Μοιραστείτε

 

Αμώς 7

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οὕτως ἔδειξεν εἰς ἐμὲ Κύριος ὁ Θεός· καὶ ἰδού, ἐμόρφωσεν ἀκρίδας ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς βλαστήσεως τοῦ δευτέρου χόρτου, καὶ ἰδού, ἦτο ὁ δεύτερος χόρτος μετὰ τὸν θερισμὸν τοῦ βασιλέως.
2Καὶ ὅτε ἐτελείωσαν νὰ τρώγωσι τὸν χόρτον τῆς γῆς, τότε εἶπα, Κύριε Θεέ, γενοῦ ἵλεως, δέομαι· τίς θέλει ἀναστήσει τὸν Ἰακώβ; διότι εἶναι ὀλιγοστός.
3Ὁ Κύριος μετεμελήθη εἰς τοῦτο· δὲν θέλει γείνει, λέγει Κύριος.
4Οὕτως ἔδειξεν εἰς ἐμὲ Κύριος ὁ Θεός· καὶ ἰδού, Κύριος ὁ Θεὸς καλεῖ εἰς δίκην διὰ πυρὸς καὶ τὸ πῦρ κατέφαγε τὴν ἄβυσσον τὴν μεγάλην καὶ κατέφαγε μέρος τῆς γῆς.
5Τότε εἶπα, Κύριε Θεέ, παῦσον, δέομαι· τίς θέλει ἀναστήσει τὸν Ἰακώβ; διότι εἶναι ὀλιγοστός.
6Ὁ Κύριος μετεμελήθη εἰς τοῦτο· Καὶ τοῦτο δὲν θέλει γείνει, λέγει Κύριος ὁ Θεός.
7Οὕτως ἔδειξεν εἰς ἐμέ, καὶ ἰδού, ὁ Κύριος ἵστατο ἐπὶ τοίχου ἐκτισμένου μὲ στάθμην, ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὑτοῦ στάθμην.
8Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ, Τί βλέπεις σύ, Ἀμώς; Καὶ εἶπα, Στάθμην. Τότε εἶπεν ὁ Κύριος, Ἰδού, ἐγὼ θέλω βάλει στάθμην εἰς τὸ μέσον τοῦ λαοῦ μου Ἰσραήλ· δὲν θέλω πλέον παρατρέξει αὐτὸν τοῦ λοιποῦ.
9Καὶ οἱ βωμοὶ τοῦ Ἰσαὰκ θέλουσιν ἐρημωθῆ καὶ τὰ ἁγιαστήρια τοῦ Ἰσραήλ θέλουσιν ἀφανισθῆ· καὶ θέλω σηκωθῆ ἐναντίον τοῦ οἴκου Ἱεροβοὰμ ἐν ῥομφαίᾳ.
10Τότε ὁ Ἀμασίας ὁ ἱερεὺς τῆς Βαιθήλ ἐξαπέστειλε πρὸς Ἱεροβοὰμ τὸν βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ, λέγων, Ὁ Ἀμὼς συνώμοσεν ἐναντίον σου ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου Ἰσραήλ· ὁ τόπος δὲν δύναται νὰ ὑποφέρῃ πάντας τοὺς λόγους αὐτοῦ·
11διότι οὕτω λέγει ὁ Ἀμώς· Ὁ Ἱεροβοὰμ θέλει τελευτήσει διὰ ῥομφαίας, ὁ δὲ Ἰσραήλ βεβαίως θέλει φερθῆ αἰχμάλωτος ἐκ τῆς γῆς αὑτοῦ.
12Τότε εἶπεν ὁ Ἀμασίας πρὸς τὸν Ἀμώς, Ὦ σὺ ὁ βλέπων, ὕπαγε, φύγε εἰς τὴν γῆν Ἰούδα καὶ ἐκεῖ τρῶγε ἄρτον καὶ ἐκεῖ προφήτευε·
13ἐν δὲ τῇ Βαιθήλ μή προφητεύσῃς πλέον, διότι εἶναι ἁγιαστήριον τοῦ βασιλέως καὶ εἶναι οἶκος τοῦ βασιλείου.
14Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Ἀμὼς καὶ εἶπε πρὸς τὸν Ἀμασίαν, Δὲν ἤμην ἐγὼ προφήτης οὐδὲ υἱὸς προφήτου ἐγώ, ἀλλ᾿ ἤμην βοσκὸς καὶ συνάζων συκάμινα·
15καὶ ὁ Κύριος μὲ ἔλαβεν ἀπὸ ὄπισθεν τοῦ ποιμνίου καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ, Ὕπαγε, προφήτευσον εἰς τὸν λαὸν μου Ἰσραήλ.
16Τώρα λοιπὸν ἄκουε τὸν λόγον τοῦ Κυρίου. Σὺ λέγεις, Μή προφήτευε κατὰ τοῦ Ἰσραήλ καὶ μή στάλαζε λόγον κατὰ τοῦ οἴκου Ἰσαάκ.
17Διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος· Ἡ γυνή σου θέλει εἶσθαι πόρνη ἐν τῇ πόλει, καὶ οἱ υἱοὶ σου καὶ αἱ θυγατέρες σου θέλουσι πέσει διὰ ῥομφαίας, καὶ ἡ γῆ σου θέλει μερισθῆ διὰ σχοινίου, καὶ σὺ θέλεις τελευτήσει ἐν γῇ ἀκαθάρτῳ· ὁ δὲ Ἰσραήλ βεβαίως θέλει φερθῆ αἰχμάλωτος ἐκ τῆς γῆς αὑτοῦ.Σχετικά με το Copyright: