Μοιραστείτε

 

Αγγαίος 2

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνί, τῇ εἰκοστῇ πρώτῃ τοῦ μηνός, ἔγεινε λόγος Κυρίου δι᾿ Ἀγγαίου τοῦ προφήτου, λέγων,
2Λάλησον τώρα πρὸς Ζοροβάβελ τὸν υἱὸν τοῦ Σαλαθιήλ, τὸν διοικητήν τοῦ Ἰούδα, καὶ πρὸς Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσεδέκ, τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, καὶ πρὸς τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ, λέγων,
3Τίς μεταξὺ σας ἔμεινεν, ὅστις εἶδε τὸν οἶκον τοῦτον ἐν τῇ πρώτῃ αὐτοῦ δόξῃ; καὶ ὁποῖον τώρα σεῖς βλέπετε αὐτόν; δὲν εἶναι εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς σας ὡς οὐδέν, συγκρινόμενος πρὸς ἐκεῖνον;
4Πλήν ἐνδυναμοῦ τώρα, Ζοροβάβελ, λέγει Κύριος, καὶ ἐνδυναμοῦ, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Ἰωσεδέκ, ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, καὶ ἐνδυναμοῦ, πᾶς ὁ λαὸς τοῦ τόπου, λέγει Κύριος, καὶ ἐργάζεσθε· διότι ἐγὼ εἶμαι μὲ σᾶς, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων.
5Κατὰ τὸν λόγον τῆς πρὸς ἐσᾶς διαθήκης μου, ὅτε ἐξήλθετε ἐξ Αἰγύπτου, τὸ πνεῦμά μου θέλει μένει μεταξὺ σας· μή φοβεῖσθε.
6Διότι οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· Ἔτι ἅπαξ μετ᾿ ὀλίγον ἐγὼ θέλω σείσει τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν.
7Καὶ θέλω σείσει πάντα τὰ ἔθνη, καὶ θέλει ἐλθεῖ ὁ ἐκλεκτὸς πάντων τῶν ἐθνῶν, καὶ θέλω ἐμπλήσει τὸν οἶκον τοῦτον δόξης, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων.
8Ἐμοῦ εἶναι τὸ ἀργύριον καὶ ἐμοῦ τὸ χρυσίον, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων.
9Ἡ δόξα τοῦ ἐσχάτου τούτου οἴκου θέλει εἶσθαι μεγαλητέρα τῆς τοῦ πρώτου, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ θέλω δώσει εἰρήνην, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων.
10Ἐν τῇ εἰκοστῇ τετάρτῃ τοῦ ἐννάτου μηνός, ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει τοῦ Δαρείου, ἔγεινε λόγος Κυρίου δι᾿ Ἀγγαίου τοῦ προφήτου, λέγων,
11Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· Ἐρώτησον τώρα τοὺς ἱερεῖς περὶ τοῦ νόμου, λέγων,
12Ἐὰν λάβῃ τις κρέας ἅγιον ἐν τῷ ἄκρῳ τοῦ ἱματίου αὑτοῦ καὶ διὰ τοῦ ἄκρου αὐτοῦ ἐγγίσῃ ἄρτον ἤ μαγείρευμα ἤ οἶνον ἤ ἔλαιον ἤ πᾶν φαγητόν, θέλει ἁγιασθῆ; Καὶ οἱ ἱερεῖς ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον, Οὐχί.
13Καὶ εἶπεν ὁ Ἀγγαῖος, Ἐὰν ἀκάθαρτος ἀπὸ νεκροῦ σώματος ἐγγίσῃ τι ἐξ αὐτῶν, θέλει μιανθῆ; Καὶ οἱ ἱερεῖς ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον, Θέλει μιανθῆ.
14Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Ἀγγαῖος καὶ εἶπεν, Οὕτως εἶναι ὁ λαὸς οὗτος καὶ οὕτω τὸ ἔθνος τοῦτο ἐνώπιόν μου, λέγει ὁ Κύριος, καὶ οὕτω πᾶν ἔργον τῶν χειρῶν αὐτῶν· καὶ ὅ, τι προσφέρουσιν ἐκεῖ, εἶναι μεμιασμένον.
15Καὶ τώρα λοιπὸν συλλογίσθητε· ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέκεινα, πρὶν τεθῇ λίθος ἐπὶ λίθον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Κυρίου,
16πρὶν γείνωσι ταῦτα, ἐπορεύετό τις εἰς σωρὸν εἴκοσι μέτρων καὶ ἦσαν δέκα· ἐπορεύετο εἰς τὸν ληνὸν διὰ νὰ ἐξαντλήσῃ πεντήκοντα μέτρα ἀπὸ τοῦ ληνοῦ, καὶ ἦσαν εἴκοσι.
17Σᾶς ἐπάταξα μὲ ἀνεμοφθορίαν καὶ μὲ ἐρυσίβην καὶ μὲ χάλαζαν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σας· πλήν σεῖς δὲν ἐπεστρέψατε πρὸς ἐμέ, λέγει Κύριος.
18Συλλογίσθητε τώρα· ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέκεινα, ἀπὸ τῆς εἰκοστῆς τετάρτης ἡμέρας τοῦ ἐννάτου μηνὸς ἀπὸ τῆς ἡμέρας καθ᾿ ἥν ἐθεμελιώθη ὁ ναὸς τοῦ Κυρίου, συλλογίσθητε.
19Εἶναι ὁ σπόρος ἔτι ἐν τῇ ἀποθήκῃ; ἔτι καὶ ἡ ἄμπελος καὶ ἡ συκῆ καὶ ἡ ῥοϊδία καὶ ἡ ἐλαία δὲν ἐκαρποφόρησαν· ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης θέλω εὐλογήσει αὐτά.
20Καὶ ἔγεινε πάλιν λόγος Κυρίου πρὸς τὸν Ἀγγαῖον τῇ εἰκοστῇ τετάρτῃ τοῦ μηνὸς λέγων,
21Λάλησον πρὸς Ζοροβάβελ, τὸν διοικητήν τοῦ Ἰούδα, λέγων, Ἐγὼ σείω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν·
22καὶ θέλω καταστρέψει τὸν θρόνον τῶν βασιλείων καὶ θέλω ἐξολοθρεύσει τὸ κράτος τῶν βασιλείων τῶν ἐθνῶν· καὶ θέλω καταστρέψει ἁμάξας καὶ τοὺς ἀναβάτας αὐτῶν, καὶ οἱ ἵπποι καὶ οἱ ἀναβάται αὐτῶν θέλουσι πέσει, ἕκαστος διὰ τῆς ῥομφαίας τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ.
23Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, θέλω λάβει σέ, Ζοροβάβελ, τὸν δοῦλόν μου, τὸν υἱὸν τοῦ Σαλαθιήλ, λέγει Κύριος, καὶ θέλω σὲ θέσει ὡς σφραγίδα, διότι σὲ ἐξέλεξα, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων.Σχετικά με το Copyright: