Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 8

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὁ δὲ Βενιαμὶν ἐγέννησε Βελὰ τὸν πρωτότοκον αὑτοῦ, Ἀσβήλ τὸν δεύτερον καὶ Ἀαρὰ τὸν τρίτον,
2Νωὰ τὸν τέταρτον καὶ Ῥαφὰ τὸν πέμπτον.
3Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Βελὰ ἦσαν, Ἀδδὰρ καὶ Γηρὰ καὶ Ἀβιοὺδ
4καὶ Ἀβισσουὰ καὶ Νααμὰν καὶ Ἀχωὰ
5καὶ Γηρὰ καὶ Σεφουφὰν καὶ Οὐράμ.
6Καὶ οὗτοι εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐχούδ, οἵτινες ἦσαν ἀρχηγοὶ πατριῶν εἰς τοὺς κατοικοῦντας τὴν Γαβαὰ καὶ μετοικισθέντας εἰς Μαναχάθ·
7καὶ Νααμὰν καὶ Ἀχιὰ καὶ Γηρά, ὅστις μετῴκισεν αὐτούς, καὶ ἐγέννησε τὸν Οὐζὰ καὶ τὸν Ἀχιούδ.
8Καὶ ὁ Σααραΐμ ἐγέννησεν υἱοὺς ἐν τῇ γῇ Μωάβ, ἀφοῦ ἀπέβαλε τὴν Οὑσὶμ καὶ τὴν Βααρὰ, τὰς γυναῖκας αὑτοῦ·
9καὶ ἐγέννησεν, ἐκ τῆς Ὀδὲς τῆς γυναικὸς αὑτοῦ, τὸν Ἰωβὰβ καὶ τὸν Σιβιὰ καὶ τὸν Μησὰ καὶ τὸν Μαλχὰμ
10καὶ τὸν Ἰεοὺς καὶ τὸν Σαχιὰ καὶ τὸν Μιρμά· οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, ἀρχηγοὶ πατριῶν.
11Ἐκ δὲ τῆς Οὑσὶμ εἶχε γεννήσει τὸν Ἀβιτὼβ καὶ τὸν Ἐλφαάλ.
12Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἐλφαὰλ ἦσαν Ἕβερ καὶ Μισαὰμ καὶ Σαμέρ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν Ὠνὼ καὶ τὴν Λὼδ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς·
13καὶ ὁ Βεριὰ καὶ ὁ Σεμὰ οὗτοι ἦσαν ἀρχηγοὶ πατριῶν εἰς τοὺς κατοικοῦντας τὴν Αἰαλών· οὗτοι ἐξεδίωξαν τοὺς κατοίκους τῆς Γάθ·
14καὶ Ἀχιώ, Σασὰκ καὶ Ἰερεμὼθ
15καὶ Ζεβαδίας καὶ Ἀρὰδ καὶ Ἀδέρ,
16καὶ Μιχαήλ καὶ Ἰεσπὰ καὶ Ἰωχὰ υἱοὶ τοῦ Βεριά·
17καὶ Ζεβαδίας καὶ Μεσουλλὰμ καὶ Ἐζεκὶ καὶ Ἕβερ
18καὶ Ἰσμεραΐ καὶ Ἰεζλιὰ καὶ Ἰωβάβ, υἱοὶ τοῦ Ἐλφαάλ·
19καὶ Ἰακεὶμ καὶ Ζιχρὶ καὶ Ζαβδὶ
20καὶ Ἐλιηνάϊ καὶ Ζιλθαΐ καὶ Ἐλιήλ
21καὶ Ἀδαΐας καὶ Βεραΐα καὶ Σιμράθ, υἱοὶ τοῦ Σεμά·
22καὶ Ἰεσφὰν καὶ Ἕβερ καὶ Ἐλιήλ
23καὶ Ἀβδὼν καὶ Ζιχρὶ καὶ Ἀνὰν
24καὶ Ἀνανίας καὶ Ἐλὰμ καὶ Ἀνθωθιὰ
25καὶ Ἰεφεδία καὶ Φανουήλ υἱοὶ τοῦ Σασάκ·
26καὶ Σαμσεραΐ καὶ Σεαρία καὶ Γοθολία
27καὶ Ἰαρεσία καὶ Ἠλιὰ καὶ Ζιχρί, υἱοὶ τοῦ Ἰεροάμ.
28Οὗτοι ἦσαν ἀρχηγοὶ πατριῶν, ἀρχηγοὶ κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν. οὗτοι κατῴκησαν ἐν Ἱερουσαλήμ.
29Ἐν δὲ Γαβαὼν κατῴκησεν ὁ πατήρ Γαβαών, τὸ δὲ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ἦτο Μααχά·
30καὶ ὁ πρωτότοκος υἱὸς αὐτοῦ ἦτο Ἀβδών, ἔπειτα Σοὺρ καὶ Κεὶς καὶ Βάαλ καὶ Ναδὰβ
31καὶ Γεδὼρ καὶ Ἀχιὼ καὶ Ζαχὲρ
32καὶ Μικλὼθ ὁ γεννήσας τὸν Σιμεά. Καὶ οὗτοι ἔτι κατῴκησαν μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὑτῶν ἐν Ἱερουσαλήμ, κατέναντι τῶν ἀδελφῶν αὑτῶν.
33Καὶ ὁ Νήρ ἐγέννησε τὸν Κείς, καὶ Κεὶς ἐγέννησε τὸν Σαούλ, καὶ Σαοὺλ ἐγέννησε τὸν Ἰωνάθαν καὶ τὸν Μαλχὶ-σουὲ καὶ τὸν Ἀβιναδὰβ καὶ τὸν Ἔσ-βαάλ.
34Καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωνάθαν ἦτο ὁ Μερὶβ-βαάλ· καὶ ὁ Μερὶβ-βαὰλ ἐγέννησε τὸν Μιχά.
35Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Μιχὰ ἦσαν Φιθὼν καὶ Μελὲχ καὶ Θαρεὰ καὶ Ἄχαζ.
36Καὶ ὁ Ἄχαζ ἐγέννησε τὸν Ἰωαδά· καὶ ὁ Ἰωαδὰ ἐγέννησε τὸν Ἀλεμὲθ καὶ τὸν Ἀζμαβὲθ καὶ τὸν Ζιμβρί· καὶ Ζιμβρὶ ἐγέννησε τὸν Μοσά.
37καὶ Μοσὰ ἐγέννησε τὸν Βινεά· Ῥαφά, υἱὸς τούτου· Ἐλεασά, υἱὸς τούτου· Ἀσήλ, υἱὸς τούτου.
38Καὶ ὁ Ἀσήλ εἶχεν ἕξ υἱούς, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα εἶναι ταῦτα· Ἀζρικάμ, Βοχεροῦ καὶ Ἰσμαήλ καὶ Σεαρία καὶ Ὀβαδία καὶ Ἀνάν· πάντες οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀσήλ.
39Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἠσὲκ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἦσαν Οὐλὰμ ὁ πρωτότοκος αὐτοῦ, Ἰεοὺς ὁ δεύτερος καὶ Ἐλιφελὲτ ὁ τρίτος.
40Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Οὐλὰμ ἦσαν ἄνδρες δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ, ἐντείνοντες τόξον καὶ ἔχοντες πολλοὺς υἱοὺς καὶ υἱοὺς υἱῶν, ἑκατὸν πεντήκοντα. Πάντες οὗτοι ἦσαν ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμίν.Σχετικά με το Copyright: