Μοιραστείτε

 

Αμώς 2

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οὕτω λέγει Κύριος· Διὰ τὰς τρεῖς παραβάσεις τοῦ Μωὰβ καὶ διὰ τὰς τέσσαρας δὲν θέλω ἀποστρέψει τὴν τιμωρίαν αὐτοῦ· διότι κατέκαυσε τὰ ὀστᾶ τοῦ βασιλέως τοῦ Ἐδὼμ μέχρι κονίας·
2ἀλλὰ θέλω ἐξαποστείλει πῦρ ἐπὶ τὸν Μωὰβ καὶ θέλει καταφάγει τὰ παλάτια τῆς Κιριώθ· καὶ ὁ Μωὰβ θέλει ἀποθάνει μετὰ θορύβου, μετὰ κραυγῆς, μετ᾿ ἤχου σάλπιγγος.
3Καὶ θέλω ἐξολοθρεύσει τὸν κριτήν ἐκ μέσου αὐτοῦ, καὶ θέλω ἀποκτείνει πάντας τοὺς ἄρχοντας αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ, λέγει Κύριος.
4Οὕτω λέγει Κύριος· Διὰ τὰς τρεῖς παραβάσεις τοῦ Ἰούδα καὶ διὰ τὰς τέσσαρας δὲν θέλω ἀποστρέψει τὴν τιμωρίαν αὐτοῦ, διότι κατεφρόνησαν τὸν νόμον τοῦ Κυρίου καὶ δὲν ἐφύλαξαν τὰ προστάγματα αὐτοῦ καὶ ἐπλάνησαν αὐτοὺς τὰ μάταια αὐτῶν, κατόπιν τῶν ὁποίων περιεπάτησαν οἱ πατέρες αὐτῶν·
5ἀλλὰ θέλω ἐξαποστείλει πῦρ ἐπὶ τὸν Ἰούδαν καὶ θέλει καταφάγει τὰ παλάτια της Ἱερουσαλήμ.
6Οὕτω λέγει Κύριος· Διὰ τὰς τρεῖς παραβάσεις τοῦ Ἰσραήλ καὶ διὰ τὰς τέσσαρας δὲν θέλω ἀποστρέψει τὴν τιμωρίαν αὐτοῦ διότι ἐπώλησαν τὸν δίκαιον δι᾿ ἀργύριον καὶ τὸν πένητα διὰ ζεῦγος ὑποδημάτων·
7οἵτινες ποθοῦσι νὰ βλέπωσι τὴν κόνιν τῆς γῆς ἐπὶ τὴν κεφαλήν τῶν πτωχῶν καὶ ἐκκλίνουσι τὴν ὁδὸν τῶν πενήτων· καὶ υἱὸς καὶ πατήρ αὐτοῦ ὑπάγουσι πρὸς τὴν αὐτήν παιδίσκην, διὰ νὰ βεβηλόνωσι τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου·
8καὶ πλαγιάζουσι πλησίον παντὸς θυσιαστηρίου ἐπὶ ἐνδυμάτων ἐνεχυριασμένων, καὶ πίνουσιν ἐν τῷ οἴκῳ τῶν θεῶν αὑτῶν τὸν οἶνον τῶν καταδυναστευομένων.
9Ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξωλόθρευσα τὸν Ἀμορραῖον ἀπ᾿ ἔμπροσθεν αὐτῶν, τοῦ ὁποίου τὸ ὕψος ἦτο ὡς τὸ ὕψος τῶν κέδρων καὶ αὐτὸς ἰσχυρὸς ὡς αἱ δρῦς· καὶ ἠφάνισα τὸν καρπὸν αὐτοῦ ἐπάνωθεν καὶ τὰς ῥίζας αὐτοῦ ὑποκάτωθεν.
10Καὶ ἐγὼ σᾶς ἀνεβίβασα ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ σᾶς περιέφερον τεσσαράκοντα ἔτη διὰ τῆς ἐρήμου, διὰ νὰ κληρονομήσητε τὴν γῆν τοῦ Ἀμορραίου.
11Καὶ ἀνέστησα ἐκ τῶν υἱῶν σας διὰ προφήτας καὶ ἐκ τῶν νεανίσκων σας διὰ Ναζηραίους. Δὲν εἶναι οὕτως, υἱοὶ Ἰσραήλ; λέγει Κύριος.
12Σεῖς δὲ ἐποτίζετε τοὺς Ναζηραίους οἶνον καὶ προσετάξατε τοὺς προφήτας λέγοντες, Μή προφητεύσητε.
13Ἰδού, ἐγὼ θέλω καταθλίψει ὑμᾶς ἐν τῷ τόπῳ ὑμῶν, καθὼς καταθλίβεται ἡ ἅμαξα ἡ πλήρης δραγμάτων.
14Καὶ ἡ φυγή θέλει χαθῆ ἀπὸ τοῦ δρομέως καὶ ὁ ἀνδρεῖος δὲν θέλει στερεώσει τὴν ἰσχὺν αὑτοῦ καὶ ὁ ἰσχυρὸς δὲν θέλει διασώσει τὴν ψυχήν αὑτοῦ,
15καὶ ὁ τοξότης δὲν θέλει δυνηθῆ νὰ σταθῇ· καὶ ὁ ταχύπους νὰ ἐκφύγῃ καὶ ὁ ἱππεὺς νὰ σώσῃ τὴν ζωήν αὑτοῦ,
16καὶ ὁ μεταξὺ τῶν δυνατῶν γενναιοκάρδιος γυμνὸς θέλει φύγει ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει Κύριος.Σχετικά με το Copyright: