Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 3

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Δαβίδ, οἱ γεννηθέντες εἰς αὐτὸν ἐν Χεβρών· ὁ πρωτότοκος, Ἀμνών, ἐκ τῆς Ἀχινοὰμ τῆς Ἰεζραηλίτιδος· ὁ δεύτερος, Δανιήλ, ἐκ τῆς Ἀβιγαίας τῆς Καρμηλίτιδος·
2ὁ τρίτος, Ἀβεσσαλώμ, ὁ υἱὸς τῆς Μααχά, θυγατρὸς τοῦ Θαλμαΐ βασιλέως τῆς Γεσσούρ· ὁ τέταρτος, Ἀδωνίας, ὁ υἱὸς τῆς Ἀγγείθ·
3ὁ πέμπτος, Σεφατίας, ἐκ τῆς Ἀβιτάλ· ὁ ἕκτος, Ἰθραάμ, ἐκ τῆς Αἰγλὰ γυναικὸς αὐτοῦ.
4Ἕξ ἐγεννήθησαν εἰς αὐτὸν ἐν Χεβρών· καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ ἑπτὰ ἔτη καὶ ἕξ μῆνας· ἐν δὲ Ἱερουσαλήμ ἐβασίλευσε τριάκοντα τρία ἔτη.
5οὗτοι δὲ ἐγεννήθησαν εἰς αὐτὸν ἐν Ἱερουσαλήμ· Σαμαὰ καὶ Σωβάβ καὶ Νάθαν καὶ Σολομών, τέσσαρες, ἐκ τῆς Βήθ-σαβεὲ θυγατρὸς τοῦ Ἀμμιήλ·
6καὶ Ἰεβάρ, καὶ Ἐλισαμὰ καὶ Ἐλιφαλέτ
7καὶ Νωγὰ καὶ Νεφὲγ καὶ Ἰαφιά
8καὶ Ἐλισαμὰ καὶ Ἐλιαδὰ καὶ Ἐλιφελέτ, ἐννέα·
9πάντες υἱοὶ τοῦ Δαβίδ, πλήν τῶν υἱῶν τῶν παλλακῶν, καὶ Θάμαρ ἡ ἀδελφή αὐτῶν.
10Υἱὸς δὲ τοῦ Σολομῶντος ἦτο ὁ Ῥοβοάμ, υἱὸς τούτου ὁ Ἀβιά, υἱὸς τούτου ὁ Ἀσά, υἱὸς τούτου ὁ Ἰωσαφάτ,
11υἱὸς τούτου ὁ Ἰωράμ, υἱὸς τούτου ὁ Ὀχοζίας, υἱὸς τούτου ὁ Ἰωάς,
12υἱὸς τούτου ὁ Ἀμασίας, υἱὸς τούτου ὁ Ἀζαρίας, υἱὸς τούτου ὁ Ἰωθάμ,
13υἱὸς τούτου ὁ Ἄχαζ, υἱὸς τούτου ὁ Ἐζεκίας, υἱὸς τούτου ὁ Μανασσῆς,
14υἱὸς τούτου ὁ Ἀμών, υἱὸς τούτου ὁ Ἰωσίας.
15Οἱ υἱοὶ δὲ τοῦ Ἰωσίου ἦσαν, ὁ πρωτότοκος αὐτοῦ Ἰωανάν· ὁ δεύτερος, Ἰωακείμ· ὁ τρίτος, Σεδεκίας· ὁ τέταρτος, Σαλλούμ.
16Καὶ υἱοὶ τοῦ Ἰωακείμ, Ἰεχονίας ὁ υἱὸς αὐτοῦ, Σεδεκίας ὁ υἱὸς τούτου.
17Καὶ υἱοὶ τοῦ Ἰεχονίου, Ἀσείρ, Σαλαθιήλ ὁ υἱὸς τούτου,
18καὶ Μαλχιρὰμ καὶ Φεδαΐας καὶ Σενασάρ, Ἰεκαμίας, Ὠσαμὰ καὶ Νεδαβίας.
19Καὶ υἱοὶ τοῦ Φεδαΐα, Ζοροβάβελ καὶ Σιμεΐ· καὶ υἱοὶ τοῦ Ζοροβάβελ, Μεσουλλὰμ καὶ Ἀνανίας καὶ Σελωμεὶθ ἡ ἀδελφή αὐτῶν·
20καὶ Ἀσσουβὰ καὶ Ὀήλ καὶ Βαραχίας καὶ Ἀσαδίας καὶ Ἰουσὰβ-ἐσέδ, πέντε.
21Καὶ υἱοὶ τοῦ Ἀνανία, Φελατίας καὶ Ἰεσαΐας· οἱ υἱοὶ τοῦ Ῥεφαΐα, οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀρνάν, οἱ υἱοὶ τοῦ Ὀβαδία, οἱ υἱοὶ τοῦ Σεχανία.
22Καὶ υἱοὶ τοῦ Σεχανία, Σεμαΐας· καὶ υἱοὶ τοῦ Σεμαΐα, Χαττοὺς καὶ Ἰγεὰλ καὶ Βαρίας καὶ Νεαρίας καὶ Σαφάτ, ἕξ.
23Καὶ υἱοὶ τοῦ Νεαρία, Ἐλιωηνάϊ καὶ Ἐζεκίας καὶ Ἀζρικάμ· τρεῖς.
24Καὶ υἱοὶ τοῦ Ἐλιωηνάϊ, Ὠδαΐας καὶ Ἐλιασεὶβ καὶ Φελαΐας καὶ Ἀκκοὺβ καὶ Ἰωανὰν καὶ Δαλαΐας καὶ Ἀνανί, ἑπτά.Σχετικά με το Copyright: