Μοιραστείτε

 

Αμώς 4

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἀκούσατε τὸν λόγον τοῦτον, δαμάλεις τῆς Βασάν, αἱ ἐν τῷ ὄρει τῆς Σαμαρείας, αἱ καταδυναστεύουσαι τοὺς πτωχούς, αἱ καταθλίβουσαι τοὺς πένητας, αἱ λέγουσαι πρὸς τοὺς κυρίους αὑτῶν, Φέρετε καί ἄς πίωμεν.
2Κύριος ὁ Θεὸς ὥμοσεν εἰς τὴν ἁγιότητα αὑτοῦ ὅτι ἰδού, ἡμέραι ἔρχονται εἰς ὑμᾶς, καθ᾿ ἄς θέλουσι σᾶς πιάσει μὲ ἄγκιστρα καὶ τοὺς ἀπογόνους σας μὲ καμάκια ἁλιευτικά.
3Καὶ θέλετε ἐξέλθει ἀπὸ τὰς χαλάστρας ἑκάστη ἀπ᾿ εὐθείας ἐνώπιον αὑτῆς, καὶ θέλετε ἀπορρίψει πάντα τὰ τοῦ παλατίου, λέγει Κύριος.
4Ἔλθετε εἰς Βαιθήλ καὶ ἀσεβήσατε· ἐν Γαλγάλοις πληθύνατε τὴν ἀσέβειαν· καὶ φέρετε τὰς θυσίας σας κατὰ πᾶσαν πρωΐαν, τὰ δέκατά σας κατὰ πᾶσαν τριετίαν.
5Καὶ προσφέρετε εἰς θυσίαν εὐχαριστίας ἄρτον ἔνζυμον, καὶ κηρύξατε τὰς αὐτοπροαιρέτους προσφοράς· ἀναγγείλατε αὐτάς· διότι οὕτως ἀγαπᾶτε, υἱοὶ Ἰσραήλ, λέγει Κύριος ὁ Θεός.
6Καὶ ἐγὼ ἔτι σᾶς ἔδωκα πεῖναν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ὑμῶν καὶ ἔλλειψιν ἄρτου ἐν πᾶσι τοῖς τόποις ὑμῶν, καὶ δὲν ἐπεστρέψατε πρὸς ἐμέ, λέγει Κύριος.
7Καὶ ἐγὼ προσέτι ἐκράτησα τὴν βροχήν ἀπὸ σᾶς, ὅτε ἔμενον τρεῖς μῆνες ἔτι ἕως τοῦ θέρους· καὶ ἔβρεξα ἐπὶ μίαν πόλιν καὶ ἐπὶ ἄλλην πόλιν δὲν ἔβρεξα· μία μερὶς ἐβράχη καὶ ἡ μερίς, ἐπὶ τὴν ὁποίαν δὲν ἔβρεξεν ἐξηράνθη.
8Οὕτω δύο τρεῖς πόλεις ὑπῆγαν περιπλανώμεναι εἰς μίαν πόλιν νὰ πίωσιν ὕδωρ καὶ δὲν ἐχορτάσθησαν, καὶ δὲν ἐπεστρέψατε πρὸς ἐμέ, λέγει Κύριος.
9Σᾶς ἐπάταξα μὲ ἀνεμοφθορίαν καὶ ἐρυσίβην· τὸ πλῆθος τῶν κήπων σας καὶ τῶν ἀμπελώνων σας καὶ τῶν συκεώνων σας καὶ τῶν ἐλαιώνων σας κατέφαγεν ἡ κάμπη, καὶ δὲν ἐπεστρέψατε πρὸς ἐμέ, λέγει Κύριος.
10Ἐξαπέστειλα ἐφ᾿ ἡμᾶς θανατικὸν κατὰ τὸν τρόπον τῆς Αἰγύπτου· τοὺς νεανίσκους σας ἐθανάτωσα ἐν ῥομφαίᾳ, αἰχμαλωτίσας καὶ τοὺς ἵππους σας· καὶ ἀνεβίβασα τὴν δυσωδίαν τῶν στρατοπέδων σας ἕως τῶν μυκτήρων σας, καὶ δὲν ἐπεστρέψατε πρὸς ἐμέ, λέγει Κύριος.
11Σᾶς κατέστρεψα, καθὼς ὁ Θεὸς κατέστρεψε τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορρα, καὶ ἐγείνετε ὡς δαυλὸς ἀπεσπασμένος ἀπὸ τῆς πυρκαϊᾶς, καὶ δὲν ἐπεστρέψατε πρὸς ἐμέ, λέγει Κύριος.
12Διὰ τοῦτο οὕτω θέλω κάμει εἰς σέ, Ἰσραήλ· ὅθεν, ἐπειδή θέλω κάμει τοῦτο εἰς σέ, ἑτοιμάσθητι νὰ ἀπαντήσῃς τὸν Θεὸν σου, Ἰσραήλ.
13Διότι ἰδού, ὁ μορφῶν τὰ ὄρη καὶ κατασκευάζων τὸν ἄνεμον καὶ ἀπαγγέλλων πρὸς τὸν ἄνθρωπον τίς εἶναι ὁ στοχασμὸς αὐτοῦ, ὁ ποιῶν τὴν αὐγήν σκότος καὶ ἐπιβαίνων ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς, Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων εἶναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ.Σχετικά με το Copyright: