐδώμ, διὰ τὴν πρὸς νότον· καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, διὰ τὸν οἶκον τῆς συνάξεως.
16Εἰς τὸν Σουφὶμ καὶ Ὡσά, διὰ τὴν πρὸς δυσμάς, μετὰ τῆς πύλης Σαλεχέθ, πλησίον τῆς ὁδοῦ τῆς ἀναβάσεως, φυλακή ἀπέναντι φυλακῆς.
17Κατὰ ἀνατολὰς ἦσαν ἕξ Λευΐται, πρὸς βορρᾶν τέσσαρες τὴν ἡμέραν, πρὸς νότον τέσσαρες τὴν ἡμέραν καὶ πρὸς τὸν οἶκον τῆς συνάξεως ἀνὰ δύο.
18Εἰς Παρβὰρ πρὸς δυσμὰς τέσσαρες κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς ἀναβάσεως, καὶ δύο εἰς Παρβάρ.
19Αὗται εἶναι αἱ διαιρέσεις τῶν πυλωρῶν μεταξὺ τῶν υἱῶν Κορὲ καὶ μεταξὺ τῶν υἱῶν Μεραρί.
20Καὶ ἐκ τῶν Λευϊτῶν ὁ Ἀχιὰ ἦτο ἐπὶ τοὺς θησαυροὺς τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς θησαυροὺς τῶν ἀφιερωμάτων.
21Περὶ δὲ τῶν υἱῶν τοῦ Λααδάν· οἱ υἱοὶ τοῦ Γηρσωνίτου Λααδάν, ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν τοῦ Λααδὰν τοῦ Γηρσωνίτου ἦσαν Ἰεχιήλ.
22οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰεχήλ, Ζαιθὰμ καὶ Ἰωήλ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, οἵτινες ἦσαν ἐπὶ τοὺς θησαυροὺς τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου.
23Περὶ δὲ τῶν Ἀμραμιτῶν, Ἰσααριτῶν, Χεβρωνιτῶν καὶ Ὀζιηλιτῶν·
24ὁ μὲν Σεβουήλ ὁ υἱὸς τοῦ Γηρσώμ, υἱοῦ τοῦ Μωϋσέως· ἦτο ἐπιστάτης ἐπὶ τοὺς θησαυρούς.
25Οἱ δὲ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐκ τοῦ Ἐλιέζερ, τοῦ ὁποίου ὁ υἱὸς ἦτο ὁ Ῥεαβίας, καὶ Ἰεσαΐας ὁ υἱὸς τούτου, καὶ Ἰωρὰμ ὁ υἱὸς τούτου, καὶ Ζιχρὶ ὁ υἱὸς τούτου, καὶ Σελωμεὶθ ὁ υἱὸς τούτου·
26ὁ Σελωμεὶθ οὗτος καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἦσαν ἐπὶ πάντας τοὺς θησαυροὺς τῶν ἀφιερωμάτων, τὰ ὁποῖα Δαβὶδ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν, οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ ἑκατόνταρχοι, καὶ οἱ ἀρχηγοὶ τοῦ στρατεύματος, ἀφιέρωσαν.
27Ἐκ τῶν πολέμων καὶ ἐκ τῶν λαφύρων ἔκαμον τὴν ἀφιέρωσιν, διὰ νὰ ἐπισκευάζωσι τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου.
28Καὶ πᾶν ὅ, τι Σαμουήλ ὁ βλέπων, καὶ Σαοὺλ ὁ υἱὸς τοῦ Κείς, καὶ Ἀβενήρ ὁ υἱὸς τοῦ Νήρ, καὶ Ἰωὰβ ὁ υἱὸς τῆς Σερουΐας, ἀφιέρωσαν, πᾶν ἀφιέρωμα ἦτο ὑπὸ τὴν χεῖρα τοῦ Σελωμεὶθ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ.
29Περὶ τῶν Ἰσααριτῶν· ὁ Χενανίας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἦσαν διὰ τὰς ἔξω ὑποθέσεις ἐπὶ τοῦ Ἰσραήλ, ἐπιστάται καὶ κριταί.
30Περὶ δὲ τῶν Χεβρωνιτῶν· ὁ Ἀσαβίας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἰσχυροί, χίλιοι ἑπτακόσιοι ἦσαν ἔφοροι τοῦ Ἰσραήλ ἐντεῦθεν τοῦ Ἰορδάνου πρὸς δυσμάς, διὰ πάσας τὰς ὑποθέσεις τοῦ Κυρίου καὶ διὰ τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ βασιλέως.
31Μεταξὺ τῶν Χεβρωνιτῶν ἦτο Ἰερίας ὁ ἀρχηγός, μεταξὺ τῶν Χεβρωνιτῶν κατὰ τὰς γενεὰς αὐτῶν, κατὰ τὰς πατριάς. Ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ ἔτει τῆς βασιλείας τοῦ Δαβὶδ ἐξητάσθησαν καὶ εὑρέθησαν μεταξὺ αὐτῶν δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ, ἐν Ἰαζήρ Γαλαάδ.
32Καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἰσχυροί, ἦσαν δύο χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι ἀρχηγοὶ πατριῶν, τοὺς ὁποίους κατέστησε Δαβὶδ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς Ῥουβηνίτας καὶ τοὺς Γαδίτας καὶ τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ, διὰ πᾶν πρᾶγμα τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὰς ὑποθέσεις τοῦ βασιλέως.Σχετικά με το Copyright: