Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 6

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οἱ υἱοὶ τοῦ Λευΐ ἦσαν Γηρσών, Καὰθ καὶ Μεραρί.
2Καὶ οἱ υἱὸς τοῦ Καάθ, Ἀμράμ, Ἰσαὰρ καὶ Χεβρὼν καὶ Ὀζιήλ.
3Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀμράμ, Ἀαρὼν καὶ Μωϋσῆς καὶ ἡ Μαριάμ. Οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, Ναδὰβ καὶ Ἀβιούδ, Ἐλεάζαρ καὶ Ἰθάμαρ.
4Ὁ Ἐλεάζαρ ἐγέννησε τὸν Φινεές, ὁ Φινεὲς ἐγέννησε τὸν Ἀβισσουά,
5καὶ Ἀβισσουὰ ἐγέννησε τὸν Βουκκί, καὶ Βουκκὶ ἐγέννησε τὸν Ὀζί,
6καὶ Ὀζὶ ἐγέννησε τὸν Ζεραΐαν, καὶ Ζεραΐας ἐγέννησε τὸν Μεραϊώθ,
7Μεραϊὼθ ἐγέννησε τὸν Ἀμαρίαν, καὶ Ἀμαρίας ἐγέννησε τὸν Ἀχιτώβ,
8καὶ Ἀχιτὼβ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, καὶ Σαδὼκ ἐγέννησε τὸν Ἀχιμάας,
9καὶ Ἀχιμάας ἐγέννησε τὸν Ἀζαρίαν, καὶ Ἀζαρίας ἐγέννησε τὸν Ἰωανάν,
10καὶ Ἰωανὰν ἐγέννησε τὸν Ἀζαρίαν, οὗτος εἶναι ὁ ἱερατεύσας ἐν τῷ ναῷ, τὸν ὁποῖον ᾠκοδόμησεν ὁ Σολομὼν ἐν Ἱερουσαλήμ·
11καὶ Ἀζαρίας ἐγέννησε τὸν Ἀμαρίαν, καὶ Ἀμαρίας ἐγέννησε τὸν Ἀχιτώβ,
12καὶ Ἀχιτὼβ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, καὶ Σαδὼκ ἐγέννησε τὸν Σαλλούμ,
13καὶ Σαλλοὺμ ἐγέννησε τὸν Χελκίαν, καὶ Χελκίας ἐγέννησε τὸν Ἀζαρίαν,
14καὶ Ἀζαρίας ἐγέννησε τὸν Σεραΐαν, καὶ Σεραΐας ἐγέννησε τὸν Ἰωσεδέκ,
15καὶ Ἰωσεδέκ ὑπῆγεν εἰς τὴν μετοικεσίαν, ὅτε ὁ Κύριος ἔκαμε νὰ μετοικισθῇ ὁ Ἰούδας καὶ ἡ Ἱερουσαλήμ διὰ χειρὸς τοῦ Ναβουχοδονόσορ.
16Οἱ υἱοὶ τοῦ Λευΐ, Γηρσώμ, Καὰθ καὶ Μεραρί.
17Καὶ ταῦτα εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν τοῦ Γηρσώμ· Λιβνὶ καὶ Σιμεΐ.
18Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Καὰθ, Ἀμρὰμ καὶ Ἰσαὰρ καὶ Χεβρὼν καὶ Ὀζιήλ.
19Οἱ υἱοὶ τοῦ Μεραρί, Μααλὶ καὶ Μουσί. Καὶ αὗται εἶναι αἱ συγγένειαι τῶν Λευϊτῶν κατὰ τὰς πατριὰς αὐτῶν.
20τοῦ Γηρσώμ, Λιβνὶ υἱὸς τούτου, Ἰαὰθ υἱὸς τούτου, Ζιμμὰ υἱὸς τούτου,
21Ἰωὰχ υἱὸς τούτου, Ἰδδὼ υἱὸς τούτου, Ζερὰ υἱὸς τούτου, Ἰεθραὶ υἱὸς τούτου.
22Οἱ υἱοὶ τοῦ Καάθ, Ἀμμιναδὰβ υἱὸς αὐτοῦ, Κορὲ υἱὸς τούτου, Ἀσεὶρ υἱὸς τούτου,
23Ἐλκανὰ υἱὸς τούτου, καὶ Ἐβιασὰφ υἱὸς τούτου, καὶ Ἀσεὶρ υἱὸς τούτου,
24Ταχὰθ υἱὸς τούτου, Οὐριήλ υἱὸς τούτου, Ὀζίας υἱὸς τούτου, καὶ Σαοὺλ υἱὸς τούτου.
25Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐλκανά, Ἀμασαΐ καὶ Ἀχιμώθ.
26Καὶ Ἐλκανά· οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐλκανά, Σουφὶ υἱὸς τούτου, καὶ Ναχὰθ υἱὸς τούτου,
27Ἐλιὰβ υἱὸς τούτου, Ἰεροὰμ υἱὸς τούτου, Ἐλκανὰ υἱὸς τούτου.
28Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Σαμουήλ, Βασνὶ ὁ πρωτότοκος καὶ Ἀβιά.
29Οἱ υἱοὶ τοῦ Μεραρί, Μααλί, Λιβνὶ υἱὸς τούτου, Σιμεΐ υἱὸς τούτου, Οὐζὰ υἱὸς τούτου,
30Σιμαὰ υἱὸς τούτου, Ἀγγία υἱὸς τούτου, Ἀσαΐας υἱὸς τούτου.
31Καὶ οὗτοι εἶναι τοὺς ὁποίους κατέστησεν ὁ Δαβὶδ ἐπὶ τὸ ἔργον τῆς μουσικῆς τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, ἀφοῦ ἡ κιβωτὸς εὕρηκεν ἀνάπαυσιν.
32Καὶ ὑπηρέτουν ἔμπροσθεν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου μὲ ψαλτῳδίας, ἑωσοῦ ὁ Σολομὼν ᾠκοδόμησε τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου ἐν Ἱερουσαλήμ· καὶ τότε κατεστάθησαν εἰς τὸ ὑπούργημα αὑτῶν, κατὰ τὴν τάξιν αὑτῶν.
33Καὶ οὗτοι εἶναι οἱ κατασταθέντες, μετὰ τῶν τέκνων αὑτῶν. Ἐκ τῶν υἱῶν τῶν Κααθιτῶν, Αἰμὰν ὁ ψαλτῳδός, υἱὸς τοῦ Ἰωήλ, υἱοῦ τοῦ Σαμουήλ,
34υἱοῦ τοῦ Ἐλκανά, υἱοῦ τοῦ Ἰεροάμ, υἱοῦ τοῦ Ἐλιήλ, υἱοῦ τοῦ Θωά,
35υἱοῦ τοῦ Σούφ, υἱοῦ τοῦ Ἐλκανά, υἱοῦ τοῦ Μαὰθ υἱοῦ τοῦ Ἀμασαί,
36υἱοῦ τοῦ Ἐλκανὰ υἱοῦ τοῦ Ἰωήλ, υἱοῦ τοῦ Ἀζαρίου, υἱοῦ τοῦ Σοφονίου,
37υἱοῦ τοῦ Ταχάθ, υἱοῦ τοῦ Ἀσείρ, υἱοῦ τοῦ Ἐβιασάφ, υἱοῦ τοῦ Κορέ,
38υἱοῦ τοῦ Ἰσαάρ, υἱοῦ τοῦ Καάθ, υἱοῦ τοῦ Λευΐ υἱοῦ τοῦ Ἰσραήλ·
39καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Ἀσάφ, ὁ ἱστάμενος ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ· Ἀσὰφ ὁ υἱὸς τοῦ Βαραχίου, υἱοῦ τοῦ Σιμεά,
40υἱοῦ τοῦ Μιχαήλ, υἱοῦ τοῦ Βαασίου, υἱοῦ τοῦ Μαλχίου,
41υἱοῦ τοῦ Ἐθνεὶ υἱοῦ τοῦ Ζερά, υἱοῦ τοῦ Ἀδαΐα,
42υἱοῦ τοῦ Ἐθάν, υἱοῦ τοῦ Ζιμμά, υἱοῦ τοῦ Σιμεΐ,
43υἱοῦ τοῦ Ἰαάθ, υἱοῦ τοῦ Γηρσώμ, υἱοῦ τοῦ Λευΐ·
44καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, οἱ υἱοὶ τοῦ Μεραρί, οἱ ἐξ ἀριστερῶν· Ἐθὰν ὁ υἱὸς τοῦ Κεισί, υἱοῦ τοῦ Ἀβδί, υἱοῦ τοῦ Μαλλούχ,
45υἱοῦ τοῦ Ἀσαβία, υἱοῦ τοῦ Ἀμασία, υἱοῦ τοῦ Χελκίου,
46υἱοῦ τοῦ Ἀμσί, υἱοῦ τοῦ Βανί, υἱοῦ τοῦ Σαμείρ,
47υἱοῦ τοῦ Μααλί, υἱοῦ τοῦ Μουσί, υἱοῦ τοῦ Μεραρί, υἱοῦ τοῦ Λευΐ·
48καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευΐται, διωρισμένοι εἰς πάσας τὰς ὑπηρεσίας τῆς σκηνῆς τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ.
49Ὁ δὲ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐθυμίαζον ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων, καὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος, διωρισμένοι εἰς πάσας τὰς ἐργασίας τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων, καὶ εἰς τὸ νὰ κάμνωσιν ἐξιλέωσιν ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ, κατὰ πάντα ὅσα προσέταξε Μωϋσῆς ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ.
50Καὶ οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών· Ἐλεάζαρ υἱὸς τούτου, Φινεὲς υἱὸς τούτου, Ἀβισσουὰ υἱὸς τούτου,
51Βουκκὶ υἱὸς τούτου, Ὀζὶ υἱὸς τούτου, Ζεραΐας υἱὸς τούτου,
52Μεραϊὼθ υἱὸς τούτου, Ἀμαρίας υἱὸς τούτου, Ἀχιτὼβ υἱὸς τούτου,
53Σαδὼκ υἱὸς τούτου, Ἀχιμάας υἱὸς τούτου.
54Καὶ αὗται εἶναι αἱ κατοικίαι αὐτῶν κατὰ τὰς κώμας αὐτῶν ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῶν, τῶν υἱῶν τοῦ Ἀαρών, ἐκ τῆς συγγενείας τῶν Κααθιτῶν· διότι εἰς αὐτοὺς ἔπεσεν ὁ κλῆρος·
55καὶ ἔδωκαν εἰς αὐτοὺς τὴν Χεβρὼν ἐν γῇ Ἰούδα καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς κύκλῳ αὐτῆς.
56Τοὺς ἀγροὺς ὅμως τῆς πόλεως καὶ τὰς κώμας αὐτῆς ἔδωκαν εἰς τὸν Χάλεβ τὸν υἱὸν τοῦ Ἰεφοννή.
57Εἰς δὲ τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀαρὼν ἔδωκαν τὰς πόλεις τοῦ Ἰούδα, τὴν Χεβρών, τὴν πόλιν τοῦ καταφυγίου καὶ τὴν Λιβνὰ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς καὶ τὴν Ἰαθεὶρ καὶ τὴν Ἐσθεμωὰ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
58καὶ τὴν Ἠλὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, τὴν Δεβεὶρ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
59καὶ τὴν Ἀσὰν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς καὶ τὴν Βαὶθ-σεμὲς καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
60καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Βενιαμὶν τὴν Γαβαὰ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς καὶ τὴν Ἀλεμὲθ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς καὶ τὴν Ἀναθὼθ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς· πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν, δεκατρεῖς.
61Καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς τοῦ Καάθ, τοὺς ἐναπολειφθέντας, ἐδόθησαν κατὰ κλῆρον ἐκ τῆς συγγενείας ἑκατέρας φυλῆς καὶ ἐκ τῆς ἡμισείας φυλῆς, τῆς ἡμισείας τοῦ Μανασσῆ, δέκα πόλεις.
62Καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς τοῦ Γηρσὼμ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, ἐκ τῆς φυλῆς Ἰσσάχαρ, καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Ἀσήρ καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Νεφθαλὶ καὶ ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ Μανασσῆ ἐν Βασάν, δεκατρεῖς πόλεις.
63Εἰς τοὺς υἱοὺς τοῦ Μεραρί, κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, ἐδόθησαν διὰ κλήρου ἐκ τῆς φυλῆς Ῥουβήν καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Γὰδ καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα πόλεις.
64Καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἔδωκαν εἰς τοὺς Λευΐτας τὰς πόλεις ταύτας καὶ τὰ περίχωρα αὐτῶν.
65Καὶ ἔδωκαν κατὰ κλῆρον, ἐκ τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Ἰούδα καὶ ἐκ τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Συμεὼν καὶ ἐκ τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Βενιαμίν, τὰς πόλεις ταύτας, ὀνομασθείσας κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν.
66Οἱ δὲ ἐκ τῶν συγγενειῶν τῶν υἱῶν Καὰθ ἔλαβον πόλεις τῶν ὁρίων αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Ἐφραΐμ.
67Καὶ ἔδωκαν εἰς αὐτοὺς τὰς πόλεις τοῦ καταφυγίου, τὴν Συχὲμ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, ἐν τῷ ὄρει Ἐφραΐμ, καὶ τὴν Γεζὲρ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
68καὶ τὴν Ἰοκμεὰμ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Βαὶθ-ρὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
69καὶ τὴν Αἰαλὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Γάθ-ριμμὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς·
70καὶ ἐκ τῆς ἡμισείας φυλῆς Μανασσῆ τὴν Ἀνήρ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Βιλεὰμ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς· ταύτας ἔδωκαν εἰς τὰς συγγενείας τῶν ἐναπολειφθέντων τῶν υἱῶν Καάθ.
71εἰς τοὺς υἱοὺς Γηρσὼμ ἔδωκαν, ἐκ τῆς συγγενείας τῆς ἡμισείας φυλῆς Μανασσῆ, τὴν Γωλὰν ἐν Βασὰν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Ἀσταρὼθ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς·
72καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Ἰσσάχαρ τὴν Κεδὲς καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, τὴν Δαβρὰθ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
73καὶ τὴν Ῥαμὼθ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Ἀνεὶμ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς·
74καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Ἀσήρ τὴν Μασὰλ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Ἀβδὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
75καὶ τὴν Χουκὼκ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Ῥεὼβ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς·
76καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Νεφθαλὶ τὴν Κεδὲς ἐν Γαλιλαίᾳ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Ἀμμὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Κιριαθαΐμ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς.
77Εἰς τοὺς υἱοὺς τοῦ Μεραρὶ τοὺς ἐναπολειφθέντας ἔδωκαν, ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ Ζαβουλών, τὴν Ῥιμμὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, τὴν Θαβὼρ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς·
78εἰς δὲ τὸ πέραν τοῦ Ἰορδάνου πλησίον τῆς Ἱεριχώ, πρὸς ἀνατολὰς τοῦ Ἰορδάνου, ἔδωκαν, ἐκ τῆς φυλῆς Ῥουβήν τὴν Βοσὸρ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Ἰασὰ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
79καὶ τὴν Κεδημὼθ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Μηφαὰθ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς·
80καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Γὰδ τὴν Ῥαμὼθ ἐν Γαλαὰδ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Μαχαναΐμ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
81καὶ τὴν Ἑσεβὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Ἰαζήρ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς.Σχετικά με το Copyright: