Μοιραστείτε

 

Αμώς 6

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οὐαὶ εἰς τοὺς ἀμεριμνοῦντας ἐν Σιὼν καὶ πεποιθότας ἐπὶ τὸ ὄρος τῆς Σαμαρείας, τὰ διαφημιζόμενα ὡς ἔξοχα μεταξὺ τῶν ἐθνῶν καὶ εἰς τὰ ὁποῖα ἦλθεν ὁ οἶκος Ἰσραήλ.
2Διάβητε εἰς Χαλνὲ καὶ ἰδέτε· καὶ ἐκεῖθεν διέλθετε εἰς Αἰμὰθ τὴν μεγάλην· ἔπειτα κατάβητε εἰς τὴν Γὰθ τῶν Φιλισταίων· εἶναι αὗται καλήτεραι παρὰ τὰ βασίλεια ταῦτα; τὸ ὅριον αὐτῶν μεγαλήτερον παρὰ τὸ ὅριόν σας;
3Οἵτινες θέτετε μακρὰν τὴν κακήν ἡμέραν καὶ φέρετε πλησίον τὴν καθέδραν τῆς ἁρπαγῆς·
4οἵτινες πλαγιάζετε ἐπὶ κλίνας ἐλεφαντίνας καὶ ἐξαπλόνεσθε ἐπὶ τὰς στρωμνὰς σας καὶ τρώγετε τὰ ἀρνία ἐκ τοῦ ποιμνίου καὶ τοὺς μόσχους ἐκ μέσου τῆς ἀγέλης,
5οἵτινες ψάλλετε ἐν τῇ φωνῇ τῆς λύρας, ἐφευρίσκετε εἰς ἑαυτοὺς ὄργανα μουσικῆς καθὼς ὁ Δαβίδ,
6οἵτινες πίνετε τὸν οἶνον μὲ φιάλας καὶ χρίεσθε μὲ τὰ ἐξαίρετα μύρα· διὰ δὲ τὸν συντριμμὸν τοῦ Ἰωσήφ δὲν θλίβεσθε.
7Διὰ τοῦτο τώρα οὗτοι θέλουσιν ὑπάγει εἰς αἰχμαλωσίαν μετὰ τῶν πρώτων αἰχμαλωτισθησομένων, καὶ ἡ ἀγαλλίασις τῶν ἐξηπλωμένων ἐν τῷ συμποσίῳ θέλει ἀφαιρεθῆ.
8Κύριος ὁ Θεὸς ὥμοσεν εἰς ἑαυτόν, Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων λέγει, Ἐγὼ βδελύττομαι τὴν ἔπαρσιν τοῦ Ἰακὼβ καὶ ἐμίσησα τὰ παλάτια αὐτοῦ· διὰ τοῦτο θέλω παραδώσει τὴν πόλιν καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.
9Καὶ δέκα ἄνθρωποι ἐὰν ἐναπολειφθῶσιν ἐν μιᾷ οἰκίᾳ, θέλουσιν ἀποθάνει.
10Καὶ ὁ σηκόνων ἕκαστον αὐτῶν θεῖος ἤ ὁ καίων αὐτόν, διὰ νὰ ἐκβάλῃ τὰ ὀστᾶ ἐκ τοῦ οἴκου, θέλει εἰπεῖ πρὸς τὸν εὑρισκόμενον εἰς τὰ ἐνδότερα τῆς οἰκίας, Εἶναί τις ἔτι μετὰ σοῦ; Καὶ αὐτὸς θέλει εἰπεῖ, Οὐχί. Τότε θέλει εἰπεῖ, Σιώπα· διότι δὲν εἶναι πλέον καιρὸς νὰ ἀναφέρωμεν τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου.
11Διότι ἰδού, ὁ Κύριος προστάττει καὶ θέλει πατάξει τὸν οἶκον τὸν μέγαν μὲ συντριμμοὺς καὶ τὸν οἶκον τὸν μικρὸν μὲ διαρρήξεις.
12Δύνανται νὰ τρέξωσιν οἱ ἵπποι ἐπὶ βράχον; δύναταί τις νὰ ἀροτριάσῃ ἐκεῖ μὲ βόας; σεῖς ὅμως μετεστρέψατε τὴν κρίσιν εἰς χολήν καὶ τὸν καρπὸν τῆς δικαιοσύνης εἰς ἀψίνθιον·
13σεῖς οἱ εὐφραινόμενοι εἰς μηδαμινά, οἱ λέγοντες, Δὲν ἀπεκτήσαμεν εἰς ἑαυτοὺς δόξαν διὰ τῆς δυνάμεως ἡμῶν;
14Ἀλλ᾿ ἰδού, ἐγὼ θέλω ἐπαναστήσει ἔθνος ἐναντίον σας, οἶκος Ἰσραήλ, λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων· καὶ θέλουσι σᾶς καταθλίψει ἀπὸ εἰσόδου Αἰμὰθ ἕως τοῦ ποταμοῦ τῆς ἐρήμου.Σχετικά με το Copyright: