Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 27

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραήλ κατὰ τὴν ἀπαρίθμησιν αὑτῶν, οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ ἑκατόνταρχοι καὶ οἱ ἀξιωματικοὶ αὐτῶν οἱ ὑπηρετοῦντες τὸν βασιλέα, καθ᾿ ὕλην τὴν τάξιν τῶν διαιρέσεων, αἵτινες εἰσήρχοντο καὶ ἐξήρχοντο κατὰ μῆνα εἰς πάντας τοὺς μῆνας τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἦσαν εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες εἰς ἑκάστην διαίρεσιν.
2Ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τῆς πρώτης, διὰ τὸν πρῶτον μῆνα, ἦτο Ἰασωβεὰμ ὁ υἱὸς τοῦ Ζαβδιήλ· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ ἦσαν εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
3Οὗτος ἦτο ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Φαρές, ἄρχων πάντων τῶν ἀρχόντων τῶν στρατευμάτων διὰ τὸν πρῶτον μῆνα.
4Καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τοῦ δευτέρου μηνὸς ἦτο Δωδαΐ ὁ Ἀχωχίτης· καὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ ἄρχων ὁ Μικλώθ· ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ ἦσαν ὁμοίως εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
5Ὁ τρίτος ἀρχηγὸς τοῦ στρατεύματος διὰ τὸν τρίτον μῆνα ἦτο Βεναΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωδαέ, πρῶτος ἀξιωματικός· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ ἦσαν εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
6Οὗτος εἶναι ὁ Βεναΐας ὁ δυνατὸς μεταξὺ τῶν τριάκοντα καὶ ἐπὶ τῶν τριάκοντα· καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ ἦτο Ἀμμιζαβὰδ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
7Ὁ τέταρτος διὰ τὸν τέταρτον μῆνα Ἀσαήλ ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ἰωάβ, καὶ μετ᾿ αὐτὸν Ζεβαδίας ὁ υἱὸς αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
8Ὁ πέμπτος ἀρχηγὸς διὰ τὸν πέμπτον μῆνα Σαμοὺθ ὁ Ἰεζραΐτης· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
9Ὁ ἕκτος διὰ τὸν ἕκτον μῆνα Ἰρὰς ὁ υἱὸς τοῦ Ἰκκής ὁ Θεκωΐτης· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
10Ὁ ἕβδομος διὰ τὸν ἕβδομον μῆνα Χελής ὁ Φελωνίτης, ἐκ τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
11Ὁ ὄγδοος διὰ τὸν ὄγδοον μῆνα Σιββεχαΐ ὁ Χουσαθίτης, ἐκ τῶν Ζαραϊτῶν· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
12Ὁ ἔννατος διὰ τὸν ἔννατον μῆνα Ἀβιέζερ ὁ Ἀναθωθίτης, ἐκ τῶν Βενιαμιτῶν· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
13Ὁ δέκατος διὰ τὸν δέκατον μῆνα Μααραΐ ὁ Νετωφαθίτης, ἐκ τῶν Ζαραϊτῶν· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
14Ὁ ἑνδέκατος διὰ τὸν ἑνδέκατον μῆνα Βεναΐας ὁ Πιραθωνίτης, ἐκ τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
15Ὁ δωδέκατος διὰ τὸν δωδέκατον μῆνα Χελδαΐ ὁ Νετωφαθίτης, ἐκ τοῦ Γοθονιήλ· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
16Ἐπὶ δὲ τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ἄρχων τῶν Ῥουβηνιτῶν ἦτο Ἐλιέζερ ὁ υἱὸς τοῦ Ζιχρί· τῶν Συμεωνιτῶν, Σεφατίας ὁ υἱὸς τοῦ Μααχά·
17τῶν Λευϊτῶν, Ἀσαβίας ὁ υἱὸς τοῦ Κεμουήλ· τῶν Ἀαρωνιτῶν, ὁ Σαδώκ·
18τοῦ Ἰούδα, ὁ Ἐλιού, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Δαβίδ· τοῦ Ἰσσάχαρ, Ἀμρὶ ὁ υἱὸς τοῦ Μιχαήλ·
19τοῦ Ζαβουλών, Ἰσμαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ὀβαδία· τοῦ Νεφθαλί, Ἰεριμὼθ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀζριήλ·
20τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ, Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Ἀζαζίου· τῆς ἡμισείας φυλῆς Μανασσῆ, Ἰωήλ ὁ υἱὸς τοῦ Φεδαΐα·
21τῆς ἡμισείας φυλῆς Μανασσῆ ἐν Γαλαάδ, Ἰδδὼ ὁ υἱὸς τοῦ Ζαχαρία· τοῦ Βενιαμίν, Ἰασιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀβενήρ·
22τοῦ Δάν, Ἀζαρεήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰεροάμ. Οὗτοι ἦσαν οἱ ἄρχοντες τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ.
23Πλήν ὁ Δαβὶδ δὲν ἔλαβε τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν ἡλικίας καὶ κάτω· διότι ὁ Κύριος εἶπεν, ὅτι θέλει πληθύνει τὸν Ἰσραήλ ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ.
24Ὁ Ἰωὰβ ὁ υἱὸς τῆς Σερουΐας ἤρχισε νὰ ἀριθμῇ, πλήν δὲν ἐτελείωσε, διότι ἔπεσε διὰ τοῦτο ὀργή κατὰ τοῦ Ἰσραήλ· ὅθεν δὲν κατεχωρίσθη ὁ ἀριθμὸς μεταξὺ τῶν ἀπαριθμήσεων ἐν τοῖς χρονικοῖς τοῦ βασιλέως Δαβίδ.
25Ἐπὶ δὲ τῶν θησαυρῶν τοῦ βασιλέως ἦτο Ἀζμαβὲθ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀδήλ· καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τῶν ἀγρῶν, τῶν πόλεων καὶ τῶν κωμῶν καὶ τῶν φρουρίων, Ἰωνάθαν ὁ υἱὸς τοῦ Ὀζίου·
26καὶ ἐπὶ τῶν ἐργαζομένων τὸ ἔργον τῶν ἀγρῶν διὰ τὴν γεωργίαν τῆς γῆς, Ἐζρὶ ὁ υἱὸς τοῦ Χελούβ·
27καὶ ἐπὶ τῶν ἀμπελώνων, Σιμεΐ ὁ Ῥαμαθαῖος· καὶ ἐπὶ τοῦ εἰσοδήματος τῶν ἀμπελώνων διὰ τὰς οἰνοθήκας, Ζαβδὶ ὁ Σιφμίτης·
28καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαιῶν καὶ συκαμίνων τῶν ἐν τῇ πεδινῇ, Βάαλ-ἀνὰν ὁ Γεδερίτης· καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαιοθηκῶν, ὁ Ἰωάς·
29καὶ ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν βοσκομένων ἐν Σαρών, Σιτραΐ ὁ Σαρωνίτης· καὶ ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν ἐν ταῖς κοιλάσι, Σαφὰτ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀδλαΐ·
30καὶ ἐπὶ τῶν καμήλων, Ὀβὶλ ὁ Ἰσμαηλίτης· καὶ ἐπὶ τῶν ὄνων, Ἰεδαΐας ὁ Μερωνοθίτης·
31καὶ ἐπὶ τῶν προβάτων, Ἰαζίζ ὁ Ἀγαρίτης. Πάντες οὗτοι ἦσαν ἐπιστάται τῶν ὑπαρχόντων τοῦ βασιλέως Δαβίδ.
32Ὁ δὲ Ἰωνάθαν, ὁ πατράδελφος τοῦ Δαβίδ, ἦτο σύμβουλος, ἀνήρ συνετὸς καὶ γραμματεύς· καὶ Ἰεχιήλ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχμονί, ἦτο μετὰ τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως·
33καὶ ὁ Ἀχιτόφελ, σύμβουλος τοῦ βασιλέως· καὶ Χουσαΐ ὁ Ἀρχίτης, οἰκεῖος τοῦ βασιλέως·
34καὶ μετὰ τὸν Ἀχιτόφελ, Ἰωδαὲ ὁ υἱὸς τοῦ Βεναΐα καὶ ὁ Ἀβιάθαρ· ἀρχιστράτηγος δὲ τοῦ βασιλέως ὁ Ἰωάβ.Σχετικά με το Copyright: