Μοιραστείτε

 

Αμώς 5

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἀκούσατε τὸν λόγον τοῦτον, τὸν θρῆνον τὸν ὁποῖον ἐγὼ ἀναλαμβάνω ἐναντίον σας, οἶκος Ἰσραήλ.
2Ἔπεσε· δὲν θέλει σηκωθῆ πλέον ἡ παρθένος τοῦ Ἰσραήλ· εἶναι ἐρριμμένη ἐπὶ τῆς γῆς αὑτῆς· δὲν ὑπάρχει ὁ ἀνιστῶν αὐτήν.
3Διότι οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἡ πόλις, ἐξ ἧς ἐξήρχοντο χίλιοι, θέλει μείνει μὲ ἑκατόν· καὶ ἐξ ἧς ἐξήρχοντο ἑκατόν, θέλει μείνει μὲ δέκα ἐν τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ.
4Διότι οὕτω λέγει Κύριος πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραήλ· Ἐκζητήσατέ με καὶ θέλετε ζήσει.
5Καὶ μή ἐκζητεῖτε τὴν Βαιθήλ καὶ μή εἰσέρχεσθε εἰς Γάλγαλα καὶ μή διαβαίνετε εἰς Βήρ-σαβεέ· διότι τὰ Γάλγαλα θέλουσιν ὑπάγει ἐξάπαντος εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ ἡ Βαιθήλ θέλει καταντήσει εἰς τὸ μηδέν.
6Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον καὶ θέλετε ζήσει, μήπως ἐφορμήσῃ ὡς πῦρ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰωσήφ καὶ καταφάγῃ αὐτὸν καὶ δὲν ὑπάρχῃ ὁ σβύνων τὴν Βαιθήλ.
7Σεῖς, οἱ μεταστρέφοντες τὴν κρίσιν εἰς ἀψίνθιον καὶ ἀπορρίπτοντες κατὰ γῆς τὴν δικαιοσύνην,
8ἐκζητήσατε τὸν ποιοῦντα τὴν Πλειάδα καὶ τὸν Ὠρίωνα καὶ μετατρέποντα τὴν σκιὰν τοῦ θανάτου εἰς αὐγήν καὶ σκοτίζοντα τὴν ἡμέραν εἰς νύκτα, τὸν προσκαλοῦντα τὰ ὕδατα τῆς θαλάσσης καὶ ἐκχέοντα αὐτὰ ἐπὶ τὸ πρόσωπον τῆς γῆς· Κύριος εἶναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ·
9τὸν ἐγείροντα ἀφανισμὸν κατὰ τοῦ ἰσχυροῦ καὶ ἐπάγοντα ἀφανισμὸν εἰς τὰ ὀχυρώματα.
10Μισοῦσι τὸν ἐλέγχοντα ἐν τῇ πύλῃ καὶ βδελύττονται τὸν λαλοῦντα ἐν εὐθύτητι.
11Ὅθεν, ἐπειδή καταθλίβετε τὸν πτωχὸν καὶ λαμβάνετε ἀπ᾿ αὐτοῦ φόρον σίτου, ἄν καὶ ᾠκοδομήσατε οἴκους λαξευτούς, δὲν θέλετε ὅμως κατοικήσει ἐν αὐτοῖς· ἄν καὶ ἐφυτεύσατε ἀμπελῶνας ἐπιθυμητούς, δὲν θέλετε ὅμως πίει τὸν οἶνον αὐτῶν.
12Διότι γνωρίζω τὰς πολλὰς ἀσεβείας σας καὶ τὰς ἰσχυρὰς ἁμαρτίας σας οἵτινες καταθλίβετε τὸν δίκαιον, δωροδοκεῖσθε καὶ καταδυναστεύετε τοὺς πτωχοὺς ἐν τῇ πύλῃ.
13Διὰ τοῦτο ὁ συνετὸς θέλει σιωπᾷ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ· διότι εἶναι καιρὸς κακός.
14Ἐκζητήσατε τὸ καλὸν καὶ οὐχὶ τὸ κακόν, διὰ νὰ ζήσητε· καὶ οὕτω Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων θέλει εἶσθαι μεθ᾿ ὑμῶν, καθὼς εἴπετε.
15Μισεῖτε τὸ κακὸν καὶ ἀγαπᾶτε τὸ καλὸν καὶ ἀποκαταστήσατε τὴν κρίσιν ἐν τῇ πύλῃ· ἴσως ὁ Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων ἐλεήσῃ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Ἰωσήφ.
16Διὰ τοῦτο Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ὁ Κύριος, λέγει οὕτως· Ὀδυρμὸς ἐν πάσαις ταῖς πλατείαις· καὶ ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς θέλουσι λέγει, Οὐαί, οὐαί· καὶ θέλουσι κράζει τὸν γεωργὸν εἰς πένθος καὶ τοὺς ἐπιτηδείους θρηνῳδοὺς εἰς ὀδυρμόν.
17Καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἀμπέλοις ὀδυρμός· διότι θέλω περάσει διὰ μέσου σου, λέγει Κύριος.
18Οὐαὶ εἰς τοὺς ἐπιθυμοῦντας τὴν ἡμέραν τοῦ Κυρίου· πρὸς τί θέλει εἶσθαι αὕτη διὰ σᾶς; ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου εἶναι σκότος καὶ οὐχὶ φῶς.
19Εἶναι ὡς ἐὰν ἔφευγεν ἄνθρωπος ἀπ᾿ ἔμπροσθεν λέοντος καὶ ἄρκτος ἀπήντα αὐτόν, ἤ ὡς ἐὰν εἰσήρχετο εἰς οἶκον καὶ ἐπιστηρίξαντα τὴν χεῖρα αὑτοῦ εἰς τὸν τοῖχον, ἐδάγκανεν αὐτὸν ὄφις.
20Δὲν θέλει εἶσθαι σκότος ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου καὶ οὐχὶ φῶς; μάλιστα ζόφος καὶ φέγγος μή ἔχουσα;
21Ἐμίσησα, ἀπεστράφην τὰς ἑορτὰς σας, καὶ δὲν θέλω ὀσφρανθῆ ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ὑμῶν.
22Ἐὰν μοὶ προσφέρητε τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας σας, δὲν θέλω δεχθῆ αὐτὰς καὶ δὲν θέλω ἐπιβλέψει εἰς τὰς εἰρηνικὰς θυσίας τῶν σιτευτῶν σας.
23Ἀφαίρεσον ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸν ἦχον τῶν ᾠδῶν σου, καὶ τὸ άσμα τῶν ὀργάνων σου δὲν θέλω ἀκούσει.
24Ἀλλ᾿ ἡ κρίσις ἄς καταρρέῃ ὡς ὕδωρ καὶ ἡ δικαιοσύνη ὡς ἀένναος χείμαρρος.
25Μήποτε θυσίας καὶ προσφορὰς προσεφέρετε εἰς ἐμέ, οἶκος Ἰσραήλ, τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἐρήμῳ;
26Μάλιστα ἀνελάβετε τὴν σκηνήν τοῦ Μολὸχ σας καὶ τὸν Χιούν, τὸν ἀστέρα τοῦ θεοῦ σας, τὰ εἴδωλα ὑμῶν, τὰ ὁποῖα ἐκάμετε εἰς αὐτούς.
27Διὰ τοῦτο θέλω σᾶς μετοικίσει ἐπέκεινα τῆς Δαμασκοῦ, λέγει Κύριος· ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων εἶναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ.Σχετικά με το Copyright: