Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 4

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Υἱοὶ τοῦ Ἰούδα, Φαρές, Ἑσρὼν καὶ Χαρμὶ καὶ Ὤρ καὶ Σωβάλ.
2Καὶ Ῥεαΐα, ὁ υἱὸς τοῦ Σωβάλ, ἐγέννησε τὸν Ἰαάθ· καὶ Ἰαὰθ ἐγέννησε τὸν Ἀχουμαΐ καὶ τὸν Λαάδ. Αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τῶν Σαραθιτῶν.
3Καὶ οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ πατρὸς Ἠτάμ· Ἰεζραὲλ καὶ Ἰεσμὰ καὶ Ἰεδβάς· καὶ τὸ ὄνομα τῆς ἀδελφῆς αὐτῶν Ἀσὲλ-ἐλφονί·
4καὶ Φανουήλ ὁ πατήρ Γεδώρ, καὶ Ἐσὲρ ὁ πατήρ Χουσά. Οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ὤρ, πρωτοτόκου Ἐφραθά, πατρὸς Βηθλεέμ.
5Καὶ Ἀσχὼρ ὁ πατήρ Θεκουὲ εἶχε δύο γυναῖκας, Ἐλὰ καὶ Νααρά.
6Καὶ ἡ μὲν Νααρὰ ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν τὸν Ἀχουζὰμ καὶ τὸν Ἐφὲρ καὶ τὸν Θαιμανὶ καὶ τὸν Ἀχασταρί. Οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τῆς Νααρά.
7Οἱ δὲ υἱοὶ τῆς Ἐλά, Σερὲθ καὶ Ἰεσοὰρ καὶ Ἐθνάν.
8Καὶ ὁ Κὼς ἐγέννησε τὸν Ἀνοὺβ καὶ τὸν Σωβηβά, καὶ τὰς συγγενείας τοῦ Ἀχαρήλ, υἱοῦ τοῦ Ἀρούμ.
9Καὶ ὁ Ἰαβής ἦτο ἐνδοξότερος παρὰ τοὺς ἀδελφοὺς αὑτοῦ· καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰαβής, λέγουσα, Ἐπειδή ἐγέννησα αὐτὸν ἐν λύπῃ.
10Καὶ ἐπεκαλέσθη ὁ Ἰαβής τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ, λέγων, Εἴθε μετ᾿ εὐλογίας νὰ μὲ εὐλογήσῃς καὶ νὰ ἐκτείνῃς τὰ ὅριά μου, καὶ ἡ χεὶρ σου νὰ ἦναι μετ᾿ ἐμοῦ καὶ νὰ μὲ φυλάττῃς ἀπὸ κακοῦ, ὥστε νὰ μή ἔχω λύπην. Καὶ ἐχάρισεν ὁ Θεὸς εἰς αὐτὸν ὅσα ἐζήτησε.
11Καὶ ὁ Χελούβ, ἀδελφὸς τοῦ Σουά, ἐγέννησε τὸν Μεχείρ· οὗτος ἦτο πατήρ τοῦ Ἐσθών.
12Καὶ ὁ Ἐσθὼν ἐγέννησε τὸν Βαὶθ-ραφὰ καὶ τὸν Φασέα καὶ τὸν Θεχιννά, τὸν πατέρα τῆς πόλεως Νάας· οὗτοι εἶναι οἱ ἄνδρες Ῥηχά.
13Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Κενέζ, Γοθονιήλ καὶ Σεραΐας· καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Γοθονιήλ, Ἀθάθ.
14Καὶ ὁ Μεονοθαὶ ἐγέννησε τὸν Ὀφρά· καὶ ὁ Σεραΐας ἐγέννησε τὸν Ἰωάβ, πατέρα τῆς κοιλάδος τῶν τεκτόνων· διότι ἦσαν τέκτονες.
15Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Χάλεβ, υἱοῦ τοῦ Ἰεφοννή, Ἰρού, Ἠλὰ καὶ Ναάμ· καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἠλά, Κενέζ.
16Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰαλελεήλ, Ζὶφ καὶ Ζιφά, Θηριὰ καὶ Ἀσαρεήλ.
17Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐζρά, Ἰεθὲρ καὶ Μερὲδ καὶ Ἐφὲρ καὶ Ἰαλών· καὶ ἡ γυνή τοῦ Μερὲδ ἐγέννησε τὸν Μαριὰμ καὶ τὸν Σαμμαΐ καὶ τὸν Ἰεσβὰ τὸν πατέρα Ἐσθεμωά.
18Καὶ ἡ ἄλλη γυνή αὐτοῦ, ἡ Ἰουδαία, ἐγέννησε τὸν Ἰέρεδ τὸν πατέρα Γεδώρ, καὶ τὸν Ἕβερ τὸν πατέρα Σωχώ, καὶ τὸν Ἰεκουθιήλ τὸν πατέρα Ζανωά. Καὶ οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τῆς Βιθίας θυγατρὸς τοῦ Φαραώ, τὴν ὁποίαν ἔλαβεν ὁ Μερέδ.
19Καὶ οἱ υἱοὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ τῆς Ὀδίας, ἀδελφῆς τοῦ Ναχάμ, πατρὸς Κεειλὰ τοῦ Γαρμίτου καὶ Ἐσθεμωὰ τοῦ Μααχαθίτου.
20Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Σιμὼν ἦσαν Ἀμνὼν καὶ Ῥιννά, Βὲν-ἀνὰν καὶ Θιλών. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰεσεί, Ζωχὲθ καὶ Βὲν-ζωχέθ.
21Οἱ υἱοὶ τοῦ Σηλά, υἱοῦ τοῦ Ἰούδα, ἦσαν Ἤρ ὁ πατήρ Ληχὰ καὶ Λααδὰ ὁ πατήρ Μαρησά, καὶ αἱ συγγένειαι τοῦ οἴκου τῶν ἐργαζομένων τὴν βύσσον, τοῦ οἴκου τοῦ Ἀσβεά,
22καὶ ὁ Ἰωκεὶμ καὶ οἱ ἄνδρες Χαζηβὰ καὶ ὁ Ἰωὰς καὶ ὁ Σαράφ, οἵτινες ἐδέσποζον ἐν Μωάβ, καὶ ὁ Ἰασουβὶ-λεχέμ. Πλήν ταῦτα εἶναι ἀρχαῖα πράγματα.
23Οὗτοι ἦσαν οἱ κεραμεῖς καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν Νεταΐμ καὶ Γεδιρά· ἐκεῖ κατῴκουν μετὰ τοῦ βασιλέως διὰ τὰς ἐργασίας αὐτοῦ.
24Οἱ υἱοὶ τοῦ Συμεὼν ἦσαν Νεμουήλ καὶ Ἰαμείν, Ἰαρείβ, Ζερὰ καὶ Σαούλ·
25Σαλλοὺμ υἱὸς τούτου, Μιβσὰμ υἱὸς τούτου, Μισμὰ υἱὸς τούτου.
26Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Μισμά, Ἀμουήλ ὁ υἱὸς αὐτοῦ, Ζακχοὺρ υἱὸς τούτου, Σιμεΐ υἱὸς τούτου.
27Καὶ ὁ Σιμεΐ ἐγέννησε δεκαὲξ υἱοὺς καὶ ἕξ θυγατέρας· οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ὅμως δὲν εἶχον υἱοὺς πολλούς, οὐδὲ ἐπληθύνθησαν πᾶσαι αἱ συγγένειαι αὐτῶν, καθὼς τῶν υἱῶν τοῦ Ἰούδα.
28Καὶ κατῴκησαν ἐν Βήρ-σαβεὲ καὶ Μωλαδὰ καὶ Ἀσὰρ-σουάλ,
29καὶ ἐν Βαλλὰ καὶ ἐν Ἀσὲμ καὶ ἐν Θωλὰδ
30καὶ ἐν Βαιθουήλ καὶ ἐν Ὁρμὰ καὶ ἐν Σικλὰγ
31καὶ ἐν Βαὶθ-μαρχαβὼθ καὶ ἐν Ἀσὰρ-σουσὶμ καὶ ἐν Βαὶθ-βηρεΐ καὶ ἐν Σααραείμ. Αὗται ἦσαν αἱ πόλεις αὐτῶν ἕως τῆς βασιλείας τοῦ Δαβίδ.
32Καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν ἦσαν, Ἠτὰμ καὶ Ἀείν, Ῥιμμὼν καὶ Θοχὲν καὶ Ἀσάν, πέντε πόλεις·
33καὶ πᾶσαι αἱ κῶμαι αὐτῶν αἱ πέριξ τούτων τῶν πόλεων, μέχρι Βάαλ. Αὗται ἦσαν αἱ κατοικήσεις αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ γενεὰς διαίρεσις αὐτῶν.
34Καὶ Μεσωβὰβ καὶ Ἰαμλήχ καὶ Ἰωσὰ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμασία,
35καὶ Ἰωήλ καὶ Ἰηοῦ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωσιβία, υἱοῦ τοῦ Σεραΐα, υἱοῦ τοῦ Ἀσιήλ,
36καὶ Ἐλιωηνάϊ καὶ Ἰαακωβὰ καὶ Ἰεσοχαΐας καὶ Ἀσαΐας καὶ Ἀδιήλ καὶ Ἰεσιμιήλ καὶ Βεναΐας
37καὶ Ζιζὰ ὁ υἱὸς τοῦ Σιφεί, υἱοῦ τοῦ Ἀλλόν, υἱοῦ τοῦ Ἰεδαΐα, υἱοῦ τοῦ Σιμρί, υἱοῦ τοῦ Σεμαΐα·
38οὗτοι οἱ κατ᾿ ὄνομα μνημονευθέντες ἦσαν ἄρχοντες εἰς τὰς συγγενείας αὑτῶν· καὶ ὁ οἶκος τῶν πατέρων αὐτῶν ηὐξήθη εἰς πλῆθος.
39Καὶ ὑπῆγαν ἕως τῆς εἰσόδου Γεδώρ, πρὸς ἀνατολὰς τῆς κοιλάδος, διὰ νὰ ζητήσωσι βοσκήν εἰς τὰ ποίμνια αὑτῶν·
40καὶ εὕρηκαν βοσκήν παχεῖαν καὶ καλήν, καὶ ἡ γῆ ἦτο εὐρύχωρος καὶ ἥσυχος καὶ εἰρηνική· διότι οἱ πρότερον κατοικοῦντες ἐκεῖ ἦσαν ἐκ τοῦ Χάμ.
41Καὶ οὗτοι οἱ γεγραμμένοι κατ᾿ ὄνομα ἦλθον ἐν ταῖς ἡμέραις Ἐζεκίου τοῦ βασιλέως Ἰούδα, καὶ ἐπάταξαν τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ τοὺς ἐκεῖ εὑρεθέντας Μιναίους, καὶ ἠφάνισαν αὐτοὺς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, καὶ κατῴκησαν ἀντ᾿ αὐτῶν· διότι ἦτο ἐκεῖ βοσκή διὰ τὰ ποίμνια αὐτῶν.
42Καὶ ἐξ αὐτῶν, ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Συμεών, πεντακόσιοι ἄνδρες ὑπῆγαν εἰς τὸ ὄρος Σηείρ, ἔχοντες ἐπὶ κεφαλῆς αὑτῶν τὸν Φελατίαν καὶ Νεαρίαν καὶ Ῥεφαΐαν καὶ Ὀζιήλ, υἱοὺς τοῦ Ἰεσεί·
43καὶ ἐπάταξαν τὸ ὑπόλοιπον τῶν Ἀμαληκιτῶν τὸ διασωθέν, καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.Σχετικά με το Copyright: