Μοιραστείτε

 

Αμώς 3

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἀκούσατε τὸν λόγον τοῦτον, τὸν ὁποῖον ἐλάλησεν ὁ Κύριος ἐναντίον σας, υἱοὶ Ἰσραήλ, ἐναντίον παντὸς τοῦ γένους, τὸ ὁποῖον ἀνεβίβασα ἐκ γῆς Αἰγύπτου λέγων,
2Ἐσᾶς μόνον ἐγνώρισα ἐκ πάντων τῶν γενῶν τῆς γῆς· διὰ τοῦτο θέλω σᾶς τιμωρήσει διὰ πάσας τὰς ἀνομίας σας.
3Δύνανται δύο νὰ περιπατήσωσιν ὁμοῦ, ἐὰν δὲν ἦναι σύμφωνοι;
4Θέλει βρυχήσει ὁ λέων ἐν τῷ δρυμῷ, ἐὰν δὲν ἔχῃ θήραν; θέλει ἐκπέμψει τὴν φωνήν αὑτοῦ ὁ σκύμνος ἀπὸ τῆς κατοικίας αὑτοῦ, ἄν δὲν ἐπίασέ τι;
5Δύναται πτηνὸν νὰ πέσῃ εἰς παγίδα ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου δὲν εἶναι βρόχος δι᾿ αὐτό; ἤθελε σηκωθῆ παγὶς ἐκ τῆς γῆς, χωρὶς νὰ πιασθῇ τι;
6Δύναται νὰ ἠχήσῃ σάλπιγξ ἐν πόλει καὶ ὁ λαὸς νὰ μή πτοηθῇ; δύναται νὰ γείνῃ συμφορὰ ἐν πόλει καὶ ὁ Κύριος νὰ μή ἔκαμεν αὐτήν;
7Βεβαίως Κύριος ὁ Θεὸς δὲν θέλει κάμει οὐδέν, χωρὶς νὰ ἀποκαλύψῃ τὸ ἀπόκρυφον αὑτοῦ εἰς τοὺς δούλους αὑτοῦ τοὺς προφήτας.
8Ὁ λέων ἐβρύχησε· τίς δὲν θέλει φοβηθῆ; Κύριος ὁ Θεὸς ἐλάλησε· τίς δὲν θέλει προφητεύσει;
9Κηρύξατε πρὸς τὰ παλάτια τῆς Ἀζώτου καὶ πρὸς τὰ παλάτια τῆς γῆς τῆς Αἰγύπτου καὶ εἴπατε, Συνάχθητε ἐπὶ τὰ ὄρη τῆς Σαμαρείας καὶ ἰδέτε τοὺς μεγάλους θορύβους ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ τὰς καταδυναστείας ἐν μέσῳ αὐτῆς,
10διότι δὲν ἐξεύρουσι νὰ πράττωσι τὸ ὀρθόν, λέγει Κύριος, οἱ θησαυρίζοντες ἀδικίαν καὶ ἁρπαγήν ἐν τοῖς παλατίοις αὑτῶν.
11Διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἐχθρὸς θέλει περικυκλώσει τὴν γῆν σου καὶ θέλει καταβάλει τὴν ἰσχὺν σου ἀπὸ σοῦ καὶ τὰ παλάτιά σου θέλουσι διαρπαγῆ.
12Οὕτω λέγει Κύριος· Καθὼς ὁ ποιμήν ἀποσπᾷ ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ λέοντος δύο σκέλη ἤ λοβὸν τίου, οὕτω θέλουσιν ἀποσπασθῆ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, οἱ κατοικοῦντες ἐν Σαμαρείᾳ ἀπὸ τῆς γωνίας τῆς κλίνης καὶ ἐν Δαμασκῷ ἀπὸ τῆς στρωμνῆς.
13Ἀκούσατε καὶ διαμαρτυρήθητε πρὸς τὸν οἶκον Ἰακώβ, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων,
14ὅτι καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἐπισκεφθῶ τὰς παραβάσεις τοῦ Ἰσραήλ ἐπ᾿ αὐτόν, θέλω ἐπισκεφθῆ καὶ τὰ θυσιαστήρια τῆς Βαιθήλ, καὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου θέλουσιν ἐκκοπῆ καὶ πέσει κατὰ γῆς.
15Καὶ θέλω πατάξει τὸν χειμερινὸν οἶκον μετὰ τοῦ θερινοῦ οἴκου, καὶ οἱ οἶκοι οἱ ἐλεφάντινοι θέλουσιν ἀπολεσθῆ καί οἱ οἶκοι οἱ μεγάλοι θέλουσιν ἀφανισθῆ, λέγει Κύριος.Σχετικά με το Copyright: