Μοιραστείτε

 

Α Χρονικών 9

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οὕτω πᾶς ὁ Ἰσραήλ ἀπηριθμήθη κατὰ γενεαλογίας· καὶ ἰδού, εἶναι καταγεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ καὶ Ἰούδα. Μετῳκίσθησαν δὲ εἰς τὴν Βαβυλῶνα διὰ τὰς ἀνομίας αὑτῶν.
2Καὶ οἱ πρῶτοι κάτοικοι οἱ ἐν ταῖς ἰδιοκτησίαις αὑτῶν, ἐν ταῖς πόλεσιν αὑτῶν, ἦσαν οἱ Ἰσραηλῖται, οἱ ἱερεῖς, οἱ Λευΐται καὶ οἱ Νεθινείμ.
3Καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ κατῴκησαν ἐκ τῶν υἱῶν Ἰούδα καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμὶν καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ καὶ Μανασσῆ,
4Γουθαΐ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀμμιούδ, υἱοῦ τοῦ Ἀμρί, υἱοῦ τοῦ Ἰμρί, υἱοῦ τοῦ Βανί, ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Φαρὲς υἱοῦ τοῦ Ἰούδα.
5Καὶ ἐκ τῶν Σηλωνιτῶν, Ἀσαΐας ὁ πρωτότοκος καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ.
6Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ζερά, Ἰεουήλ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, ἑξακόσιοι ἐνενήκοντα.
7Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμίν, Σαλλοῦ ὁ υἱὸς τοῦ Μεσουλλάμ, υἱοῦ τοῦ Ὠδουΐα, υἱοῦ τοῦ Ἀσενουά,
8καὶ ὁ Ἰεβνιὰ υἱὸς τοῦ Ἰεροάμ, καὶ ὁ Ἠλὰ υἱὸς τοῦ Ὀζί, υἱοῦ τοῦ Μιχρί, καὶ ὁ Μεσουλλὰμ υἱὸς τοῦ Σεφατία, υἱοῦ τοῦ Ῥαγουήλ, υἱοῦ τοῦ Ἰβνιά·
9καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν, ἐννεακόσιοι πεντήκοντα ἕξ. Πάντες οὗτοι οἱ ἄνδρες ἦσαν ἀρχηγοὶ πατριῶν, κατὰ τοὺς πατρικοὺς οἴκους αὑτῶν.
10Καὶ ἐκ τῶν ἱερέων, Ἰεδαΐας καὶ Ἰωϊαρεὶβ καὶ Ἰαχείν
11καὶ Ἀζαρίας ὁ υἱὸς τοῦ Χελκία, υἱοῦ τοῦ Μεσουλλάμ, υἱοῦ τοῦ Σαδώκ, υἱοῦ τοῦ Μεραϊώθ, υἱοῦ τοῦ Ἀχιτώβ, ἄρχων τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ·
12καὶ Ἀδαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰεροάμ, υἱοῦ τοῦ Πασχώρ, υἱοῦ τοῦ Μαλχίου, καὶ Μαασαὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀδιήλ, υἱοῦ τοῦ Ἰαζηρά, υἱοῦ τοῦ Μεσουλλάμ, υἱοῦ τοῦ Μεσιλλεμίθ, υἱοῦ τοῦ Ἰμμήρ·
13καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, ἀρχηγοὶ τῶν πατρικῶν οἴκων αὑτῶν, χίλιοι ἑπτακόσιοι ἑξήκοντα, δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ, ἄξιοι διὰ τὸ ἔργον τῆς ὑπηρεσίας τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου.
14καὶ ἐκ τῶν Λευϊτῶν, Σεμαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ἀσσούβ, υἱοῦ τοῦ Ἀζρικάμ, υἱοῦ τοῦ Ἀσαβία, ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρί·
15καὶ Βακβακάρ, Ἐρὲς καὶ Γαλὰλ καὶ Ματθανίας ὁ υἱὸς τοῦ Μιχά, υἱοῦ τοῦ Ζιχρί, υἱοῦ τοῦ Ἀσάφ·
16καὶ Ὀβαδία ὁ υἱὸς τοῦ Σεμαΐα, υἱοῦ τοῦ Γαλάλ, υἱοῦ τοῦ Ἰεδουθούν, καὶ Βαραχίας ὁ υἱὸς τοῦ Ἀσά, υἱοῦ τοῦ Ἐλκανά, ὁ κατοικήσας ἐν ταῖς κώμαις τῶν Νετωφαθιτῶν.
17οἱ δὲ θυρωροὶ ἦσαν Σαλλοὺμ καὶ Ἀκχοὺβ καὶ Ταλμὼν καὶ Ἀχιμὰν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν· ὁ Σαλλοὺμ ἦτο ὁ ἄρχων·
18οὗτοι μέχρι τοῦ νῦν ἦσαν ἐν τῇ πύλῃ τοῦ βασιλέως κατὰ ἀνατολὰς θυρωροὶ κατὰ τὰ τάγματα τῶν υἱῶν τοῦ Λευΐ.
19Καὶ Σαλλοὺμ ὁ υἱὸς τοῦ Κωρή, υἱοῦ τοῦ Ἐβιασάφ, υἱοῦ τοῦ Κορέ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, οἱ Κορῖται, ἦσαν ἐπὶ τὸ ἔργον τῆς ὑπηρεσίας, φύλακες τῶν πυλῶν τῆς σκηνῆς· καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν, ἐν τῷ στρατοπέδῳ τοῦ Κυρίου, ἦσαν φύλακες τῆς εἰσόδου.
20Καὶ Φινεὲς ὁ υἱὸς τοῦ Ἐλεάζαρ, μετὰ τοῦ ὁποίου ἦτο ὁ Κύριος, ἦτο ἄρχων ἐπ᾿ αὐτοὺς τὸ πρότερον.
21Ζαχαρίας ὁ υἱὸς τοῦ Μεσελεμία ἦτο πυλωρὸς τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
22Πάντες οὗτοι, οἱ ἐκλελεγμένοι διὰ νὰ ἦναι πυλωροὶ τῶν θυρῶν, ἦσαν διακόσιοι δώδεκα. Οὗτοι ἦσαν ἀπηριθμημένοι κατὰ γενεαλογίας ἐν ταῖς κώμαις αὐτῶν, τοὺς ὁποίους ὁ Δαβὶδ καὶ ὁ Σαμουήλ ὁ βλέπων εἶχον καταστήσει εἰς τὸ ὑπούργημα αὐτῶν.
23Καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν εἶχον τὴν ἐπιστασίαν τῶν πυλῶν τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, τοῦ οἴκου τῆς σκηνῆς, διὰ νὰ φυλάττωσι.
24πρὸς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους ἦσαν οἱ πυλωροί, πρὸς ἀνατολάς, πρὸς δυσμάς, πρὸς βορρᾶν καὶ πρὸς νότον.
25Καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, οἱ ἐν ταῖς κώμαις αὑτῶν, ἔπρεπε νὰ ἔρχωνται κατὰ ἑπτὰ ἡμέρας εἰς τοὺς διωρισμένους καιροὺς μετὰ τούτων.
26Διότι οἱ Λευΐται οὗτοι, οἱ τέσσαρες ἀρχιπύλωροι, ἔμενον εἰς τὸ ὑπούργημα αὑτῶν καὶ εἶχον τὴν ἐπιστασίαν τῶν οἰκημάτων καὶ τῶν θησαυρῶν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ.
27Καὶ διενυκτέρευον πέριξ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, διότι ἡ φυλακή ἦτο ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ αὐτοὶ ἔπρεπε νὰ ἀνοίγωσιν αὐτὸν καθ᾿ ἑκάστην πρωΐαν.
28Καὶ τινες ἐξ αὐτῶν εἶχον τὴν ἐπιστασίαν τῶν λειτουργικῶν σκευῶν, διότι κατὰ ἀριθμὸν εἰσέφερον αὐτὰ καὶ κατὰ ἀριθμὸν ἐξέφερον αὐτά.
29Ἐξ αὐτῶν ἔτι ἦσαν διωρισμένοι ἐπὶ τῶν ἄλλων σκευῶν καὶ ἐπὶ πάντων τῶν σκευῶν τῶν ἱερῶν καὶ ἐπὶ τῆς σεμιδάλεως καὶ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου καὶ τοῦ θυμιάματος καὶ τῶν ἀρωμάτων.
30Καὶ τινες ἐκ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων κατεσκεύαζον τὸ μύρον τὸ ἀρωματικόν.
31Καὶ Ματταθίας, ὁ ἐκ τῶν Λευϊτῶν, ὁ πρωτότοκος Σαλλοὺμ τοῦ Κορίτου, εἶχε τὴν ἐπιστασίαν τῶν τηγανιζομένων πραγμάτων.
32Καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν, ἐκ τῶν υἱῶν τῶν Κααθιτῶν, ἦσαν ἐπὶ τῶν ἄρτων τῆς προθέσεως, διὰ νὰ ἑτοιμάζωσιν αὐτοὺς κατὰ σάββατον.
33Καὶ ἐκ τούτων ἦσαν οἱ ψαλτῳδοί, ἀρχηγοὶ πατριῶν τῶν Λευϊτῶν, οἵτινες ἔμενον ἐν τοῖς οἰκήμασιν ἐλεύθεροι· διότι ἐνησχολοῦντο εἰς τὸ ἔργον τοῦτο ἡμέραν καὶ νύκτα.
34οὗτοι ἦσαν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν τῶν Λευϊτῶν, κατὰ τὰς γενεὰς αὑτῶν· οὗτοι οἱ ἀρχηγοὶ κατῴκουν ἐν Ἱερουσαλήμ.
35Καὶ ἐν Γαβαὼν κατώκησεν ὁ πατήρ Γαβαών, ὁ Ἰεχιήλ, τὸ δὲ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ἦτο Μααχά·
36καὶ ὁ πρωτότοκος αὐτοῦ υἱὸς ἦτο Ἀβδών, ἔπειτα Σοὺρ καὶ Κεὶς καὶ Βάαλ καὶ Νήρ καὶ Ναδάβ
37καὶ Γεδὼρ καὶ Ἀχιὼ καὶ Ζαχαρίας καὶ Μικλώθ·
38καὶ ὁ Μικλὼθ ἐγέννησε τὸν Σιμεάμ. Καὶ οὗτοι ἔτι κατῴκησαν μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὑτῶν ἐν Ἱερουσαλήμ, ἀντικρὺ τῶν ἀδελφῶν αὑτῶν.
39Καὶ ὁ Νήρ ἐγέννησε τὸν Κείς, καὶ ὁ Κεὶς ἐγέννησε τὸν Σαούλ, καὶ ὁ Σαοὺλ ἐγέννησε τὸν Ἰωνάθαν καὶ τὸν Μαλχὶ-σουὲ καὶ τὸν Ἀβιναδὰβ καὶ τὸν Ἔσ-βαάλ.
40Καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωνάθαν ἦτο ὁ Μερὶβ-βαάλ· καὶ ὁ Μερὶβ-βαὰλ ἐγέννησε τὸν Μιχά.
41Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Μιχὰ ἦσαν Φιθὼν καὶ Μελὲχ καὶ Θαρεά,
42καὶ Ἄχαζ ὁ γεννήσας τὸν Ἰαρά· καὶ Ἰαρὰ ἐγέννησε τὸν Ἀλεμέθ, καὶ τὸν Ἀζμαβὲθ καὶ τὸν Ζιμβρί· καὶ Ζιμβρὶ ἐγέννησε τὸν Μοσά.
43καὶ Μοσὰ ἐγέννησε τὸν Βινεά· καὶ Ῥεφαΐα ἦτο υἱὸς τούτου. ὁ Ἐλεασὰ υἱὸς τούτου· Ἀσήλ υἱὸς τούτου.
44Ὁ δὲ Ἀσήλ εἶχεν ἕξ υἱούς, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα εἶναι ταῦτα· Ἀζρικάμ, Βοχεροῦ καὶ Ἰσμαήλ καὶ Σεαρία καὶ Ὀβαδία καὶ Ἀνάν· οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀσήλ.Σχετικά με το Copyright: