Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 7

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Ἰσσάχαρ ἦσαν Θωλὰ καὶ Φουά, Ἰασούβ καὶ Σιμβρών, τέσσαρες.
2Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Θωλά, Ὀζὶ καὶ Ῥεφαΐα καὶ Ἰεριήλ καὶ Ἰαμαὶ καὶ Ἰεβσὰμ καὶ Σεμουήλ, ἀρχηγοὶ τοῦ οἴκου τῶν πατέρων αὑτῶν εἰς τὸν Θωλά, δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ εἰς τὰς γενεὰς αὑτῶν· ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ἦτο ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Δαβίδ, εἰκοσιδύο χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι.
3Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ὀζί, Ἰζραΐας· καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰζραΐα, Μιχαήλ καὶ Ὀβαδία καὶ Ἰωήλ καὶ Ἰεσία, πέντε, ἀρχηγοὶ πάντες.
4Καὶ μετ᾿ αὐτῶν, κατὰ τὰς γενεὰς αὐτῶν, κατὰ τοὺς πατρικοὺς αὐτῶν οἴκους, ἦσαν τάγματα παραταττόμενα εἰς πόλεμον, τριάκοντα ἕξ χιλιάδες ἄνδρες· διότι ἀπέκτησαν πολλὰς γυναῖκας καὶ υἱούς.
5Καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, μεταξὺ πασῶν τῶν οἰκογενειῶν τοῦ Ἰσσάχαρ, δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ, πάντες ἀπαριθμηθέντες κατὰ τὰς γενεαλογίας αὑτῶν, ὀγδοήκοντα ἑπτὰ χιλιάδες.
6Οἱ υἱοὶ τοῦ Βενιαμίν, Βελὰ καὶ Βεχὲρ καὶ Ἰεδιαήλ, τρεῖς.
7Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Βελά, Ἐσβὼν καὶ Ὀζὶ καὶ Ὀζιήλ καὶ Ἰεριμὼθ καὶ Ἰρί, πέντε, ἀρχηγοὶ πατρικῶν οἴκων, δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ, ἀπαριθμηθέντες κατὰ τὰς γενεαλογίας αὑτῶν, ἦσαν εἰκοσιδύο χιλιάδες καὶ τριάκοντα τέσσαρες.
8Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Βεχέρ, Ζεμιρὰ καὶ Ἰωὰς καὶ Ἐλιέζερ καὶ Ἐλιωηνάϊ καὶ Ἀμρὶ καὶ Ἰεριμὼθ καὶ Ἀβιὰ καὶ Ἀναθώθ, καὶ Ἀλαμέθ· πάντες οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Βεχέρ.
9Καὶ ἡ γενεαλογική αὐτῶν ἀπαρίθμησις, κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν, ἦτο εἴκοσι χιλιάδες καὶ διακόσιοι, ἀρχηγοὶ τῶν πατρικῶν αὑτῶν οἴκων, δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ.
10Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰεδιαήλ, Βαλαάν· καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Βαλαάν, Ἰεοὺς καὶ Βενιαμὶν καὶ Ἐχοὺδ καὶ Χαναανὰ καὶ Ζηθὰν καὶ Θαρσεὶς καὶ Ἀχισσάρ·
11πάντες οὗτοι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰεδιαήλ, ἀρχηγοὶ πατριῶν, δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ, ἦσαν δεκαεπτὰ χιλιάδες καὶ διακόσιοι, δυνάμενοι νὰ ἐκστρατεύωσιν εἰς πόλεμον.
12Καὶ Σουφὶμ καὶ Οὐπίμ, υἱοὶ τοῦ Ἴρ· καὶ υἱοὶ τοῦ Ἀχήρ, Οὐσίμ.
13Οἱ υἱοὶ τοῦ Νεφθαλί, Ἰασιήλ καὶ Γουνὶ καὶ Ἰεσὲρ καὶ Σαλλούμ, υἱοὶ τῆς Βαλλάς.
14Οἱ υἱοὶ τοῦ Μανασσῆ, Ἀσριήλ, τὸν ὁποῖον ἡ γυνή αὐτοῦ ἐγέννησεν· ἡ δὲ παλλακή αὐτοῦ ἡ Σύριος ἐγέννησε τὸν Μαχεὶρ πατέρα τοῦ Γαλαάδ·
15καὶ ὁ Μαχεὶρ ἔλαβεν εἰς γυναῖκα τὴν ἀδελφήν τοῦ Οὐπὶμ καὶ Σουφίμ· καὶ τὸ ὄνομα τῆς ἀδελφῆς αὐτῶν ἦτο Μααχά· τοῦ δευτέρου δὲ τὸ ὄνομα ἦτο Σαλπαάδ· καὶ ὁ Σαλπαὰδ ἐγέννησε θυγατέρας.
16Καὶ ἡ Μααχὰ ἡ γυνή τοῦ Μαχεὶρ ἐγέννησεν υἱὸν καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Φαρὲς· καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἦτο Σαρὲς· καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, Οὐλὰμ καὶ Ῥακέμ.
17Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Οὐλάμ, Βεδάν. Οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Γαλαάδ, υἱοῦ τοῦ Μαχείρ, υἱοῦ τοῦ Μανασσῆ.
18Καὶ ἡ ἀδελφή αὐτοῦ Ἀμμολεκὲθ ἐγέννησε τὸν Ἰσοὺδ καὶ τὸν Ἀβιέζερ καὶ τὸν Μααλά.
19Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Σεμιδὰ ἦσαν Ἀχιὰν καὶ Συχὲμ καὶ Λικχὶ καὶ Ἀνιάμ.
20Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐφραΐμ, Σουθαλὰ καὶ Βερὲδ υἱὸς τούτου, καὶ Ταχὰθ υἱὸς τούτου, καὶ Ἐλεαδὰ υἱὸς τούτου, καὶ Ταχὰθ υἱὸς τούτου,
21καὶ Ζαβὰδ υἱὸς τούτου, καὶ Σουθαλὰ υἱὸς τούτου, καὶ Ἐσὲρ καὶ Ἐλεάδ· ἐθανάτωσαν δὲ αὐτοὺς οἱ ἄνδρες τῆς Γάθ, οἱ γεννηθέντες ἐν τῷ τόπῳ, διότι κατέβησαν νὰ λάβωσι τὰ κτήνη αὐτῶν.
22Καὶ Ἐφραΐμ ὁ πατήρ αὐτῶν ἐπένθησεν ἡμέρας πολλάς, καὶ ἦλθον οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ διὰ νὰ παρηγορήσωσιν αὐτόν.
23Ὕστερον εἰσῆλθε πρὸς τὴν γυναῖκα αὑτοῦ, ἥτις συνέλαβε καὶ ἐγέννησεν υἱόν· καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὑτοῦ Βεριά, ἐπειδή ἐγεννήθη ἐν συμφορᾷ συμβάσῃ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.
24Ἡ δὲ θυγάτηρ αὐτοῦ ἦτο Σεερά, ἥτις ᾠκοδόμησε τὴν Βαὶθ-ρών, τὴν κάτω καὶ τὴν ἄνω, καὶ τὴν Οὐζὲν-σεερά.
25Καὶ Ῥεφὰ ἦτο υἱὸς τούτου, καὶ Ῥεσὲφ καὶ Θελὰ υἱοὶ τούτου, καὶ Ταχὰν υἱὸς τούτου,
26Λααδὰν υἱὸς τούτου, Ἀμμιοὺδ υἱὸς τούτου, Ἐλισαμὰ υἱὸς τούτου,
27Ναυῆ υἱὸς τούτου, Ἰησοῦς υἱὸς τούτου.
28Αἱ δὲ ἰδιοκτησίαι αὐτῶν καὶ αἱ κατοικίαι αὐτῶν ἦσαν Βαιθήλ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, καὶ κατὰ ἀνατολὰς Νααράν, καὶ κατὰ δυσμὰς Γέζερ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, καὶ Συχὲμ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, ἕως Γάζης καὶ τῶν κωμῶν αὐτῆς·
29καὶ εἰς τά ὅρια τῶν υἱῶν Μανασσῆ Βαὶθ-σὰν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Θαανὰχ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Μεγιδδὼ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Δὼρ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς. Ἐν ταύταις κατῴκησαν οἱ υἱοὶ Ἰωσήφ υἱοῦ Ἰσραήλ.
30Οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀσήρ, Ἰεμνὰ καὶ Ἰεσσουὰ καὶ Ἰεσσουάϊ καὶ Βεριὰ καὶ Σερὰ ἡ ἀδελφή αὐτῶν.
31Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Βεριά, Ἕβερ καὶ Μαλχήλ, ὅστις εἶναι ὁ πατήρ Βιρζαβίθ.
32Καὶ ὁ Ἕβερ ἐγέννησε τὸν Ἰαφλήτ καὶ τὸν Σωμήρ καὶ τὸν Χωθὰμ καὶ τὴν Σουὰ τὴν ἀδελφήν αὐτῶν.
33Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰαφλήτ, Φασὰχ καὶ Βιμὰλ καὶ Ἀσουάθ· οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰαφλήτ.
34Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Σωμήρ, Ἀχὶ καὶ Ῥωγά, Ἰεχουβὰ καὶ Ἀράμ.
35Καὶ οἱ υἱοὶ Ἐλὲμ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, Σωφὰ καὶ Ἰεμνὰ καὶ Σελλής καὶ Ἀμάλ.
36Οἱ υἱοὶ τοῦ Σωφά, Σουὰ καὶ Ἀρνεφὲρ καὶ Σωγὰλ καὶ Βερὶ καὶ Ἰεμρά,
37Βοσὸρ καὶ Ὤδ καὶ Σαμμὰ καὶ Σιλισὰ καὶ Ἰθρὰν καὶ Βεηρά.
38Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰεθέρ, Ἰεφοννή καὶ Φισπὰ καὶ Ἀρά.
39Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Οὐλλά, Ἀρὰχ καὶ Ἀνιήλ καὶ Ῥισιά.
40Πάντες οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀσήρ, ἀρχηγοὶ πατρικῶν οἴκων, ἐκλεκτοί, δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ, πρῶτοι ἀρχηγοί. Καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν, κατὰ τὴν γενεαλογίαν αὐτῶν, ὅσοι ἦσαν ἄξιοι νὰ παραταχθῶσιν εἰς μάχην, ἦτο εἰκοσιὲξ χιλιάδες ἄνδρες.Σχετικά με το Copyright: